Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

VARL1K YAYİNLARI YENI ÇIKANLAR: Orhan Velr Butun Şurleri Sait Faık: Havada bulut Ceyhun Atuf Kansu: Yanık hava Oktay Akbal: Ganbler sokağı Eıskıne Caldwell: Din Ticareti Muhtar Kdrükçü: Koyden haber Amerikan Hıkâyeleri Antolojisi Atatürk Şıirleri Antolojisi Her kitab 1 lira Ankara Caddesi, 80/1, İstanbul 97 Cl HAÎ U l l c a u ı nCI JİI S o j l umhuriyet • QK1Q • 9 3 I îJ NADÎ Telefonlar: Uırumi Santral KURUCUSÜ:YUNUSIşleri 24299, Maftaa: 242 Numarası: 24298. Yaa Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu istanbul No. ^ ^ Cumartesi 3 Şubat 1951 Kore'ye 600 bir ktıvvet Savaş Birliğimiz şubatın 15 ine doğru vapurla Iskenderun limanından Kore'ye hareket edecek Millî Savunraa Bakanhğı, Kolordulara emir vererek yeni birliğimizde vazife alacak olan er ve subaylaıunızın seçilmesini istedi. Kore'de Tugayımızın ileri hareketi devam ediyor. Birleşmiş MiIIetlerin 38 inci arz dairesini geçmiyecekleri anlaşıhyor Ankara 2 (Telefonla) Korede savaşraakta olan kahraman tugayımıza yeni bir kuvvetin gönderileccği haber aknmıştır. Şehnmız sıyasî çevrelerinde teyıd edılen bu habere göre, şubatın 15 ine doğru Iskenderun limanından Birleşmiş Mılletler bandıralı bir gemi 600 kışj kadar tahmin edılen yeni bır Türk savaş birliğıni Koreye götürmek üzere hareket edecektır. Mıllî Savunma Bakanhğı kolor ' dulara emir vererek yeni Kore sa '• vaş birliğinde vazife alacak olan er ve subaylann seçilmesini istemiştir., TııgajTmızm Seul'a girmesi bekleniyor Korede bir yer 2 (Harb muhabirimiz Faruk Fenik telsizle bildırıor) Türk tugayının girışmiş olduğu taarruz fasılalarla devam etmektedir. Kuzeye doğru çıkmakta olan kahramanlar yeniden muhim sayıda esir almışlardır Bu gidişle Arkası Sa. 3. Sü. 6 da Dun Ankaradan Izmire giden Başbakan hava alanında uğurlanırkea Başbakan yannlzmirde bir konuşma yapacak D.P. İl Kongresinde bulunmak üzere Devlet ve Sağlık Bakanları da Izmire gittiler, içtimaın çok hararetli olacağı anlaşıhyor Izmir, 2 (Telefonla) Başbakan Adnan Menderes beraberinde Devlet Bakanı Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu, Sağlık Bakanı Dr. Ekrem Hayri Üstündağ, Çalışma BakaTi Hulusi Köymen, BasınYayın Umum Müdürü Halım Alyot ve Kususi Kalem Müdürü Basri Aktaş olduğu halde bugün öğle üzeri Ankaradan uçakla Izmire geldı. Arkası Sa. 3. Su. 4 te Göçmenlere yardıtn kampanyası Muhabirimiz Farnk Feniğin dün geee nçakla gönderdiği resimlerden: Son savaşlarda kahraman Birliğimizin esir •ldığı kızıl Çinlilerden bir grup istirahat halinde Bayan Reşide Bayar, dün akşam radyoda bir konuşma yaparak, bütün Türk kadınlannı göçmenlere yardıma davet etti Ankara, 2 (a a.) Cumhur Başkanı Celâl Bayann refikalan Bayan Reşide Bayar, bu akşam saat 20 de Ankara radyosunda göçmenlere yardım konusunda Turk kadınlarına şu hıtabede bulunmuştur: « Saym hemsirelerim. Türk kadınları, Sıze bir Türk annesi olarak hürmetle hitab edıyorum. Insanî ve millî bır vazifeye, goçmen kardeşlerimize yardıma davet edıyorum. Bıldığiniz gıbı yuz binlerce Turk kardeşimiz ellerinden her şeyleri alınarak, bütun haklan çiğnenerek, kafile kafıle yurdumuza sığınmaktadırlar. Devletçe ve milletçe onlan bağnmıza basıyor, kardeş elimizle yaralı kalblerini sarmaya çalışıyoruz. Anayurd içinde elbette onlara tüten ocaklar sağlanacaktır. Işte muhterem Türk kadjnlaıı; bu yeniden tütecek ocaklarda sızlerin de yardım hısseniz olacaktır. Siz, bu memleketın sıkıntıh her anında butun varlığınızla yurd hizmetıne koştunuz. 0nun için büyuk Ataturk, Turk kadınuıın İs Arkası Sa. 3. Sü. 2 de Geçici tazsnînat ve ikramiyeîer kaldırılacak Maliye Komisyonu, buna dair kanun tasarısını kabul etti Berlindeki Amerikan kıt'alarma mensub erler talim esnasında Eğer mücadele Mesken davası ve Gnl. Nustaf a Muğlalımn edeceksek ucuz ev inşaatı mahkumiycti oredeki milletlerarası silâhlı ihtilâf bughn dıinyaya yayılmış bulunmasa bile ekonomi âleminin bir silâh başı yaptığı muhakkaktır. Fabrikacı veya müstahsil memleketler kısım kısım bu silâhbaşı hareketine iş tirak etmekledirler. Ingiliz Başveliili daha bir kaç gün evvel Kamarada hııkumetin harb zamanı tahdidlcrini tekrar derpiş ettiğini soylemiştir. Amerika, Italya. Alman\ada da bu yolda tedbirler alınmsktadır. Harbde memleketler iki cephede çarpışır. Birisi dışan cephe, diğeri içcri cephe. Işte ekonomi âleminin bu silâh bası hareketi ic cephede savaşın bfsladığına delâlet eder. Bizde de su bir kaç hafta içinde h^\at palıalılığına doijru tehdidkâr adımlar aîılmiş olduğunu her gün gazetelerden ve rastgele gorü'tuğiımuz ticaret ve sana\i erbabuı<îan oğrendik<e iç cephe savaşmm basladışına hiıkmetmek zorunda kalıvoruz. Bizde fiatlann yükselmesine ileride daha pahalı>a satmak üzere mal jıâanlar seheb olduklan gibi ho? le bir yukseüşte.n korkarak sırf kendini knrumak için fazlaca mubaıaa japanlaruı hareket ve psikoloiiîcri de âmil olmaktadır. Bu duri'n karşısında hukumetin vazifeli oKuğu aşikârdır. Bu sulunlarda bir kaç defa yazdıjımız çibi efer adına ne derser.'z deviniz ihtikârla veya pahalılkla mücadele edeceksek her şeyden evvel ticaret sahasında bir ıresned noktası bulmak veya bu noktayı tesis etmek zorundayız. Bu da ticarî vcsikaların sıhhatidir. Buiıin tereddudsuz olarak söylhebiliriz ki, piyasamızda sahte fatura vermek maalesef cari bir usul haline gelmiş, ajıbını kaybetjn'"tir. Be^e satıp jirmi beşe veya aksi şekilde jirmi beşe satıp beşe fatura kesmek alelâde işlerdendir. Halbuki pahalılıkla mücadele için başvurulan başlıca çare, fiat kontrolu ve kâr haddi tayinidir. Bu da ancak fatura ile kabil olur. Fatura sahte olunca, fiatlann kontrolundan ne çıkar? Hepimiz biliyonız ki: geçen harb >ıllarmda memleketimizde hakikate uymıjan bu faturalar bir taraftan onlan ya Prof. Nihad Reşad Belger Meclise arzettiği tasan etrafmda izahat verdi İkinci dunya harbi, hemen hemen ' dunyanm her tarafında bır mesken ' buhranına yol açtı. Bır çok raera ] leketler, bu davayı bırınci plânda ele alarak hal yoluna gıttıier. Hattâ, harb esnasında, bınalannm yuzde 15 i tamamen yıkılan Londra şehrı bile, blok ınşaat sayesınde, mesken sıkıntısından kısrnen olsun kurtuldu. Mesken davası, mılyonlarca insanı yakından ilgılendıren hayatî bır mesele olduğu ıçın, buhranın hukum surduğu her memleket, ilkın koruyucu; sonralan, hem koru*ucu, hem de tamamlayıcı tedbırler BÎmak zorunda kaldı. Bılindığı gibı memleketimizde mesken sıkıntısına en fazla sahne olan şehir İstanbuldur. Bunun da sebeblerını uzun boylu izah etmıyeceğız. Üunku, binlerce gecekondu Arkası Sa. 4. Sü. 7 de Generaltn yeniden muayeneye tâbi tutulup tutulmı> acağına dair olan soru miınasebetile dün Mecliste müzakereler oldu Ankara 2 (Telefonla) Diyar. bakır mılletvekıli Mustafa Ekincinm «33 vatandaşın olumune sebebıyet vermekten mahkum edıldıkten sonra, sıhhat raporuna dayanılarak serbest bırakılan emekli General Mustafa Muğlalımn sıhhatli ve zınde dolaştığına göre, ikinci bir muayeneye tâbı tutulup tutubnıyacağma daır sorusuna Adalet Bakanı Halıl Özj'oruk, bugun Mecliste cevab verdi. Özyörük, Mustafa Muğ lalının tevkıfini, muhakeme safahatını, ve karann Temyizde nasıl tasdik edıldiğıni anlatarak Gulhane hastanesi tarafından ctMuğlalınm tahliye edilmiş olduğunu, her altı hâd derecede bunaklık» raporile ayda bir muayeneye tâbi tutulmasının kararlaştmldığını sdyledi. Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Amerika, Avrupaya 6 tümen gönderecek Eisenhower, 1952 sonunda, Batı Avrupada 40 tümenlik bir ordu kurulacağını açıkladı NewYork 2 (R.) Temsilciler Meclisinin Dış Işleri ve Silâhlı kuvvetler komisyonlannın karma toplanüsına hitab eden General Eısenhower yeni Amerikan birliklerinin yakında Avrupaya gonderılmesinin elzem olacağını söylemiştir. General Eisenhower: «Şimdi gönderilecek bir Amerikan tümeni ileride göndereceğimiz üç tümene bedel olacaktır» demiş ve böyle bir hareketin hür Avrupa üzerinde büyük bir tesir yapacağıru kaydetmiştir. United Press Ajansının bir haberine göre, General Eisenhower 1951 senesi sonuna kadar 6 Amerikan tümeninin Avrupaya gönderilmesini taleb etmiştir. General Eisenhower, hedefinin 1952 senesi sonuna kadar 40 tümenlik bir Avrupa ordusu kurmak olduğunu söylemiş ve 1600 000 kişilik bir kuvvetin yani 80 tümenin Batı Avrupaya vaki olacak bir taarruzu önlemeye kâfi geleceğini de ilâve etmiştir. Washington 2 (a.a.) (Afp) Amerikan ordu sdzcüsü Avrupaya sevkedılen tepkilı F. 84 avcı uçaklannın yolda olduğunu teyid etmiş fakat bu uçaklann sayısı ve nereye gıttikleri hakkında tafsilât vermemıştir. 16 ncı Amerikan uçaksavar grupuna mensub 800 den fazla er ve subayın Ingıltereye vardığı aşıklanmıştır. Ankara 2 (TJîA.) Hükumet, geçici tazminatm, nakdî mükâfat ve ıkramiyelerin kaldırılması hakkmda Mecliss sevkettiği kanun tasansında, devlet merkezinde asıl aylık istihkaklanna ilâveten çeşidli kanunlarla verılmekte olan mesken zammile memuriyete intısablarından sonra yabancı dil öğranenlere verilen para mükâfatlarının ve keza bazı hallerde memurlara verilen ikramiye ve yardunlann kaldınlmasmı derpış etmektedır. Bu tasanyı tetkik eden Maliye komisyonu Meclise sunduğu raporda yabancı dil öğrenenlere verilecek para mükâfatlan hanc olmak üzere diğerlerinin kaldınlrnasını ka bul etmiştir. Bu suretle mülkî ve askerî memurlarla banka ve ıktısadî devlet teşekkülleri memurlarına verılmekte olan mesken zamlan, fazla mesaisi görülen devlet memurlarıle Tekel, Demiryollan, Denizyolları, Karayollan, Devlet Uretme Çıftlık Arkası Sa. 3, Su.. 8 de 4 Ceza Kanununun 141 nci maddesinin tadili ( Genelkurmay Başkanı Yaralıları Ziyaret Etti j Prof. Nihad Resad Belger Adalet Komisyonu komünistler için ölüm cezasını kabul etrnedi Ankara, 2 (Telefonla) Adalet Komisyonu bugün ceza kanununun 141 inci maddesmde yapılacak tadilâtı gorüşmüştur. Kâmil Boran (CH.P. Mardm) bu fıkradaki teşebbus tâbırı uzerınde durarak «teşebbus ve tam fııl» unsurlarının birbırmden ayırd edılmesinin zarurî olduğunu ıleri sürmüştür. Komisyon bu talebi reddederek cezaî müeyyideler uzerindeki müzakerelere başlamıştır. Hukumet tasansındaki ve Şevket Mocanın teklifındekı cezaî müeyyıdeler uzerınde soz alan Osman Şevkı Çiçekdağ, Şevket Mocan, Abbas Çetın, idam cezasmm kabul edılmesıni istemişlerdır. Feridun Fikri Düşünsel ise, âzamî ceza müddetinin 5 yıldan fazla olmamasını istemiştır. Muhlis Tumay ve Rıfat Alabay da cezanm şiddetlendirildıği nisbette komunıstlığın tahrık edilerek suçlarm fazlalaşacağını ileri sürmüşlerdir. Bu konuşmalar sonunda komısyonda Orgeneral Nuri Yamut, Deniz hastanesinde yarahlar arasında tebelllür eden fikır, ceza mueyyıEvvelki gün Golcukten Muave tirahat ettıkten sonra saat 15 de Kuvvetleri Komutam Sadık Altın desının umumî ceea nazanyatma net muhnbi ıle şehrimıze gelen Kasımpaşadakı Denız Hastcnesine can, Başhekım, dığer yuksek rut uygun olarak cürmün ehemmiyeti CUMHURIYET Genelkurmay Başkanı Orgeneral giderek Koreden gelen jprrhlan beli subaylar ve doktorlar tarafın derecesınde ayarlanması merkezındedır. Arkası Sa. 3, Si. 6 da Arkası Sa, 3A Sü. 5 t« Nurı Yamut, dua sabah evınde is ziyaret etoustır. Hastanede Deniz Tütüııcttler Birliginin toplantısı Dünkü toplantıda göçmenler için 60 bin lira toplandı Turkiye Tütüncüler Bırlıği dün öğleden sonra muhım bır toplantı aktederek Bırlik adma Devlet Bakanı Fevzı Lutfı Karaosmanoğlu heyetme dahıl olup Almanyada tutün mevzuu hakkındaki görüşmelerm takıb ettıği cereyan hakkında Sadullah Bırselın izahatını dınlemıştir. Arkası Sa. 3. Sü. 7 de D. P. Azad, buzad.. beai Cennct kapısındd gozet...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog