Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

ABDÜLLATfr DEBAS Kahvenin Deposudur Her gun rakiblerinden kahve ve kalayı on kuruş noksan satar. Her çeşid HONG KONG derilenmiz mevcuddur. ADRES: Tahtakale, Tomruk yanı; Telefon İdaresinin sokağında No. 25 Telgraf adresi: A B T İ F umhuri KURUCUSU.YUNUS NADİ 27 nci yıl sayı: 9530 Telefonlar ütrum! Santral Numarası: 24298. Yan Isleri 24299, Matbaa: 24290 Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu İstanbul No. 246 Çarşamba 14 Şubat 1951 McArthur'ün Kore Birligimizi ziyaretl Türk Birliği, Selçuk Kız Enstitüsünün işlîyerek gazetemiz vasıtasile Kore'ye yolladığı bayrağı Başkomutan MacArthur'e hediye etti Bayrağı öpen ve kalbine bastıran McArthur: "Bunu, bana verilen en mukaddes bir hediye olarak odamdaki Atatürkün resminin üstüne asacağım. Sizlerle iftihar ediyoruz,, dedi (Harb mahabirimiz Faruk Fenik teisizle bildiriyor) McGhee'nin Cumhur Başkanı tarafından kabulünden bir intıba: Celâl Bayar, Amerikan Büyük Elçisi ile biriikte Dış İşleri Bakanı ve Geniş görüş eza Kanununda yapılmakta olan değişiküklerin hedefi konıüniznı, îrüca ve ırkçıhk gibi hürriyet düşmanı rejimlere karşı milleti korunıaktır. Kanun j amcınm ij i niyetini saygı ile karşılamayı bir vazife biliriz. Atatürk devrim'erile kavuşiuğumuz yapıcı varlığa diş bileven aşın cercyanlann genc Cumhurij etimizi karanlığa sürüklemesine elbctte goz yumniiyacağızdır. Eurun aksini yapmak bağışlanamaz bir gaflet olur, kendi kendimizi inlpa vanr. A«ırı cereyanlar içinde bilhassa komünizm. demokratik hak ve hürrijetlerden faydalanarak onlan açıkca demokrasi aleyhine kullanan, \ani demokrasinin silâhlaıi'e demokrashi jokc'meğe calıîan bir rejimdir. Batı tnilletlcri komur.izmi bbvle goruvor, bo>le biîhorlar. Buolarıtan ,kujj» sp&ialj. « t ÇkftBit mik bünyesinin dayanıklığina, kirai de halkın olçunluk se\iyesine güvenecük komıinist partisini yasak etmeksinn ayakta duruyor. İngiltere ve İskandinavya gibi bazı mem leketler, basardıklan sosyal ıslahatla komünizmi fi'len yere sermişjerdir. Son seçimlerde Avaro Kamarasına bir tek komünist saylav girememiştir. Bununla beraber, İsviçıe gibi en hür ve en eski bir demokrasi rejimi ile idare olnnan bir memlekette komünist partisi yasaktır. Son zamanlarda Ceza Kanununda yaptığı ufak bir değişikHkle, İsviçre, komünist faaliyetine karsı sıkı tedbirler almış, fizli, acık her türlü propaganda ve işbirliği hareketlerini suç saymıştır. Bizira gözümüzle bakıldığı zaman, komünizm, Türkiye hesabına daha büyük bir tehHkedir. Batı mületlerince sadece bir demokrasi du^manı olarak bilinen bu rejim, bİ7İm için aynca bir varlık düşmanıdır. Gcneral MacArthur Kore'de bir yer. 13 Bugün Kore'ye gelen General MacArthur, Seul varoşlarına dayanan Türk rugayını zıyaretle kahramanlanmızı tebrık etmıştir. Büyük taarruz esnasında Türk süngusü ile zaptedilen Kımpo hava alanına inen ilk uçaktan çıkan Birleşmiş Milletier Başkomutanı doğnıca Turk birhğine gitmiş, General Tahsin Yazıcınm elıni sıkmış ve dem:ştir ki: « Birleşmiş Milletier, Türk ordusunun kahramanlığını hiç bir zaman unutmıyaCEktır. Türk bırlıği, Kore'de savaşan bütün dığer birlıklerden daha üstün çarpışmış ve Bırleşm'ş Mılletlerin >Tizünü güldürmü'tur. Eu kahraman birliği tebrik için geldim. Sizinle iftihar ediyoruz.» 'General MacArthur, Türk Birliği komutanmın elıni sıkarken «kahraman ve asil bir milletin cengâver çocuklannı selâmlamakla bahtiyarım» derr.iş ve kahraırnn Mehmedcıp «sağ o! » dıye seUralam'.ştır. Birleşmiş Milletier Başkomutanı orada bulunan bir böluk askeri de teftış etmış ve General Yazıcıya tekrar meiınuniyetlerıni bildırmiştir. Bu sırada tugay komutanı General Tahsin Yaz'.cı General MacArthur'e bu ziyaret nm hâtırası olmak uzere bir T jrk bayrağnıı armağan edeceğini bıldirerek şbyle demı§tır: « Seul kapılarma c?ayandığımız şu günde İstanbuldan bize bir hsdii e geldi. Sslçuk Kız Enstitüsünün taiebelennm eLe Arfcası Sa 3 Su. 4 te Ortadoğunun müdafaası ve Türk Amerikan işbirliji Bu sabah şehrimizde toplanacak olan Amerikalı diplomatlar konferansına büyük ehemmiyet verîliyor General Tahsin Tazıa j 1 A. P. Ajansına göre, Türkiye Orta Doğunun müdafaası için Amcrika ile işbirliği yapmak • arzusumı belirtmiş, fakat mtıkabilijade. emnij^tirıin garanti edilmesini istemîştir Türlü kılık ve kıyafetier altında üç yüz yıldanberi savaştjğımız tehlikeji biz en aydınımızdan en cahilimize kadar iyi biliriz. Adı ne «lutsa olsun onu tanımıyacak bir Türk yoktur. Fikir hürriyeti uğruna komünistlerin burada kollanm sallıvarak rahatça çalışmalanna da elbette izin veremeyiz. Ancak şu noktayı da unutnnyalım ki komünizme karşı cephe alırken bununla beraber fikir ve vicdan hürriyetlerine de kıymamak zorundayızdır. Bu takdirde bindiğimiz Korede askerî vaziyette, bir tedah kesmiş, kaş yapayım derken beddül oldu ve sahne degişti. Birgoz çıkarmıs oluruz. Bir bunye>i leşmiş Milletier ordusu karşısında filân hastalıktan korumak için ona ağır kayıblara uğnyan Kızıllar, filân seromdan belli bir doz aşılaşiddetli bir mukabil taaıruza geçtimağa lüzum gorülebilir. Gaye bünler. Cephenın merkez kesimınde 48 yeyi yaşatmaktır. Doz haddinden kilometrelık bır cephe üzerınde ve fazla kaçırılır da bünje kötürum Seul'ün 80 kilometre doğusunda bir hale getirilirse seromun faydası Kore cephesi 13 (a a) (United Kuzey Kore ve Çin askeri iştirak 60,000 mevcudlü 4 veya 6 tümen nerede kalır? Ceza Kanunumuzun Press) Merkez cephesinden alınan etmektedır. Taırruz hedefinin, mer tarafından yapılan bu taarruz, ilk değiştirilen maddelerinde müphem son haberlere göre, komünist mu kez cephesıle batı cephesi arasmda hamlede 8 kilometrelık bir gedik gördUğümüz (sajın Adalct Bakanı kabil taarruzuna 140,000 170,000 Arkası Sa. 3, Sü. 2 de açmağa ve 13 kilometre derınliğinnm dahi tarif edemediği) ifadelere de ilerlemeğe muvaffak oldu. Düşbu bakımdan itiraz ediyoruz. Mesemanın muhım bir yol kavşağı olan Wonju'yu tutmak istediği anlaşıNADER NADİ lıyor. Arkası Sa. 3. Sü. 5 te Kızıllann maksadı, A^onju'jTi eie geçirdikten sonra. cephenin batı kanadında Seul Inşon hattına kadar ilerlemış olan kuvvetleri çevirmektır. Verilen malumata göre duşman taarruzunun ilk 12 saatlık safhası 22 kasım 1950 de Mançuri hududu dolaylarında yapılan Çin taarruzunu hatırJatmaktadır. Cephenın merkez kesıminde müttefik Arkast Sa. 5, Sü 3 te Kore'de şiddetli savaşlar oluyor Bu sabahtan itibaren şehrimizde Amerikan konsolosluk binasında toplantılarına başlıyacak olan Amerikan elçileri, dun muhtehf vasıtalarla ve bzel ucaklarla şehrimize gelmişlerdir. Bu arada Ankarada Devlet Başkanı, Başbakan ve Dış İşleri Bakanımızla mühim temaslarda bulunan Amerikan Dış işleri Bakan Yardımcısı McGhee, Amerikanın Ankara Elçisi George Wods worth özel bir uçakla Ankaradan şehrimize gelmiştır. Hava alanında McGhee gazetecılere şunlan söylemiştir: « Türkiye Cumhur Başkanı, Başbakanı, ve Dış İşleri Bakaniie tanışmakla son derece şeref duydum. Kendılerine yapmış olduğum çok zevkli ve istifadeli bir ziyaretten sonra Ankaradan dönüyorum. Turkıyenin, butün inkişaf sahalarında kaydetmekte devam ettiği ilerleane hakkında birinci elden malumat almakla ve Amerikan yardım programı gereğınce müşterek gaySelçuk Kız Sanat Enstitüsünün bayrağı ve işliyen kızlanmız retimizde bu kadar aşıkâr olan müessir işbirliğini müşahede etmekle bılhassa mahzuz oldum. Yarın İstanbulda açılacak olan Amenkan Misyon Başkanları konferansımız esnasında, kollektıf müdafaa ve emniyet davasma önemli bir yardırncı olan Turkiyenin meseKızıllann mukabil taarruzu ne leleri, Yakınşarkın devamlı bağım Arkast Sa. 3, Su. 6 da netice verebilir? Dün sabah Toros ekspresile şehrimize gelen Amerikan elçileri Amerikan Hava Bakanı tetkiklerine başladı Finletter dün Zırhlı Birlikler okulunu ziyaret etti, okul Komutanı kendisine izahat verdi Reddedilen Sovyet takrirleri Genel Kural. Amerîkanın mütecaviz ilân edilmesini istiyen Sovyet takrirlerini kabol etmedi Lake Success 13 (R.) Birleşrrnş Mületler Genel Kurulu bu akşam yaptığı toplantıda Sovyetlerin iki takririni ezici eiseriyetle reddetmiştır. Bunlardan biri Amerikayı Formozayı işgal etmekle itham ediyor, diğeri de Wasbington hükumetini Çin topraklarını bombalarnakla suçlu buluyordu. Birinci Sovyet takriri beşe karşı 4S, ikinci takrir de 5 e karşı 51 reyle reddedilnüştir. Askerî durunt Düşman merkez cephesinde büyük kuvvetlerle taarruzlarına devam etti Tepebası gazinosu meselesi Şehir Meclisinin diinkü toplantısında inşaat işinin mülkiye müfettişleri tarafından tetkiki uygun görüldü Amerikan Hava Bakanı Finletter, Millî Savunma Bakanı Refik İnceyi ziyaret i esnasında Yeni Samsun vapuru geldi Inönünün bir Amerikan gazele muhabirine demeci Ankara 13 (a.a.) Dün şehri fından izahat verümiştir. Thomas Finletter bğleyin Amemize gelmiş olan Amerikan Hava Şehir Meclisi dün saat 15 te Ferrikan Askerî Yardım Heyeti Başzan Arasın başkanlığında toplan Bakanı Thomas Fınletter bu sabahkanı General Wıllıam Amold taramıştır. Gündemde mevcud bazı tan itibaren şehnmizdeki tetkiklefından şereiine verilen hususî yerine başlamıştır. teklıfler alâkah Itomısyonlara haHava Bakanı saat 10 da Anıeri mekte hazır bulunmuştur. vale olunduktan sonra Tepebası gazinosu hakkındakı kavanin korrus kan Askerî Yardım kurıoluna gıtCumhur Başkam Finletter'i yonu raporu okunmuştur. Takrir miş, tetkiklerde bulunduktan sonra kabul etti Zırhlı Birükler okulunu ziyaret etsahibi Receb Bilgıner komisyon raAnkara 13 (a.a.) Cumhur Başporunu vazıh bulmamış, bazı hu miştir. Thomas Fmletter'in Zırhlı suslann açıklanmasını istemiştir. Birlikler okulunu ziyareti esr.asın kanı Celâl Bayar bugun saat 17 de Arfcası Sa. 3. Su. £ de Arkası Sa. 3, Sü. 6 da da kendisine okul komutanı tara AnKara 13 (ANKA) Amerikanın Cleveland Ohio şehrinde ıntlşar etmekte olan Plain Dealer isimli gazetesinin muharrirlerinden H~rrison R. Johnson bir tetkik seya". ~tine çıkmış ve memleketimize de uğramıştır. Amerikalı gazeteci, buraaan Orta« Şark memleketlerine geçmeden önce Ankarada muhtelif temaslan sırasmda muhalefet partisi lideri İs Arkası Sa. 3, Sü. 3 te SamMin yolcu vapuru Galata rıhtımına yanajırken (Yaztsı 3 üncü sahtfemizde) KORE HARBI...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog