Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

ABDÜLLÂTİF DEBAS Kahvenin Deposudur Her gun rakıblerınden kahve ve kalayı on kuruş noksan satar Her çeşıd HONG KONG derılerımız mevcuddur ADRES Tahtakale, Tomruk yanı; TV'efon İdaresının sokağında No 25 Telg.af adresi: A B T İ F 97 ItfM uıi c a v i u m h u riyet KURUCUSU: YUNUS NAHf • QR9Q telefonlar: Umumî Santral Numaraa: 24298 Yan Işlen 24299, Matfbaa • 24290 RADYOSU Cl n\i\ j | l S a j l . 3 ü £ 3 Telgraf re mektub adresi: Cumhunyet, Istanbul Posta Kutusu Istanbul No 246 Sah 13 Subat 1951 Af C/Bİ KAUBS/N/Z Kızıllar Kore'de karşı laarruza başladılar Geçen sefer olduğu gibi gene Güney Kore kuvvetleri çözüldüler ve neticede bazı Müttefik birlikleri kuşatıldı Amerikadan yarım milyar liralık yardım saglandı Şimdiye kadar verilen normal yardımlar dışında olan bu miktar aynı şekilde yapılacak Cumhur Başkam, McGhee'yi kabul etti, Başbahan da Amerika Dtş İşleri Bakan Yardımctsile 1 saat 45 dahiha görüştü D* İfkri B ı k a Ya Bttyfik HçM ervelld fün Dif İjleri w»fc»«i^ Ya hep ya ' Ankara, 12 (Telefonla) MemHarb muhabirimiz cephede sorguya çekilen iki [eketımıze yapılan normal yardırnKoreii eairia anlattddanm dinliyor lann dışında Amenkadan yanm Kore cephesı 12 ( a j f (United bulunduğu ve Guney Kore askermilyar lıra cıvarında yenı bır yar Press) Takvıye edılmış Çin ve Ku lennın 38 ıncı paralelin kuzeyıne dım sağlannuştır, Oğrendığımıze go z e y Kore hırhklen, Bırleşmıs Mıl geçtıklerı aırada merkezî Koredekı AVn*^ Şg. 3. Su 6 da I İetler Iptvvetlennin Seul Ar'oum Sa. 3, Su du irleşmi? Mületler Batı Avrupa Kuvvetleri Bas.komutaniığma nasbolunan General Eısenhowcr'in inceleme gezisinden sonra bu bolgenın savunması uğnına alınması gerekU tedbırler proje halınde haztrlanma>a başlanmıstır Gerçi Baü AlmanAanın sılahianması ışi Rusva ile Innusup anlaşma ıhtımalı gozonun<Je tutularak şımdıhk geri bır«kılmıştır Fakat ne de olsa, yakın 7atT>anlara kadar suregelen tereddudlu ha\a ortadan sılmmış, Batı Avrupanın sılahla tesirli bır şekilde korunabılcceği hakkındakı umidler kuvvetlenmıştır Bu umıdlerin gerceklcşmesi şuphesiz az çok bir zamana bağlıdır Ve gerekli şartlar arasında Avrupa knvvetlenincey» Amerikan Hava J ^ l f ' i (tagda) dun Ankarada Esenboğa hava mejdanında uçaktan ındıkten sonra kendisıni kadar Sovyet Rusvanm hareket« kartüıyanlardan Amerika Di| işleri Bakan Yardımcısı ve Amerikan Buyuk Elçisüe birlikte jfeçmemesi şarfı da vardır. Butun sartlan yenne gelecek farzedersek bır rauddet sonra Batı Avrupa Dopudan gelcbılecek teca\uz hareketlenne karşı ccsaretle savunacak bir dururaa vukselebılecektir. Bununla beraber, dunya stratejiMjıın en nazık •\erlerinden biri sa^ ilsa da, Batı Avrupa tek başuıa • ervuzunde barışı < koruvucu bir kale değıldir. Orasını kuv * etlendrrmeğe calısnken Doğu Akdenm ve Orta Şarkı ıhmal etmck. bır geminin >alnız bır tarafını \ukleyerek obur tarafını boş bırakmak gıbi tehlikeli bir hareket olur Denkliğin bozulmasilc gemi bir yana v atar, hareket gucunu ka%beder hattâ limandan bıle ayrıltnağa vakit bulamadan batıp gıdebılir. Orun içın A\rupanm savunm^sı «erunda tedbirler ahrken Doğu Akdcnızi ve Orta Doğuyn da daıma gnzonunde bulundurmak gerektır Avrupavı Batıdan ve Guney doğudan kucaklajan bu iki bolgeyi p\iıı ehemnıivetle kuvvetlendirmeğe bakmalıdır ki, kurulacak mudafaa sıstemı beklenen neticeyi \ersin, j anı teca\uzu oniemek. >ahud dur('urmak h len mumkun bır hale gelsın. Bugun Avrupanın giıney doğusunda Demir Perde dışında kalmış uc devlet vardır Turkıye, Yunanıstan ve Yueoslavya. Bunlar gerek mıfas, gerek isgal ettıkleri saha itıbanle Demır Perdeve nazaran havli kucukturler. Fakat her biri bu maddi nısbetin çok ustune cıkan kuvvetlere sahıbdırler Bır defa, bu mcmlekeîlenn stratejık değerleri çok muhundır Mutecaviz, Akdeniz ve Ortadoğu>a hukmetmek, Batı Avrupa sa\unmasını zaMtlatmak maksadını guderse buralannı ele gecmnek ıster Burada yaşıyan uç mıllet dışandan gelebılecek tecavuzlere karşı varlıklannı korumağa azmetmışlerdır. Avrup*flin mudafaasında buvuk rol oynamağa hazır >uksek maneviyatlı ordulan \ardır. Modern sılâhlaria teçhiz edil dıkleri takdırde bu ordular hürrivet cephesıni tasavvurun ustunde kuvvetlendırmeğe jarayacak, dolajısüe Batı Avrupanm ve hurnyet dun>asının savunma gucunu yukseltecektır Bu hakıkatlerin sorumlu çevrelerce bılındıgıne şuphe ^oktur. Ancak bize o>le gelıyor kı, hakikatNADIR NADİ Bütçe müzakereleri bu ayın 19 unda başlıyacak Gelir Vergisinin hizmet erbabına da tatbik edilmesine rağraen bütçede açık olmıyacağı tahmin ediliyor Ankara, 12 (Telefonla) Dun geceyansını bır saat geçeye kadaı toplantı halınde kalan Butçe Komısyonu, bu sabah da toplanarak oğleye kadar çahşmış ve yenı butçeji çıkarmıştır. Tasarı, basılmaya başlamıştır Butçe Komısyonu muzakerelerıne Başbakanının beyanatı «Birleşmiş Milletlerle istişarede bulunmadıkça 33 inci arz dairesi aşılmamalıdır» Ingiltere Amerikan Hava Bakanı dün Ankaraya geldi Dewey'f nutku Londra, 12 (a a ) (United Press): Avam Kamarasmdakı beyanatında Kore meselesmden bahseden Başbakan Attlee, Bırleşmış Milletlerle istışarelerde bulunu madıkça muttefıklerın 38 ıncı arz daıresını aşmamaları gereKtığını ıaıd rapor da yann akşama kadar Sa. 3, Sü. 6 da raportorler tarafından hazırTenarak matbaaya verılecektır Meckste butçe muzakerelerıne ayın 19 uncu pazartesı gunu başlanacaktır Butçe Komısj onunun dunku ve bugunku çahşmalarında Anadolu Arkası Sa. 3. S\ b da Thonas Finletter, •ealekethnize yapılan askeri yardımın neticelerini incelemeğe geldiğini söyledi Ankara 12 (a a ) Amerikan Ha rikan hava kuvvetlerıne aid özel \a Bakanı Thomas Finletter bera bır Constellatıon uçağıle Esenboğa bennde General Bıooks Albay hava meydanına gelmışUr. Kenpan ve Bınbaşı Burrıs olduğu Amerikan Hava Bakanı, uçaktan halde bu sabah saat 1110 da Ame Arkası Sa 3 Su. 7 de Sabiha Gokçen Harice yenîden İS geıtıi sipariş cdilecek Yusuf Ziya Oniş, Denîzbank tasarısına daîr beyanatta bulundu poüsi ağır snrette yara!adı Bir sabıkalı bir Iran Şahının diiğünU dün Tahranda yapıldı Gülistan sarayına dünyanm dört bir tarafından hediyeler geliyor Cumhuıivetçilerin Başkan namzedi Tiırkiyenin Atlantik pakhna alınmasuu istedi NewYork 12 ( a a ) (United Press) NewYork Valısi Thomas' Dewey bugun «Lıncoln'u anma günu» munasebetıle verdığı bir nutukta Bırleşık Amerıkanın Ispanya, Yugoslavya ve OrtaDoğuyu ıhtıva edecek bır hattı konıması ve müdafaa etmesı gerektığıni bıldırmıstır. Arkast Sa. 3. Su. 2 de Sabiha Gökçenin yeni möracaati Gokçen, Kore'deki hava ordasunda vazife almak için yeni bir teşebbüste bulundu Ankara 12 (Telefonla) Koreye gonullu olarak gıtmek ıstıyenlerın sayısı gıttıkçe artmaktadır Şımdıye kadar muracaat edenlerın 33 bıru bulduğu açıklanmıştır. Kızıllara karşı savaşmak ıcın Koreye gıbnek hususunda Mıllî Savunma Bakanlığına muracaatte bulunan Sabiha Gokçene bazı sebeblerle Arkast Sa. 3. Su. 3 te Avrupa Ordusu plaııı Teklifin alâkasizlıkla karşılandığı ve plânın tatbik edilemiyeceği bildiriliyor Ankaradan donen Denızyollan lar Kurulu ıle Mıllet Meclısıne ge Yaralanan pohs Sabıkalı boîv\ Genel Mudüru Yusuf Zıya Onış, lecekür. Macid Alkan Alı Altıer dun, yapüğı basın toplanüsında, Arfcast Sa. 4, Sü. 3 te ( Yazisı 3 üncu saa e şunları soylemıştıro Ankaraya Bakanlık üe normal ışler hakkında temaslar yapmak ve muessesenm butçesı hakkında B M. Meclısı Butçe Komısyonunda yapılacak muzakerede hazır bulunmak uzere gıtmıştım Aynı zamanda, lımanlarm durumu, ıskelelerın ıdaresı ve devn, ışgalıya resmı, bu rusumun tahsılı hakkında goruşmek uzere Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan davete ıcabet ederek bu toplantıya da katıldım 1951 yılı butçemız kabu) edıldıkten sonra Denîzbank kanun tasansı üe meşgul oldum Bu tasannın martta muhakkak kabul edıleceğuu zannedıyorum. Tasannın suretlen bugun Bakanlıklara tevzı edılecek ve her Bakanhk delegesınm iştırakı ıle Ulaştırma Bakanlığında bır toplantı yapılacaktır Tasarı nıhayet Bakan litanbul Arkası Sa. 3. Su. S U ~ Iran Knnsoloshanesinde izdıvaç munasebetıle •SÜan defteri imzahyaniar (Yaun 3 uneu sahıjerruzde) Parıs, 12 (Hususî muhabinmu Metın Toker bıldırıyor) Şubatın Valetta (Malta) 12 (a a ) (Ualtısından on beşme bırakılan Av nıted Press) 60 kadar Amerikan ve rupa ordusu konferansına çağın Ingılız harb gemısı bugun gayet lan on kadar Atlantik Paktına dahı gızlı tutulan ve harb zamanındakıAvrupa devletmden yalnız uçu de ne muşabıh şartlar ıçınde manevra lege gondereceklerdır Bunlar Ital yapmaya başlamışür Bu manevra ya, Belçıka ve Almanyadır Davet bu gece ve yarm da devam edeedılmış olan dığer memleketler sa cektır. Bu mane\ranın gayesı mutdece muşahıd vollamaktadırlar Iz tefık Akdeniz kuvvetlerının Akdelanda ıse konferansa ıştırak etnu nızdekı hayatî mahıyetı haız denız jeceğını bıldırmıştır yollarını mudafaaya muktedır olup , Arkası Sa. 3, SiL 3 t» olanuyacaguu anlamaktır. Akdenizde manevralara dün başlandı Ayvalığa yollanan çiçek yağları musadere edildi Bundan bır kaç gun evvel İstanbuldan Ayvalığa gondenlen 80 fıçı çıçek yağı mahallî gumruk memurları tarafından gorulerek bır zabıtla alakadar makama bıldırılmıştır. Ayvahk gıbı nefıs ve zeytınyagı istıhsal edılen bır şehrımıze, halıs yağlara katılmak uz^re yollanan bu j'ağların kımın tarafından gondeııldıgı KAZAZEDF
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog