Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

u m h u riyet KURUCUSU:YUNUS NAD! PASLANMAZ veOYULMUŞ PAL TKAfSIÇAKLİSIHIN BMSAÜ VOKTVR... . Türkiyenin güvenligine dair temaslar Memleketimize gelen Acheson'un muavini McGhee, Ankarada Köprülü ile iki saat görüştü Ordumuzda illî Savunma Bakanı sa> ın Refik Şevket Ince, Türk Haberler Ajansı mubabirinin sorduğu sualIere verdiği cevablar, >eni iktidarın ordumuz, dcmokrat milletlerin orduianndakine benzer demokratik bir ruh vermek üzere yapmak istediği inkılâbın henuz tamamile gerçekleşemediğini gostermektedtr. 187071 Prusja Fransa harbinie, Almanların Fransızları ağır bir mağlübiyete uğratması üzerine Alman askerliğinin prestiji yiıkselmiş ve Turk ordusuııun da Alman sistcmi üzerine teşkilâtlandınlması yohına gidilmisti. Bir müddet sonra, celbedilcn Alman askerî hejetleri, ordumuza haşin Prusya militarizmine ve onun scrt disiplinine üyirun bir ruh asılamıştır. Alraan askerî zihni> etinde, iıst her şey, ast hiç bir şe>dir. Istibdad ve mutlâkiyct idarelerile totaliter rejirnlerde insan psikoTojisine Rıymet vermiyen ve astlardan her zaman korü köriıne bir itaat istijen, sevfive değil. şiddete dayanan Alman «skerlik zihniveti. Turkün karakterine uvmadığı için, bizde umumiyetle aynı sertlikte tatbik edilmemişse de, ordumuz, demokrat milletlerin ordularındaki ruhtan <ia ha\li uzak kalmıştır. Ordumuzla temas eden yüksek goriişlü siviller ve yedek subajlık yapan mııne\verler, askerliğin esaslanndan olan disiplin ve itaat mefhumlannın bizdeki telâkkisinin ruhsuz bir makine ve hissiz bir otomat olmıyan insanlara karşı, gozönünde tutulması lâzım gelen psikolojiye luzumu kadar kıymet vermediğini ve ancak demokratik rejime girdikten sonra bu luzumun anlaşılmağa baslamış olduğunu müşahede ctmişlerdir. Bizzat bu satırlann muharrirî. Ikinci Dünya Harbinden evvel ve barb içinde biri manevralarda, diğeri bir teftiş gezisi sırasında bir orgeneralin, korgeneralleri nasıl incitici bir şekilde azarladığını gdrerek üzülmiiştür. Ordumuzda yerleşmiş zihniyet ve kanunlar, bu korgeneralleri haklı olduklan halde, esas vaziyeti alarak sukuta mecbur etmişti. Çünku ast, haklı olduğu ve bir gadre uğradığı takdirde dahi susmağa ve ancak 24 saat sonra şikâyet etmeğe yetkilidir. Adlî âmir, konıuta»dır. Askerî hâkimler, sicilleri dolayısile adlî âmir olan makamın nüfuzu altındadırlar. Subaylann terfii. tefeyyuzü, takdir ve tekdiri hep iıstlerin elindedir. Bu yüzden üstun yanında ast «sdz gümüş ise sükut altındır» vecizesine uymak mecburi>etindedir. Demokrat milletlerin ordulannda busbiitun başka bir zihnhet hâkimdir: disiplin ve itaat, insan psikolojisine ve sevgije dayanarak elde edilir. Ikinci Dünya Harbinin en meşhur ve değerli komutanlarından olan General Patton, Siciljada bir hastanede yatan bir erin tcmarüz ettiğini sanarak ona bir tokat attığı için aylarca ordu komutanlığmdan uzak lutulmuşlu. ABİDİN DAV'ER Arkası Sa. 3. Sü. 5 te I 97 Cl ni»î ifll e o u ı HU! J İ ! S a j l • QKOS • 33tO Telefonlar Umumf Santral Numarası: 24298. Yan Işleri 24299, Maftaa: 24290 Teîefonlar: ümum! Telgraf ve mektub adrcd: Cumhuriyet, İıtanbul Posta Kutusu İstanbul No. 246 Pazartesi 12 Subat 1951 Bugnn nçakla gelmesi beklenen Anerika Hava Bakanı ile Oraniral Carney'in de Ankarada mühim temaslar yapacaklan bildiriliyor. Aaerikan elcüeri konferansı çarşaaba gfinö açılacak 14 fubatta jehrimizde toplanacak Birleşik Amerikanm Yakın ve Orta Doğu diplomatlan konferansına baş kanlık edecek olan Birleşik Amerika D15 İîleri Bakanı Yakın Doğu ve Airika İşleri yardımcısı George Crew McGhee, beraberinde Türkite, Yunanistan ve iran İşleri Daıresi Direktorü William Manning Rountreev, Yakın Doğu İşleri Dairesi Direktorü George Lewis Jones, Lon dra Büyük Elçiliği Birinci Kâtibi Joseph Palmer olduğu halde dün sa bah saat 5.30 da PanAmerıkan uça. ğüe şehrimize gelmiştir. Amerika Dış Işleri Bakan muavini hava alanında gazetecüere beyanatta bulunarak demiştir ki: « Bundan evvel, bir kaç defa zcvkle ziyaret etmiş olduğum ve çok yakından ilgilendiğim bir memleket olan Türkıyeyi tekrar ziyaret etmekle buyük bir haz duymaktaynn. Arada sırada yapılmakta olan Orta Doğudaki Amerika ntemsilcileri konferanslanndao birine başkanlık ettnek üzere geçen yıl İs. tanbula gelmiştim. Bugün de aynı maksadla gelmij bulunuyorum. Son ziyaretimdenberi geçen on dört ay zarfında Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Cumhuriyeti bugünlere kadar görülmemiş şekilde"bJVbirierüe kaynaçımş bulımmak tadırlar. Komünist tecavüzâne mukavemet etmek için erlerimiz Korede omuz omuza savaşıyorlar, müşterek gayemiz, hür dunyanın müdafaası ve intizamh şekilde Uer Arkası Sa. 3. Su. 6 do Müttefikler 38 inci arz dairesine yakJaştılar Sekizinci Ordu tebliği, İnchon limaıu ile Kimpo hava alanınm Atnerikahlarla Türkler tarafından işgal edildiğini teyid etti NewYork 11 (R.) Birleşmiş Milletler kuvvtelerine mensub devriye kollan bugün yeniden Seul şehrine girmişler ve keşıf hareketlerinde bulunmuşlardır. Düşmanın şehrin merkezini tahkim ettıği anlaşılmıştır. Müttefık kuvvetlerinin şımdi Gü ney Kore başkentinin etrafında bir çember kurmaya teşebbsü ettikleri de kaydedilmektedir. Muhabirlerin bildirdiklerine göre, Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin mühim kısmı şimdi Han nehri boyunca mevzi alnuş bulunmaktadır. Bugün sekizinci ordu genel karargâhı tarafından neşredilen resmî tebliğ, 25 inci Amerikan Arkası Sa. 3, Sü.' 2 de Türk Savaş Birii|inin Maskot kızı «Scnl» cephed* subaylar arasında McGhee ve refikası, Yeşilköy hava alanında kendilerini karşılayan Amerika Büyük Elçisile bir arada Sran Şahının düğüıtit bugün yapılıyor Mısır kralının da Bayan Neriman Sadık ile nişanlandığı dün açıklandı D. Partî Samsun Kongresi Devlet Bakanı Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu kapanış münasebetile bir nutuk söyledi Samsun 11 (THA.) Devlet Bakanı Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu, Samsun Demokrat Parti il kongresinin kapanışı münasebetile bır konuşma yapmış ve ezcümle şunlan sövleraislıir". «Sevgili kardeşlerim, muhterem Samsunlular, Bir defa daha ştma inandım kı, Türk milleti kendi davas:na bağlı oldukça bu milletin sırtı yere gelmiyecek. Bana dün akşam dedıler ki: Daima Ege, daime Ege. Çok şükür buraya gelebildiniz. Sevgili kardeşlerim, Bu memleketin içinde ihmal edilen mıntaka yoktur. Eğer ihmal varsa hepsine olmalıdır. O zaman günahkâr olur, hicab duyanz. Demokrat Parti ıktidara geçtikten sonra bazı vesilelerle Demokrat Parti içinde yaşıyan ve sizden hızmet alan bir arkadaş olarak söyliyebilirim ki, bir defa Demircıye, bir defa Egeye ve üçüncü defa buraya geldim. Bu sözlerimi hiç bir zaman bana yapılan hitaba cevab telâkki etmiyorum. Ancak bize daha yakın ol demenin bir ifadesi telakki ediyorum. Beş sene evvel başlayan o büyük mücadelemizle 14 mayıs tahakkuk etti. Biz bu milletin serbestçe, insanca yaşamasını temin edeceğiz. Bir toprak üstünde bir ömur bu korkularla geçemez. Bunun için Arkası Sa. 3. Su. 4 te İtalyan görüşmelerî Pleven De Gasperi mülâkatı yann Santa Margaritada yapılacak Roma 11 (a.a.) Başbakan De Gasperi ile uıç İşleri Bakanı Comte Carlo Sforza, yann Fransız İtalyan konferansının toplanacağı Santa Margaritaya gitmek üzere bugün hususî bir trenle Romadan hareket etmişlerdir. italyan raurahhas heyetinin diğer üyeleri kendilerine refakat etmektedirler. Fransız Başbakanı Pleven ile Dış İşleri Bakanı Schuman da bu akşam Paristen aynlmışlardır. KORE MEKTUBLARI: köylülerin mukavemeti Bunlarm, Rusyaya sevkedilmek üzere depolarda toplanan mahsulü tahrib ettikleri bildiriliyor Edirne 11 (Hususi) Bulgar çiftçisi arasında komünizm aleyhtarlığı çok ılerlemiş, mukavemet hareketleri başgöstermiştir. Bugün elimize geçen bir Bulgar gazetesinde şöyle denılmektedir: «Baltalamalar yüzunden Bulgaristandaki arazinin ancak yüzde 39 u ekilebilmiştir. Bir çok yerlerde, kasden açıkta bırakılan tohumlar çürumüş ve koylü tarafından ıstihlâk edılmıştir. Bu sebeble Kaliva, Rosen ve Taşova köylerinde arazi bomboş kalmıştır. Hele Swetlik köyleri arazisinin yüzde on üçünün, Pogozonoda köyleri arazisinin yüzde yedisinin, Yovkovo köyleri tarlalarmın ise yüzde on üç buçuğunun ekilmiş olması bu baltalamanın ve hain kulaklann faaliyetinin ehemmiyetini gösterir.» Yeni alınan haberlere göre de köylüler, hükumetten kaçıramayıp teslim zorunda kaldıklan mahsullerinin kendi açlıklan pahasına Rusyaya sevkedildiğini öğrenince bunlann depolannı kundaklamağa başlamışlardır. Aralık ve ocak aylannda yalnız Tütrakan bölgesinde dokuz hububat deposu yanmıştır. "Yaralıları bekliyoruz,, Mısır Kralı ile nisanianan İran Şahı ile evlenecek olan Bayan Süreyya İsfendiyarî Bayan Neriman Sadık Bu sigorta, yurdun ziraî kalkınLondra, 11 (B B.C ) Tahran edilmiştir. Şah, yarın Bayan İsdan bu gece alınan haberleıe gore, fendiyarî ile evlenecektir. Sarayda masında büyük rol oynıyacak İran Şahının yann yapılacak olan yapılacak olan hususi törende yirAnkara, 11 (Telefonla) Haber Arkası Sa. 3. Sü. 7 de düğunu için butün hazırlıklar ıkmal aldığımıza göre, hükumet, bir tanm sigortasınm ihdası hususunda çalışmalara başlamış bulunmaktadır. Hükumetin tanm mevzuunda şimdiye kadar almış olduğu tedbirlere ilâveten bir tarım sigortasmın kurulması çiftçiye yeni imkânlar ve daha rahat çalışma zemini hazırlıyacak bir mahiyet taşımaktadır. Tanm sigortası önümüzdeki günlerde şehrimizde yapılacak olan sigortacılar kongresinde ele alınacak ve en kısa zamanda tatbik mevkiine konulacaktır. Hazırlanmakta olan statüde tohumun ekilmesinden mahsul haline gelinceye kadar maruz buhınduğu Londra 11 (Nafen) Balkanlara haberlerin geldiği şu sırada Akde kuraklık, hastalık, çekirge, yangın doğru ve bılhassa Yugoslavyaya niz manevralanna büyük ehemmi ve sel basması gibi âfetler nazan karşı Sovyet Rusyanın bir tecavüz yet verilmektedir. Yarın sabah baş dikkate alınmaktadır. Yakında tathareketine hazırlandığı hakkmdaki Arkası Sa. 3, Sü. 3 te bik edilecek olan bu sigortanın yur tzmir 11 (TÜ.A.) Bugün şehrimizde garib bir yaralama hâdisedun zirai kalkınmasında müsbet bir si olmuş, genc bir kadın kocası ile rol oynıyacağı anlaşılmaktadır. arasını açan erkeği bıçaklamıştır. Kan Çeşmede oturan 19 yaşlanndaki Kiraz Döner adındaki bir kadın beraber yaşadığı erkek tarafından birkaç gün önce terkedilmiştir. Kocasının arkadaşı Şark Sanayi Fabrikası memurlanndan Cemal Yılmazan bu ayrılışa sebeb olduğunu vehmeden kadın bugün Cemal Yılmann yolunu beklemiş ve göğsünde sakladığı kama ile tecaLondra, 11 (B B C.) Karaşide vüz etmiştir. Yediği bıçak darbetoplanmakta olan Dünya İslâm Kon lerinden şaşkına ddnpn erkek kaçferansının bugünku içtimaına riya mağa baslamış, kadın da elinde set eden Türk temsılcisi Ömer Rıza kanlı bıçak olduğu halde arkasınDogrul, İslâmiyetin canlandırılmadan koşmuştur. Uzun süren ve sı lüzumundan bahsetmiş ve demişçarşı halkı tarafından heyecanla tatir ki: «Atatürk dıne karşı mücakib edilen bu garip kovalamacadan deleye gırişmemişti. Ebedî Şefimiz, sonra kadın yakalannnş ve ilk sordinı ikiyuzlülerden, mürtecilerden, gusunu müteakıb tevkif edilmiştir. fanatıklerden kurtarmaya çalışmış Tarım Sigortası Büyük denix manevraları Bu sabah Akdenizde başlıyacak tatbikata Amerikan ve İngiliz donanmaları iştirak ediyor «Kadın kısmında hiç bıçak bulunmaz olnr mn?» Cephede bir istirahat ânında Korede bir yer Şimdi düşman din Çağlar, diğerinde teğmen Kela karşı karşıyayız. Beni ateş hat mal Saldıraner, 'üçüncüsünde de tına kadar tayyare üsteğmeni Mu üsteğmen Salâhaddin Eregemen. zaffer getirdi. Çok kahraman bir Bugün gene Türk tarihine kahra Arkası Sa. 4, Sü. 7 de çocuk! Hiç bir şeyden yıldığı yok. Elinde telsiz, mütemadiyen konuşuyor: eYardım istiyoruz!» dedikten 5 dakika sonra Jet uçakları im dadımıza yetişiyor. Elinde Mj denilen ağır bir tüfek var. cKunuri» de şehid düşen bir kahramamn tüfeği bu... «Bununla daha çok düşman öldüreceğizı diyor. îleride üç kahraman bölüğümüz var. Birisinde üsteğmen Cemaled dünkii toplantısı Konferansının Dünya İslâm Gecekondu ve ucuz ev davası Bina yapımını teşvik kanun tasansı yakında Meclise verilecek Çeçenlerde yapılan manevrada bir İngiliz savag gemisi deoizaltılarla mücadele ederkep Ankara, 11 (ANKA) Gecekondu davasını kökünden halleylemek, vatandaşlara ucuz ve sıhhi mesken temin etmek maksadı ile hazırlanmış bulunan bina yapımını teşvik ve izinsiz yapılacak bınalar hakkındaki kanun tasansı önümüzdekı günlerde B.M.M. ne sevkolunaGenc kadın hâkimin her zaman caktır. Büyük bir vatandaş Scütletır.» Türk delegesi, İslâmiyetin canlan bıçak taşır mısın sualine şu cevabı sini alâkadar eden bu tasarının biı hulâsasını venyoruz: masına en büyuk maniın fanatıkler vermiştir: ile atalet olduğunu da kaydetmış• Kadın kısmmda hiç bıçak bu Ucuz mesken ınşasına belediyetir. lunmaz olur mu?» Arkast Sa. 3, Sü. 2 de Ob... oh.. İstanbulun iki yakası bir araya geliyor artık. Hayrola, hayat mı ucuzluyor?.. Ev kiraları mı inccek?... Sütler temiz rni çıkmaya başladı?.. Yoksa karaborsanın önün« mi geçildi?... Yok canını, asma köprü yapılacakmış..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog