Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

ABDÜLLÂTİF DEBAS Kahvenin Deposudur Her gün rakıblerınden kehve ve kalayı on kuruş noksan satar. Her çeşid HONG KONG derileriraiz mevcuddur. ADRES: Tahtakale, Tomnifc yanı; Telefon îdaresinin »okağmda No. 25 Telgraf adresi: A B T t F umhuri KURUCUSU:YUNUS NAD! LI 07 H A Ş E T KİTABEVİ tarafmdsn > ayınlanmakta olan BEYER'S NODE FÜR ÂLI Patronlu Moda T*. nfiıhan cabga çıkanlmıstır. ^"iatı 120 kurustur. Eli?lerl içinde BEİT arayınii. IIC! JİI Sayi .j 9 J «J O tiAÎ vıl «AUI / fl^OD Telefonlar Umurol Santral Numara»: 24298. Yaa tşleri 24299, Ma&aa: 24290 Telgraf ve toektub adreai: Cumhurfyet, İıtaobul Posta Kutusu İstanbul No. 246 Perşembe 22 Şubat 1951 Fiata 100 AJCABTHUBİ7N KOBKDI TÜRK KARABGÂUINI ZİYABETİNDEN İLK RESİMLER (SoItU) McArthar g«lmedea fcıc* BMÜfadb K«naıtam O«Mnl Taneı, Selçnk Ka Enstitfisfinfin Ifleyip bizim rasıtamnU Ttirk BirUibıe yollmbiı bayra&ı Aattikah gnetecOaN gteentck McAıtfaar, Tfefc kararr&hmd&n «ynlırken Genanl öpiiyor, (ortada) General Tahsin Yazto, bayrağı McArtbsr'a badty* C.HP. Genel Başkanının son konuşmasına cevablar verildi, 38 inci an dairesine 10 mil yaklaştılar D.P. milletvekilleri muhalefet liderini yaylım ateşe tuttular (Harb muhabirimiz Faruk Fenik telsizle bildiriyor) Bütçenin tümu âzerinde muzakereler sona erdi, Medis, Comhnr Başkanlığı, Hayıştay, BaşBakanlık, l>â«lf«ff^Te^Basitt ~r~Taym bütçderi nrihcakere ~re kabttt «dildi Ankara, 21 (Telefonla) Butçenin tümü üzerindeki muzakereler bu aksam saat 19 da «on* erdı. Maddelere geçilmesi kararlaştı. Fikri Apaydının başkanlığında açılan sabahki oturumda Mıuntaz Kavalcıoğlu, Ekonomi Bakanljğma ye nı bır veçhe vermek lüzumunu izah etti ve Milll Ekonomi Bakanlığı kurulması jerefinin Adnan Menderes hükumetine nasib olmasuu diledi. Bütçe Komisyonu sSzcürö Emin Kalafat kursüye geldi. Muhalefetın unuttuğu bir vazifeyi yerine getlreceğinı soylemekle koniısmasına başladj. Kalafata göre, D.P. muhalefette iken sbzcülüğünü yapan Adnan Mendereı, Halk Partisi mu halefetine hayli tenkid malzemesi vermiştir. Ejıun Kalafat: tHer sözü Dünkü Meclisten intıbalar: Samed Ağaoğlu kürsiide konuşurken ve iki celse arasında Başbakan, D15 İşleri Jakanı ve Devlet Bakanı arasında geçen bir mükâleme muhalefet tarafından «talar BÖZÜ gıbı tekrarlanan Adnan Menderese» teşekkürü böylece ifadan sonra mu halefetin tenkidlerine Komisyon adma cevablar verdi. Bu arada yatınmlar içinin bütçed» müstakil bır hüviyet arzetmesini faydalı bulduğu gıbi, gelır rakamlannın da, iddia edüdiği gibi, şijirilmeır.iş olduğunu söyledi. Butçe Komisyonundan Nediro Okmen de: «1951 bütçesme hasta vashnın izafesi, ancak hasta dimağlann buhran tezahürlerınden» olduğunu söyledi. Yaptığı teftişler 6iıasında rastladığı yolsuzluklardan ' misaller verdi. Bu arada Orraan I • daresindeki israflan anlatırken, Kı I tılcahamamda yalnız bir kümes için 14500, dığer bir yerde 16 bin lira I harcanmak suretıle tavuk başına } 313 lira 60 kuruş masraf edildığini soyledı. Washington 21 (AP.) Cumhur Moskova 21 (AP.) Buradaki bir toplantı yapmalanna muvafaİnönüye cevab Batılı diplomatlar SovyeÜer Bırlıği kat edeceği inancını belirtmışlerdir. Başkaru Truman bugün Statler 0Bundan sonra kürsuye Samet ABakan vekılleri bu toplantı da 4 telinde bir Masonlar toplanüsında nin kendisine son defa verilen Bağaoğlu geldı: «Uzun müzakerelerden tılı notalan süratle cevablandıra devlet Dış Işleri Bakanlan konfe yaptığı konuşmada demiştir ki: sonra soz sırası hükumete gelmiş « Uçüncü bir dünya harbinin cağı ve Rusyanın, dört devlet Dış ransuun gündemini hazırlamağa ça bulunuyor. CJî P. lideri Malat>a Işleri Bakan vekillerinin Pariste Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Arkası Sa. 3, Su. 5 t« milletvekıli İsmet İnönü ki kendısi ni burada göremiyorum geçenki bü yük târizlerinden sonra cevab alması mukadder olduğunu düşünerek gelmesi icab ederdi. Bütçeye t?=ılluk eden tek kelime sarfetmeden uzun ve sadece polemikten iba ret beyanatta bulundular.» Samet Ağaoğlu beyanatı ttç kısnıa ayırdı ve şöyle devam etti: «Inönıi dünyanın içinde bulundu' ğu müşkül şartların icabına, bu şartların hattâ Ankaramızın anî bir bombardımana maruz kalabileceği ih'jnalıni bıle düşunebılecek kadar ağırlaştığmı işaret etmek ruretıle yeni ıktidann ihmalkâr hareket ettığını îma etmek istedıler. Bu ceSfret kırıcı, memleketimiz hakkınca bellı msksadları olan dıj «afhalara ümıd verıci beyanatın bu haksız ve insafsız olduğu nısbette, ibretle düşündürücü kısmına, MillJ Savunma Bakanı gereken cevabı verecektır C H.P. liderinin beyanatının ikinci kısmında ise, kendi ifadelerince, yapanların ve okuyanların da anlıyamıyacağı kadar karanlık ve muhım kanunlar hazırlanarak hür^ rıyetin tehdıd edılmesmden şıkâyet ve feryadı ihtıva etmektedir.» Bâki Üsküdarhoğlu dün mahkemede şehadet ederken Samet Ağaoğlu yenı iktidarm ka3 üncü sahijemizde) Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Bütçe müzaker el er i dün Korede dıırum Birleşmiş Vlilletler lehine Mecliste fırtmalı geçti Tugayımıza mensub öncü döndii kuvvetler Gîzli polis takibine tuhılanlan gösteren listenin açıklanması fırüna kopardı Meclisten notlar t ı Korad* Wr yer 21 Korede variyet Birleçnüf Milletler lehın« döndü. Düsman, bütün cephe boyunea kaçmaktadır. Türk tuğayına mensub öncu brrlıkl«r Âevâ'd'ı i tınnda yeni ilerlemeler koydetrruşer ve 38 inci arz dairesine 10 mıl ysldaçrruşlardır. Yaralı kahraman subaylarımızdan; Ramazan Akına. ile Sacid Ozbal Türkiyeye müteveccıhen bugun Pan Amerikan ile yola çıkmışlardır. Arkası Sa. 3, Su. 2 de KORE MEKTUBLARI Ankara. 21 (Telefonla) Butçe muzakereleri bugun bırdenbire ıki parti arasında bır meydan muharebesi halinı aldı ve butun şıddetile saaüerce sürdu. C.HP. genel başkanının pazartesi gunkü ko nuşması bugünkü çaüşmalann ba} lica mevzuunu teskıl etmişür Ger Arkası Sa. 3, Su. 4 te McGhee, dün jazetecilerle görüşürken McArthur ile yaptığım yolculuk Birleşmiş Miüetier Başkomutaru, birliğimizin hediye ettiği bayraktan bahisle «Bunu Atatürkten gelen bir hediye olarak kabul ettim» dedi Tokyo, çubat (Kore harb muhabirimiz Faruk Fenik yazıyor) Dünyanın en süratli yolcu tayyaresinde, General McArthur'le be» raberiz .. Bu sefer riiyada gibi seyahat ediyorum. Açık kapılı, bomba ve cephane taşıyan nçaklarla Tokyodan Koreya gidiş gelişimi düşünüyorum da, bu bana bir hayal gıbi geliyor. Saatte 450 millik bir hızla cepheden Tokyoya uçuyoruz. Tayyarede gazeteci olarak bir ben varım. General bugün Türk birliğini zıyaret ettikten sonra beni de yanına aldı. Beraberce Tokyoya gıdiyoruz. Uzak Şark fatihinin gözleri parbyor. Kahraman Mehmedin yanına gitti. Tarihe süngüsile şeref sahıfe^ leri yazanlan «Sağol!» dıye tebrık etti. Şimdi Tokyoya dönüyor. Be^ raberinde kendisine takdim ettıği Arkası Sa. 3, Sü. 2 de ~ Dörtler Istişarî Konîeransı etrafında yapılan tahminler Noskovadaki diplotnatlar, Rusyamn, Batının tekliflerini süratle kabul edeceği kanaatinde bulunuyorlar Başkan Truman ümîdvar Amerikan Elçileri Konferansı bitti Konferansta Orta Şarkın emniyeti meselesile ekonomik durumunun düzeltilraesi isleri görüşüldii Omer İnönü davası dün yeni bir safhaya girdi Drew Pearson şehriıtıize geldi Meşhur Amerikan tefsîrcisi: «Avrupa ordusu kurulmadan Rusyanın bir mesele çıkarması kuvvetle muhtemeldir» diyor Sabaha karşı Seylana hareket eden Mc. Ghee dün yaptığı basın toplanüsında bir tebliğ yayınladı, Oramiral Carney de hususî uçağile Londraya gitti Bır haftadanberi şehrimizde ha selelerini umumî olarak müzakere raretli müzakerelerine şahid oldu ettik ve Amerikanın bu mıntakağumuz Amerikanın Eçıler Konfe daki programını, siyasetini ve ra Arkası Sa. 3, Sü. 1de ransı dün sona ermiştir. Bu münasebetle konferansa başkanlık etmiş bulunan Amerikan Dıj İşleri Bakan Yardımcısı George McGhee blr basm toplantLsı yaparak, aşağıdaki resmî tebliği yayınlamıştır: t Orta Şark Amerikan elçileri siyasl toplanülan bugün sona ermektedir. Bu toplantı bir haftadanberi devam etmekteydi. Toplantı esnasında bu bölgenin mühim me Amerikanın tanınmış radyo tefsircilerinden ve gazetecilerinden Drew Pearson dıin şehrimize gelmiştir. Tenkidci mizacı yüzünden Amerikada resmî şahsiyetlerin sev medikleri tefsirci, memleketimizde bir müddet kalacak, bu arada Erzuruma da gidecektir. Drew Pearson dün kendisile konuşan bir arkadaşımıza şunlan söylemiştir: « Rus tehlikesine komşu mem leketler Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan ve Almanyada tetkikler yapmaktayım. Bu tetkıklerime sebeb de dünyanın bugTin içerısinde bulunduğu durumun hiç de hoş olmamasıdır. Filvaki bazı kimseler «Kimler tarafından tertib bir şey olmıyacakmış gıbi umursaedildiğini bildiğim bu isnad mıyorlar ama, Avrupa ordusu kusahiblerini dava ediyorum. rulmadan önce Rusyanın bir meAdalet hiikmünü verecektir» sele çıkarması kuvvetle muhtemeldir. Bugün Amerikada, Avrupaya Eski Istanbul Vali ve Belediye büyuk mıkyasta askerî birhkler Reısi Dr. Lutfi Kırdar, Şehir Mecgonderilmesi hususunda görü? ay lısınde, hakkında ileri sürülen idrılıklan mevcuddur. Bu bakımdan dialara temas ederek dün Ayaspai Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Kırdarın Belediye Meclisindeki iddialara cevabı Türk ve Yunan H«k |ükür. Kaptyı nihayet buldnk!.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog