Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

ABDÜLLÂTÎF DEBAS Kahvenin Deposudur Her £UQ rakıblerınden kahv* v» kalayı on kurus noksan satar. Her çesid HONO KONO derilerimiz meveuddur. ADBSS: Tahtakal», Tomruk T«k£oa Idareginin «okagmda No. adrafc 1 B T İ F Ekonomi, Ticaret ve Saglık bütçeleri kabul edildi C.H.P. sözcüsü, iki saat devam eden bir konuşma ile Ekonomi ve Ticaret bütçesini tenkid etti Neclisteki «âzakereler strasında, panuk fiatlannın önümüzdeki yü dfişnesi ve müstahsilîn xarara girvesi ihttaafinden bahsedildi Dun gece Gümrük ve Tekel bitçesi de kabul edildi Ankarm, 26 (Telefonla) Baymdırhk Bakanbğı bütçesi flzarind» dun gece baçhyan görüşmeler bugün sona erdi. Bir çok hatiblerio aöz alnıasına rağmen görüşmeler oldukça sakin geçti. Muhalefet narama sözcü gösterılmemiîti. Sadece bir kaç CJ1P. U mılletvekili müfrit ve mahallî dileklerde bulundular. Bakan Keraal Zeytinoğlunun u Arkas\ Sa. 5, Sü, lde •4 J | . £ l B İ m # oajl . RCl Jll o ı n um uriyet KURUCUSU.YUNUS NADİ M«fonlart ümum! gantra! Numarau 24298. Yaa îsleri 24299, Matfbaa: 24290 Talgraf r t uMktub «İIML Cumhınijrvt, İstanbul Posta Kutusu İstanbul No. 246 Mahye Bakanhğı Necmi N. Yakmdjı vereceğbüz yannamelerini hazırlark hiyetli bir yardımcı Vergi cetvelleri leri Y İ D K I L A F GELİR VE BEYANNAME bej. size en salâ Salı 27 Şubat 1951 Ankara Caddeai K Tugayımız, Seul önünde düşmana iııtizar ediyor Kore savaslarında şimdiye kadar 298 şehid verdiğîmiz, 400 kahramamn yaralandığı ve 200 erin de kayboHağn bildiriliyor NewYork 26 (R.) Seul cephesinin en ön hatlannda mevri almif olan Turk tugaymın karargâbım ziyaret eden Reuter ajansnun muhabiri Norman junları bildinnektedir: « Türk tugayına aid çadırlan dar bir vadide kurulmus olarak buldâm. Kârarcâ'nn üzerinde ay yıldızh ba>rak daigalanıyordu. Üj "hafta evv^ef bu lesi^»de yaptıklan muvafrSkı yetli taarruzdan scnra Utirahat etmekte olan rugayın albaylarından Salâhaddın Tokay, Türkler, ileri mevzilerd* eeph» aldıklanndanberi, burada askeri harekâtm durgunlasmıa olduguna iıaret etmia v« jtınlan anlatmifür: f Birlljin mancviyatı hiçoir laman bu kadar yüksek olmamıçtır. Ia^e durumu bakrnımdan çok memnunuz, Yiyecekler de çok mükemmel ve^ tatmin cdiddir. Koroünist makinellt^fekleri 'cümartesl geccel Han nekrinin karçı «ahilini dbvmüjler, fakat Türk mevrilerinden açı Arkası Sa. 3, Sü. 4 U Mehmeddk, Kore'de Birli^imizha aldığı Çfnll esirlerdcn birin» General Tahsin Yazacınm emrile i yeriyor ve atef nxatqror Doğu ile telefon Albay Tokay ((Biz geldikten sonra bu konuşmaları kesimde askerî harekât durgunlaştı» dedi Samsun, Trabzon, Fjzincan ve Erzurumla İstanbul arasında telefon konuşmalanna başlandı Mecliste dun sabah Bajındırlık bıiteesinin tumü reye konur ye reyler toplanırke îlk adını u seferkl bıitçe konuşmalarile daha önceküer u ı s m d t büyıik faddac Bunlardan birincisi, tartışmalara hâkim olan heyecanh ve ateşli havadır. Partileri zaman zaman Ekonomi ve Ticaret Bakanı, Meclisteki konuşmasında, geçim zorluğu ve birbirine düşüren devri sabık Iddialarından bahsetmfc orum. ba ihtikâra karşı alınan tedbirleri izah etti, Millî Korunma Kanununun da husasta duşünduklerimi geçen gün yenibaştan tedvin edileceğini söyledi burada belirtmiştim. Bütçe konuşmalanna hükmeden dinamik hava, parti farkı gdzetmensizin butıın Ankara 26 (Telefonla) Eko bulundu. Bakan beyanatına: ttki Meclise >a\gın bir haldedir. Hattâ nomi ve Ticaret Bakaru Zuhtü ıktidar arasındaki ekonomık goruş Tok defa, Demokrat Parti safların Hılmı Velıbeşe bütçe munasebetı'e farkını belirtmek Lnkânını bagışlada >er almış milletvekillerinin şu bugunku Meclıst» genis izahlarda Arkası Sa 3, Su. 2 de veva bu bolüm üzerinde münakaşaya turuştuğunu, kılı kırk yararcasoıa rakamlan didiklediğini g'6niyoruz. Gerçl bu tartışmalar bazan esaslı prensip anlaşmazlıklanna kadar vanyor, aynı partiHâlen Derincede bulunan ve nin iki iiyesi tarafından birbirine zıd fikirler öne sürüldüğüne şahid Amerikan bandırasıru taşıyan bu oluyor ve bu hali biraz yadırgıyofemide lüzumlu tedbirler aluıdı ruz. Bununla beraber nmumî çizgileri içinde tartışmalaruı kaynağı Derince, 26 ( T f l A ) Maı«hall tasarruf rihniyetidlr. Bu da şimdiyardım malzemesi getiren Ameriki butçe konuşmalarile eski yıllakan bandrralı Egueelele adlı bir rınkini birbirinden ayırd eden en gemi, limana gelir gebnez, kaptan, büvuk farktır. Eskiden de tasarLiman ReUlığinden imdad iatemıjruf lümmu üzerinde durulmaz detir. ğildi. Hele son yıllarda bu konu ile Alâkah makamlarla birlikte derilffili uzun nutuklar dinlemeğe pek hal hareket» geçen Llman Başkanı, alışmıştık. Fakat onlar sadece birer gemide, Yunan sulannd» başbyan nutuktan ibpretti. Hatib kürsüye Arkası Sa. 3, Sü. 3 te gclir, derd yanar, içini doker, sonra da yerine otururdu. Onun fa/la bulduğu rakamlardan bir tekinin değiştirildiği gorulmezdi. Oya konduğu zaman bolümler, maddeler ajnen kabul olunurdu. 1951 butçesinin müzakeresi sırasında bu usulun artık tarihe karışfığım soj letnek mümfcündür. Dünku akşam gazetelerindea biMeclisce fuzuli sayılan, yahud da rinde Ankara muhablrine atfea >aşadığımız şartlar bakımından bir haber çıkmıştır. Bu habere göileriye bırakılması tercih edilen re, Ankarapalas otelinin hesablan raasraflar indırilmckte, hattâ butbn tetkık edilirken eski idar* meclisl bıitıin kaldınlmaktadır. Turk milreısi Fahh Rıfkı Atayın bu müeaJeti ödediği vergilerin bundan bciyBaşbakan Adnan Menderes, son İzmir seyahatinde bir goçmen seseye 17 bin lira borcu olduğu le ancak yerine gideceğine haklı kadınla görüşürken anlaşılmıştır. Gene bu gazetenin olarak güvenebilir. Hukumetler de yazdığına nazaran; Falih Rıfkı AWashington 26 (a.a. Reuter) müzakerelerd» bulunmaktadır. programlarında hcsablı olrııak. yaSon aylarda 100.000 i mütecaviz tay bu borcu kabul etmis, ayda 25 paraklan işin \erimine ı?ore mas Bulgaristandan tehcır edilen Türk raf ayırmak luzumuru şuphesiz muhacirleri meselesinde Turkiye muhacir Türkiyev* gelmiş bulun lıra vermek suretile ödeyeceğini Arkası Sa. 3, Sü. 1 de Amerıkanm yardımını temin için Arkas% Sa. 3, Sü. 2 de daima hissedeceklcrdir. Geîiıuorlıı Ankata 26 fTelefonla) Ulajürma Bakanlığından öğrendiğinuze göre 19 ;ubat 1951 tarıhinden ıtibarea Samsun, Trabzon, Erzincan ve, Erzurum ile îstanbul arasında direkt telefon konuçraalanna başlansuştır. Şhndiye kadar tstsnbuUa Samamadtdaki muhavereler Ankateiefonun bu suretle İstanbula bağlanması bilhassa ticari mehafılde memnuniyet uyandırmıştır. Marstıall yardımının arttırılmasını istedik "D.P.,, İstanbul erkânından Marshall yardımı getiren bir gemide sekizine işten el çektirildi isyan çıktı Parti teşkilâtında mühim vazifeleri olan bu zevattan beşi aynı zamanda Şehir Meclisine dahil bulunuyorlar Demokrat Parti genel idar» kurulunun verdiği bir kararla şebrımiz parti teşkilâtında muhtelıf kademelerde vazifeler alan 8 kişiye muvakkaten ışten el çektinlmıştır. Öğrendığımıze gore, bu zevat hak Arkası Sa. 3, Su. 4 te Valinin basın toplantısı Pr*L Gökay, şehlı işleri fzahat verdi Vali v* Belediye Reiai Prof. Fahreddin Kerim Gokay, dün laat 16 da •üâyette bir basm toplanüsı yapmıştrr. Toplanuda Emniyet Müdürfl Kemal Aygün de hazır bulunrauştor. Dkönce gazetecüer, Valiya muhtellf mevzular üzerind* sualler »ormuşlar; bunu müteakıb Prof. GSkay bu sualleri cevablandırmış v» demiştir ki: c Bu seneki bütçede, diğer yıl Arkasx Sa. 3, Sü. 1 de Falih Rıfkı Atay ve bir iddia ile cevabı General Robertsoa yaralılarla konuşurken Cemal Nadirin dorduncu olum yıldonumu Bugün büyük sanatkâr arkadaşımız Cemal Nadır Gulerm dördüncü olum yıldönümüdür. Genc denecek bır yaşta ve en verıralı çağında hayata gözlerinı yuman arkadaşımızın aziz hâtırasuıı bu münasebetle bır kere daha saygı ve sevgi üe yâdetmek m teyız. General Robertson dün yarahlanmızı ziyaret etti Jluhsin Errağrul tkl gündenberi şehrimizd* bulu mutanını ziyaret etmiş, bilâhare nan Ortadoğu İngiliz Kara Kuv Yıldızdaki Kurrnay Kolejine gidevetleri Başkomutanı Sir Brian Ro rek öğle yemeğini orada yemiştir. bertson dün sabah 1 ind Ordu Ko Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Işte millî murakabenin en miiFıim hedefi de budur. Halk iradesinin gerçekleşmesi davasmda ydlardır (rayret harcıyan rejhnimiz bu merhaleye varnuş olmakla ne kadar övünse yeridir. Eksiklerimizden daima bahsediymuz, daha da edeceğiz. Fakat milletçe başardığunız musbet neliceleri de gormeği ve gostermeği bilmelijiz. Demokratik bir idarede halk temsılcilerinin gerçek nzası olmadıkca hic bir işe bir kuruş harcanamaz. Milletvekilleri bu hususu titiz bir ilgi ile yakından kontrol ederler. Bunu iyi bilen hukumetler de herşeyden once Işlerinde dikkatli olmağa çalışırlar. 1951 bu*ce konusmalan. bu mutlu >olda ilk adımı attıjımızı ispata jaraımştır. NADİR NADİ r Kore^ye Gönderilen Hediyeler ] Nuhsin Ertuğrul Devlet Tiyatrosu Ummn MUdürlüğüıvden istifa ettiği şayialan Izmirdeki Amerikan gemileri bugün gidiyorlar Izmır 26 (Telefonla) Limanırnızda bulunan Arnerıkan harb gemıleri jarın sabah gıdeceklerdır. Bugıın bir uçak, gemılerdekı murettebatın mektub'srını getırmiş ve Izmırde bir kazada yaralanan bir bahriyeliyi de alarak dönmüstur. Türk Haberler Ajansı, dün gece geç vakıt verdiği Ankara mahreçli bir haberde Devlet Tiyatrosu U mum Müdurü Muhsin Ertuğrulun istifa ederek şehrımıze geldiğmi, yerine Munir Hayrı Egehnin tayin edibnesi muhtemel bulunduğunu bildinniştir. Muhsin ErruSrulu dun gece bularak konuşınak mumkun olmamış, telefonla kendısıne muracaat ettiğinuz Millî Eğitim Bakanı ıse: «istifa ettığınden bizim malumatımaz yoktur. Ben de buradan istanbula gittiğinı öğrendim. Soyliyeceğim bu kadardır> demiştir. Bu vazıyet karşısında Turk Haberler Ajansının verdiği çekılme haberinın kaydı ihüyatla karşılanması gerekmektedir. Tahakkuk etL'skudar Amerikan K K Lisesi Türk oğıcncilerinin bizzat brdükleri ve gazetemiz vasıtasile memesıni tiyatromuz hesabına teyolladıklan hedijelerden General Tahsin l'azıcıya aid olanlar menni etmeyi d» lüzutnlu btüu (Yazısı 5 inci tahifemmde) jroruz. Cemal Nadirin rahuna itbaf...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog