Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

ABDÜLLÂTİF DEBAS Kahvenin Deposudur Her gun rakıblerınden kahve ve kalayı on kurus noksan satar. Her çeşıd HONG KONG derılerunız mevcuddur. ADRES: Tahtakale, Tomruk yanı; Telefon Idaresania sokağında No. 25 Telgraf adresi: A B T İ T umhuri f KURUCUSU: YUNUS NADİ RADYOSU KAUKSffiÜZ 27 nci yıl sayı: 9531 Telefonlar: ü&umî Santral Numaraa: 24298. Vaa Işleri 24299, Matbaa: 24290 Telgraf 7e me^tub adreei: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu Istanbul No. 246 A Perşsmbe 15 Şubat 1951 Amerikan elçileri Akdenizin Bütçe Komisyonunun Hükumetten dilekleri mtidafaası iginlele alacaklar Amerikan elçileri konferansı dün açıldı, uçakla gelen Oramiral Carney de, öğleden sonra müzakerelere iştirak ettt Türkiyeye, İngiliz ve Amerikan asken yardımlannın artınlacağı Washingtön'dan Mecliste bütçe müzakereleri önümüzdehi pazartesi günü baslıyacahy o günden itibaren her gün toplamlacak verilen haberlerdeıt anlaşılıyor Komisyon «Barem kanunu değişmeli, hayat pahalılığile ciddî mücadele açılmalıdır» diyor Ankara 14 (Telefonla) Bütçe muzakerelerıne şubatın 19 unda başlanması bugunku Mecliste karara bağlandı Meclıs pazartesınden ıtıbaren hergun toplanacaktır Butçe kanun tasansı ıle komisyon raporu bugun azaya dağıtıldı Son şeklıne gore, devlet butçesıne gıren dalrelerın yatınmlan dısında kalan masraflan ıçın, 1 mılyar 275 mılyon 271 bın 465 hra ve yaürun gıderlen ıçın 305 mılyon 14 bın 897 lıra tahsısat konulmuştur kı yekunu bır buçuk mılyardan 80 kusur mılyon fazladır Butçenın tertıbıne gore, masraflan karşılayacak gelirden artan 70 milyon lira yatınralar kısmına konulmuştur. Yatuımlar butçesının masraflan 305 mılyon kusur bın lira olduğuna gore, aradakı fark, yani 235 mılyon 298 bın 127 lıra butçe açığıdır Bu açığm santımı sanbmıne kapanabıleceğı son zamanlarda hukumet üen gelenleri tarafmdan baa toplanülarda beyan edıldi. Amerikan Hava Bakanınm Ankaradaki temaslanndan inübalar: Cumhnr Başkanı Amerikan Hava Bakanı. Genelkunnay Baskuu Orgeneral Nuri Tamnt v« MilH Savnnma Bakanı Befflc Şevket İnce Ue bir arada Arkan Sa. S, Su. 3 te Btllmve politika Adana, 14 (Telefonla) Amenil Kurultayının çalışmaka Hava Bakanı Fınletter, bugun larından bahseden geçen saat 11 de hususi bir uçakla Angunku jazımda bilim ile karadan şehnraıze gelmıştır. Bakapolitika arasındaki munasebetlere na, Hava Kuvvetlen Komutammız dair ileri surduğum duşunceleri General Muzaffer Goksenın de remuhterem Adnan Adrvar doğru fakat etmekte ıdi. Bakan, hava abulmamış. Poliükanın ilme kanşanında Valı Ahmed Kmık, Beletığı ancak totaliter memleketlerde dıye Başkanı Danış Ankoğlu, Gargorulur, di\or. Maliye müfettişleri 600 bin liralık nızon Komutanı, askeri ve mulkî Sebeb netice münasebetleri etyeni bir yolsuzluğu meydana erkân tarafından karşılanmış, ıhrafında objektif değil de subjektif tıram kıtası selâm resmmi ıfa etçLkardılar hukuralere varmak suretile hâdisemıştır Bakan, uçaktan mdıkten leri olduğundan başka, daha doğAnkara, 14 (Telefonla) Beden rusu olması ozlenen şekilde izah Terbıyesı Genel Mudurluğunde tab etmek elbatte ancak totaliter rekıkat ılerledıkçe yenı bazı suiistijımlerin baş\uracağı bir metoddor. maller ortaya çıkmaktadır. Buguns Vazımdan boyle bir mâna çıkardı kadar tesbıt edılen bır mılyon hraise, fikrımi ı>i ifade edegıedığim ük suiıstımalden sonra yenıden 600 içın ustaddan ozur dılerım. Bdimle bın liralık bır yolsuzluk ortaya çıpolitikanm, bılhassa cemiyete aid kanlmıştır. Yabancı memleketlerde konularda birbirinden kolayca nbugune kadar yapılan spor temaszaklaştmlamıyacağuıı soyleTken, lannın hesablanna aid hıç bır kayben, daha ziyade kafalarımızda yeı da rastlanmamıştır. Meselâ, futbol, cden nazariyelerin havatta nasıl güreş, eskrım vesaire gıbı ekıple> urutuleceğı meselesi uzeımde durrın gıttıklerı memleketlerın kulubmak istemiştım. Sosjal bilimlerin lenle ve federasyonlarıle yaptıklan bugunku durumu matematik veja anlasmalar, seyahat masraflan, elde fizikte olduğu gıbi tek ıstikametli edılen hasılâta aid hıç bır kayıd ve olmaktan uzaktır. Ailenin asıllan, Arkast Sa. 3, Sü. 3 te dinlerın tekâmulu, mulkivet hakkının fajda ve zararlan hakkında, Dun geceki aramalarda bir kahvede memnu silâh taharrisi ve sol da yakalanan firarl katil bırbırine zıd sayısız nazarijeler vardır. Elli dıl bılgınini bır ara\a topla\ıp bir akademi kursak da dil davamızın cozulmesi yollannı bunlardan beklesek, elli sayın bilginimizin ajnı fikir etrafında birleşeHü! umet fasansmdakl 141 incı büeceğine haydi ilmî konuşalımmaddenin 10 fıkrasmın da bız pek az ihtimal veririz. Çoğunmüzaüceresi tamamlandı luğun kararına uymak ise, azınlı* Bu suretle Kastamonuda bir ijın yanlış duşunduğunu ilmen isAnkara, 14 (Telefonla) Turk milletvekilliğt açılmış oluyor bat edemı> eceğimize gore daha ziEmn'yet Müdürluğu ekıplen dun dır Emnıyet Müdür Muavini Meh ceza kanununun bazı maddelennin Vali ve Beledi Belediye Hukuk >ade polidkaja kacan bir hareket ;ece sabaha kadar devam etmek med Ah Alpsarın ıdaresındekı bu tadılme daır kanun tasansuıın 141 Ankara, 14 (Telefonla) Kastaj e Reisi Fah İşleri Miıduru olur. Bu itibarla bu ıki mefhumu uzere şehrımızm muhtelıf semtle ekıpler dun gece saat 20 30 dan ıncı maddesınm fıkraları uzenndeki monu mılletvekılı Tahsın Coşkanın reddin Kerim Hasan Ferid birbirinden uzaklaştırmak gerçek Arkan Sa. 3, Su. 2 A» seçımıne daır komisyon raporu bu Arkası Sa 4, Su. 3 te r.nde arama ve tarama yapmışlarGokay Perker ten guçtur. gunku Mecliste tekrar oya kondu .Konferans diınkft toplantı esnasjnd» Ortadoğu Amerikan Büyuk Elçileri konferann dün cabah M»t 9 da Amenkan konsolosluk binasında, Amerikan Dış İsleri Bakan YardrmaM Mr. Georg* Grew Mc Ghee'nin baskanlığında «çılmış ve çahsmalanna bas.lamıjtır. Toplanbyı McGhee bir önsözle açarak konierans esnasıcda goruşulecek Pans 14 (Muhabirimiz Metın mevzulan Eçıler» enlatmıştır FaToker telsızle bıldırıyor) Pans kat konferansa aid hıç bır haber Diinku konferansa haritada gordü sıyasî çevrelerı Istanbulda yapılan dışanya nzmamıjur. Konferansm yapılmakta olduğu Iğunüz memleketlerdekl Amerikan Amerikan elçileri toplantısına buelçileri katıldılar A r k a s ı Sa. 3, S u . l d e Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Ortaşarkın en büyük hava limanı Türkiyede olacak Amerikan Hava Bakanı dön Adanada tetkikler yaptu Adana hava Umanı biraa evvel inşa edilecek Kore'de savaşlar Birleşmis Wonsan'a bir çıkarma yaptılar Seklzinci ordu genel karargâhı 14 ( a a ) (Unıted Press) Bugun 39 uncu arz daıresırun kuzeyınde lulunan VTonsan lımanına çıkarma apmıs olan guney Kore denız pıyade kuvvetlen .şehrın doğu mahallelerını ve lımanda ıkı adayl captetmışlerdır Bu hareketm kuzey Korede bır kbpriıbaşı tesıs etmek ıçın mı, yofea Kızıllann kuvvetlennı oğrenm°k e gen çekılmek ıçın mı yapıldıgl Ark«t Sa. 3. Sü 2 de Konferansın önemi Beden Terbiyesinde suiistimaller İdil Birefin Pariste ilk Şehir Meclisindeki umuınî konseri sonra gazetecılere kısa bir demecde bulunmuş, memleketımıze yaptığı ziyaretten memnun kaldığını, Ankara ve Adanada hava alanlarının durumunu ınrelemekte olduğunu, söylemıştır. Valımızın davetlısi olarak öğle yemeğmı Ercıyeş Palasta yıyen Bakan, oğleden sonra şehır cıvannda ve hava alanında bır tetkık gezısı yapmışür. Bakanın bu zıyaretınden anlaşıl Arkası Sa. 3, Sü. 4 te hâdisenin neticesi Mecliste, Belediye Başkanüe Hukuk İşleri Müdörii arasında geçen münakaşadan sonra dün Müdiire isfen el çekiirildi Evvelki gun Şehır Meclısinde Tepebaşı gazınosuna aid muzakereler cereyan ederken Valı ve Belediye Başkanıle, Belediye Hukuk Işlen Muduru arasında tahaddus eden bır munakaşa dun butun gun Vılâyet ve Belediye mahfıllennde meraklı akısler uyandırmakta devam etmışbr. Valı ve Beledıye Baş kanı Profesor Gokayın evvelki gun Şehır Meclısuıde bu mevzua daır İdil Biret bır ızahından sonra soz alan BeleParis 14 (Hususî muhabınmız diye Hukuk Isleri Muduru Hasan Metın Toker telsızle bıldınyor) Ferıd, asabî bır jestle Kuçuk Idıl Bıret ilk umumî kon« Sayın Valunız ıcraat maka serıtu dun akşam Union Interaliıe Arkası Sa. 3. Su. 5 te Arkası Sa. 4, Sü. 3 te Zabıtanın dün gece yaptığı aramalar Ceza Kanunu T. Coşkaıtın tutanağı iptal edıldi Dunyanıız, jalnız sosyal alanda değıl, madde\i il^ilendiren fizik, kımja vesaire gibi bılim konularında da politikanm her şeye burnunu Boktuğnna şahıd olmujor mu? Uranium atomlarını teskil eden elektronların parcalanabileceği \e bu parçalanma net.cesinde muthiş bır enerji kaynağı elde edüeceği nazariye olarak anlaşılmca, buyuk devle^ler miljarlar harcnarak en tanınmış bilginleri seferber ettiler Laboratuarlar kuruldu, tecrube istasyonları hazırlandı ve bilginlera tahnb gucu mumkun olduğu kadaı .vuksek bombalar japmalan eraıedildı. Atom araştırmalan bu politikaya gore değıl de daha insani\etçi bir pohtıka\a gore âjarlansa idi, şimdne değın belki kanserin caresi bulunur, ^ahııd da petrolu aıatmıyan bir jakıt vasıtası keşfedilmiş olurdu. Gorulujor ki, hurrivetci milletlerde de po'itıka pekâlâ bılime karışmakta, onu şu ve'ia bu hedef Uğruna kullanmaktadır. Kılis Erkek Sanat Okulu öğrenDediğim gıbı, sos«al alanda bi cılerı tarafından şehrımızdekı hasNADİR NADİ tanelerde tedavı edılmekte olan Ko Arkası Sa. 3, Su.5 te 1 re gazüenne gazetemu vasıtasıle I r Kore yaralılarına gaıelemiz rasıtasile yollanan yemişler J 67 muhalıf, 11 çekımsere mukabıl, 198 oyla kabul edıldi. Bu suretle Tahsın Coşkanın seçım tutanağı ıptal edılmış ve Kastamonuda da rır nulletvekıllığı açılmış oldu. Bir film rejisörümüzön başına gelenler Tanuımış fılm rejısorlenmizden Faruk Kençten dun gece şu telgrafı aldık Maraş 14 Senaryosu Behçet Kemal Çağlar tarafından hazırlanan (Kendıni Kurtaran Şehır) ısımli şanlı ve kahraman Maraşuı Fransız ışgalınden kerdım kurtarmasını gosteren fılmm harıc sahnelermı çekmek uzere Maraşta fılm almakta ıken fılm ıcabı Fransız bavrağmı kaleye çekıp uıdırdığımız ıçın ehmızde hukumetçe ve Genelkurmay tarafından bu sahnelenn ahnmasına musaade edıldığıne daır ves ka olmasına ragmen Valı taraDenız hastanesine gıtmıs, kahra f'naan fılmlerımız musadere edıltnanlarım'zı zıjaret edere'c Kıhslı dı, çaL^maktan menedılerek curoğrencılerın sel?m ve se\cıl"i»nı mu me"=hud mabkem<>sıne venldlk • Arkası Sa. 4, Su. 4 te Haien muhakeme edılmekteyız. Arkadaşırnız dun gaziler arasında ulaştınlması ıstenılen 2 sandık kuru yemış dun kahramanlanmıza verı'mıştır Bır aıkadasımız dun bu maksadla YOL AÇILIYOE.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog