Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

ABDÜLLÂTİF DEBAS Kahvenin Deposudur Her gün rakiblerinden kahve v« kalayı on kuruş noksan satar. Her çeşid HONG KONG derilerimiz mevcuddur. ADRES: Tahtakale, Tomruk yanı; Telefan tdaresinin sokağında No. 25 Telgraf adresi: A B T İ F 27 nci yıl sayı: 9542 umhuriyet NAD! Telefonlan Umumî Santral Numaras: 24298. Yan İşleri 24299, Matbaa: 24290 Telgraf re mektub adreai: Cumhuriyet, İstaabol Posta Kutusu İstanbul No. 246 Pazartesi 2 6 Subat 1951 Söz Millî Eğitim bütçesi dün Çekoslovakyada biiyük ecliste görüşüld bir tasfive alan kadın milletvekilleri Maarif davasmın ana Gotwald geniş bir komplodan bahsederek 9 hatları üzerinde uzun mütalealarda bulundular temizlik yapıldığım ve milliyetçilik cereyanımn genişlediğini itiraf etti Dünkü müzakerelerde, İnönü Ansiklopedisinin isminin değiştirilmesi etrafında tartışmalar oldu. Mecüs dün gece yarısından sonra Bayındırlık Bakanlığı bötçesini de görüştü Dış siyasetimiz q İşleri Bakanlığı bütçesinin müzakeresi ve•ilesil« sayın Bakan Fu Arkası Sa. 3, Sü. 6 da ad Köprfilii dış politikamızın ana prensiplerinl, bir profesöre yaraşan olgunluk ve acıklıkla izah etti. Bakan, bu arada muşterek emniyel sistemi içindeki yerimizin bir büMOll Eğitim Bakaru dün bütçe tüniin tefrik kabul etmez bir parmuzakereleri miinasebetile Mecçası olduğunu tekrarladıktan sonliste yapbğı konuşmada, Beden ra, bu mevıua ve Atlantik Paktına iştirak teşebbüslerimiz hakkınd» Terbiyesindeki yolsuzluklara izahat verdikten sonra, şöyle diyor: da temas etti «Memleketimiz emniyet davası Ankara 25 (Telefonla) Millî uğrunda neler yapabileceğini ispat Egitim Bakanı Tevfik İleri, MilU etmiş bulunuyor. Bunda ne kadaı Eğitim, Üniversiteler ve Beden samimî olduğumuzu bütün cihau efkân umumiyesi teslim etti. Bu Teıbiyesi bütçelerinin kabulünden uğurda yapmış olduğumuz teşebsonra, bu gece Mecliste uzun beyabüs matlub neticeyi temin bakımınnatt» bulundu. Tevfik İleri evvelâ dan, tam değılse bile, her halde Köy Enstitülerine temas etti. Buondan evvel yapılmış olan müracaradj çocuklann israf edildiklerini •^2^^^!P^!?W atlere alınan cevablardan farklı obelirterek, bu mevzuda aldığı bir Londra 25 (B3.C.) Kore cep müdafaa hatlarına yaklagmış olduk KORE MEKTUBLART. larak .semeresiz kalmamış ve kudmektubu okudu. Bu çocukları kurhesinden bu akşam alınan haber ları aniaşılmaktadır. tet imkânlan, halisane niyetleri tanrıanm zaruretini anlatarak dedi coğrafî vaziyetinin ehemmiyeti, lere göre, Birleşmiş Milletler kuvGüney Kore kuvvetlerine menkrndi emniyetini ve dolayısile hüı vetleri merkez kesimde mahdud sub birlikler de 38 inci arz dairesi*4»^3>tkikler bitmiş, anketlerimilletler camiasının emniyetini komiı' neticelenmiştir. Hazırlanan ta ilerlemelerde bulunmuşlardır. Düş nin 145 kilometre kuzeyinde Wonrumak azmi teslira olunan memlemanın mukavemeti sertleşmişür. san limanı açıklarında bulunan iki sarı yakında Meclise sunulacaktır. Meclist* bütçe müzakerelerini takib eden milletvekülerl ketimiz, Akdeniz sahası müdafa» Muhabirlerin belirttiklerine göre, adayı da işgal etmişlerdir. Arkast Şa, 4, Sü. 3 te plânlarının tanzimi vazifesile müAnkara 25 (Telefonla) Mecjis ıcüttefik kıt'alannm asıl komünist .. ., Arkası Sa. 3, Sü. 8 de kellef Atlantik Fakünın Akdetü» bugün sabahtan akşama kadar Komitesile teşriki mesaiy» davet Mıllî Eğitim Bakanlığının bütçesıolunmuştur ki halen, bu tesrikl le meşgul oldu. Bütçezün tümü gömesainin ihzarî safhasmda bulu rüşüldükten «onra, bölümler üzenuyoruz.» rmde de uzun muzakereler açıidıDış işleri Bakanmın ba tzahatı. ğından fasıllar ancak geceleyin Şimdiye kadar ölen muhalefet lideri saym lsmet lnönü kabul edildL İlk aöz Halk Partisi tedlerin sayın 17 yi buldu, nun bütçe müzakerelerine başlan adına Nuri Sertoğluna v«rildi. C. aynca 40 gazeteci de dıjn sırada dış politika mevznn fi H P. ÎÖZCÛSÜ, teşkilât kanununun yaralandı «erindeki tenkidlerine de blr eevab bir an öne» hanrlanmasuu, müdteşkil etmektedir. lsmet Inönfl ten detleri dolan 1200 Sğretmen* terfl Bütçeyi 1 marta kadar yetiştirKorede bir yer Bugün bir arkidleri sırasında şöyle demişti: ımkânı sağlayacak olan •• tasarmek için Mecüs badema her kadaşunjzı daha gömdük. Ajana ruf için kaldmlmış bulunan 680 «Dış politikada en mühim meae* gece sabahın üçüne kadar France muhabiri Jean PremonvıHe le beynelmilel taahhüd alemind» bin liramn bütçeye iadesini, t*fti} Kore harbi başlıyalıberi ölen 17 çalışacak ne vaziyett» olduğumuz* memle kadrolarının daraltılmamasını ianci gazetecidir. İlk hatlarda vazif* ketin dosdoğru bilmesidir. Haym tedi. Öksüz çocuklar için 1 milyon Ankara 25 (Telefonla) Bütçeyi görürken bir makineli tüfek ateşi le müstenid ihtimaller üzerine dıj lira aynlmasını yerinde buldu. bir marta yetiştinnek için tedbir ile karşılaşmış ve üç yara alarak epohtikamızı istinad ettinnektan Nuri S«rtoğlu Ayasofya MftiMİ ustüne tedbir alınmaktadır. Kobediyete göçmüştü . Kahraman ve c ddî olarak lakınmalıyız. îçlnde Arkvı So. a. Sfl. 1 <U Halide Edib Adıvar nuşmalann beşer dakıkaya indirilkabiliyeth bir gazeteci idi. Franbulunduğumuı medeniyet v« d«mesine ve uzun yıllardır bütçe gö Arkası Sa, 3, Sü. 6 da mokraji âleminde mflstahak oldurüşmelerinds tatbik edilmiyen kiğumuz derecede alâka görmedlğifayeti müzakere usulünün canlanmizden şikâyet ediyoruz. Beyneldınlmasına rağmen, bölümler okumilel tesanüdün icablanndan memnurken de uzun tarbşmaların y%leketimiz daha çok faydalanmab pılması bütçelerin seyrini yavaşidi. Hiç bir hükumetln kudreti, latmaktadır. Millî Eğitim bütçı kendi dostlanna bile, arzu ettiksinde olduğu gibi bölümlerin ralerini her zaman yaptırmağa müÖn hatlarda harekâtı takib eden snbaylanmızdan bir grup kamlar üzerindeki tartışmalar bütsaid olamaz. Aroma, blr tesanüdfln, İran petrollannın devletleştirilçenin tümü üzerinde cereyan •herkesin iktidarmda olan asgarl mesi etrafında görüşmeler den müzakereleri geçmiştir. Işin imkânlannı dostlanmu blz* esirMoskova, Ingilte Sovyet andlaşmasının ihlâl güç tarafı murakabe vazifesine mâyapılıyor gememeliydiler > edildiğini tekrar ileri sürüyor ni olmadan süraü temin edebilmek Muhalefet liderinin ba MzlerinİD Tahran, 25 (AP.) İran hütedir. Günler azaldığmdan bu gece hulâsası, iktidarın dış politikada kumetıne mensub yetkili çevrelerLondra 25 ( B 3 C. A.P.) Sov vete malik bulunduğunu kaydet Meclisin, badema 21 den sabahın muvaffak olamadığı ve demokrasi yet Rusya dün îngiltereye verdiği mektedir. 3 üne kadar devam etmesi teklif den bugün bildirildığine göre Indiınyasında müstahak olduğumuı yeni bir notada, Ingiliz hükumetiSovyet hükumeti, Ingilterenin At olundu ve şimdilik bu geceden itigilterenin Tahran Büyük Elçisi Sir derecede alâka sağlayamadığı mer ni. Sovyet tngiliz dostluk and lantik Paktna katılmakla, Batı Al baren ikiye kadar çalışılması kaFrancis Shepherd, İran petrollannın kezindedir. Bunun böyle olduğu laşmasını Dılâl etmekle «uçlandır manyanın silâhlandırılmasını ka bul edildi. Bu karar almdıktan SODMareşal Montgomery Bajdevletleştirilmesi hakkında yapılan kabul edilse dahi, sebebinl gene tnış ve bundan evvelkl notalannda bul etmekle Sovyet Ingiliz andlaı ra Meclis Baymdıruk bütçesi ubir teklifi bugün İran Başbakaıu komutan yardımcısı oluyor aynı tenkidin şo cümlesinde bnl ileri sürdüğü iddialan yeniden or masını ihlâl etmiş olduğunu da bil zerinde müzakerelerde bulundu. General Razmara ile görüşmuştur. < mak mümkündür: «Hiç bir hüku taya atmıştır. Sovyet notası, Rus dirmekte ve peyklerdeki askerî duAynca bildirildığine göre, Sir Londra 25 (a.a.) (afp) Sunday metin kudreti, kendi dostlanns yanın anlaşmaya hazır olduğunu, rumla ilgili Ingiliz haberlerinin de Francis bilhassa Angloİranian pet Expres gazetesi General Eisenhobile, arzu ettiklerini her zaman fakat Ingiltere tarafından takıb e hakıkatten âri olduğunu iddia et1 Komünist Çinin iştiraki ol rol kumpanyasının bu bölgeye muWashington 25 (a a.) (United wer kurmay heyetinin aşağıdaki yaptırmağa müsaid olamaz.» dilen siyasetin müsaid bir hava mektedir. şekilde teşkil edildiğini bildirmiş Press) Uzakdoğudaki seyahaünden maksızın Moskova umumî bir ba azzam meblâğlar doktüğünü belirtAtlantik Paktına alınmayışımızm yaratılmasına fırsat vermediğini de bu akşam dönen Büyük Elçi John nş konferansma muvafakat edecek miştir. Ingiliz diplomatik çevrelerinde tir: ve dost Amerika ile bir ittifak and ilâve etmektedir. Foster Dulles Japonya ile yppüa midir? kaydedildiğine göre, Rusyanın Rus İran petrollannın devletleştirilBaşkomutan: General Eisenho cak sulh andlasması mevzuunda lasması yapamayışnnızın sebebi, Iş2 Japon militarizminin yeni mesi işi Iran Mebusan Meclisinin Moskova radyosu tarafından ya yadaki ve peyklerdeki askerî kuvwer, Başkomutan yardımcısı: Ma. süratle bir neticeye varıbnası için te sayın lsmet Inönünün bu cüm yınlanan Rus notası, Sovyetler Bir vetler üzerinde titizlik göstermesi den doğması karşısında Avustral Petrol Komisyonu Başkanı Muham reşal Montgomery, Kara Kuvvet milletlerarası mühim görüşmelere lesinde mündemicdir. Milletlerarası liğinin iki buçuk milyonluk bir or Dörtler konferansında bu mevzua ya, Yeni Zelânda, Filipinler ve Pa med tarafından teklif edilmiş ve leri Komutanı: General Juin, Kur başlayacaktır. Nihaî sulh görüşmeABİDİN DAV'ER duya sahib olduğunu belirtmekte, temas edilmemesini istedığine kuvmay Başkanı: General Alfred lerr başlamadan evvel başlıca iki sifik Okyanusunun diğer memle Komisyonun 18 azasmdan 7 si taArkası Sa. 3, Su. 5 te İBatının daha geniş bir askerî kuv vetli bir delildir. ketleri ne şekilda korunacaklar rafından daha şimdiden kabul edilBuğday fiatlannın gittikçe yük Gruenther, Kurmay başkanı yarmeselenin halli icab etmektedir. miştir. , dır? selmekte olduğu gelen haberlerden dımcıları: General Whiteley (Ingi Okullarda sinema ile ders verilecek Londra, 25 (B3.C.) Çekoslovakyada komünistler arasında milliyetçilik cereyanının başgösterdiği ve bunun üzerine de jiddet^bir tasfiye hareketine girişildiği hakkındakwıaberler dün resmen teyid edilmiştir. Komünist partisinin bir toplantısında hitabede bulunan Çek Cumhur Başkanı Gotwald. partiye karşı geniş çapta bir komplo hazırlandığından bahsetmiş ve eski Dış İşleri Bakanı Clementis ile Bayan Smernova'nın bu komplo ile ilgili bulunduklanru kaydetmıştir. Bir aydanberi nerede bulunduğu bilinmiyen Clementis hakkında daha fazla malumat vermiyen Gotwald eski Dış İşleri Bakamnın «alçak, vatan haıni, kapitalist uşağı» olduğunu da sozlerine ilâve etmıştir. Gotwald'a göre, Çekoslovakyada hazırlanan bu yeni mukavemet hareketının hedefi memleketi Sovyet Rusyadan ayırmak ve Batıya bağlamakö. Viyanadan gelen haberlere göre, Çek Cumhur V Birleşmiş Milletler, Kore'de düşman hatlarına y aklaştılar KoreMe ölen gazeteciler Kızılların şimdiye kadar 230 nçak, 16.000 nakil vasıtası ve 1500 tank kaybettikleri anlaşıldı Meclisin gece toplantıları Rusyanın İngiltereye gönderdiği yeni nota İran petrolu Eisenhovver'in J a p o n y a i l e sulh andlasması hazırlıkları kurmay heyeti Yakında tenaslar mühim milletlerarası yapılacağı bildiriliyor Buğday fiatları yükseldi 'v General Robertson Şehrimize Geldi j General Robeıtson dun Vilâyetten jıkatken aniaşılmaktadır. Serbest piyasada liz) ve bir Amerikan generali. yüksek mallar 42 kuruşa kadar tatılmaktadır. Haber aldığımız* göre Toprak Mahsulleri Ofisinin elinde bir kaç aylık kadar stok kalmıştır. Bu kış havalar müsaid geçmediğinden hububat mahsulünün az olacağı anTürkiye Millî Talebe Federaslaşılıyor. yonu Kırşehirdeki tecavüz Ofısin ilgililere, yani ticaret od» hâdisesini protesto etti ve borsalanna yıldırım telgrafila müracaat ederek bu ay sonuna kaTürkiye Millî Talebe Federasyodar ne fiattan olursa olsun 20.000 ton buğday satın almak istedığini nu dün akşam Kırşehirde cereyan bildirmesi, durumun pek geniş ol eden bir tecavüz hâdisesi hakkında bir sirküler yaymlamıştır. Bunmadığını açıkça gostermektedir. Buğdaya muvazi olarak mısır fi da şoyle denilroektedir: Gazetelerde bir haber gördük. atı da iki gün ıçınde 4 kuruş kadaı fırlamıştır. Evvelce 24 kuruştan Kırşehirde, Cumhuriyet meydanınmuamele gören mısır. Karadenız da Atatorkun anıtına bir tecavüz havalisinden vâki talebler üzerine vâki olmuş... İlk bakışta, bu meczubane hareketın şuurî ve iradi bii 28 kuruşa yükselmıştir. Smob Valısi Ofıse telgraf çeke cehdin netıcesi olabileeeğine ihtirek, acele 50 ton mısır gönderil mal veremıyoruz. Fakat. her şeye rağmen gene son mesini istemıştir. Çavdara gelınce, istihsal bölge zamanlarda bazı kimselerce yapıllerınden bu maldan çok az mik makta olan Atatürk aleyhtarlığile tarda sevkiyat yapılmaktadır. Fi fikrî bir bağ ve muvazilik gösteatlar 2526 kuruş arasmda oyna ren şu hareketi, sahibinin şahsî durumunu tetkike bile lüzum eörmaktadır. Bu vaziyet karşısında Ofısin A meden protesto ettığimizi bıldirPohs Emekliler Sosyal Yardım Derneğınm yıllık toplantısı dün Loman Lokantasında yapılmıştır. Semerıkadan buğday ıthalı için faa mek isteriz. Her şe>den evvel Tüık ahljkına nehk faalıvet ve hesab raporlan kabul edüdikten sonra yeni idare heyeti seçilmijtir. Yukandaki resim lıyete eeçüğı de kuvvetle söylenSa. 3, Su. 7 de dünku toplantı esnasında alınmışür. ~ ' (Yazısı i uncu sahıjemıza,ej tnektedır. Atatürk ve genelik c Derıteği \
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog