Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

PAffA IVISINI BULAMAVIM TKAŞ BIÇAKtAKINITECRUBE ÇPİNİZ 97 tl <> P A L u m h u r iyet KURUCUSU.'YUNUS NADÎ HAÎ u ı l » A u ı • Û K 3 9 IICI Jll S a j l . <3Q0L Telefonlar: ürnum! Santral Numarası: 24298. Yan Işleri 24299, Matfcaa: 24290 ümum! Yaa Matfeaa: Telgraf ve mektub adreau Cumhurıyet, İstanbul Fosta Kutusu İstanbul No. 246 R ADYOSU 'ALIRÎA*I»Z*X; Cuma 16 Şubat 195 f KORKDEN DÜN GELEN HAKIKİ MUHABEBE RESIMLERI: SOD harekât svasmda oldurdukleri Çinliler arasmdan faedeflerine doğrn fleriiym kahramanlannus v« Turk topçusuntm ategi karpsnMfaı Çinlilerin terketti|ı bir koye Uk giıcn erimis (Foto Komisyon, vatandaşlara suçları ihbar etmek Bakan, Bursada kendisine bir kıhç hediye edîlînce, ((Bunu mecburiyetini yükliyen fıkrayı dün reddetti Amerikan Hava Bakanı Ceza Kanunu tadilâtı ve komünist suçlular dün şehrimize geldi Fenik) kullanmak lâzım gelirse artık beraber kuüamrız)) dedi Arrurıkan Hava Bakanı Fuıletter fi kıncı Jıatbdea sonra dunyayı dtfh* Ankaradan hareketle Buriaya j l garan ekonomik meseleler lçin» uğrayaraJc 17.30 da Yeşılkoje gel'• de mesken davası belhbaşh bir ıruştır. Mısafır Bakan hava alanınfasıldır. da torenle karşılanmi'îtır. Bando, Bız gerçi geçen harbe ginnedik, Amerıkan ve Turk mıllî marşlarım fakat ganb bir talihsizlik cseri o Arfcası Sa. 3. S». 6 da Halkevleri, sijasî bj parti larak harbin butun ıklısadî hastaemrinde işliyen bir mueslık ve âfetleri bize girdi ve cemijeti sarstı, sıkıntıja duşurdu. sese olmaktan çıkarılccak Harb âfeti çirmenıiş ve hamdolAnkara 15 (Teleforla) HalkevYeşilkoy hava meydanında milli mnrsjar dinlenirken sun memleketimiz hava bombardılerının durumu hskkında H Parumanlan yuzunden harab olmami}sı ıle goruşmelerın musaıd bır ha.\a ken bizde bir mesken davası çıkaıçınde gelıştığı sızan habeılerden gcldı. anlaşılıyor Bu me^zudakı temas ve Bir hajli girift sebeblerden doğmuzakerelerı doğrudan doğruj a muş olan bu sıkmtınm halli için Başbakan Adnan Menderesle C H. hukumetın başvurmus olduğu tek P. Medis Grupu Başkanlarından çare kıralan dondurmak oldu. OnIngiliz muhalefet lideri Charchlll bir toplantıda konu^urken Faık Ahmed Barutçu ıdare etmekdan sonra zaman zaman yeol yatedir. pılan teşvik için alınmış olan bazı Bütün taamızlan tardedi/ajıf van tedbirlerden başka mesFaık Ahmed Barutçu üe Adnan len duşman bir günde ken davasının halline doğru hiç Menderes arasında şundıye kadar 10.200 ldşi kajbetti bir cıddi adım atılmadı. Lâkin yamuteaddıd mulâkatlar olmuştur. sıvan her uzvivet gibl cemiyetin NevvYork 15 (R) Bu gece Anlaşıldığına gore, Halkevle'ının hayatijeti de durmadı ve bu yüzKore cephesınden alman haberlere sıyasî bır partı emrinde ışlıyen bı<lcn mesken da\asına aid bir takım ;ore, komunıst Çınlılerle Kuzey rer muessese telâkkısıne ımkân veraaz başgosterdı. Bunların başmKorelıler butun gun taamızlanna mıyen bır formul bulunmaktadır. da «gecekondu > denilen mevzu gedevam etmışler, fakat ağır kayıblara uğrayarak netıce alamamışhr Gecekondular, başlangıçta bir aa lardır. Amerikan tanklan Chıpıtıti\acın, bir çaresizhğin mahsulu Wa<;hın?ton 15 ( ) (Unıted j tasarladiğını bugun bıldırmıştir yong'dakı komunıst çembennı buo'arak gornlmektedır; fakat sonra Pıess) Savunma Bakanı George Av rupa> a asker gondenlmesı megun yarmışlar ve bu bolgede sarıldan bu bir meslek, sanat ve tıca Marshall Bırleşık Amerıkanın batı selesmı ınceleyen â>an meclısı sımış olan Amerikan ve Fransız kuv rct halıni aldı Buna karşı cıddî bir Avrupaj a altı tumen gondermeyı | Arkası Sa. 3. Su. 4 te vetlerını kurtarmışlardır. Bu keteibir alınmadığım gorenler de bu Londra 15 (B B C ) İngıliz I§ nın bu gecekı toplanüsında hükusımde 120,000 kışüık bır komunıst çı hukumetınm sılâhlanma prog mete şıddetlı hucumlarda bulunan >eii mesken bulma jolunu tutakuvvetın yenı bır taarruza hazır ramı etrafındakı tarüşmalar bu ge muhalefet lıden Churchıll daha r>k buvuk şchirlerde kanun dışı landığı da kaydedılmektedır. Arkost Sa. 3, Su. 2 de pkemmıjetlı bir durum ıhdas ettıce sona ermıştır Avam Kamarasıler. Sekızıncı Ordu tebhğıne gore, Bazı kimseler mutemadiyen meduşman bır gun ıçınde olu ve yaBaşkalarınm arsalan üzerine hiç Bütçe Komisyonu Beden zarbklarda yer kapatıyorlarmış, ralı olarak 10,200 kjşı kaybetmışbır sağhk ve yaşama şartı ve vasfı Terbiyesi ve Vakıflar Genel tır. bu meselenin de bir ihtikar aranmadan japılıveren bu kulubeMudürluçu butçelerinin Batıda Turk, Portorıko, Amerimevzuu haline getirilmek ler, gun geldi kı hukumetler için müzakerelerini de bitirdi kan ve Ingıîız kuvvetlen Han nehbır taraftan bır derd olurken bır ihtimalinden bahsediliyot rını aşmağa teşebbus eden komutaraftan da bır seçun peyi olarak Ankara 15 (Telefonla) Beden nıstlerı gerı atmışlardır. Burada kullanıldı. Bovlece hem kanundan, Şehır Meclısının bugunku topTerbıyesı Vakrilar Genel Mudur komunıstler, Muttefık komutanlıhem baskasının tasamıl hakkınlantısuıda goruşulecek ışler a>aluklerıle istanbul ve Ankara Uni ğuıın merkez cephesme kuvvet dan tavızler vermek suretile epeysında Tramvay butçesı ıle Mezarversıtelen butçelerı de komisyon nakletmesını onlemek ıçın şaşırtma ce muhim ve anormal bır durum liTripr tarıfesuıin arttn~ılnıası da dan çıkmışür. Beden Terbıyesuıe hareketı yapar gıbı gorunmektekabul edıldı. Bunun ilk adımını Sehrimız Emnıyet müdürluğu yunde tam teşküâtlı bır eroin fab vardır. Mezar tanfesınm artürılmasraflar ıçın 822,267, yatrımlar dırler atmış olanlann kanun ve Anayasa rıkasını meydana çıkarmışlar ve ması sebebı şu suretle ızah edıiıçm de 37,502 lıra odenek verılBırleşmiş Mıllstler kuvvetlerinin memurlan yaptıklan muvaffakımuvacehesınde maddî olmasa bile mektedır Bununla beraber huku Kımpo hava alanmı bugun terket yetlı bır curmu meşhud sonunda faıllennı yaklamışlardır. Istanbu] mektedır: manevi mesuli>eti bujuktur. Arkası Sa. 3. Sü. 7 de met sozculerı teşkilâta yenı bır tıklerı resmen bıldınlmıştır Kımpo Babaeskı ılçesıne bağh Kulelı ko' Arkast Sa. 3. Sü. 5 te veçhe verıleceğım, tasannın hazır hava alanını ışgal eden Amerikan Sccimler bıttikten sonra bu gilaumakta olduğunu, yenı şekle diMn sakatlığı gorulerek gecekondu Arfca« Sa 3. Su. 7 de gore butçede muhım tasamıflar inşaatı mumkun mertebe durdurulsağlanacağını koırusyonda ıfade etdu, lâkın arsa sahıblerinin, sağhk mışlerdır. otorstelcnnin mevcudlar hakkındaki ıddıaları cı^dî bır tatmin şekliAnkara Üniversitesi bütçesinde ne ba?Ianam?dı. masraflara 7 mıljon 678,722, yaüZaten bu dava, bir mesken darımlara 1 mıKon 308 bın 256 lıra, vası oldugu. onun halli mesken işiistanbul Unı\ ersıtesıne de masraflara 10 mılyon 327,916, yatınmlara n;n halline baglı bulunduğu için alâ5 mılyon 310 bın lıra aynlmıştır. kalılar bu >o!u ister istemez tuttular Buçun oğrenivoruz kı buvuk Ankara 15 (Telefonla) Konsoşehırlerde, ucuz mesken inşasını losluklarımızdan hasılâtı çok duşuk kolaj laştıracak \e avnı ztfmanda olanlann kaldırılması takaırur et mıştır Bu meyanda senelık gelırı CUMHUKIYET 556 lıradan ıbaret olan Bombay, Arkası Sa 3 Su. 5 te İstanbul sehrıle IstanbuUular a 2000 lıra olan Napolı başkonsoloslevhıne ağır şekılde hakaret eder lukları ılk merhalede kapatılacakbır yazı vazmış olan Urfada mun tır Bruksele yarım saat mesafede teşır «Demokrat Urfa» gazetes olan Anvers baskonsoloslugu d. hakkmda takıbat vapılması ıçın kaldırılacak .Belçıkanın asıl tıca istanbul Valı ve Beledıve Reıslı ret merkezı olan Brukseldekı elçı ğınden Adalet ve Iç Işleri Bakanlı lık teşkılâtımız konsolosluk ıslerı ğma bır muracaat yapılmış oldu ne de bakacaktır Sıvasî maksad larla ıhdas edılmış olan konsolos ğunu haber aldık Yabgncı memleketlerde memle luklar hasılat mıktan ne olursa ol ketın ve mılletın tamamı ve\a bır sun vazıfelerıne devam edeceklerkısmı hakkında yazılan yalan yan dır Bazı e'cılıkler ıcm çok yuksek h" yazıları çok gerıde bırakacak kıra bedellerı odenmekte olduğunmahıyette olan bu kotu neşrıvata dan bu hususta tedbırler duşunulu karşı Istanbulun h^klaıınuı ko yor. Meselâ Rıoda buj uk elçmın İlalijtc Fdbtika ve Havuzlarda inja edılcn (amuı tajuaa ve dokme gemılerınden bın Tanınmış sınema yıldızi ve ses s?natkân Zarah Leander'ın runması memnunıyet uyanaırmak ıkamft ettığı bına için de 27,22i lııa verılmektedır. (X i uncu h} gazetemuc verdıgı fotogralı (Yazısı 3 uncu sahıjemızde) tadır, Mesken davası Misafir Hava Bakanı Finletter, bugün Amerikan Elçileri Konferansına iştirak edecek, bu akşam, olmazsa yann sabah uçakla İstanbuldan aynlacak Ankara 15 (Telefonla) Adaht Komısyonunda gunlerdenben çetJ» tartışmalara yol açan 141 ıncı maddenın muzakeresı bugun sona ermıstır Şevket Mocanın dun bu maddeye ılâvesını ıstedığı fıkra bugunku goruşmelerın agırlık mer Arkan Sa. 3. Su i de. Halkevleri meselesi Amerika, Avrupaya dört tümen daha gönderiyor Kore'de askerî durum Bn hususu açıklayan Ceneral Marshall, Tnrkiyenin Atlantik Paktına alınmasmdan da bahsetti İngilîz İşçi Hükumeti dün gece itimad oyu aldı Attlee kabinesinin savunma programını tenkid eden muhalefet takriri reddedildi Ünivesitelerin bütçeleri dün r Zarah Leander geldi J komisyondan çıktı Nezarlıkların tarifesi niçin arttınhyor: Babaeskinin bir köyiinde büyük bir eroin fabrikası basıldı Hasılâtı azalan konsolosluklar Memlekette ilk defa inşa edilen bu 500 tonluk çamur nakliye gemileri limanların taranmasında kullanılacak kapatılacak Haliçte yapılan iki yenı gemi İsfanbula hakaret eden gazele
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog