Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

4 r. KERVANSARAY'Ha Meşhur Şantöz EÂRTHA KİTT Her gece Paviyonda Yerlerinizi evvelden ayırtmaniT rica olunur. Telefon: 84730 u m h u riyet KURUCUİSU:YUNUS NADf ALBAYR /e Hubu Baharaü, Kola Karbon£$ ve Kâkaosunu bakkalınızdan ısrarla lstayiniz. YÜ2de yüs «afbr. Bu müstahzarat^slze tanırımıa Albayrak Çay Müessestei takdim «tmektedlr. Telefon: 20»47 27 nci yıl sayı: 9536 Telefonlar: Urrtuml Santral Numaraa: Î4298. Yazı Işleri 24299, Matbaa: 24290 Telgrai r» mektub adreai: Cumhurlyet, lttanbul Posta Kutusu Istanbul No. 246 Salı 20 Subat 1951 Meclis Dün Bütçe Nüzakerelerîne Başladı Sert konuşmalar oldıı, fakat çogunluk daima sakin kaldı İnönünün bazı tavsıyeleri salonda mırıltılar ayandırraaktan geri kalmadı, hafiften başlıyan itirazlar büyunek istidadini gösterdi ise de heyecana kapılanları itidale davet edenler her defasında baskın çıktılar Millet MeclM du» Maliye Bakanmı dfalerken Maliye Bakanının nutkunu muhalefet sözcülerinîn tenkidleri takib etti Bizde faizler ve krediler Bütün hatiblerin birleştikleri iki nokta; hayat pahalıljğı mücadelesi ile basın hürriyeti idi ürkiyede Cumhuriyefctenbori bankalar sayısının hiç küçumsenmiyecek kadar arttığmı Kormemek kabil değildir. İs Bankasının halkın para biriktirme arzusunu inkişaf cttirmekteki bnayak olus vazifesini başarile tahakkuk ettirmiş olmasına rağmen bizde bankacılık ve bankalardan beklenen hizmetler onların adedi nisbetinde gelişmiş d?ğildir. Zaten bankalann mevduai •ahiblerinden para toplamak bnsucunda birbirile rekabet edercesine icad ve tatbik ettikleri ev, arsa, apartıman ve emsall pivango «istemleri de bizde bu miıhim iktisadl gubenin henüz istendiği kadar «empozan» bir durum edinemediklerin! gösterir. Bizde bankacılık evvelâ bankalar kanununa, sonra da resml faiz Maliye Bakam 4 t e •atkunu töylerken rniktanna bağlı bir haldedir. Bupun bankalar sayısının artması bu Ankara 1« (Telefook) Çok beyanlar «lmaktadır. Bugün işin muayyen ve sabit bir kâr ge partill hayata giriftimlzdenberi büt de Maliye Bakanının bütçeyi taktirmesinden llerS gelmektedir. çe gonişmelerinda 1 1 saatleri hfl dim nutkunu, muhalefet sözcülerile 1c Yüzde dörtle, beşle hattâ nzun va kumei ve partiîer adın» yapılan Arkast Sa. 5, SiL 1 de deli ise yüzde altı ile mevduat rahiblerinden alınan paralan bankalar yüzde yedl getiren devlet »ermayesile yüzde dokuzdan ticari kredilere yahrarak baskalannın mevduatile etnin bir kir temin etmektedirler. Muayyen bir mflctarmı daima depo etmek şartile bankalann giriştikleri bu ameliyat tamamen mesrudur; fakat bugrün plyasanm mub tac olduğu para genişliğini temin edememektedir. Sırası geldikçe tlcaret re «anayi erbabına kar^ı fazla kâr etmek istediklerinden dolayı yapılan tariılerin muhatabı yalnız sermaye «ahibleri olmamalıdrr. Çünkü bngün devlet hâlâ kendi esham ve istikrazlanna yüzde yedi öder ki, hiç bir sermaye sahibi yüzde on kazanacağmdan emin olmadığı bir ticaret ve sanavi şubesine para yatırmaz. Böyle olunca da toptan kazancı en aşağı yüzde on olan bir pazarda ucuzluk aranmaz. Gerçi devlet bir aralık, verdiği faizi yüzde altıya indirmeğe teşebbüs etti ve bu faizle istikrazlar yaptı.. Ancak geçen ve bu »ene başlannda ihrac edilen Ziraat Bankası istikraz eshamrna yüzde yedi verilmesi, hâlâ bu nisbetin muhafaza edildiğine işarettir. Son zamanlarda devlet eshammda bir yukseliş müşahede ediliyor. Bunun sebebini, tahvilât işile meşgul olanlar, bankalann mevduata veretekleri faizin yüzde üçe, ve kendilerinin alacaklannın yüzde yedije indirileceği hakkmdaki rivayete hamlediyorlar. Otedenberi, iktisad âlemimiz için çözühneı bir dıiğum olan devlet eshamının yüzde yedi faiz getirmesi davası bn kararla kısmen olsun halledilecek demektir. Ve bugün bu eshamın yukselisi o faizin resmen değils* bile fi'len azalacağını gostermektedir. Kilhal eğer zikrettiğimiz banka faizleri indirilirse ekonomi âlemimiz için ciddi bir ferahlık temin cdilmiş olacağı gibi, yüzde alü ve yedi getiren devlet esham ve tahvilâtına da bu yuzden vâki olacak rağbet onların fiatlarmm da borsada yükselmesine ve netice olarak mubayaa bedellerine göre yüzde altı ve jedi faizin fi'len yüzde dört \e beşe inmesine yol açar ki bu da artık sermayenin yuzde yedi ile yatınlacak bir işleme zemini bulmasına mâni teşkil eder. Bütün bu mülâhaza ve rivayetleıden sonra .banka faizlerinin mal butce >ılı ile birlikte indirilmesi ihtimalıni ekonomi âlemimiz için ha.Mrlı bir tcşebbüs olarak memnunijetlc karşılamaktaj ız. T Amerikanın bize yeni yardımları Maliye Bakanının dün Mecliste verdiği Ankara 19 (Telefonlai Savun ma gücümüze daha geniş bir ölçüde ve daha hızla yardım etmeği dost Birleşik Amerikanın kabul ettiği bugün Maliy» Bakam Urai fından Mecliste açıklanmışbr. Bakan şunlan «öylemiştir: «Bu karann tatbik suret!erinden biri olmak üzere Milli Savunma bütçemıze Amenka hükumetinee 88 mil yon liralık madde yardımı yapılmak üzere anlaşmı; bulunuyoruz. Buna nazaran Millî Savunma bütçemiz geçen yıluıkinden 100 milyon liralık bir fazlahk arzetmektedir. Ancak ordumurun tuvvetlendirilmesi hususundakl teşebbüsler ve gayretler bu yıl için bundan ibaret kalmıyacaktır DSrt yıldan Muhalefet liderinin dün yapüğı tenkidler Inönü, tenkidlerini askerî siyaset, dış politika, iç politika ve iktisadî vaziyet olarak dört parçaya ayırdı "Stalin yalancılar listesinde,, Amerika Dış İşleri Bakanlı£ı Sovyet diktatörünün demedni tefsir etti HTashington, 19 (a a.) (United Presa): Dif tsleri Bakanlığı sözcusü dün, Sovyet dıktatörü Stalınin Pravda gazetesine verdiği beyanatla kendini dünya mahkemesi hu•urunda tuçlu mevküne koyduğu» nu ve bunun Amerikanın Sesi rad« yosu tarafından bütün dun\aya ilân edildiğini bildirmiştir. Sözcü, şunlan ilâve etmişür: € Son iki gün içinde Sovyoi «İç politika çekişmelerimiz henfiz sükunet bulmamıştır. UderİEİn Batıya .karşı yaptığı hârb Bu hal çalışmalanmızı kısır laştınyor lıüküfneö sakm ve~ tahrikçiliği ithamlarına karşı bü» müsterih bir ruh haleti içinde görmüyoruz. Kendisinin tUa dünya tepkisinl göstermişto. Stalin, şimdi ismini dun>a çaçektiği ve muhalefette bulunan siyasî teşekküllere çektirpındaki yalan propagandacıların İU diği ızhrablar bu yüzdendir ve hepsi beyhudedir» tesıne idhal ederek dünya mahkemesi huzurunda kendisini suçlu Ankara 19 (Telefonla) Bugün rak partisinin dış ve iç polıttkaya mevküne koymuştur.» Mecliste Maliye Bakanının bütçeyi aid görüşünü izah etti. Ismet tnötakdim nutkundan sonra, C.H P. nü şu konuşmayı yaptı: Genel Başkanı Ismet Inönu soz ala Arkası Sa. 4, Sü. 1de Arkan Sa. 3, Sü. 4 U Maliye Bakanının dün söylediği nutuk yıh bütçesinin ana hatlan itibarile gösterdiği manzarayı anlatmakla söze başladı: «Cari hizmetler giderleri 1 milyar 275 milyon 271 bin 465 lira, envesitsman giderleri 305 mil Devlet borçlarının 2,5 milyarı aştığına işaret eden Polatkan, yeni iktidarın, iktisadî gelişmeyi felce uğratan bir politikaya son verdiğini belirtti Ankara 19 (Telefonla) Bugiinku bütçe müzakereleri için Mecliste celse açılmca Meclis Başkanı Refik Koraltan: «Söz Maliye Bakanınındır.» dedi. Hasan Polatkan, 1951 Lake Success, 19 (a a.Afp.) Paris 19 (A.P.) Zatürrieden murtarib bulunan 81 yaşındaki Korede bir yer: 19 Kore cep cephesinde düşman kuvvetleri boz Dünya ekonomik dururnu hakkınmeşhur Fransız müellifi Andre hesmde vaziyet Bırleşmis Mılletler guna uğratılmış ve müttefikler yedi da Birlsşcniş Mılletler sekreterliği kızıl iktisadî ısler dairesmde bugun ya* Gide'in koma halinde bulunduğu lehme donmuş bulunmaktadır. Şim kilometre kadar ilerliyerek Arkası Sa. 3, Sü. 1 de Arkası Sa. 3, Sü. 6 da bugün hekiminden Sğrenilmiştir. dıye kadar tehlike arzeden merkez Gide 1947 yılmda Nobel Edebıyat mükâfatmı ihraz etmistir. "CUMHURtYET, TAKDiM EDlYOR: Andre Gide kotnaya girdi Kore'de Ttıgayımız Kimpo yarımadasım dün işgal etti (Harb muhabirimiz Faruk Fenik bildiriyor) Dünyanı^ı iktisadi clııruifiiıı Birleşmiş Milletler, 1951 de enflasyon ile mal krtlığı tehlikelerinin bertaraf edilmeleri lâzım çeldiğini bildiriyor yon 14 bin 897 lira olmak uzere 1951 bütçesinin gider kısmı cem'an 1 milyar 580 milyon 286 bin 362 liraya baliğ olmuş bulunmaktadrr. Arkası Sa. 3. Sü. 2 de Bu suretle iki memleket, Avrupa Türkıye Belcika tediye anlaşması dün imzalandı Tediye Birliği anlaşması hükümlerine de intıbak etmiş oldular Amerikan Ortadoğu Elçileri Konferansınm kararları Konferans, Tfirkiye, Yananistan ve İratıa askerî yardımın süratle arttırıloıasım tavsıyeye karar verdi ore muharebeleri Istanbul Radyosunda Kore muhabirimizin cephede en ön hatlarda yaptığı bu fevkalâde röportajı bu gece 10 da dinliyeceksiniz Ankara, 19 (TüA..) Türkiye Belçika tediye anlaşmasının Avrapa tediye birliği anlaşması hükümlerine intıbak ettirihnesi ıçın yapılan muzakereler neticesinde hazırlanan anlaşma bugün sait 11 de Dı§ İşleri Bakanlığjıda hükumetımiz adına Dış Işleri Bakanlığı Umumî Kâtıbı İktisadî Işler Muavmi Orta Elçi Fatm Rüştü Zorlu ve Belçika hükumeti adına Belçıkanın Ankara Elçısı M. Stephan Halot arasmda imzalanmıştır. Yeni anlaşma Türkıye ve Eelçıkaya Avrupa tediye birliği anlaşmasmdan aldıklan kota hududlan dahılinde birbirierine karşı bo\ıian ma imkânını tanımakta ve 10 milyon Belçika frangı plafonunu aşan mıktarlar için de yuzde bir faiz vermek esasını sağlamaktadır. CUMHURİYET Moskova 19 (a.a) (Afp): Sovyet Dış Işleri Bakanı Andrei Vichinsky bugün saat 15.30 da Fransız, İngiliz ve Amerikan temsılcilerini kabul etmistir. Batı devletleri temsilcileri Baü Amerikan Colombus kruvazörü orkestrası dün Deniz hastanesinde Kore'den gelen devletlerinın 4 ler konferansı hakyaralılanmıza konser verirken kmdaki cevabî notalarmı Sovyet Paris. 19 (R.) Birleşik Ameri Bir habere göre, Amerikan elçileri edildiğine göre, Orta Doğunan S > Dıs Işîeri Bakanıra Funmuşlardır. 3 Cumhunyet'm radyo ile yapmakanın Orta Doğu dıplomatlannın Türkiye, Yunanıstan ve İrana as vunmasında Iranın da muhım bi Batılılar, istişarî EorüşTp'erm 5 yı duşunduğu Kore harb roportajIstanbul konferansında bazı mühim kerî yardımın süratle arttınİTasını rol oynıyacağı belırtılmiş ve l'in; martta Pariste başlamasını teklıf lar.n^an birincisinı bu gece saat neticelere vanldığı bıldirılmektedir. Uvsiyey» karar vermijlerdu;. Lâva Arkan Sa. 4, £ü. i te etmek tedırler. 10 da Istanbul Radyosundan dinli Dörtler Konferansı yeceksiniz. Koredeki kahramanla kayı nazan itıbara alarak kahrarımızın menkıbelerini resim ve ya manlarm sözlerini ve cephedekl zılarla günü gününe ulaştıran ga muharebeleri memlekete aynı za« Arfan Sa. 3, Sü. 6 da zetemız yurdda gıttikje artan alâ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog