Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

ABDÜLLÂTİF DEBAS Kahvenin Deposudur Her gün rakiblerinden kahve v t kalayı on kuruş noksan satar. Her çeşid HONG KONG derilerimiz mevcuddur. ADRES: Tahtakale, Tomruk yanı; Telefon İdaresinin sokağında No. 25 Telfrai adresl: A B T t F umhuri KURUCUSU:YUNUS NADÎ 07 Cl ııA! «fil e a u ı **ÛRQQ nÇ! JİI S o j l . 1 9 0 0 9 Telefonlan ümumî Santral Numarau: 24298. Yan lşleri 24299, Maft>*a: 24290 Telgraf r« mektub adreai: Cumhuriyet, İstanbul Port» Kutuau İstanbul No. 246 OUNDE 25.000.0i TKâŞIIÇAKtâmt T*Af OIU nSlAHmt ft OYVLMVŞ PAL 9/ff HAVİKAPI1 PAt Cuma 23 Şubat 1951 Mecliste din mevzuuna dair dünkü müzakereler ;; • nmmmm Vatandaşlar arasında ikilik yaratıcı mahiyette olan dinî neşriyattan örnekler okundu ve bu neşriyat tenkîd edildî İsmet İnönü salona girmedî m • ; ; J 1 C " ••'' i * « * gln ee Ankara 22 (Telefonla) ŞiddetÛ bir fırtınayı bu derece sakin biı havanın takib edecegi bazı çevrelerde, umulmuyordu; hattâ, yalnı» beyanaü değil, şahsî ve hattâ muhalefet partisindeki mevkii dahi hücuma uğnyan îsmet înönünün, gelip de bir vesile ile xöz alacağım iddia edenler ohnuştur. Gerçekten bazı hatibler meselâ (Hâmid Şevket Ince), partilerarası münasebetin düzene girmesi için Inönünün CJ5P. Genel Bnşkanlığını «1 numaralı engel» olarak ileri sürmüştü. Aynı hatib: «Belâyı berzah» gibi tabirlerle Hüseyin Cahid Yalçma da hücum ederek: «Dercenki evvel Ulus'un lusturuhnası» mütaleasındadır. Inönü bugün Meclise geldi ise de «alona uğramadı. Akjam üzeri da Ankara Palasa gittıği görüldü. Sanıldığma göre, CH.P. Genel Başkanı, Dış Işleri, Milll Savunma ve îç Işleri Bakanlıklan bütçelerind« yapacağı birer konuşma ile hakkındakı tarizlere cevab verecektir *** Bugün Diyanet Işleri ve Adliye bütçelerinde konuşma zamanını tab did için nihayet karar almak lüzuıı hıssedıldı. Adalet Başkanı Celâl Bayar bir ara Meclise gelerek müzakereleri locasından takib ettL Diyanet Işleri bütçesi konuşuluı ken ortaya çok çeşidh mevzular abldı. Gene Maraş merkez vaizi Zekeriya Güvenin kitabından okunan bazı parçalar, mühim bir meseleda dikkatli olmağı gerektırmektedir Risalede: «Alevılere mısafir olanlann et pişirmişlerse yemeleri caia olmadığı» dahi kayıdlıdır. Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Kore'de kuzeye doğru yeni taarruza girişildi Merkezde 100 Km. lik bir cephede taarruz eden Birleşmiş Nilletler 20 Km. ilerlediler NewYork 22 (R.) General McArthur karargâhından bildirildiğine göre, Kore'nin merkez cephesind» Birleşmiş Milletler yeni bix taamıza girişmişlerdir. 100 kilometrelik bir cephe üzerinden yapılmakta olan taarruzun ilk 48 saatl Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Koredeki Türk BirUği Komutanı, kahramaa blr erin «rtmı oksuyoa i Mecliste trtınalı bir. dakika: Ayağa brüyan milletvekilleri Yeni savunma Diyanet Işleri ve Adalet bütçeleri kabul edildi şebekeleri emlr Perde boyunca tecavüze karşı koymak azminde olan hur milletlpri icine alacak geniş bir savunrçn ^fcîUfiJ>'S5JBWLl£5!Ûİİ5~42Si» Eİl tınhmm, m f»ttetunl.> İ dildiği muşahede edilmektedir. A tafa Germenm başkanbğında topmerikan Kongresine raporunn ter lanan Meclisin bu «abahki oturudi ettikten sonra Fransaya donen munda Meteoroloji Genel MudürGeneral Eisenhower Kuzey Atlan lüğü bütçesi kabul edildıkten sontik Paktı ordusunnn kurulma» l»l ra Diyanet Ijleri bütçesi üzerınde ne girişirken bir taraftan Paslfikte, uzun görüşnıeler oldu. Sinan Te«Jiğer taraftan da Akdenizd» yeni kehoğlu, Diyanet lşlerini Evkafa saMinma şebekelerinin teşkili Içta bağlamak Czere diğer dinler» yaadımlar atıldığı görülmektedir. pıldığı fibi «erbest bırakılmasrnı Japorna ile imza edileeek aalh ıstedi. Ahmed Gürkan da Vakıfandlaşma.sını hazırlamak maksadll» ların bu raüessesey» bağlanmasını Ba^kan Truman tarafındaa Tokyo uygun buldu. Fahri Ağaoğlu, buya gonderilen Foster DulIesTn, At (ttnkü şekli mfidafaa ederek devlet lantik Paktını andıracak blr Pasi Mtçesinden para «yırmamn lâikfik pakh üzerinde ehemmiyetl* duımakta olduğu büdlrilmlstir. Amerika Dış Işleri Bakanı Acb»son'un da «böyle blr paktuı vüc»de getirilmesi için raynresml g*rüşmeler yapılmaktadtr» demesi bo lıususu teyid eder mahiyette tettkkl edilmiştir. Bidayette Blrleştk Amerika. Avnstral.va ve Yenl Zelandanm iştlrakile kunılacak olan bn yenl »avunına şebekesine ileride Japonyanm da katılması muhlemel görülmektedir. Yalntr, Batı Avrupamn savunmasında muhim rol alan tngiltere. Fransa şribi memleketlerin ayrı<a Pasifikte de vazife almalanmn «iocru görülmediği ve binnetice bun ların bovle bir pakta katılmalannın şimdiki halde nazan itibara alınmadığı anlasılmaktadır. Fakat Pasifikte temeli atılacak olan bu veni savunma şebckesini kolaylıkla diğer hur milletlere de yajinak nıümkün olmıyacaktır. Meselâ Endonczjanm komünizme karşı açıktan açığa cephe abnak istememesi Pasifik Paktımn genişleme^ini bplki de hir muddct sekteye uğratabilecektir. Yalnız, bö.vle hfr pakt hiir miUetler •taîına geçen Japonyanm da silâhlanmasma firsat verebilecek, Avustralya ve Yeni Zelanda gereken parantileıe sahib olduklanndan buna bir itirazda bulunmıyacaklardır. Amenka Dış Işleri Bakanlıği müşaviri Foster Dulles'in şimdi Avustraha \e Yeni Zelandalı idareriierle bi'.hassa bu pakt etrahnda goü^tüğu mulıakkaktır. Demir Perdenin güney hududiarıtıda Akdeniz havzasında da diğeı bir saıunraa şebekesinin plânlaştınlmakta olduğu sezilmektedir. llkbaharda Yugoslavya bir tecavıı7e uğradijı takdirde Batmın nasıl bir hareket hattı takib edeceği hususunda >apılan temaslar, Türkiye î!e Yunanistanm mudafaf.sı ile ilt ; li gbrücmeler, >akında Balkanlann ve umumiyetle bütün OrtadoCUMHURİYET Ar'cası Sa. 3, Sü. 5 te Adalet Bakanı dün Mecliste uzun izahlarda bulundu Yusuf Aysan, Diyanet Işleri butçesinde bftn arttırmalar yapılmasıru Bajbakan muhale£eti dinlerken not alıyor lüzumlu gSrdü. Yeredağ Kişioğlu (Kocaeli) Islftm dininın büyuk değeri uzerindt izahlardan cotıra dine, kâmil olarak hayatiyet vermek lüzumundan bahsetti ve: ıMı demki Kur'ânın okunmasını bir sevab telâkki etmekteyiz. O Kuı'âni okuyacak ve belliyecek olanlara da erabça öğretmek, hürriyetin icablanndandırı dedı. Ahmed Başıbüyuk (Marag) vâiı Zekeriya Guve Arkan Sa. 3, Sü. 2 de Pekin münasebati Birliğimizin son savmşlarda esir aldığı Çinlilerden bir grup Rusya ile Kızıl Çin arasındaki münasebetlerin soğumaya yüz tuttuğu söyleniyor Londra 22 (Nafen) Moskova ile Pekin arasında anlaşmazlığın patlak verdiği ve Sovyet Komünist Çin nvünasebetlerinin soğumaya yüz tuttuğu bildirilmektedir. Hong Kong*dan gelen bazı haberlere göre, Mao Tse Tung'un son Moskova seyahati Pekinin bekle Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Memnrin Nnhakemat Kanunu kaldırıiacak Memurin Muhakemat Kanununun kaldırdması hususunda prensip karanna varıldı. Hükumet tarafından hazırlanacak olan Memunn Muhakemat Kanununun mer'ıyetten kaldınlması tasarısı Meclisçe kabul edilmesi halınde ahnacak tedbirler içın komisyon bundan sonra ihzari mahiyette çahşacaktor. KORE MEKTUBLARI: Şemseddin Günaltay iktidara tavsiyelerde bulunuyor Seul kapılarında {••ııııiMiıııııiMMın tm ••>••••• ••••••.•..••• ••!•. .•••••• • . . , , . • ••• , ı , , , Bakanlıklar lomtlleileriNen mirekkeh komisyon bn hasusla prensip kararına vardı Ankara 22 (Telefonla) tç Ijleri Bakanhğında bir müddettenberi Memurin Muhakemat Kanununun tadili üzerinde çalışmakta olan komisjon bugünkü toplantısında Adalet, Iç Işleri, Dış Içleri ve Malıye Bakanlıklan temsilcilerinin de işürakıle uzun müzakerelerde bulundu. Bu kanunla ilgili 9 kanun üzerinde gorüşülerek neticede Havaya nçan kamyon Taarruz ^ünleri Birliğjmize daima hindi ziyafeti veriliyor «İstanbul yosması* adh jeeb ile bir jolculuk Amerikadan getirilen yeşil salatalar Istanbullu otel kâtibi Manol er iken onbaşı, az »onra da çavuş oldu Ankara hattı üstünde (Harb muhabmmiz Faruk Fenik yazıyor) Fuad Köprülü muhalefete eevab veriyor Avatn Kamarasında patırdı Kuzey Atlantik pakh donanması komutanhğuia bir Amerikan Amiralının tayüıi şiddetli münakaşalara yol açü Londra 22 (A.P.) İngiliz Başbakanı Avam Kamarasının bugünkü toplanüsında Kuaey Atlantik paktı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bir Amerikan Amiralının tayin edildiğini bildirdıği vakit muhalefet lideri Churchill şiddetle mukabelede bu Arkasr Sa. 3, Sü. 7 de Korede bir yer Han nehrinin mıntakasında Müttefik kuvvetlerin buzlu kıyılannı gene Türk süngüsü T5 mıl kadar geri çekilmeleri Seulbekhyor. Seul'ün varoşlarındayız. ün işgalini bir müddet için durŞehir henüz zaptedılemedi. Wonju Arkası Sa. 4, Sü. 7 de Inonu Pearson mülâkatı Amerikan radyo tefsîrcisi, dün İnönü ile siyasî bir konuşma yaptı mm •• •• îngiliz Orta Doğu Kuvvetleri Başkomutanı dün geldi Drgenera! Robertson diyor ki: «Dünya durumu biraz bulutlu olduğu için aynı fikirlere sahib memleketlerin müşlerek meseleleri hususunda birbirlerile görüşmeleri iabiidir» Ankara 22 (Telefonla) Şehrimizde bulunan tanınmış Amenkan muharrirlerinden ve radyo tefsircilerinden Pearson bu akşam saat 20 sularmda Ankara Palas salonlaistanbul Defterdan dün bir basın toplantısı yannda oturan CJIP. Genel Başkanı parak Gelir Vergisinin tatbikaö, beyanname verîsmet Inönü ile aşağıdaki konuşmayı yapmıştır: me şekli ve diğer hususlar hakkında tafsilât verdi InSnü Biza Amerikadan lyi 1951 bütçe yüının yaklaşmıs ol rin gelir •ergisi kanunu muvBce haberier grtirdiniz mi? Pearson En iyi haber lizin buması dolayısila İstanbul Defterdan hesinde yapacaklan lşler hakkmd Mehmed Izmen dün bir basın top asağıdaM açüdamada bulunmus rada azimle ayakta dimdik dura Arkası Sa. 5, Sü. lde lantısı tertib etmis ve müiellefle Arkası Sa. 3, Sü. 1 de Gelir Vergisine dair yeni ve etraflı izahat r Amerikan Filosu Dün Geldi I McGhee'nin Kahiredeki temaslan Kahire 22 (AP.) Güneydoğu Asya bolgesindeki Amerikan dıplomatlannm Kolombo konferansına gitmekte olan Birleşik Amenka Dış İşteri Bakan Muavini George McGhee bugün Kahiredeki tevakkufu sırasında Amerika Mısır münasebetlerüıi Dış İşleri Bakanı Mohammed Selâhaddinle gönışmüştür. Mısır Dış İşleri Bakanlığına göre, McGhee Kolombo konferansından sonra Kahireye dönecek ve bu müzakerelere devam edilecekür. McFi'onun sancak Ghee basın temsilcilerinin bir sualine cevaben: «Ortadoğuda komü6 ncı fılo komutanı Amıral John n;st kuvvetler vardır. Fakat bu te J. Ballentıne komutasında bulunan şekküllerden ciddî bir tphlıke me Birleşik Amerıkanm Akdenız doMisaBr Orjeneral Robertson hava alanında ihtiram kıtasını teftif ederken nanmasına mensub 17,000 tonluk (Ycuut 3 üncü $ahiftmızde) mui etmiyorum» demigtir. gemisi >'ewport New, ağır kruvazorii limanımızda Newport News ağır kruvazorü de demirlemişlerdir. Mısafır fılo başta sancak gerniA ile W.G. Lawe. Tower, Perrv, Speirt nakar muhrıbleri dün sabah lima Newp° News kruvazorü olduğu Arkası Sa. 3, Sü. 6 da* nımi7ıı gelerek Dolmabahç* önün
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog