Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

ABDÜLLÂTİF DEBAS Kahvenin Deposudur Her gün rakiblerinden kahve ve kalayı on kuruş noksan satar. Her çeşid HONG KOKG derilerimiz mevcuddur. ADRES: Tahtakale, Tomruk yanı; Telefon İdaresüün sokağında No. 25 Telfraf adresi: 4 6 T İ F umhuri KURUCUSU.'YUNUS NADÎ ATA DİKTATÖ RK Yazan: A. Dünya çapmda ^tereSan ypsikalar... ATATÜRK DİBfATÖR ATATÜRK DİKTATÖR DEĞİLDİR! SİZ NE DİYOKfUNUZ? Bu ileri hareket esnasında iki düşman . . ı ı r. ı* ı • ı • J A «X^ j ^ a • birligi dağıtıldı, kızıllann merkez M u h a l e f e t l ı d e r ı I n o n u d e soz a l a r a k cephesindeki taarruzları durduruldu hükumetın umumî polıtıkasmı tenkıd edecek Müzakerelerin çok tartırmah geçeceği anîaşılıyor. C.H.P. Grnpo dnn toplanarak mtdıaleCet sözcülerinin Meçliste bütçeye dair yapacakları konuşmaları gözden geçirdi Korede Türk devriyeleri Yeni bütçe müzakerelefeiiıe dün 29 km. ilerlediler bugün 15 te başlamyor 27 nci yıl sayı: 9535 Telefonlar ümum! Santral Numarası: 24298. Yan îşleri 24299, Mat'oaa: 24290 Telgraf ve mektub adresi: Gumhuriyet, Istanbui Posta Kutusu İstanbul No. 246 Pazartesi 19 Şubat 1 9 5 1 İNKILÂP İCİTABEVt Kore'ye gidenlere mesaj Genelkurmay Başkam, takviye birliğine bir mesaj gönderdi Ankara 18 (a.a.) Genelkurmay Başkaru Orgeneral Nuri Yamut, bugün, Koredeki Türk tuğayına gidecek ikmal birüği komutan, subay ve askerlerine aşağıdaki mesajı göndermiştir: «Korede insanlığııı hürriyet ve is tiklâlini konımak için savaşan Birleşmiş Milletlerin topluluğu içinde ecdadları gibi şeref ve kahramanbkla çarpışamk Türk ismini yükselten ve bütün dünyanın takdir ve hayranlığıru kazanan Koredeki Türk tugayınm yiğit askerleri yanına gi Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Ankara, 18 (Telefonla) On gün sürecek olan bütçe müzakerelerine yarın saat 15 te başlanacaktır. Görüşmeler çetin olacaktı'r. C.H.P, Genel Başkaru İsmet Inönünün de söz alarak hükumalin umumî politikasını tenkid edeceği haber veriliyor. Inönünün diş politikaya dair görüşlerinden başka iç huiursuzluk mevzuunda mütalealar serdedeceği sanılmakta^ıir. Muhalefet hdenrun bu arada Kore meselesir.e de C.H.P. görüş zaviyesinden temas etmssi kırfvetle muhtemeldir. Halk Partisi Meclis Gnıpu İdare Kurulu bu sabah, Grup umUmi heyeti öğleden sonra toplar.dı. İçtimada parti sözcülerinin yapacakları konuşmalar gözden geçirilmij ve hükumetten alınacak cevablara göre, şiddetle ısrar edilmesi gereken noktalar karara bağlanrruşür. Millet Partisi adına da Osman Bölukbası bütc« d«layısile düşüncelerini ifade edecektir. CJî.P. çevrelerine göre, 1951 bütçe tasarısı 27 yılbk Cumhuriyet bütçeleri arasında hem masraf kabanklığı, hem de açık bakırrundan rekor kırmaktadır. Açıgın kapanmasi da bütçe kanunur.da muajyen karşılıklara bağlanmamıştır. Gelir vergisinin menıurlara tatbiki kararlaşınca bütçe komisyonu gelir tahminlerini Arkast Sa. 3, Sü. 6 da Ortadoğunun kalesi Kore'de kahramanlanmıı işgal eltikleri bir tepede Tokyo 18 (a.a. R.) Baü cep kuvvetleri iki küçük komünist birhesinde Türk devriya kuvvetleri, liğine tesadüi etmiş ve dağıtmıştır. Yongdungpu'dan Kimpo'ya kadar Muhabirler, ileri harekâtın yauzanan bölgede 29 Km. ilerlemişler pıldığı dağlık bölgenin Kızıl Çinli dir. Bu harekât esnasında, Türk Arkası Sa. 3, Sü. 2 de İloe teşkili için 94 talebde buhınuldu tç tşleri Bakanı, bucak kurulması için de Bakanhkta 224 müracaatin mevcud oiduğnnu söyledi illerind* bir tetkik gezisine çıkmış bulunan İç îşleri Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu, yanında hususl kalem müdfirü Hilmi Inanç olduğu haldfl bu sabah Ceyhandan şehrimize gelmiştir. Vali, Belediye Reisi, Kolordu Ko mutanı, DJ*. başkariı ve halk tarafından karşılanan Bakan, kendi Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Kayseri 1« (TJLA.) Güney onfünlerde göıler. memlefc'ellmiıde cereyan « t e s siyasî hâdiselere çevrilmiştir. Amerikanın Yakın ve Orta Ooğu terasilcileri ile Dış İşleri Bakan Yardımcısı Mr. McGhee, bu defa Amerikanın Doğu Atlantik ve Akdenizdeki kuvvetlerinin Başkomutanhğı gibi mühira bir makam işgal etmekte olan bir Amiralin is.tirakile İstanbulda toplanmıştır. Amiral Carney'in geçenlerde, Ankarayı ziyaret ettiğini ve Devlet adamlarımızla görüştüğünü de unutmamak lâzımdır. Bu elçiler toplantısmın vuku bulduğu günlerde Amerikan Hava Bakanı Mr. Thomas Finletter de memleketimize geldi. Ankarada Devlet adaralanmız ve ordumuzun yüksek makamlannı işgal edcn komutanlarla görüştü. Türkiyeye yapılan askeri yardımın ve ordumuzun bu yardımlardan sağladıgı faydaların kifayet derecelerini tetkik etti. Tiirk havacılarını yakından gördükten sonra, kendi ifadesine göre, fevkalâde lyi intıbalarla memleketimizden aynldı. Bir kaç gün sonra, Araerikanın Akdenizdeki 6 ncı filosu komutanı Amiral Balantine, bu filoya mensub bir kaç harb gemisi ile İstanbulu ziyaret edecektir. Bu ziyareti, Amerikan deniz kuvvetlerinin kaç senedir, Tiirk limanlarına yaptıkları mııtad dostluk ziyaretlerinden telâkki etsek dahi, bu defaki ziyavetin, Amerikan elçilevi konferansına rastlaması sadece bir tesadüfe atfedilemez. Ayrıca dost ve müttefik İngilterenin Orta Doğudaki kara kuvvetleri komutam General Sir Brian Robertson da 22 şııbatta Ankaraya gelecektir. Bir taraftan bu toplantılar ve ziyar,etler yapılnken diğer taraftan da Amerikan devlet adamları ve komutanları, Türkiyenin Yakın ve Orta Doğudaki ehemmiyetinden ve Atlantik Paktına iştiraki meselesinden bahsediyoılar. Amerika Dış İşleri Bakanı Mr. Acheson, «Türkiyenin Atlantik Paktına daha geniş ölçüdc iştirakini sağlamak için teşcbbiise geçildiğini.ı söylediği gibi Amerikan Genelkurmay Başkaru General Omar Bradley de «Miinh?sıran askerî bakımdan mıitalea eHilirse Türkiye, Yunanistan ve İspanya askerî kuvvetlerinin Batı savunnıa plânma dphil edilmesi gerektiğini» söylemiştir. Amerika Savunma Bakanı General Marshall da Âyan Meclisi Silâhlı Kuvveiler ve Dış İşleri komisyonları hıızuıunda beyanatta bulunurken. Âyandan birinin, Amerikanın Türkiye ve İspanya ile bir askerî anlaşma yapması hususuııdaki fikrini sorması üzerine «Atlantik cephesine her türlii iyi talim göımiiş savaş birliklerinin idhali çok taydalı olacağını.» söylemiş ve «Tiirk ordusuna yapılan askeri yardımın diğcr memleketler ordularına yapılan yardımlarla kıyas edilemiyecek derecede mühim neticeler verdiğini» ilâve etmiştir. Biitün bu sözler. Amerikada Türkiye hakkındaki görüşiinün değiştiğini ve Ankaradan verilen bir habcrde söylendiği gibi, Atlantik Paktı miidafaa sistcnıinin Akdenize taalluk eden kısım!arında dcğişiklik Cumartesi günü sona eren ilk safhada Ortadoğuyu ilgilendiren askerî meseleler görüşüldü Konîeransinın ikinci safhası başlıyor » Noskovaya gönderileıt notalar Sovyet başkentindeki Batıh büyük elçiler Vichinsky'j'i bu akşam görecekler Mr. Russel Dorr ve eşi hava alanında kendisini karşüıyanlarla bir arada Almanyanın eıt yaşlı adamı 106 yaşınd.a bulunan ve bir köyde yaşayan K. Glöckner, Koredeki erierimizin kahrarnanlıkJanndan hayranlıkla bahsetti "Artık Amerika, Türkiye ile çok yakından ilgilidir,, Din Amerikadan dönen Mr. Dorr, Truman larafından kabul edildiğini ve Türkiye hakkında izahal verdiğini söyledi Tan matbaasında yangın Bir müddettenberi Amerikada bu lunan Marshall plânı Türkiye temsilcisi Mr. Russel Dorr, eşi ile birlikte dün saat 15.50 de B.EA. uçağı ile şehrimize gelmiştir. Mr. Russel Dorr, hava alanında gazetecilere şu beyanatta bulunmuşrur: € Türkiyeye döndüğüme çok memnunum. Gene eski dostlarım ile işimize devam edeceğiz. Sa. 3, Sü. 6 da Oramiral Carney, Irak Büyük Elçisi Mr. Edvvard S. Crocker (ortada) ve Dış İşleri Bakan yardımcısı Mr. George McGhee görüşüyorlar Geçen çarşamba günü şehrimizde edilmekle beraber Amerikalı dipbaşlıyan Amerika Yakın Doğu el lomatlann ilk safha görüşmelerini çileri konferansı bugün tekrar top cumartesi günü sona erdirdiklerl lanacaktır. Konferansın çalışmalan ve bugünden itibaren de ikinci saf Arkast Sa. 3, Sü. 7 de etrahnda tam bir sükut muhafaza r Tahrattda Yapılan Şahane Düğün J Londra 18 (B.B.C.) İngiltere, Fransa ve Amerikanrn Moskova. daki elçilerine yeni birer nota gön derdikleri ve bu notalann yann Sovyet Dıj tşleri Bakanı VichinsDünkü yangmda Matbaaky'ye tevdi edileceği bildirilmektedir. Belirtildiğine göre, Baülılar nın elektrik tesislerile Dörtler konferana ile ilgili istişarî rotatifi hasara uğradı toplantının beş martta Pariste yapılmasrnı ileri sürmektedirler. Dün saat 16.30 da Sirkecideki Siyasl çevrelerde belirtildiğine Tan matbaasında Yeni Sabah ga Arkast Sa. 3, Sü. 5 te zetesinin basılmakta olduğu makine dairesinde bir yangın çıkmıştır. Hâdisenin tafsilâtmı bildiriyoruz: Beş aydanberi matbaanın makinistliğini yapmakta olan Mustafa Has, her zaman olduğu gibi kâğıd bobinlerinin bulunduğu mahalde silindirlerin üzerindeki rutkalh ve gres yağı ile yağlanmış kâğıdları yakarak imha ederken, yerdeki yağlı ve gazlı kâğıdlar da tutuşmuştur. Bu suretle başlıyan yangın süratle genişlemiş ve bütün makine dairesine sirayet etmiştir. Vaktinde yetişen itfaiye, kesif bir dumanla kBplanmış olan binadaki şahıslan ve bu arada Türk Haberler Ajansında çah|an iki kişiyi otomatik merdivenlerle baikondan almak suretile kurtarmıştır. Yangının aitayetine mâni olmuştur. Hâdiseye zabıta el koymus ve tahkikata başlanmıştır. Bina ve ma kineler sigortalıdır. Yangın Tan matbaasmın bütün elektrik tesisleri ile rotatif makinesini hasara uğratmıştır. Bu yüzden Yeni Sabah gazetesi bir müddet için burada basılmıyacaktır. Ankarada evvelki gece bir kumarhane basıldı Kıbrıs Kültür Derneğinde yakalanan kumarbazlar adliyeye verildiler Ankara 18 (Telelonla) Kıbn« Kültur Derneği ismile kurulan bir Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde kumar oynatıldığı hakkında yapılan ihbar üzerine dün gece saat 1.30 da İsmetpaşa caddesindeki kulüb binasına zabıta tarafından bir baskra yapmıştır. Akşam üzeri Dernek binasının etrafında ikinci şube memurlan tarafından terti j bat alınmış, saat 1,30 da kapı açılmca üç sivil memur gizlendikleri yerden derhal içeri girerek kapıcı Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Almanyanın en yaşlı adar.a K. Glöckner muharririmizîe beraber (Yazısı 3 üncil sahifemizde) Paris radyosuna göre Köprülü, Kahireye gidecek Paris 18 (R.) Türkiye Dış İşleri Bakanı Fuad Köprülünün yakında Kahireyi ziyaret edeceği ve Mısır hükumet erkânile görüşmelerde bulunacağı bildirilmektedir. Bu tenıasîar sonunda iki devlet ar?ST '3 mühim bir ya''n'aşma oiacağı da belirtilmektedir. •j/ İran Şahı Mohammed Rıza Pehlevinin Süreyya İsfendiyan ile 12 şubatta Tahranm Mermer saraymrîa evlendiğüıi yazmıştık. Yukandaki resim, Şahı, düğün için sureti mahsusada yaphrttığı mavi ve altı.ınî renklerdeki üniformasının, gelini de Parisin tanınmış terzisi Christian Dior'un diktiği beyaz lame üstüne yirmi bın deve kuşu tüyü ve yedi bjı pırlanta işlenmiş şahane elbisesinin içinde çöstermektedir. Arkada duranlar soldan »t'.ğa doğru, Şahın eniştesi Ahmed Pahlbarl, Anıerikilı muhnırir Vincent ABİDİN DAVER Hillyer ve karısı Prenses Fatma, Prens Ali Rıza, Prenses Şems, Prenses Eşref, Prens Hamid Rıza, Prenses Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Abdürrezzak ve Prens Gulam Rııadır. KÖB.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog