Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

O R H A N VELl BÜTÜN ŞİİRLERİ İlk baskısı kapışılarak 20 günde tukenen ve rahmetli şairin bütün şiirlenni bır arada sunan bu kitabın ikinci baskısı çıkü. Yine 1 Lira. VARİJK YAYINLARI Ankara Caddesi, 80/1, İstanbul Cumhuriyet K U R U C U S U : Y U N U S NADÎ 97 fc* IUH Vll 0 9 V I • O R l f t IIUı J H S a j l . 3 0 I 0 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yazı Işleri 24299, Matbaa: 24290 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yazı Işleri 24299, Matbaa: 24290 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu istanbul No. 246 Cuma 2Şubal 1951 Yeni kanun tasarısı önümüzdeki haf ta Sekizinci ordu tebliğinde: "En fazla ilerleme . Bakanlar Kuruluna sevkedilecek kaydeden Türk birlikleri olmuştur,, deniliyor Piyasada yoklukları hissedilen bazı maddeler serbest Kızıllar tatnndnkları idhal listesine ek olarak ilâve edilecek Ihtikârfa mücadele Kore' ilerleyen Türk için hazırlanan tasarı Birligi SeuTe yaklaştı Türkiyede yemişçilik Ankara 1 (Telefonla) Dünyanm harb endisesile istıkrarsızlık içinde bulunmasından istifade ederek memleketımizde de hortlamak istidadmı gosterecek karaborsacılığa karşı şiddetli tedbirler almmak yolunda başlayan çalışmalar devam etmektedir. Bakanlararası bir komisyon önumuzdeki hafta tetkiklerini bitırerek karaborsacılıkla ve ihtikârla mücadele için hazırladığı kanun tasarısını Bakanlar Kuruluna sevkedecekür. Geçen harb yıllarınm tecrübeleri de gözönünde tutularak hazırlanan tasarıda ekononük bunyemizin sıhhatini koruyacak \ hükumlerle beraber muhtekir Arkası Sa. 3, Sü. 2 de mevzilerden sfingii ile sökSlöp atıldı. Tnrkleria geçtiği tepelerde 400 den fazla dfişaan cesedi sayıldı. Biri snbay otaak özere 12 kahraaan şehid dnştü (Harb muhabirimiz Faruk Fenik telsizle bildiriyor) vrupada bizimki kadar iklim bakımından ziraî tımkânlan geniş memleket yok gibidir. Kısın sıfırın altmda 30 dan sıfırm iıstünde 15, yazın sıfırın üstünde 810 dan, sıfırın ustunde 4045 derece arasında değişen bir iklim koleksijonuna malik olan bir memlekette ziraî imkânlar genişler. Hele bizimki gibi jnesahası da müsaid olursa. Bu bakımdan Turkiyede istikbali çok geniş ziraat kollarından birisi de yemişçiliktir. Türkije, otedenberi yemişi bol bir memleketti. Lâkin ağaçlarumı/a musallat olan tıırlü bastalıklar, bu hastalıklarla miicadelede gosterdigimiz atalet niha>et bu güzel ziraat sahasını çoraklaştırmıj idi. Cumhuriyet devrinin biraz da kendi kendimize yetmek tarzındaki telâkki ve gayretile evvelâ narenciye dediğimiz limon, portakal smıiı yomişlerin ziıaattine himmet cdildi. Bugun Cenub Akdeniz sahillerimuin birer limon, portakal bahçesi halinde olduğunu görmekle seviniyoruz. Bu uğurda çalısmış olanların gayretleri takdire Bunun yanında Malatya gibi kayısı ve envaı jemişleri meşhur olan Niğde gibi elması maruf bulunan yerlerde ve nihayet İstanbul ve civarını yemiş bakımından besleyen İzmit körfezi ve hinterlandile Bursa bahçelerinde emsalsiz jemişler yetişmeye başladı. Ancak muhtelif vesilelerle temas ettiğimiz bu >emis müstahsillerinin de bir takım müşkulleri olduğu gibi halkın da bn yemiş istihsalinden hir takım şikâyetleri vardır. Evvelâ, satış usulünün son derece iptidaî olması yüzünden Türkiyede ucuz yemiş yemek hemen hemen mümkün değil gibidir. Bununla beraber mustahsilin eline geçen para hiç kabilindendir. Hattâ bazı zamanlar yemiş bedelinin masrafı korumadığı da olur. Bu gibi hallerde müstahsil yemişi pazara sevketmedense sokağa atar; denize dbker. Bundan başka mustahsilin hastalıklar ve mevsim bozuklukları jiıziindcn zararı vardır. Bununla da ciddî surette uğraşmak kimsenin akhna gelmemiştir. Bunlara mukabil, dediğimiz gibi müstehlik de jemişi pahalı yer ve ekseriva bam ve tatsız olarak yer. Yabancı memleket Ierde seyahat edenler gormüşlerdir ki, meselâ İngiltereye Italyadan gelerek sokaklarda salılan yemişler, şeftaliler, armud veya erikler kadar güzel ve olgun >emiş, Turkiye pazarlarında bulunamaz. Bütün bunlardan çıkan netice şudur: Yemişçiliğimiz bu memleket in tabiî imkânlan nisbetinde tanzim cdilmiş değildir. Kaliforniyadaki kadar demiyoruz ama hiç değilse komsu Yunanistan, Bulgaristandaki kadar düzenli bir >emiş istihsalimiz olmalı, hastalıkla, soğukla, sisle mücadele vasıtalanmız bulunmalı, nihayet her türlü yemiş mahsulleri için ziraî sigorta usulü tatbik olunmalıdır. Buna karşıhk yemişlerin yaralanmadan, fakat olgun halde toplanıp bo7u!madan nakli, hırpalanrrBdan pijasaya ve muşterive arzı imkân ve vasıtalan temin edibneli, hallerde mevcud kabzımallarla, müstahsiller arasındaki münasebetler beledije ve hükumet kon Korede bir yer 1 Kahraman tuğayımız kendisine ayrılan ceph» de bugun de ileri hareketine devam etti. Türk birlikleri duşmana ağır zayiat veren taarruzlarıle Seul'a yaklaşülar. Ele geçirdığimiz bütün tepeler düşman cesed lerile dolu bir haldedir. Bazı noktalarda düşman mukavemete yeltendi ise de süngü hücumlarına girişilmesi ileri hareketi sekteye uğratmadı. Türk süngüsünün parlamasile düşmanın mukavemeti de sondü. Arfccwı Sa. 3, Sü. 2 de Korgnl. Şahab Gürlerin radyo konuşması General Kore seyahati hakkmdaki intıbalaruu anlatü Ankara 1 (a.a.) Koredeki Türk Tugayıru teftişten yeni dönmüş bulunan Korgeneral Şahab Gürler bu akşam Ankara radyosunda bir konusma yapmış ve ezcumle şunlan söylemiştir: cAziz milletim, sevgili vatandaşlanm, Ben bu seyahatime başlarken Şimal Koreli ve Komünist Çinlilorden mürekkeb düşman ordusu da ikinci büyük taarruz hamlesme baş lamak üzere idi. Her gün radyolar bu taarruzun başlamak uzere olduğunu haber verıyorlardı. Ben ıse taarruz başlamadan evlâdlarımıza kavusmak, onlara yurdumuzdan haber götürmek, onlan ana ve babaları ve bütün vatandaşlarım için kucakılyarak tebrik etmek istiyordum. Tokyoya vardığım gün beni karşılayanlara ilk sorgum (taarruz bajladı mı?) cümlesi oldu ve henuz başlamadığını haber Eİınca denn bir nefes aldun. Fakat acele etmek lâzımdı. Tokyoda derhal başkomutanhk karargâhının ziyaret edilme Arkası Sa. 3. S% 6 da . HarictJen göçmenlere yardım Dünya Sıhhat Teşkilâtı lcra Konseyi 50 bin dolar kıymetinde tıbbî malzeme gdnderecek Fevzi Lutfi Karaosmanoğlunun Pariste iken Büyiik Eîçimiz N'uman Î.Ienemencioğlu ile bir arada çektirdiği resim Cenevre 1 (AP.) Dünya Sıhhat Teşkilâtı İcra Konseyi bugun Türkiyeye 50,000 dolar kıymetinde tıbbi malzeme göndermcyi ittifakla kararlaştırmıştır. Derhal yola çıkanlacak bu malzeme, Bulgaristandan anayurda donen Türk göçmenlerine yardım için gönderilecektir. Türk hükumeünin geçen hafta İcra Konseyine gönderdiği bir mektubda, göçmenlerin Bulgarıstanda sürmek zorunda bırakıldıkları hayat tarzı yüzünden bedenen Arkast Sa, 3. Sü. 1 ete Bir müddet evvel Kore'ye giden irtibat subaylannuz Tokyoda uçaktan indikten sonra Almanyaıun bizden alacağı tütünler Iki memleket arasındaki anlaşmayı tevsik eden mektublar neşredildi Ankara 1 (T.HA.) Turkiye hukumeti adına Devlet Bakanı Fevzi Lutfı Karaosmanoğlu ile Alman Federal Cumhuriyeti hükumetı adına Iktısad Nazın Doktor Ludwig Erhard arasında 26 ocak 1951 tarihinde Bonn da teati edilen ve Türkıyeden Almanya sigara sanayiının uç sene zarfında 35 bin ton tütun alacağını tevsik eden mektublar 2 şubat tarıhinde Turkiye ve Almanyada aynı zamanda basına verılmıştır. Bu anlaşrr.3ya göre. Almanya Federal Cumhuriyeti sigara sansyii, sıgaralar üzerindeki tütun vergisinde, 1 nisan 1951 de kâfi bir indirme yapılması şartıle bu tarıhlen itıbaren kendi mübayaat plânım, gelecek üç sene zarfında asgarî 35 bin ton Türk tütunü alınacak şekilde tanzim etmek hususunda mutabık olduğunu beyan etmiştir. Birinci ithal senesinde 10 bin ton Türk tütünü ithali derpiş olunmaktadır. Birinci ithal senesinde yani 1 nisan 1951 den itibaren on iki ay zarfında mühim birkaç AİT.an firmasmda, normalden çok fazla Turk tütünü stoku mevcud olması hasebile bilfiil ithal edilen mıktar, Arkası Sa. 3. Su. 5 te Genel Kurul da Pekini mütecaviz ilân ctti Birleşmis Milletler, Komünist Çin hükumetini Kore'deki kuvvetlerini derbal geri çekmeye davet etti Cenelhurmay Başhant Curohur Başkanı Dsvlel Belediye sahibi bulunduğu Konservatuarını dün İstanbuta getdi ziyarel etti Birleşmis Milletllr Genel Kuruln toplantı halinde Lake Success 1 (A.P.) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bugün Komünist Çıni, Koredeki mudahaesi için, ezıci bır çoğunlukla mu;ecavız ilân etmiştir. Karar 7 ye karşı 44 oyla verilmiştir. Aleyhteki oylar Sovyet blokuna dahıl 5 mem eketle Hindistan ve Burma tarafından kullanılmışür. 9 memleket çekimser kalmıştır. D. P. Parti mcrkczinde yapılan Genel Kurulun karan şu noktaan ihtiva etmektedır: bir içtimada salona dinamit 1 Komünist Çin Korede tecaatılmak istendi vüze girişmiştır. 2 Genel Kurul başkanı İran İzmir, 1 (Telefonla) Bu akşam saat 20 de Manisada Şehir Mec delegesi Nasrullah Entezamın başkanbğında bır «arabulucu komıslısi üyelerınin de ıştırakıle D. Parti yonu» kurulacaktjr. merkezinde yapılan içtima sıra3 14 azadan müteşekkil bir suıda müessif bır hâdise olmuştur. ekolektif tedbirler komisyonu» teş Arkası Sa. 3, Sü. 4 te kil edılecektır. (Arabulucu komısyon muvaffak olamadığı takdırde ikinci komısyon harekete geçecek Arkası Sa. 3. Sü. 3 te Manisada heyecan uyandıran bir hâdise Eisenhower9in kongreye hifabesi Baü Avrupamn müdafaa edilmesi lüzumuna işaret | na işaret eden General: «Hedefimiz | ledefimiz bir sulh duvarı kurmak I kurmaktır» dedi Washington, 1 (E.AP) Amerikan Kongresinin her iki meclisinin müşterek toplantısına hıtab eden General Eisenhower, Avrupa seyahatı hakkında ızahat vermış ve demiştir ki: «Hedefimiz bır sulh duvan kurmakür. Ancak bu sayede mederuyetimizi mahvolmaktan kurtarmış olabilinz.» Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Orgeneral Nuri Yamut Heybelideki Deniz Harb Okulu ve Kolejini gezdi. Bugün yaralıları ziyaret edecek Şehir Neclisinde buna dair sornlan bir snale verilea Şehir Meclısi dün saat 15 te Vali ve Belediye Başkanı Dr. Fahreddın Kerim Gokayuı reisliğmde toplanmıştır. Gündemde bulunan bir kısım işlerin alâkalı komisyonlara havalesinden sonra takrirlenn müzakeresine başlanmıştır. Şair Yahya Kemal Beyatlının, Mirgün adının Emirgâna çevrilmesi temennisıle Vali ve Belediye Başkanı vasıtasile Meclise sunulan takrir kabul edil malların mevcudunu bilmiyor möpheai cevab üyeler arasuda sinirli bir hava yarattı Ankara 1 (Telefonla) Cumhur Başkanı Celâl Bayar, refakatinde Mill! Eğitim Bakanı Tevfik ileri olduğu halde bugün saat 11,45 te Devlet Konservatuanna gitmiştir, Bayar, öğretim ailesi ile tanışıp öğrencilerin çahşmalannı toplu bır şekilde tetkik etmiş ve çalman parçalan dinlemiştir. Cumhur Bsşkanj miş, Mırgünün Emirgân olarak bulunduğu binalann ve diğer gay öğle yemeğini öğretmen ve öğrenisiralendüHmesine karar verilmiş rimenkullerin nelerden ibaret ol cilerle birlikte yemiş ve saat 14 t« duğuna dair Fehamet Köprülü ta eevgi tezahürleri arasmda Konsertir. Arkast Sa. 3. Sü. 8 de vatuardan aynlmıştır. Bundan sonra Belediyenin sahib Pün Açılan Yeni Karakol Binaları ) CUMHURIYET Arkası Sa. 3. Siı. 5 te ,f "'X Sular Idaresindekî suiistimal davası Dünkü duruşmada sanıklar ihtilâsı meydana çıkarmanın imkânı olmadığını sbylediler Sular Idaresinde vuku bulan 214 bin liralık suiistimal hâdısesinde iştırakleri bulunduğu iddıasile hak lannda âmme davası açılan muhasebeci Baha Alptekin, memurlaresnasında alman bir resmi dan Reşad Yücer, Mab.fuze, MemKorgeneral Fevzi Mengüç, Deniz nune, Nail ve Meroti Cıbisin duKuvvetleri Knmutam Sadık Altın, ruşmalarına dün 7 nci aslıye cezacan olduğu halde Muavenet muhri( da başlanmıştır. Sa. 3, Su. 8 d e ' Arkası Sa. 3. Sü. 7 de • Genelknrmay Başkanı Nnri Yamutun Dz. Harb Okulunu ziyareti Bir kaç gündenberi Gölcükte do nelkurmay Özel Kalem Müdürü nanma ile deniz tesislerüıi teftış Niyazi Çelik, Orgeneral Muharrem eden Genelkurmay Başkanı Orge Mazlum İskora, Orgeneral Asım Tıceral Nuri Yamut, beraberinde Ge Inaztepe, Korgeneral Şükrü Kanatlı, Yeni yapılan Bakırköy Emniyet Âmirliği binası (Yann 3 üncü sahifemızdsl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog