Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

SOĞUK YEMEKLER MEZELEH ve SALATALAR EKRE.M MUHITTİN YEĞEN Alaturka, alafranga salatalar Konsome aspik, jöleler Soğuk yumurtalar Mayonezler Salçalı balıklar İstakoz, böcek, karides ve midyeler Kuzu, koyun, sığır, tavuk, hindi vesair soğuk yemekler Ordövrler. Birçok yeniliklerie yeni basılışı. Fiatı 300, cildlısi 350 kuruştur İ NK I L A P K İ T A B E V İ umhuriyet KURUCUSU.'YUNUS NADÎ MAB1 Buyuk MUKADDES Hıciv Üstadı NEYZEN TEVFİK'in e Amerikahların şkanı Bâyar mukabil taarruzu dün Balıkesire jitti Ağır tanklarla desteklenen piyade birlikleri geniş bir cephede 3 kilometre ilerlediler WMm» 2 7 (1Cİ Vli 9340 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta Kutusu îstanbul No 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yan İşleri: 24299, Matbaa : 24290 Salı 8 Agustos 1950 şiirlerini bir araya topladığı eserdir. resSantîarımızdan Esere, kıymetli yaptığı Neyzen Kemal Sö orijinal lesimler Tevfiğe aid. bir leti bir kat ilâve edılmek s daha artmıştır İ N KI L A y* A B E T ! Vaşington, asıl nukabil taarruzn yapma zamanının henüz gelmediğini, (akat mevzîi taarrazlarıa köprübaşuun muhafaza edileceğini bildirdi. Komünistler ağır kayıplara nğradılar Cumhur Başkanı bugün yangın sahasını gezerek Londra 7 (B.B.C.) General Mac Arthur karargâhından bugün gelen haberlere göre, Birleşik Amerıka piyade kuvvetlerile silâhendaz birlikleri Kore harbinin ilk buyuk mukabil taarruzunu yapmışlardır. Cephenin güney ucunda Chinju istikametmde yapılan bu şiddetli mukabil taarruza ilk defa ağır Amerıkan tanklan da iştırak aşbakan sayın Adnan etmıştır. Birleşik Amerika kuvvetMenderes, dış siyasetileri 3 komünist tümenini geri sürmiz hakkmda beyanatta müşler ve 3 kilometre kadar ılerbulundu. Dostumuz buyuk Ameri lerruşlerdır. Geniş bir cephe üzekan devletile olan münasebetleri rinden yapılan bu mukabil taarrumizi ve Şimal Atlantik Paktına zun geç vakıt şiddetli bir mukagirmek için yaptığunız teşebbüsleri vemetle karşılaştığı bildirilmekteaçıkladı. Bu beyanattaki açıklık ve dir. General Mac Arthur karargâhı samimiyeti raemnunlukla ve tak düşmanm yollar boyunca maniler dirle karşılamamak kabil değildlr. kurduğunu ve Amerikan birlıkleSon senelerde dış siyasetimiz, esas rinin ileri hareketini yavaşlattığını itibarile doğru olmakla beraber, da kaydetmiştir. ha ziyade pasif ve fazlaca ihtiyath Birleşik Amerika kuvvetlerinin idi. Bu yüzden dost Amerikanın da bize karşı ihtiyath ve çekingen bu mukabil taarruzu mühim topçu davrandığı goruluyordu Başbaka ve hava birlikleri tarafından da nın dediği gibi cMarshall plânı ve desteklenmektedir. Dığer taraftan cephenin merkez askeri yardımla teyid edilmiş olan Birleşik Araerika ile karsılıkh mü ve kuzey kesimlerinde de kanlı cereyan etroektedir. nasebetlerimizin diinya şartlannin çarpışmalar gittikçe ciddiyet iktisab etmesile I Düşmanın bu kesimlerde mevzıî Arkası Sa. 3, Sü. 2 de muvazi şekilde yürütülmüş olduğu iddia edileraez.ı> Balıkesiıiilere bir hitabede bulunan Celâl Bayar, yangın felâketinden dolayı teessürlerini beyan etti uğrıyan halkın Başbakamn beyanatı Koprulunun Strasbourg'da demeci «Doğu Akdeniz, müdafaa sisteminin dışında bırakılamaz» Strasbourg 7 (a.a.) (afp) Türkiye Dış İşleri Bakam Fuad Köprülü FrancePresse ajansı muhabırine verdiği böyanatta demiştir ki: « Avrupalı meslekdaşlarım ve bilhassa müttefıklerimizle dunya durumu ve özel olarak Doğu Akdenız güvenlıği hakkmda görüş teatıleri yaptım. Bu ancak bir görüş teatısi oldu Zira bu güvenliğın tahakkuku çarelerini incelemek lâzımdır.» Kore'de komünistlerin mefruz istikametini gösteren harita Köprulü bundan sonra Türkiyenin evvelce normal diplomatik yollar vasıtasıle Atlantik paktına girmek için müracaat etmiş olduğunu hattrlatrruş ve sözlerine şöyle devam etmiştir: « Atlantik Paktı halen tam değildir. Akdeuz(J| müşterek saVürimâ sisîemı ancak Adriyatığe kadar uzanmaktadır. Bu çatlak dünya banşı için tehlikelidir. Büyuk bir ehemmiyeti haiz stratejik bir nokta olan Doğu Akdeniz, muşterek bir müdafaa sisteminin dışında bırakılamaz. Bınaenaleyh, Türkiyenin Atlantik Paktına girmesi Arkası Sa. 4. Sü. 3 te ••••• •• felâkete dileklerile meşgul olacak Balıkesir, 7 (Hususi surette gıden arkadaşımız Ferdi Öner bıldiriyor) Cumhur Başkanı Celâl Bayar, bugün saat 16 da refakatinde B.M.M. Başkanı Refik Koraltan Maliye Bakam Halil Âyan, mületvekillerinden Kâzım Taşkent vo Garanti Bankası idare meclisi başkanı Cabir Selek olduğu halde, Yalovadan Balıkesire hareket etti. Cumhur Başkanı, yol boyunca sırasıle Orhangazi, Gemlık, Bursada halkın sevgi tezahürleri ile karşılandı ve uğurlandı. B.M.M. ikinci Başkanı Sıtkı Yırcalı ve Balıkesir milletvekilleri Bayan M. Kemalpaşada karşıladılar. Müteakıben Arkası Sa. 4, Sü. lde İranda kızıl faaliyet Moskovanın Tahrana »sulh» teklifini miiteakıb tekrar başlıyan propaganda nazan dikkati celbetti Tahran 7 (a a ) (afp) Yetkül bir resmt kaynaktan öğrenildığma göre, 18 aydanberi menedilmis bufhman komünist tefhayülîü TudeS partisi bır kaç gündenberı gizli fsaliyete geçmiştir. Tahranda Tudeh partisi tarafından anayasanm yıldonümü münasebetile dağıtılan beyaname üzerine 20 kişi tevkıf edılmişlerdir. Şırazda üç öğretmen barışa davet Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Amerikada, Türkiyenin Yakın ve Orta Doğuda demokrasinin kalesi olduğu hakikatinin kabul edilmiş olmasına rağmen, Marshall plânından gerekse askeri yardımdan istifademizin, devletimizin siyasi ve stratejik ehemmiyeti. memleketimizin iktisadi ve askerî ihtiyaçlarile mütenasib olmajışınm ve malıdud kalışırun sebebierini burada aramak lazımdır. Amerikalılar tarafından açıkça ifade edilmemekle beraber, onlara tam bir itimad telkin edcmemiş olduğumuza hükmetmek lâzun geliyor. Bize yapılan iktisadi ve askeri yardunların kısırlığını başka türlü tefsir etmck mümkün değilir.. Biz pasif ve fazlaca ihtiyath davrandıkça AmeriBaşbakan dedi ki: «İnsanlar ne kadar hazırbkh olurlarsa kalılar da aynı suretle mukabele tehlikeden kcndilerini o kadar kurtarmış olurlar. Yılmak etmek Iüzumunu duymuş olsalar tehlikeden kurtulmak değildir Korkunun ecele gerektir. Aksi takdirdo. demokrasi faydası yoktur» cephesinin kalesi olduğumuzu kabul edip de kalenin iktisadi ve askerî bakımlardan takviyesi işinde Ankara 7 (Telefonla) Başba raber, çok mutedil bir dılle kogevşek davranmalaruıa makul ve kan Adnan Menderes bu gece De nuştu. Başbakan ikinci büyük konmantıki bir sebeb bulunamaz. mokrat Parti Ankara teşkilâtının grenin yapıldığı bu salonda tekrar D. Parti vatandaşlara hitaben Başbakan da bu fikirde olacak Sergievindeki toplantısında mühim konuşmaktan dcğan heyecan ve bir beyanname neşretti ki nbüyük dostumuz Amerika ile bir konuşma yaptı. Daha önce bir sevincini behrtmekle söze başladı. Demokrat Parti II İdare Kurulu çok hatıbler son olayları gözden ve tabiatile o zamanki iktidarın huolan miinasebetlerimizi her bakımdan esaslı surette ele almak Iüzu geçiren ve bilhassa muhalefetin ta sumet andı olarak isimlendırdıği muhtar seçimleri münasebetile dün munu duymuştuk» diyor ve «Ko>e kmdığı ta\Ti şiddetle tenkid eden meşhur kararı hatırlamaktan ken aşağıdaki beyannameyi yayınlamışhâdisesinin gösterdiği inkişaf ve bu sözler soylemişlerdir. Bütün ha dinı alamadı. İsnadların en şiddet tır: «Muhterem vatandaş! mevzuda hükumetimizin bilinen tibler istısnasız olarak bilhassa Ko lendiği devırlerde dahi D. Partınm Mılletin iradesile iktidara gelen kararı almış olması, meselelerimizi re savaşı dolayısile alman kararı muhalefette olmasına rağmen mem yeni baştan ve büyük bir dikkatle yerinde buldular ve Halk Partisini lokette nızam ve intızamın koruyu Demokrat Parti, halk hâkimiyetine ele almanuı ihmali asla caiz olmı yıkıcı bır zihniyetin zebunu olmak cu unsuru olarak vazife gormeği dayanan yeni sistemi aziz yurduyan bir zaruret olduğu hakikatini la vasıflandırdılar. Menderes ha kendısine şiar edindığıni belirtti. muzda tesis için bütün enerjisile bir kere daha teyid etmiş bulundu tıbler tarafından dokunulan nok Geçen günler, bu hücum ve isnad çalışmaktadır. Arkası Sa. 4, Sü. 7 d* taları bireı birer ele almakla be Arkası Sa. 3, Sü. 7 de ğunu» ilâve edijor. Amerikaya karşı siyasetimizin a(ik ve samimî bir şekil alması, ve 15 tümenin teşkilâtlandınlacağı Başbakan, muhalefeti yeni bir zihniyetle çalışmıya davet etti Vlenderes Kore'ye dair kararın milleti harbe sokmak kararı olmadığını bu vesile ile yeniden izah etti Manş ı geçmeve teşebbüs eden yüzücümüz Murad Güler, Yunanlı yiizücü Efie Hager ile bir arada Nuhtar ve Belediye seçintleri Bir Türk gencinin Manş'ı yüzerek geçme teşebbüsü Cap Gris (Calais) 7 (a a. A.P.J nuyordu Türk talebesı Murad Güler, Mansı Murad Güler, Mansı geçmek istegeçmek için saat 17.35 te suya atıl yen üçüncü namzeddır. Dığer ikisi, mıştır. Guleri gormek için takrıben Florence Chadnich ile Roysetter 3000 kişi sahilde toplanmış bulu Arkası Sa. 4, Sü. 3 te Muattıele Vergisi kaldırılacak mı? Maliye Vekili, gelir vergisi muvaffak olduğu takdirde, mumele vergisinden feragat edileceğini söyledi Murad Güler, dün saal 17,35 te Fransa sahillerinden denize atladı. Genc yiizücü gece geç vakfe kadar yoluna devam ediyordu Fraıtsaınn askeri tedbirleri bildirildi ABİDİN DAV'EB Arkası Sa. 3, Sü. 5 te KomJntern'in ıçyuzu • Yeni siyasî tefrftamız Ermetti Ruhanileri arasında Patrik seçimi ihtilâfı II II Dün Valinin riyaseti altında bir toplantı yapıldı. Cemaat mümessilleri yeni seçim yapılmasını istediler Moskovada komünizme olan imanımı nasıl kaybettim? j<" YAZAN: ••••••"»ı,. f Castro Delgado * • Ispanyol Komünist Partısinın S Moskova temsılcısı D mltrov yoldaşla nasıl tanıştım') Benım tamdığım Manuılski Stalm asla aldanmaz, dıyorlardı Kremlıne blr davet Aıma Pauker'e daır Karanlık hcsablar Bır mesul aranıyor Sorulmaması gereken sualler A. B. C sınıfları Herşey bâlâdan gelen emırle \ yapıhyor Taglıattı'nın azarla | ması Hayatla memat arasında Gızli pobsln klinlğı 01du denildığı halde yaşıyan adam Şahsi menfaat kaygısı herşeye galıb Ispanyol Sovyet | Generallerı nasıl Polonyalı oldular? Korkumm sağladığ) zafer Herkes benden ka • çarken Vurun kahbeye Bolşevık usulu itıraflarım Stalıne | yazdığım menktub Dimitrov araya g:r yor v s . v s . New York 7 (R.) Atlantik Pakti devletlerinin süratle silâhlanmak hususunda ne gibi tedbırler alabileceklerini soran Amerikan muhtıralarına, Ingiltere, Fransa, Danimarka, Norveç ve Belçika cevab vermiş bulunmaktadırlar. Bugün açıklanan cevabında Fransız hükumeti önümüzdeki 3 sena Yurdumuzda bir zümrenin diğe işleri müdürü Hakkı Dinçer ve Aiçinde 15 tümeni teşkilâtlandıraca rine tahakkumünü tesis suretile daletin manevî şahsiyetini tahkirğını ve bunlan Batı Avrupa askerî mevcud içtimaî durumu ortadan den sanık «Nâzim Hıkmet» gaze Arkası Sa. 3. Sü. 3 te kaldırmak, sosyal, ekonomik, poli Arkası Sa. 4, Sü. 2 de tik ve hukukî nizamlan yıkmak he defi ile propaganda yapmaktan amk «Yeni Baştan» gazetesi sahib ve Yazı İşleri Müdürü Mustafa Büyükalp ile bu gazetede suça mevzu olan yazı, resim ve karikatürleri çizerek suça iştirak eden muharrir ve ressamlardan Ismail Pekcan Emir Ekim, Kemal Sönmezer, ve Kerim Sadi ve bu mahiyette yayınlarda bulunmaktan sanık «Hüı Markopaşa» gazetesi sahib ve yazı Millî menfaatlere aykırı neşriyat Üç gazete ve mecmuanm mensubları hakkında tahkikata geçildi Maliye Bakanı Halil Âyan Bursa, 7 (Telefonla) Bir müddettenberi şehrimizde bulunan Maliye Bakanı Halil Âyan, bugün, Ticaret ve Sanayi Odasında Bursaiı sanayicilerle bir toplantı yapmışür. Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Dördüziere yardım listesi Lira kr. 2516 64 Evvelki yekun 10 Eminönü Maliye Şubesi Tahakkuk Şefliğı memurları 5 Edirne: Hulusi Sağlarr. Meteoroloji Me. 15 Bursa: Sevgi Üster, Atatürk caddesi 45 Izmit: Sümerbank Inı şaat Kontrol teşkilâtı 30 Hereke Fabrikası memurları 10 Ankara: Vedad İltekin 2626 64 Yekun îzntirde kurulacak radyo istasyonu Kısa dalga üzerinden çabşacak olan bu radyonun neşriyatı yurdun her yerinden dinlenebüecek Izmir 7 (Telefonla) Fuar münasebetile İzmirde kısa dalgalı oir radyo istasyonu kurulması ızni Bakanlar Kurulunca verilmışür. Türkiye Güzelinin belli olmasına 20 gün kaldı 25 ağustosta toplanacak Büyük Jüri azalannın listesini tekemmül etmiş şeklile bir kere daha bildiriyoruz. kraliçe ile ikinci ve üçüncü güzeller seçileceklerdir. Türkiye Güzellik Kraliçesi 2 eylulde güzeller şerefine verilecek bir baloda hazır bulunduktan sonra Italyaya gidecek ve Sicilyada yapılacak A\rupa ğlzellık musabakasında memlekp Arkası Sa. 4, Sü. 1 de Vali Fahreddin Kerim Gökay, dün Ermeni remaati temsilcisi fle göruşürken Patrik seçimi dolayısile Ermeni Kerim Gökay dün, Ermeni cemaacemaati arasında müzmın bir şekil tine mensub şahsiyetlerle istişaıî de devam eden ve şiddetli ayrılık mahiyette bir toplantı yapmıştır. lara sebeb olan anlaşmazlık karşı Toplantı 2 saatten fazla sürmüştür. sında muhtelif zumrelerin bu huNetıcede toplantıya iştırak ederder sustakı goruşlerıni anlamak üzere', mevcud nızamname dahıhnde yeni Vali ve Belediye Reisi Fahreddin bır patrik secımınin teminini Validen rica etmislerdır. Anlaşmazhğm izalesi ve nizamnameye gore seçim yapılması hususunda Vali, lç işleri Bakanlığı nezdinde teşebbüslerde bulunacağını ve Bakanlık tan alınacak neticeyı de kendılenne bıldireceğını va detmışür. 'akmda başhyoruz Güzellik musabakamıza iştirak eden guzellerin resimierinin neşri işine 15 ağustosta son verilecektir. Buyuk juri 25 ağustosta toplanarak grzeller arasında bir eleme yapacak ve 15 guzel tesbit edıleceKtir Bu 15 güzel 28 ağustos şuraı tekrar ]uri huzuruna çıkacaklar ve aralanndan Arkası Sa. 4. Sü. 7 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog