Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

J U L E S V E R N E KAPTAN HATTERÂS Çeviren: Ferid Namık Hansoy Çocuğunuza tatil günlerinde hediye edebileceğiniz en kıymetli bir eserdir. Kuzey kutbu keşfini anlatan fevkalâde surükleyici vak'alarla dolu enteresan bir roman olduğu kadar çocuğa roman tarzmdan özlü ilmi ve fennî bilgi aşıhyan istüadeli bir eserdir. 2 cilddir. Fiatı 500, cildlisi 600 kuruştur. İNKILÂP KİTABEVİ umhuriyet KURUCUSUIYUNUS NADİ Dünyaco tanınmış ve evsafco emsolsız Hakiki A L M A N 97 QQ3Q VOOV Telgraf ve meMub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta Kutusu fstanbııl No 243 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yazı İşleri: 24299, Matbaa : 24290 T İ 7 An IQRfl Rodyo Batofyo ve Pilleri j e j . 26916 piyasaya gelmiştir. Dış politika mevzuunda Başbakanın derneci Muhtemel bir harb karşısmda Türldyenin durumuna işaret eden Başbakan dedi ki: «Dünyada öyle kilid noktaları vardır ki, bunlar zayıf ve teminatsız bırakılırsa tecavüz kolaylaştırılmış olur. Bu hakikatin dikkatle gözönünde bulundurulacağma inanıyoruz» Atlantih Pakttna girmemiz xarureti Tokyo'da MacArthur Hammania mlhun horunmast mahsaduna bağhdır Pekinde de Molotov MaoTseTsung ile görüşmeler yapıyorlar Uzak Doguda mühim hâdiseler Milliyetçi Çin uçakları, Formoza'ya taarruz için toplanan komünist gemilerinden bir kısmını imha etti Bir hatanın tamirine doğru irleşik Amerika, İkinci Dünya Harbinin son yıllarında Cumhur Başkanı müteveffa Roosevelfjn Staline açık kartlar vermek, Almanya ile Japonyayı kayıdsız şartsız teslim oluncaya kadar ezmek ve böylece dünya kuvvet muvazenesini bozmak suretile işlediği büyük siyasi hatalann yarattığı fena vaziyeti ıslah etmek, bu hatalan düzeltmek için çabalayıp duruyor. ikinci Dünya Harbi biteli beş yıl olmadan (bu harb, 2 eylul 1945 te Tokyo koyunda, Missouri zırhlısının güvertesinde Japonyanın teslim beyannamesini imzalamasile sona ermişti) Amerika, Korede evlâdlannın kanını dökmek ve Amerikan hazinesinden askeri masraflar için su pibi milyarlar akıtmak mecburiyetinde kalmıştır. Amerikadan gelen haberler, Roosevelt'in hatalanndan birinin daha düzeltilmesi fBtç"'.'}* bir eereyan peyda olduğunu bildirmektedirler. Âyan Meclisinde bazı cumhuriyetçi ve demokrat üyeler, Abnanlarla Japonlarm müstakbel bir komünist taarruzuna karşı koyacak hale getirilmelerini taleb etmişlerdir. Böylece Japon gönüllülerinin Amerikan silâhlı kuvvetlerine almmasını teklif eden Ayandan demokrat Magnuson Russell ve Georg ile cumhuriyetçi Âyandan Lodge, bu mevzu hakkında fikirlerini açıklamışlardır. Âyan iiyesi George Japonyada ve Batı Almanyada kuvvetli birer kara ordusunun ihdasını kolaylaştırmak miimkün olacağuu söylemiş, Russell de aynı fikri beyan ederek «Avrupa kıtasını muvaffakıyetle müdafaa etmek istiyorsak Almanların silâhlanması lâzim geldiği kanaatindeyim.» demiştir. Amerikan Senatosunda teklif edilen şey. Japon ve Alman kuvvetlerinin iştirakile derhal hazırlanması zarurî bulunan Birleşik Milletler Teşkilâtı himayesi altında bir polis kuvveti, daha doğrusu polis kuvveti adı altında bir Alman ve Japon ordusu teşkilidir. Amerikan Âyan Meclisinde ileri sürülen bu fikir, acaba Almanya ve Japonyada nasıl telâkki edilecektir? Bu hususta henüz malumat gelmemiştir. Batı Almanyanın merkezi Bonn'dan verilen bir habere göre, Alman Başbakanı Adenauer, İsviçreden döner dönmez, Alman işçi birliklerinin Anglo Saksonlar tarafından silâhlandınlması meselesini müzakere edecektir. Bonn hükumet çevreleri, Alman işçi birliklerinin karabina gibi hafif silâhlarla teçhizi hakkında Amerikan işgal makamlan tarafından alınmış olan karann Almanyanın bir nevi silâhlanması demek olduğunu saklamamakta ve Alman umumi efkânnın büyük bir kısmının buna muhalif olduğunu hatırlatmaktadırlar. Batı Almanya DPA Ajansımn bildirdiğine göre, bu birliklerin karabinalarla teçhizi kabul çdilmemiştir. Batı Almanya hükumeti çevrelerine göre, silâhlandınIacak Alman işbirlikleri doğrudan doğruya Almanyadaki Amerikan genel karargâhının kumandası altırıa gireceklerinden, bu teşkillere girecek Almanlar, Bonn hükumetinin otoritesi dışmda kalacaklardır. Bu sebebledir ki Almanlar, Amerikan makamlannın arzusunu kabule taraftar görünmüyorlar. Nitekim hıristiyan demokrat birliğinin matbuat servisi «Alman işbirliklerinin silâhlandınlması Alman milletinin arzusuna uygun» obnadığını ypymlamıştır. Ankara, 6 (a.a.) Başbakan Adnan Menderes bugün Ali Naci Karacanı Başbakanlıkta kabul ederek sorduğu suallere cevaben kendisine şu beyanatta bıılunmuştur: Sual: 1 Dış politika bakımından iktidan devraldığınız tarihteki vaziyetle bugünkü vaziyet hakkında malumat rica edebilir miyim? Müsaadenizle sualimi tasrıh edeyim: İktidan devraldığınız zaman, devletin emni/etini 1939 İngiliz Fransız ittıfakı dışında her hangi bir vesika ile yardım teminatı altında buldunuz mu? Amerika ile dünkü vaziyetâniz ne idi, bugünkü vaziyetimiz nedir? Yapılmakta olduğu anlaşılan müzakereler herhangi bir tecavüz vukuunda memleketimizin emniyetini sağlıyabilecek midir? Cevab: 1 Vazife başına geldiğimiz zaman dış politikamızın ahdî mesnedleri esas itibarile dabil bulunduğumuz Birleşmiş Milletler Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Yunanistan sınırlarında hâdiseler Paris 6 (R) Atinada Askerî kaynaklardan alınan haberlere göre, son hafta içinde Yunan Bulgar ve Yunan Arnavud hududlarında yeni hâdiseler vukua gelnuştir. Bulgar ve Arnavud komünistlerinin yeniden sık sık madhud hâdiseler çıkarmaya kalkışmalarından endişe duyulmakta ve emniyet tedbirleri alınmaktadır. Ayrıca Yugoslav hükumetinin de Bulgar hükumetine bir nota gönderdiği ve Yugoslav askerî atasesinin yasak olmıyan bir bölgede bır saat zorla alıkonulması keyfiyetini şiddetle protesto ettigi kaydedilmektedir. Londra, 6 (B3.C.a.a.) Bugün Tokyodan gelen haberler, milletlerarası dunımda yeni ve mühim değışıkliklere yol açabilecek göriişmelerin başlamış olduğunu bildırmektedii1. Bir taraftan Başkan Trumanın özel müşaviri Harriman'ın Japon başkentinde Greneral Mac Arthur ile mühim müzakerelere baş ladığı, diğer taraftan ise eski Sovyet Dış İşleri Bakanı Molotov'un da Pekinde komünist Çın idarecileri ile temaslarda bulunduğu kaydedilmektedir. Umumiyetle iyi haber alan siyasî çevreler, bu iki toplantı arasıncta bır yakınlık görmekte ve her ıkısınm de Uzak Doğunun mühim yeni hâdıselere gebe olduğunu kaydetmektedırler. Tokyoda Harrimarı ile General MacArthur arasında cereyan etmekte olan görüşmelerin bilhassa Asyadaki Amerikan hat MacArthur ile görüşmelerde bulunan Harriman larının savunması ile yakmdan ılgili olduğu kaydedilmektedir. Birleşik Amerikanın Formozarun savunması için yakında yeni tedbirler almasına intizar edilmektedir. Diğer taraftan Tokyoya gelen bazı haberler, Pekin şehrinde eski Sovyet Dış işleri Bakanı Molotov ile Çin komünist lideri Mao Tse Tsung arasında gizli temaslar yapıldığını bildirmektedir. Bu teır.asların ne vakit başladığı hakkında bir malumat yoksa da Hong Kongdaki «iyasi çevreler komünist Çır. ile Sovyetler Birliği arasında bır haftadanberi devamlı gdrüşmD!?r yapıldığını teyid etmckt'edirier Zannedildiğine gore, Kore hâdisesinin patlak vermesini matealııb komünist Çin ile Rusya arasında yar.ı ihtilâflı noktalar beiirm>*ir. ÎIcs . Arkası Sa. 4, Sü 8 de 1 Cumhur Başkanı bugün Balıkesire gidecek Gemilerin mürelfebalı hazırlanmış olup on Bahkesır 6 (a.a.) Cumhur Baş kanı Celâl Bayar yann saat 20 de Büyük Millet Meclisi Başkanı Refık Koraltan ve Maliye Bakaftı Halil Ayan ile birlikte Bursa yolile şehrimize gelecektir. Cumhur Başkanı yangm sahasmı gezecek ve yangından zarar goren vatandaşlarla görüşecektır. Amerika bize iki Birleşmiş denizaltı veriyor Milletler Asamblesi güne kadar Amerikaya harekel edecekler Sovyetlerin Asamble çaîışmalanna iştirak edecr.'deri anlaşılıjor Lake Succes 6 (a.a. A.F.P.) Sovyet murahhas heyeti Eirleşm.ş Milletler Genel Sekreterliğıne ırnracaat ederek 19 eylulde agriac3k olan Genel Asamblenin faaliyeüne aid vesıkaların rusça tercümesini istemıştir. Lake Success"teki iyi haber a'an çevrelerin kanaatine göre, bu taleb Sovyetlerin Asamble çalışmalarına iştirak arzularını göstermektedir. Aynı çevrelere göre, Sovyetler Birliğinin. Güvenlik Konseyinde olduğu pibi, Genel Asamblenin gelecek toplantısmda da takib etmek ıstedigi başlıca gaye, bilhassa Asya milletlerine Mcskova tarafından takib edilen siyaseti izah etmek için bu Milletlerarası teşekkülün arzettiği fırsattan faydalanmakür. Cenubî Korede cepheye giden Amerikan kuvvetleri ateşe maruz kalan bir şehirden geçerlerken Kominform merkezini değîştiriyor Komiinistler, Avrupadaki beşinci kollan daha yakından idare etmeği düşünüyorlar Londra 6 (Nafen) Buraya gelen raporlara göre, Sovyetler Komınformun merkezini Bükreşten Doğu Berline götürmektedirler. Daha evvelden Kominform merkezi Belgradda bulunmaktaydı. Fakat Tito hâdisesinin vukua gelmesi üzerine Kominform çahşmalanna Bükreşte devama karar vermişti. İlgili çevrelerde hâkim olan kanaate göre, Kominformcular Doğu Berlinden Baü Avrupa ile daha yakından temas edebileceklerini tahmin etmektedirler ve bunun için de bu şekilde hareket etmek Kore'de kat'î savaş hazırhkları tamamlandı Koınünistkr, taarruz için Amerikan hatlarında zayıf noktaları aramaya devam ediyorlar Amerikanın bize verdiği iki denizaltuıın eşleri olan ve daha evvel donanmamıza katılan denizaltılanmız Geçenlerde bir gazetede, Amerikanın Marshall plânından bize iki denizalü verdiği hakkında bir haber ç;ıkmıştı. Dr. Dorr bu haberi yalanladı ve Marshall plânından denizaltı ve diğer silâh ve malzem» verilmesi bahis mevzuu olmadığını söyledi. NewYcrk 6 (R.) 24 saat devam eden bir durgunluk devresinden sonra bütün Kore cephesinde çarpjşmaların yeniden başladığı bildirilmektedir. General MacArthur karargâhmda neşredilen bir tebliğin bildirdiğine göre, Güney Kore muvakkat başkenti Taegu'nun 40 kilometre yakınında bulunan bir noktada bir komünist Kore taburu Laktong nehrini aşmaya muvaffak olmuştur. Bu komünist birliğine karşı her taraftan taarruza geçildiği ilâve edilmektedir. Aynca muhabirlerin belirttiklerikilometrelik cephcnin müteaddid manın mühim kuvvetler yığmakta nolftalannda ufak kuvvetlerle mev olduğu zannedilmektedir. zii taarruzlar yapmışlardır. Bunların Amerikan takviyeleri hedefi Amerikan hatlannın zayıf Katî savaş için Birleşik Amerinoktalarını bulmaktır. Bilhassa meı kanın durmadan Koreye yeni takkez ve güney kesimlerinde düş Arkası Sa. 3, Sü. 8 de Arkası Sa. 3, Sü. 3 te ne göre, Kuzey Kore birlikleri 300 Aftan istifade edip de tekrar hapse girenler rar zindan köşelerine düştüler Şimdi onlar, bu yeni suçlanndan mahkum oldukları takdirde affa uğrayan eski cezalannı da birlikte çekecekler ve böylece dört duvaı arasmda çürüyüp gideceklerdir Arkasx Sa. 4, Sü. 7 de Bu gemilerin mürettebatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından hazırlanmış olup on güne kadar, Yunanistana gidecekler ve oradan Amerikan donanmasına mensub bir yardımcı gemi ile Amerikaya hareket edeceklerdir; bir müddet Amerikada kaldıktan son Hava kuvvetleri komutanunız dün İzmirde Leyte uçak Amerikanın bize ikr denizaltı ve ra, gemileri teslim alıp getirecekreceği haberi yalan değil; yanlışö lerdir. gemisini gezdi Marshall yardımı başka, Amerikan Bu denizaltı gemileri, henüz isimLimanımızda bir haftadanberi miaskerî yardımı başka şeydir. Ame leri açıklanmamış olmakla beraber, rika, 194950 askerî yardım plânın Amerikanın 1948 de bize verdiği, safir olarak bulunan Amerikan fidan bize iki denizalb vermeği ka şimdi Birinci İnönü, İkinci İnönu, losu bu sabah Beyruta müteveccibul etmişti. O gazetenin verdiği Gür ve Sakarya adlarile donanma hen İstanbuldan aynlacakür. haber de, işte bu iki denizalb ge T"IT; kadrosunda bulunan gemilerle İzmir, 6 (a.a.) İki gündenberi misine aiddi. Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Amerikan filosu bugün gidiyor \ Millet Partisinin Toplantüarı J Içtimaî noksanlarımızdan biri de çaresiz kalan vatandaşları hapse düşmekten koruyamamaktir r Boğazı Geçme Niisabakası Dün Yapıldı j 5677 sayılı af kanunu geçen ayın on beşinde yürürlüğe girdi ve bu suretle on binlerce mahkum yıllardır hasretini çektikleri hürriyete kavuşmuş oldular. Fakat ne yazık ki, affa uğrayan vatandaşlardan bir kısmı hürriyete kavuştuklanndan hemen bir kaç gün sonra tekrar hapisanelere girdiler. Hele bunlardan Cemal Ayvaz adındaki hırsız, af kanunundan isJaponlara gelince. onlann kotifade ederek aramıza katılanlann munizme karşı mücadele için Bıriçinde alelâcele günaha girip tersleşmiş Milletler Teşkilâtının himayüzü cezaevinı boylama rekorunu yesi altında bir Japon polis ordusu kırmıştır. Halbuki Cemal Ayvaz ve teskili hakkında ne duşündiikleri onun durumunda olanların bu şehenüz malum değildir. Yalnız bir kilde mi hareket etmeleri lâzımkaç gün evvel, Japon devlet adamdı?... Onlar, hürriyete kavuştuktan ları, Amerikanın kızıllara karşı açsonra bir iş tutacaklar, ekmekleritığı müoadeleyi destekleyeceklerini ni alınlannın terile kazanacak, öbildirmişlerdi. Millet Partisi Sehremini bucağında dün bir toplantı yapılmış, "mürlerinin sonuna kadar dürüst, Bah Alman hükumetının kabul p a r t m h a t i b ] e r h a ] k a h ; t a b e t m j ş ı e r d i r . Yukandaki resimde Sehremini namuslu bir hayat sürerek, eski etmek istemed.ğı ışbırhklennın ^ ^ ^ . . ^ ^ ^ ^ h a ] k g o r ü l m e k t e d i r . Millet Partisi Fener seyyiatlanmn kefaretini bu suretl© ödiyeceklerdi. Fakat Cemal Ayvaz hafif silahlnrla teçhızı meseles.Ie toplant. yapılacaktır. fe l o k a ] i n d e d e y a r m s a , ı e d a s i v %; b i r ve arkadaşları böyle yapmadılar, Amerikan Ayanmda bah.s m e v z u u ^ t o p l a n t l d a G e n e l B a = k c , n H i k m e t B d y u r g e nel kurul azalanndan demirparmaklıkların ardından çıkABIDIN DAV'EK S a d , k A ] d o ğ d n v e Ahmed Tahtakılıç ıç ve dıj meseleler hakkında koUktan kısa bir zaman sonra tek Arkası Sa. 3, Sü. 5 te nu§acaklardır. Muhtar ve belediye secimleri D. P. adaylarmı tesbit için toplantılar yapüdı Ankara, 6 (Telefonla) müzdeki ay içinde yapılacak muhtar ve belediye secimleri içm parf merkezlerınde hummalı bir faalıvet goze çarpmaktadır. Bu arada D . Arkası Sa. 4, Su. 7 de İstanbul Yüzme İhtısas Kulübünün Sütlüce ile Tarabya arasında tertib ettiği Boğazı geçme müsabakası dun saat 10,.<0 da yapılmıştır. Hava lodos olduğu dan suyun sühuneti de 22 derece ıdi. Müsabakalara, 10 yuzücu iştirak etmış, bunlardan Haldun I^men 55 dakıka ile birinci, Yavuz B?hık ikmcı. Aydın Kent ucuncü. İhsan Tunçay dordüncu, Suha Erler beşinci ve Fıkret Atakan altmcı olmu;lırJır. Resimde ırnisabakaya iştirak edenlerle seyircilardea bir gruy bır arada gorulmekıedır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog