Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

ABDÜLLÂTİF DEBAS Kahvenin Deposudur Her gün rakiblerinden kahve v« kalayı on kuruş noksan satar. Her çeşid HONG KONG derilenmiz mevcuddur. ADRES: Tahtakale, Tomruk yanı; Telefon İdaresinin sokağında No. 25 Tdfraf adresi: A B T t T umhuri KURUCUSU: YUNUS NADf KERVANSAR/VT'da Yakında İstanbuldan ayrüatek olan NİCHOLAS BRİTHERS ve 5 a n t ö& Milli Savunma bütçesinin müzakeresi hararetli oldu Meclis, Kore şehidlerinin hatıralarını taziz etti, Bakan Refik Ince tenkidlere cevablar verdi "Vesaiti nakliye suiistimaUerine iştirak ederim. Sebebi şn : Murakabe ile aikellef ânirler bizzatraurakabeedecekleri suçun sahibi oldukları için bu tahkikattan sarfuazar ediyorlar» Ankara, 23 (Tclefonla) Millî Savunma bütçesi bugunkü Mecliste saatlerce süren müzakerelerden sonra kabul edıldı. Butçenin gerek tümıi, gerek bölümleri üzerinda altmışa yakın hatıb söz alarak Millî Savunma ile alâkalı mevzularda gorüşlerinı ıfade ettıler. Müsakerelere başlamadan evvel Müfid Erkuyumcu ve Mehmed Özbey tarafından verilen bır önerge iVe, Kore şehidlerimızin azız hâüralan için ayağa kalkılarak tâziz olundu. C.H.P. sözcüsunün konuşması İlk soz Kars mılletvekih Hüsameddin Tugaça verildi. C.H P. sözcusü, Millî Savunma bütçesınin geçen yıla nazaran 12 mılyon fazla olmakla beraber bu artışın dunya şaıtları muvacehesınde pek cüz'i olduğunu, Amerıkadan madde yardımı ssğlanmış ve dort yıl içınde askerî yardımın bır mısli daha arttırılmış olmasından memnunluk duyduğunu, Koredekı savaş, hırlığı mizin harb etme kıymet ve kabilıyetimizi bütun dunyaya ilân etmış olmasının şukranla anılması ge rektiğıni soyledu Bazı tavsiye ve temennilerde bulvındu. Aii Ihsan Sâbisia muhalefet Ali Ihsan Sâbis de uzan, hararetli bır konuşma yapü. Ali İhsan Sâbis bugunkü harblerin topyekun savaşlar halini aldığını, tecavüzün yalnız hududlara değil, bütun «nıiletlere tevcih edildiğini, muhüefet liderinin pazartesi günku demecinde sabit ve modası geçmiş tedbirlere köru körüne bağlılık gösterdığini, eski senelerde klâsik seferberlik metodlarmı müdafaa ettiğıni. senelerce askeri kuvvetlere hâkim olan blr kimse silâhlı kuvvetlerimizi bugün iyi savunma yapabilecek blr durumda görmüyorsa kabahatl kendisinde bulmak lâzım geldiğini sdyledi. Sâbis, komışması tırasında hava kuvvetlerimize tahsU edilen 2 milyon 247 bin küsur liranın kknlere verildiğini, pilotlar arasında sezilen hosnudsuzluk sebebini, Denizyollaruıdaki sulistimalin mahiyeti, 947 başında askeri yargıtay baskanlığına getirilen Muzaffer Hrgüderin korgeneral lığa yukseltilme sebebini sordu. Sâbis, Ikinci I>ünya Harbi sırasında Uzunköprü civarmdakd büyük demiryolu koprüsünün düşman gelecek vahmile vakıtsiz tah rib edilmesinin memlekete buyak zararlara mal olduğunu, susan ve dalkavukluk edenlerden memle kete zarar getirileceğini, gene I kinci Dünya Harbi sırasmda duşman karşısında muhayyel duş man beklemek kabılinden asker lerimızln ıztırab içinde kaldıklarını 940 kışında Sarıkamışm Mareşalı karşılamak için 9 uncu fırkanm tekmıl mevcudü ile karları çiğnemek üzere bekletilirken bir çok askerlerimizin el ve ayakla rmın dondurularak kesıldiğini sbyledi. Oğleden sonraki celse Oğleden sonra Mustafa Zerenin 27 nci yıl sayı: 9540 Telefonlar Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa İs.leri 24299, Matbaa: 24290 Telgraf r e "«frtiıl? «dreei; Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu İstanbul No. 246 Cumartesi 24 Subat 1951 EARTHA KİTT Jurnallar meselesi İddialan rcddcden C. H. P. propagandasına karşı hükumet bazı jurnalların klişesini basına vermeyl düşünüyor Birleşmiş Milletler dün yeniden ilerlediler Nerkez cephede 8 kilometre ilerliyen Müttefik birlikler Î8 inci arz dairesine 50 kilometre yaklaştılar Locdr» 23 (B.B.C.) Birkşmi» MiHeile» tuvvetlerinm Kore cephesinin merkez kesiminde yaptıklan taarruz esnasmda yeniden 8 küooetre ilerledikıeri ve mühim mfinakale merkezi Wengson'a iki kilometre yaklastıkları bildiril Sa. 3. SÜ 6 d i • BlrlikUrimiz tarafından lsgal edilen blr köye, tngaynnıztB alâ »eti bir dir«4e çablırkeo Medfc koridorlarmda milletvekUleri celse arası göruşurlerken Hataya giden Meclis Heyeti gerî çağırıldı Seçimleri tahkik için giden heyetin D.P. ve C.H.P.li üyelerinden ikisi arasında bir otelde çıkan münakaşa 17 şahidin huzurunda fdiyata inkılâb etmiş Ankara 23 (Telefonla) Hatay »eçlmlerini tahkık için gönderilen heyetin geri çağınlması Meclis Baskanlığınca kararlaştınlmi} ve heyetin Antakyada bulunan üyeleri telgrafla fehrimiz* davet edılmişlerdır.. Meclis Başkanı Refik Koraltan bugün C.H.P. Meclis Grupu Başkan vekillerinden Faik Ahmed Barutçuyu davetle karardan kendisini haberdar etmiştır. Mesele, Antakyada Turizm otelinde 17 şa Arkan Sa. 4, Sil. 5 da Kemal Özçoban Mecliste dünkü münakaşalar Samed Ağao^lu, İç İşleri Bakanlıği bütçesi görüşülürken jurnallar meseleslne aid dosyalan Halk Partiii milletvekillerine gösterdi Ankara 23 (Telefonla) Meclisin bugunkü üçüncü otununu saat 10 a doğnı Sıtkı Yırcalının başkan lığında açıldı. Maliye Bakanı kürsuye gelerek, ek ve katma bütçesi daırelerin öne alınmasını teklif etti ve kabul olundu. Ankara Universıtesi, Devlet Denizyollan ve Li Sa. 3, Sil. 2 de Amkara, 23 (Telefonla) Başbakan Yardıracısı Samed Ağaoğlunun Mecliste açıkladığı ]umallar Uzeriae eski Başbakan Şemseddin Günaltay, bu işlerden kat'iyen haberdar olmadığuu söylemış, eski Başbakan Yardımcılarrndan Faık Ahmtd Barutçu ise, bir zaraanlar kendisinin de fişe bağlanmı; c'.duğunu beyan etmişti. Halk Pa>tisi propagandası ise, bugunkü yayınlannda iddiayı reddederek Sameo, Ağaoğlunu, sözünfi isbata davet etmektedir. Eski İç İşleri Bakanlanndan Emin Erişirgil de oktnar. c*tvelden hiç haberdar olmadığıru uade Hükumet çevreleri, jurnallar, «cata mahsustur» kaydı ile İç İ?leri Bakanlığından gdnderildiğine göre, Emin Erişirgilin bütün işlerden bu kadar malumatsız oluşuna ihtimal vermemektedirler. Bu vesile ile fîşleri inkâr eden çevrelere hatırlatılan cihet, bununla da iktifa edılmıyerek, muhavereleri plâgeçirten tertıblere dahi başvurulduğudur ki bu sahnelerden birıni bizzat eski bir Başbakan idare etmijtır. Bu mevzudaki tartışmalar dolayısile gece sızan bir haber, hükumetin bazı jurnalların klişesini basma vermek suretıle muhalefet propagandasının arzusunu yerine getireceği merkezindedir. Kore'de yaralanan yigitler Son savaşlaıda yaralanıp Tokyo hastanelerine yatırılanlann isimleri açıklandı Ankara 23 (a.a.) 26 numarah •esml tebliğ: Millî Savunma Bakanlığından bildirilmiştir: 1 Kore birliğimizden son sa Arkası Sa. 3, Su. 7 de Lâtit Akuzüm Bekârlar daha fazla vergi ödeyecckler Memurlar, marttan itibaren vergiye tâbi olduklarından bordrolar yeni esaslara göre hazırlanıyor Dün sabah uçakla Ankaradan şehrımİ2e gelen Amerikanın tanınmış sıyasî tefsircısi Drew Pearson, dün oğleden sonra Park Otelde ken disile görüşen Anadolu Ajansı muDün İşçi hükumet azmlıkta habirine Ankarada Dış İşleri, Takaldj. fakat güven oyu mevzuu rım ve İç İşleri Bakanlan ile göbahis olmadığından istifa etmedi rüştüğünu ve Büyiık Millet Mecliai Arkası Sa~ 3, Sü. 5 te Churehill partisinin zaferi Pearsotı'on Ankara intıbaları Dün gece 2 yarahnuz daha geldi Dun gece saat 11.45 de YeşUköy hava meydanına inen Panamerıkan Türk tugajının topcu taburuna mensub erler, kendileıi için hususi uçağile Kore gazilerimızden ikı yuz surerte hazırlanan ekmekle kahvaltı ediyorlar başı şehrimize gelmişlerdir. Yüzbaşı Sacid Özbal ve yüzbaşı Ramazan Akıncı ismindeki bu gazılerimiz muhtelif yerlerinden yarahdırlar. Yüzbaşı Sacid Özbal kendısde görüşen arkadaşımıza kısaca şunları anlatmıştır: < Kunuride çarpışan birliğımizin bütün ferdlerı üzerlerine aldıkları vazifeleri Türk milletıne lâyık olacak bir şeküde başarmışlardır. Hepsi kahramanca çarpıştüar. Yalnız, birlikte geldiğim yüzbaşı Ramazan Akıncı için, Kore Tugayımızm en kahrarcan subaylanndandır, dıyebilirim. Ramazan, bu s s vaşlarda başuıın bir tarafından uç ağır makineli tüfek yarası aldığı orak çekiç resmedilmiş, altına da zuda büyük bir hassasiyetle alâka halde birlığıni 5 saat muddetie, dakomünızm lehınde bir cümle yazıl lılardan mütemmim izahat almıştır. ha doğrusu son takatme kadar idamıştır. Hâdıseye zabıtaca derhal el Kultür müesseselerimize kadar so re etti ve erlerının başında çarpışkonmuş, bizzat Emniyet Müdürü kubnak istenilen bu kundakçılık ü.» Kemal Aygün tahkikata başlamış hâdisesi bdylece ehemmiyetle tetGazi yüzbaşılar, alandan askerî tır. Vak'a Millî Eğitim Bakanlığı kik konusu olmuş, bu meyanda 21 bir nakLye vasıtasile Denız Hastana da bıldirilmiş, Bakan bu mev Arkası Sa. 3, Su. 6 da ' nesine nakledılmişlerdır. c Arkast Martm blrinci gününden itıbaren vergiye tâbi olacağı cihetle, devlet meraurlarla resmî ve czel müesse dairelerinde hummalı bir faaliyetle selerde aylıkla çahşanlann maaşlan buna uygun maaş bordrolan hazır Arkast Sa. 5, Sü. 3 te Sa. 5, Sü. lde yeni ge'.ir vergısi kanununa göre 37 talebenin evlerinde arastırmalar yapıldı Kızıl ajanlarm son zamanlada faaliyetlerini kültür müesseselerimizde teksif ettikleri anlaşılıyor 71 yaşmda zatürrie geçiren Bevin, Kızıl ajanlarm son gunlerde faaiyileştikten sonra hastaneden livetlerını ılım ve ırfan muesseseleçıkarken nmızde teksıfe kalkışükları anla(Yazısı 3 uncu sahıjemizde) şılmaktadır Bu cumleden olmak uzere evvelki gun Sultanahmeddeki Sanat Okulunun duvarına tebeşirle ve komürle buyuk boyda oir Amerikan Amiralı Yaralılarıımzı Ziyaret Etti I V J™™%» Rus müelliflerînin okullardaki eserleri Bu kitablann kaldınlması için Bakanbğın bir tamim yaptığına dair haberler doğnı dcğil Ankara, 23 (a.a.) Millî Egitim Bakanlığından bildirilmiştir: 21 şubat tarıhli bir İstanbul sabah gazetesınde Millî Eğitim Bakanı Tevfik Ileri imzasile bir müd det evvel universite rektörleri ile okul müdürluklerıne gönderilen bır tamırale Rus müelliflerine aid eserlern okul kütübhanelerinden kaldırılmasınin bildirıldiği ve son gunlerde bu hususun tekıden teyıd edıldıği yazılmıştır. Bu haberin tamamile gsÛSi2 Oİdufu teblîğ olunur. Lımanımızda bulunmakta olan Amerikan filoEuna mensuh ?ubay ve erler dun şehri eezmİPİerdır. Amerikan denızcilerının şehnmizı ivıce gorebılmeîeri için Beledive kendılerıne ikı otobus tahsis et mıstir. Amıral Balientine de dun Denız hastanesine giderek yarah!anmızı ziyaret etmiş ve Topkapı Sarayını gezmiştir. Yukarıdaki resım, İzmin zivaret eden Amerıkan füosu Komutanı Amira'ı, Izmir Mustahkem Mevki Komutanıru makanunda ziyaret ederkea göstermektedir. BÜLBÜLÜN ÇEKTİĞt.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog