Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

O R H A N VELİ BÜTÜN ŞİİRLERİ Ilk baskioi kapısılarak 20 gunde tukenen ve rahmetli şaırın butun şıirlerini bir arada sunan bu kitabın ıkinci baskısı çıktı Gene 1 Lira. VARUK YAYINLARI Cumhuriyet KU*UCUSU:YUNUS NADÎ Ankara Caddesi, 80'1, İstanbul Cl nC' Jl' Sayi " O t l Tele'orJar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yazı Iş'.eri 24299, Maftaa: 24290 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbal Posta Kutusu istanbul No. 246 Fazartesi 5 Şubat 1951 yaptıgı Göklerimizin SÜvenliği ashington'dan verilen bir haberde Anıerikan Hava Bakanının Türkije>e yapılacak »skerî yardımlarla ilgili temaslarda bulunmak ve Türk devlet adamlarile tanışmak iızere 12 şubatta Ankaraya gelecefti bildiriliyor. Anadolu Ajansının Vnited Press'ten naklen verdiği diğer bir haberde de şu tamamlayıcı malümat vardır: «Dış İşleri Bakanlığı resmî kayraklarmdan bıldinldiğine gore, Amerika Havacıhk Bakanı Thomas Fınletter Turk hukumetıle temaslarda bulunmak uzere 7 şubatta askeri bir uçakla Turkiyeye hareket edecektır. Dış İşleri Bakanlığı resmî şahsiyetleri, Fınletter'ın Turkiyeye daha fazla askerî yardım yapılması gerektığı kanaatinde olduğuna dair haberlerden malümattar olmadıklarını soylemışlerdır. Bu şahsiyetlerin ılâve ettıklerine göre, Türkiyeye 1940 hazıranındanberi 155 milyon dolar totarında askerî yardım yapılmışhr ki, bu geçen mall yîl içinde Türkiye ve Yunanistana tahsis edılen miktaruı büyük kısmı jıı teşkil etmektedir. Dığer taraftan. 1951 malî yılı için Turkive. Yunanıstan ve İrana tahsis edılmış bulunan 325 milyon dolann büyuk bir kısmının da Türkiyeye verileceği ilâve edilmektedir. Bu suretle hukumet, ilk olarak bu bölgeye yapılacak yardım mıktannı açıklamış bulunmaktadır » Amerikan Havacıhk Bakanının Turkijeje lebdili âbı hava için ve>a devlet ricalimize bir dostluk ziyareti yapmak için gelmediği muhakkaktır. Bu seyahatte, elbette Turkiyeje askerî yardım meselesi gorüşülecektir. Bu münasebetle göklerimizin güvenliği meselesini bahis konusu etmek istiyoruz. Hakikatleri açıkça soylemekten zarar gelmez. Bilâkis derdlerin ortaya dokülmesi devasuıın bulunmasını sağlar. Türkiye gbklerinin emniyeti, yeni baştan ele alınması zaruri bir vaziyet arzetmektedir. Turk hava ordusunun, bugünkü halile göklerimizin güvenliğini temin edebileceğini kimse iddia edemez ve boşle bir hayale kapılmak, jarın bir tecavüze uğradığımız raman, memleket için onune geçilmez bir felâket olur. aıun D.P. İzmir İl Kongresi sona erdi îzmir 4 (T.HA ) D.P. il kongresi bugün saat 9 dan itıbaren çalışmalanna devam etmiştir. Bugünkü müzakereleri Başbakan Adnan Menderes, Devlet Bakanı Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu, Sağlık Ba kanı Ekrem Hayri Ustündağ, Çalışma Bakanı Hulusi Kdymen, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zühtü Velibeşe ve bütün Izmır milletvekılleri baştan sonuna kadar takıb etmişlerdir. Oğleden sonraki celsede delegeler dileklerini ifadeye başladılar. Bu dilekler arasmda kanunlarımızın halkuı kolaylıkla anlayacağı bir dille kaleme ahnması, kırtasiyeciliğin tasfıyesi, idarede ademı merke ziyet esasına doğru gidilmesi, yol vergisinden dolayı hapsin kaldınlması, hayvan hırsızlığıru meneden kanunun fena tatbik edilmesinin öolenmesi hayvan hırsızlanna şiddeth cezaların tatbiki, din dersleri' •" ' ' î dersler ara ekiUçri a*soının azaıtılması, yasak bölgelerin kaldınlarak kdylüye ziraat yapabıleceğı arazi kazandırılması, hazıneye aid mer'aların köy hukmî şahsiyetıne devri ,tutün bankasınm bir an önce kurulm"', ilçelerin muntazam yollarla birbirine bağanması, Gedız nehrinin ıslahı ile sulama işlerının tanzımi, memurin muhakemat kanununun kaldmlması, mılletvekilleri ödeneklerinın ındırilmesi. vergi borcları için hapis cezasının kaldınlması, koylerde salma usulünun daha âdıl esaslara bağlanması, ıstınaf mahkemelerının bır an evvel kurulması, gelır vergısinin memurlara teşmili, tütun sahalannm tadılı gıbı dılekler bulunmakta idi. «Devlet bütçesi bir santîm açık vermeden kapanacaktır» diyen Menderes, muhalefetîn tenkidlerîne çevab verdi Başbakamn konuşnası sırasında möessif bir hâdise oldu. Kongrenih sükunetini bozmak maksadile toplantıya sokulan bir şahıs BÜtenadiyen bağırıp çağırdığındaıı dışan çıkarıldı Izmir 4 (Hususî surette gönderdiğimiz arkadaşımız Mekkı Said Esen bıldıriyor) Başbakan Adnan Menderes D. P. il kongresınde bu gece uzun bir konuşma yaparak partının iktidarı aldığı gundenberi hukumetın icraatını izah etti. Başbakan kongrede delegeler tarafından ilerı surülen bütün meselelere ayrı ayrı cevab verdıkten başka, muhalefetin tenkidlerine yapılan işleri anlatmak suretıle uzun bir mukabelede bulundu. Menderesın konuşması buyuk bir dıkkat ve heyecanla takıb olundu ve sık sık dakıkalarca süren tezahürata vesıle verdı. Bir ara dznleyiciler arasma' kanşmış olan bir şahıs tarafından çıkarılan ve müretteb olduğu sanılan hâdisede Adnan Menderese karşı sevgi ve saygı gösterilerınin bütün jiddetile izharına vesile oldu. Menderes, İzmirin demokrasl mücadelesijide mevkıini hatırlattıktan ve aynı salondaki heyecanlı toplantılan andıktan sonra D. Partinin. ik Arkast Sa 3. S<L 6 da Kore'de tugayımız çok çetin savaşlar veriyor Dün beş defa el değiştiren bir tepe süngü hücutnuna kalkan kıtalarımızın elinde kaldı (Harb muhabirimiz Faruk Fenik telsizle bildiriyor) Korede bir yer 4 Komünistlerin asıl müdafaa hatlanna dayanan Türk tugayı çetin çarpışmalar vermektedır. Düşman mukabıl taarruzlannı doğrudan doğruya kıtamıza tevcih etmişse de bır netice elde edememiş ve ağır kayıblara uğramıştır. Son 24 saat içinde bu kesimde cereyan eden çarpışmalar esnasında bir çok tepeler müteaddid de. iaiar el dfiğı^tırmişLsrdır, BunJardBA^ çoğu kahraman erlerimizin mukabil hücumlarile işgal edilmiş bulun Arkası Sa. 3. Su. 4 te 2 nci tabura bazooka mennisi götüren jeep vc bazooka mermileri cephede veriliıken Başbakan Adnan Menderes, İzmir İl Kongresmde Devlet Bakanı ile konuşurken Çekoslovakyadan Rusyada Batıya ilticalar muiıinı oır Slovak Genelkurmay Başkanı ile Adalet Bakan vekili Demir Perdeyi aşlılar Paris 4 (Radyo) Çekoslovak, ada başlayan tasfiye hareketi büun şıddetıle devam etmektedir omunıst polisin elinden kaçmağa muvaffak olan ileri gelen bazı memurlar bugün Batıya iltica e.meğe muvaffak olmuşlardır. Bunların arasır.da Slovak ordusunun Genel•currray B?şkanı ve Adalet Bakan ekı'.ı bulur.maktadır. Bir haftadanberi kaybolan eski Dış işleri Bakanı Clementıs'in Batıya i'tica ettığine dair haberler teeyyüd etmemiştır Fakat, Prag rad yosu durmadan Clementıs'in otomobılinin numarasını yayuıladığından ,eski Dış îşleri Bakanının komunistlerın eline düşmedıği anlaşılmaktadır. Hâdise merakla takıb edilmektedir. suiistimal Umumî iskân plânı hazırlanacak Bakanlıklarm yetkili temsilcilerinden teşekkül edecek bir komisyon bugünletde çalışmalara başlıyacak Ankara 4 (T H A ) Memleketimizde ötedenberi eksiklıği hissedilen umumî iskân plânınm hazırlantnası için ilgili Bakanlıklarda hummah bır faaliyet gbze çarpmaktaG.Saraylılann kanlarile yazdıklan bayrağı kahramanlarıraız öperlerken dır. Iç işleri, Tarım, Ekonomi ve Ticaret Bakanlıklarına mensub salâKORE MEKTUBLARI: hiyetli şahsiyetlerin fikirleri şudur: Idare, nüfus ve ekonomi siyasetimize bir istikamet vermek ve mıllî gelirimizi hesablamak bakıraından böyle bır plânuı hazırlanması günün kaçmılmaz demokratik icabıdır. 250 bin vatandaşımızm yurdumuza muhacereti dolayısile meydana gelecek olan ekonomık sıkıntj bu takdirde süratle bertaraf edıle 7 cek, bugun orman içmde oturan. Gatasaraylılann kanlarile yazarak gönderdikleri bavrağm yekunu 3,5 mılyona varan vatandaşımızm ziraat sahaîarına nakleüzerinde «Beraberiz ibaresi yazılı. Bu bayrak şimdi dilmeleri mümkün olacaktır. Hu Generalin başucunda asıb duruyoı takdirde de nüfus kesaieti ve mulkî taksimat bakımıncan j'eni bir manzara arzedecek olan memleltetimizde yeni bir Idarî Taksimat kanunu yapmak lâzım gelecekt. • Korede bir yer Kanla yazÜzerinde «tberaberiz» yazılı... dığımız bir zaferi, Galatasaray Iç işleri, Tarım, Ekonomi ve TiNerede beraber değüiz ki!.. lılar kanla kutlamışlar .. MemŞu anda 21 milyonun kalbi mu caret, Çalışma ve Işletme Bakar.leketin dört bucağından gelen hakkak Kore kahramanları için çar lıklanndan yetkili şahıslarla teşskhediyeler arasmda Galatasaraylıla pıyordur! kül edecek bir kcmisvon önümuznn kanlarile boyadoklan bir bayGalatasaraylılar bunu ispat için deki günlerde çalışmalara başlayarak da var. Arkası Sa. 4. Sü. 3 te caktır. Pravda: «Hükumet kasasından 4 milyon ruble çalınmıştır» diyor Hava ordumuzdaki uçakların kifayetsizliği sadece bizim iddiaıruz<ian ibaret değildir. Bizim iki yıL <lan fazla bir zamandanberi sovlediğimiz bu hakikati, Buyük Millet Meclisinin 15 aralık 1950 gunku toplantısında Hava Kuvvetleri Komutaıu Korgeneral Muzaffer Goksenin de tekrarlamıştır. Meclisin 7abıtlanndan saym Korgeneralin Madrid 4 (Hususî muhabirimiz sinde Ispanyol resmî görüşünü ifabu bahse aid sozlerini bir defa daMetin Toker bildiriyor) ispanya de etmiş ve demiştir ki : ha okumak faydalıdır. Uçaklarımı« Mılletlerin birbırme yaklaşzın işe yar^rlık ve yaramazlık mev Dış işleri Bakaru Martin Artajo, zuunu uçuş eğitimi. harb kudret ve Cumhurivetse verdiği hususî bir masına, üyelerinin hürriyet, istıklâl Arkası Sa. 3. Sü. 2 de kabiliyeti ve bakım imkânlan ci demeçte Akdenizin savunması bahhctînden ayn ayrı mutalea eden Hava Kuvvetleri Komutanı şöyle tiemişti: « Uçuş eğitimi bakımından: Halen elımızde mevcud tayyareler İkınci Dunya Harbi içinde imal edılmiş olmalarına rağmen uçuş eğitimimizı sağlayacak kifayette bulunmaktadırlar Bu bakımdan işimîze yarıyacak durumdadırlar. Harb kudret ve kabiliyeti bakımından ıse. Bıldiğiniz gıbi İkınci Dünya Harbinden sonra hava orduları çok üstün vasıflı tepkili ucaklarla teslıh edilmektedir. Bugun hava ordumuzda kullanılan tayyareler ikınci Dunya Harbının en ustün vasıflı tayyareleri olmasına rağmen, teokilı uçaklarla yapılacak mukayesede duşük vasıflar arzederler. Bu bakımdan işe yararlık derecelerı kâfı addedilemez. Bakım imkânları cıhetınden ise Elımızdeki bu tıp tayyareler, tecarık ettığımız memleketlerın imalât plânlarından yıllarca evvel çıkanldıkları için bunlara malzeme Marshall yardım plânının tatbi Kerney «New Jersey Times>. John işleri Bakanı Fuad Koprulu ile, tedariki fevkalâde guç bir vaziye arzetmektedir. Ihtiyacımız bulunan kstını yerinde görmek ve tetkik P. Harris Kansas «NewsHerald yarın da Başbakan Adnan Mendemalzeme aııcak hususî imalâta tâbı etmek uzere, yardım yapılan mem Lauren Soth İova •Register and res ile göruşecekler ve sonra E. C. tutulduklarmdan fıatları çok us leketlerı gezen 6 Amerikan gazete Tribune, G. Prescott Low Quıncy A. merkezinde tetkikler yaparak tün ve teshm muddetleri de uzun cisi dün şehrımize gelmışler ve ak • Patriot Ledger>, Lincoln Westod çarsamba sabahı Istanbula gelecek'Telegram and leıdir Resimde Amerikalı gazetecidur. Bir kısım malzemelerının te şam Ankaraya hareket etmiş dard Worcester Gazette.. David Brow,n «E. C. A... ler Yeşılkoy hava alanmda uçak ABIDİN DAV'EK lerrtır Gelen gazeteciler s.unlardır: James Gazeteciler bugün Ankarada Dış beklerlerken görulmektedir. Arkasi Sa. 3, SiL 5 te İspanya Dış işleri Bakanının demeci (Cumhuriyel» e beyanatta bulunan Bakan, iki memleket arasındaki dostluğu belirtti Milletvekıllerine hususî işler için Londra, 4 (Nafen) Sovyet Rusya bolşevık partUinin reâmî muracaatler yapılmaması hakkındagazetesi olan Pravda, geniş bır ki takrir hararetli müzakerelere yol Arkası Sa. 3. Su 2 de suiistimal vakıasına dair malumat yayınlamıstır. Rusyada umumiyetle hırsızlık, suiistimal hâdiseleri sansure tâbi tutulurken bu hâdi senın boyle açıklanmış olması memleket dahilinde buna benzer daha bır çok vak'alarm cereyan etmekte olduğunu gostermistir. «Hukumet kasasından 4 milyon ruble çaldıkları» bıldirilen 25 Sovyet memuruna verilen cezalar etrafmda yapılmakta olan propagandanm daha çok bir tehdid mahiyetinde olduğu anlaşılmaktadır. Pravda'nın açıkladığma gore, bu Sovyet memurları devlet namına «hayalî inşaat işlerine» girmişler ve bu parayı çalmışlardır. Yüksek Sovyet memurlarından sekizi 25 sene hapse mahkum edılmiştır. S o ^ e t basırunı takib edenler. son zamanlarda Bolşevik gazetelerınin yavaş yavaş hırsızhk ve suis Fransanın tanuımış avukatlarmdan timal hâdiselerine yer ayırmakta Maurice Garçon ve eşi olduklannı müşahede etmektedırler. Gnl. Yazıcının üç kıymetli emaneti (Harb muhabirimiz Faruk Fenik yazıyor) Dün Gelen Amerikalı Gazeteciİer j Fransanın en meşhur avukatı şehrimizde Şoförlerin korna çalması yasak edildi Gazeteler Fransanın tanınmış avukatlarmdan Maurıce Garçon, dün Air France uçağı ile şehrımize gelmıştir. Türk Fransız Dostluk ve Goçmenlere Yardım Komitesi tarafından davet edılen bu şbhretli avukatı Yeşilkoyde Fransız Kültür Ataşesı M. Bergeaud ve basuı raeasubları karşılamışlardır. Matbuat davalarıle şohretin zirvesıne çıkan Maurıçe Garçon, halen Fransız Akademisinin azası bulunmaktadır. Maurice Garçon hukukî hıtabette mesleğinin en guzel nümunelerıni vererek bugun a>TU zamanda Fransada edıb olarak da tanınmaktadır. Maurice Garçon içm Fransızlar şunlan söylemektedirler: «O, davalan teneffüs eder gibi müdafaa eder. Başkasının hayatını kurtarmak onun için kendı hayatını kurtarmak demektir. Mauııce Garçon, bugun 17,30 da Hukuk Fakultesinde «Adlî hataların sebeblerı» mevzulu konieransını verecektir. Folis Ne diye korna çalıp aletnin baguu şijirij'orsun
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog