Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

Bahk amatörlerine müjde!. İçinde seksenden fazla balığın resımlerile avlanma ve pişirılme tarzlarının izahatı bulunan BALIKÇININ CEP KİTABI satışa çıktı Bilumum olta levazımı ve spor malzemesi satan dukkân ve mağazalarla Kadıköy ve Büyukada iskelelerinde kitabcılarda ve Beyoğlunda S T A D Mağazasmda bulunur. u m h u r i yet KURUCUSU: YUNUS NADÎ 2 7 IIUI tfll SflVI * Ci nfil Jll Ottfl Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta Kutusu Istanbul No. 246 r: Umumî Santral Numarası: 24298. Yaa işleri: 24299, Matbaa: 24290 ı Gözlük Deposu Her WY! leırnl go?Iül Cam. cerçevp ve go;lukcuiağe aid bdlıin maljemi J. SARAGOSSİ ~ »r, Hu »tlo«h!7 Oğleden sonra belediye binasında Bayarın da Cephenin merkez kesiminde Kuzey Kore'liler, güney cephesinde ise iştirakile yapılan toplantıda felâkete Amerikalılar süratle ilerliyorlar uğrıyanlar dileklerini bildirdiler Balıkesirlilere yapılacak yardımlar Maliye Bakanı, iaşe meselesi. sermaye mevzuu ve banka borclan hakkında alınacak kararlan bildirdi Balıkesir 8 (Cumhur Başkanına refakat eden arkadaşımız Ferdi Oner bildinyor) Cumhur Baskanmm refakatlerinde Balıkesire gelmış olan Maliye Bakanı Halil Ayan basm mensublarına aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: « Vatandaşlarm dileklerini din ledim. Yangmdan müteessir olan Fuad Köprülü ve Numan Menemencioğlu Strashonrg'da, Dış İşleri Bakanlan Konseyinin bajkanlık eden İrlanda Dış İşleri Bakanı MacBıide ile görüşüyorlar ! vatandaşlardan bır kısmı ile yardım komıtesi mensublannın da hazır bulunduklan toplantıda felâketin ortaya koyduğu mevzularla vatandaşlarm ihtiyaclaruu gozden geçırdım ve aşağıdaki esaslar dahilinde Arkası Sa. 4, Sü. 3 te • « Celâl Bayar Balıkesirde Kore'de her iki faîaf yangm yerini gez da laarruz ediyor Komünistler, Güney Kore'nin muvakkat başkentine 24 Caniıur Başkam, Balıkesirlilere, mevcud inkânlarla ihtiyadar telif olunaak snretile kilometre mesafedeki nehri de geçtiler, Amerikalılar derhal işe başlanacağını ve yaranın nüştereken sanlacağını sSyledi ise güneyde kızılları imha ede ede altı mil ilerlediler NewYork 8 (R.) Bu gece Tokyodan alman haberlere gore, Kore cephesinin merkez kesiminde komünist tehdidi tehlıkeli bir hal almaya başlamıştır. Komünist kuv vetlerin guney Korenin muvakkat başkenti Taegu'ya 24 kilometre M safede bulunan bir noktada Nongdok nehrini !«eçtiklerı ve 3 kilometre derinlıkte yeni bır koprufaaşı kurduklan bildırilmektedır. Koma Arkası Sa. 3. Sü. 2 de C.H.P. lilerin Başbakana müracaati toplantüanna yangın sahasîna gıderken Veni değişiklikler rivayeti karşısında Balıkesir 8 (Cumhur refakaf eden arkadaşımız Ferdi Öner bildiriyor) Geceyi Büyük Millet Meclisi 2 nci başkanı Sıtkı Yırcaluun evınde geçiren Cumhur Başkanı, dün sabah saat 10 da refakatinde Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Koraltan, Maliye Bakanı Halil Ayan, Balıkesir mil letvekıllerı ve Vall vekili olduğu halde yangm sahasîna geldi. Celâl Bayar yangm yerini gezıp dolaştıktan ve alâkahlardan ızahat aldıktan sonra Belediyeye gitti. Yangm felâketine uğrayan Bahkesirliler arzu ve isteklerini Hükumete ve Devlet Başkanına bıldırmek üzere Arkası Sa. 4, Sü. lde Güvenlik Konseyinde Rus oyunu Malik işleri geciktirmiye çalışıyor ve durmadan konuşuyor Atlantik Izmirden Menderese bir protesto telgrafı çekildi Kasun GUlek de, dış politiVaJ% mesuliyet kabul etmiyeceklerini söyKi>'or İzmir 8 (Telefonla) Bela&ya Meclıs azası namzedlerıni seçır.'k üzere C. H. P. mensubları bu akşam Halkevinde bır toplantı yapmışlardır. Toplantıda harareth muzakereler cereyan etmiş, gunun meseleleri konuşulmuş ve il başkan Arkast Sa. 4, Sü. 7 de hususundaki mtiracaatimiz Paktı imzalayan 12 devlet arasmda görüş teatilerine yakında başlanüıyor I ir kaç gün evvel Ulaştırma Bakanı sayın Tevfik üerinin Türk denizciliğini prngramlı, plânlı bir surette inkişaf ettirmek maksadile bir Denizcilik Şurası kurmak iste15 ağustosta İskoçyada yapılacak yuvarlak masa toplanmesinden takdir ve teşekkürle tısma Halide Edib Adıvar da davet edildi. Dün yola bahsetmiştik. Filvaki, Türk denizçıkan kıymetli romancımız bu içtimada 12 milleti temsil ciliği, şimdiye kadar, bu işin geedecek 12 sanatkâr arasında tek kadın nelkurmayı mahijetinde bir teşekolarak hazır bulunacak külden mahrumdu; bu sahada yapılan işler, aynı partinin iktidarda bulunmasuıa rağmen, Bakanların. 15 ağustos tarihinde îskoçyanın müstesarlann, müdiri umumilerin, merkezı Edinburgh'da toplanacak müdürlerin kcndi dusuncelerine, olan «Dunya Muhamrleri Cehattâ heves ve keyiflerine kalıyor miyeti» nm 'P.EN. Club) kongre<lu. Bunun boyle olduğuna sayısız sinde kıymetli romancımız Halids misaller getirilebüir. Me>>elâ arma Edıb Adıvar da hazır bulu törler kâh himaye görmüşler, kâh nacaktır. Aynızamanda «Unesco» hiç bir yardıma lâyık gorülmemJîj nun yuvarlak raasa toplantısma işler; üstelik Turk limanları arasın tirak edecek olan Halide Edib Ada yolcu taşımak şöyle dursun çe dıvar, dün uçakla hareket etmiştır. şidli yük taşımak hakkından bile 12 milletten en fazla tanınmış ve mahrura edilmislerdi. Devlet, onlara karşı haşin bir öveybaba mu dunya çapmda şohret yapmış Yi amelesi etmi^; hattâ Şirketi Hay sanatkânn iştirak edeceği yuvarlak riye gibi ömrü bir asra yakla?an masa toplantısma Prof. Halide Edib bir müessese de yok edilmişti. Bir tek kadın olarak iştirak edecektir. Hür düşünce, hür konuşma, h ü ' Bakan gelmiş, Halicde yeni bir Taş Havuz kazdırmağa başlamış, yazma ve milletlerarası sulhu teyerine gelen arkadaşı. inşaatı dur mine matuf esaslarm görüşülnp durmuştu. Bir Denizyolları Gcnel Arkası Sa. 4, Sü. 7 de Halide Edib Adıvar Müdürü gelmiş; süratin ve vaktin kıymetini inkâr ederek süratli Şehir Hattı vapur istemez, demiş, 20 nci asrın ilk yıllanndaki gemilerden daha yolsuz gemiler ısmarlanuştı. Daha miıhim misaller isterseniz, devlet denizciliği, boyuna şekil değiştirmiş.; saltanat devrinde kâh Bahriye, kâh Harbiye Nezaretlerine bağlanan idare, Cumhuriyet devrinde de Bakanlıklar arasmda dolaştığı yetişmiyormuş gibi bazan tam bir devlet müessesesi, bazan Denizbank kurularak bütün deniz işlerimizi sinesinde toplayan bir banka gibi idare edilmiş; sonra banka ilga edilerek yerine Devlet Denizyolları ve Devlet Limanları "" • • • y a z a n : •••"••••••••••""••• ••• ^ gibi iki genel müdürlük kuruknuş ve bunlar gene devlet dairesi halinde idare edilmiş; sonra ikisi birleştirilmişti. Nihayet çoğu birbiriııe İspanyol Komünist Partisinin Moskova temsilcisi aykın 20 işletmeden mürekkeb o lan bu müessesenin, iyi yürümediDimitrov Yoldaşla nasıl tanıştım? Benim tanıdığım Manuği görülerek bir iktisadî devlet teelski Stalin asla aldanmaz, diyorlardı Kremlia'e bir da şekkülü haline konulması düşüniilvet Anna Pauker'e dair Karaniik hesablar Bir mesul müş; uzun çalışmalardan sonra haaranıyor Sorulmaması gereken sualler A3.C. sınıflan zırlanan kanun tasansı Maliye BaHer şey bâlâdan gelen emırle yapıhyor Togliatü'nin azarlakanlığmm vetosile karşüaşarak soya düşmuştür. ması Hayatla memat arasmda Gizli polisin kliniği Öldü denildiği halde yaşıyan adam Şahsî menfaat kaygısı her Tabiatile siyasî birer şahsiyet oşeye galib İspanyol Sovyet generalleri nasıl Polonyalı oldulan ve deniz ticaret işlerinde ihti>ar? Korkunun sağladığı zafer Herkes benden kaçarken sası değil, hiç bir bilgisi olmıyan Vurun kahbeye Bolşevık usulü itiranarım Stabn'e yazdıBakanlarla aşağı yukan aynı vaziğun "mektub Dimitrov araya giriyor vs. vs. yetteki umumî müdürlerin arzu, heves ve keyiflerinden doğan istikABİDİN DAVEK Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Dünya Muharrirleri Cemiyetinin kongresi NewYork 8 (R.) Güvenlik Konseyi bu akşam Sovyet delegesi Jacob Malık'in başkanlığında beşinci toplantısını yapmıştır. Bu akşam gündem, routad hilâfma, muhalefetle karşılaşmadan kabul edilmiştir. Gündemde şu iki madde mevcuddur: Murad Güler 21 saat yüzdükten 1 Birleşmiş Milletlerin emirlesonra sahile 2 mil kala rini dınlemiyen Kuzey Korehlenn teşebbüsünden vazgeçti bütün üye milletler tarafmdan resmen takbih edilmesini istiyen Amerıkan teklifi. 2 Korede derhal ateş kesilmesini, yabancı kuvvetlerin geri çe Arkası Sa. 3. Su. 4 te dün Manş'ı geçemedi Londra 8 (a.a.) (Aip) Bugün dan yapılan resmi roüracaat, D J | yetkıli bır Ingiliz fcaynağından bil işleri Bakanlığına gelmiştır. dirildığme gore, Atlantik paktır.a Bu taleb, pek yakında, Ingıltere iltihak hakkında Türkiye tarafın Arkası Sa. 4, Su. 3 te r Devlet artık yeni fabrika kurmıyacak Türkiye Güzeli Fotograf yollama veya : fotografcılanmıza müracaat • müddeti y a n n bitiyor j NiUîEğitim Bakanlıgı Tevfik İleri, bu vazifeyi gururla kabul edcceğini söylüyor Millî Eğıtim Bakanhğma getirileceği hakkında gıkan haberler üzerine Tevfik Ileri Türk Ajansma aşağıdaki beyanatı vermiştir: « Millî Eğitim Bakanlığına getirileceğime dair çıkan haberleri ben de gazetelerden öğrenmiş bulunuyorum Bu hususta hiçbir malumata sahib değilim. Biraz önce Bakanlık Kalemi Mahsus Müdüriim tarafından Ankaraya çağınldım. Eğer bu davet çıkan haberlerle ilgili ise, yeni vazifemi gunırla kabul edecegimi söyliyebilirim. Arkası Sa. 3, Sü. 8 de işletmeler Bakanı hususî teşebbüse geniş imkân açıldığını söylüyor İşletmeler Bakanı Profesör Muhis Ete, Ankarada kendisile göriişen bır arkadaşımıza devletin programı gereğmce yeni bir fabrika kurmıyacağını belırtmış ve hususî teşebbüse artık çok geniş imkânlann açıldığını ılâve etmiştir. Bakan, bir kısım devlet fabrikalarmm satılmasından sonra da daha büyük sanayi işletmelerinin devlet elile yapılıp yapılmıyacağı sualine de aynı cevabı vermiş ve bu gibi endüstrinin hususî sermaye sahibleri tarafmdan kurulmasının arzu edildığıni tebarüz ettirmiştir. Çabşma ile İşletmeler Bakanlan şehrimizde Italyada yapılacak Milletlerar : larası Güzelhk Müsabakasında : ; memleketimizi temsil edecek İ ! Türkiye Güzellik Kraliçesi 28 : i ağustosta seçilmiş olacaktır. Gü İ Izeller 25 ağustosta büyük jü \ Irinin huzuruna çıkacaklardır. î ! Jüri, güzellerin arasmdan 15 ta Z Başkanı Dr. Fahreddin Kerim \ nesini seçecek, bunlar üç gün Gokayı makammda ziyaret etmış • sonra yenıden jürinin önüne çı • ler ve Bakanlıkiarıru ilgilendırea • Arkası Sa. 4, Sü. 2 de : Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Dünya Gendik Birligi Konsey toplantısı Pazara açılacak Konseye 92 milletten 400 delege katılacak, dün bir kısım delegeler geldiler Komintern'in içyüzii Noskovada komünizme olan imanımı nasıl kaybettim? CASTRO DELGADO Yeni siyasî tefrikamız Murad' Güler Buzburunda denize girmeden önre (Radyo foto) CapGrısNez 8 (a.a.) (Ünited Press) Murad Güler yüzmeğe başladıktan 21 saat sonra Manşı geçme teşebbosünü terketmiştir. Murad Guler denızden çıktığı zaman Ingiltere sahilme 2 mil mesafede bulu nuyordu. Murad pazartesi günü yüzmeğe başlarken Manşı 30 saatte geçmeyi ve fırtonalı havada yüzme mukave Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Evvelki gece geç vakit kara yolu ile şehrimize gelen Çabşma Bakanı Hasan Polatkanla İşletmeler BakaWorld Assembly of Youth, yahud İstanbulda Şale köşkünde Başbakan nı Prof. Muhlis Ete dün saat 12 de kısaca WAY adile anılan Dünya Adnan Medresin bir hitabesıle açıVılâyete gelerek Vali ve Belediye GeneUk Birliği ikinci konsey top lacakür. Bu konferansa, 92 millete lantıs' onümüzdeki pazar gunü Arkası Sa 3. Su 7 de Dün bir askeri uçağımız düştü Bursa 8 (Turk Ajansı) Gece uçuşuna çıkan Bursa tayyare alayına mensub Tanderbold tipi uçak lardan bui, motörde çıkan bir ânza dolayısile Kütahya ile Eskişehir arasında yanarak düşmuştür. Pilot üstçavuş Temel Altınışık şehid olmuş ve cenazesi kaidınlmak üzere şehrimıze getirilmiştir. Yeşilköyde bir uçak mecburi iniş yaptı Tatbikat uçuşu yapmakta ölan askerî bir av uçağı dün sabah saat 10,30 da Yeşilköye inerken motördeki ani arıza yüzünden meydanın fcsü kısmma mecburî iniş yapmıştır. Uçak ehemmiyetsiz hasara uğramış pilot almndan haüf surette berelenmiştir. Fufboteu Şükrü bir İtalyan takımına girdî Beşiktaş kulubunden ayrılan Şükrü Gülesin dün uçakla Roma'ya gitmiştir. Şükrü, İtalyanm Lazio takım tarafmdan 20 bin lıra transfer vo 1E00 lira aylık mukabılinde angaje edilmiştir. Bir kaç göne katfar başlıyoruz Dün gelev Uelegelerden bir kısnt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog