Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET . »Agustos 1950 aCUZHYAT AZSARFİYAT WKSEKTEKNff< FEVfttlALE GÖSTERIŞ PERFECT) PiLLi BİR SA&LAMUK ANCAK TAB/AT//V, YARATABİLECEĞI SUZ DOLAPLARMDA ZOiMctASRIN AFİTAP VE OSMAN GÜZEL MAĞAZALARI TAKSİTLE SAT7Ş İzmir Belediyesi Eshot jdaresi Umum Müdürlüğünden: Idarerrızde mevcud hstesı mucıbınce muhtebf cms demır satın aıınacaktu Istekhlerın en Reç 31 '8 950 perşembe gunu saat 14 e kadar fıat ve teslım şart'arını bıldırır tekhflerını gondermelerı (10365) YUZÜNUZ ' ÇAMAŞIR DEĞILDİR Cüdlnitl besteyeetK genç ve kmşıksıı göstenceJt kadife yo~ £ • muşaklıği »erecelt \ ve sızl cfaha lazıa sevdıtecek otan PU' RO TUVALET SA< j £] BUNUNU kullammı 5 V Tepebaşı Şehır Tıyatrosu Komedı Kısmı kar^ısında D OKT O S NGLISH ELECTRIC İRASlM HATİBOĞLU Asabije Mutchassısı " ARŞİMİDİS MÜESSESESİ „ Otomobil Nalzemesj lıcareü 1. A. Ş. Beyoğlu lstıldAl Caddesı No. 30 Dünyaca maruf ALMAN menşeli DKW mamulâtının b • • BUBSl URO EMNİYETLİ YOLCULUK İÇİN Dr. NAKİ TEZ O P E R A I O B Basur, fistul, elektrık ve kapüca tedavılen Tel 117b ÇEL1KPALAS \ Birinci partisi emrinize âmadedir. 4 şişe benzin ile 250 km. sarfiyatlı açık ve kapaJı kamyonet ve kaptjkaçtılarıle, küçuk şehirler arası servisleri için 1 0 kişilık mukemmel teçhizatlı otobusler satışa arzedılmiştir. Blzl daima genç dalma güzel ve güleryüzlü görmek Istiyorsanız, bizl TÜRKİYE UMUMÎ VEKİLİ: cok yıpratan ve yoran çamaşır MECDETTİN TEŞHÎR ŞERBETCİ YERİ: 42990 derdlnden kurtarınız I . . . . Blze blr Acszl Arazı rçın Transmuyon Transpoı İLjyıjlan Duz ve V trsns Beyoğlu, Istıklâl Caddesı No 46 2 Telefon Ist. 3 uncu İcra Memurluğundan: 850/15S9 Mahcuz olup satılmasın» karsr venAçık eksıltmeye konulan ış len komple oksıjen takımı Galata perSoğud Inhısar Gumule koy yolunun Sakarya nehrı uzerındekı şembe pazarı Arabkayyum sok 108 Çaykoy kopnısune kâğır ayak yapılma ışı. No da 17 8 950 perjembe gunu ı«at Eksıltme gunu 12 den 13 e kadar blnnd açık arttırma 1 23/8/950 çarşamba gunu saat 15 de Bılecık Hukumet kona suret le satılacaktır Muhammen kıymetın yuzde 75 ml bulmadığı takdırde ğmdakı Daunî Komisyon salorunda yapılacakür ıkind 19/8/950 cu2 Keşıf bedelı 10562 lıra 54 kuruş ve geçıcı temınatı da 792 kra marteslaçık arttınnasının »aatte yapılaaynı yer ve aynı 20 kuruştuı. rak satılacağı llan oİTinur. 3 Isleklıler, keşıf ve şartnameyı Bılecık Bayındırlık Mudurlugunde ve Daımî Komisyon kaleraınde her gun gorebılırler. • Otomobille Parfee 4 Tahb olmak ıstıyenler eksıltme gununden en az 3 gun evvel bır dılekçe ıle Bılecık Vahlığme muracaat ederek bu ışı yapabıleceEğlencelı seyahatte bize gıne ve ıbıaz eylıyeceklerı vesıka ıle ehlıyet be'gesı almaları lâzımdır refakat edecek k a n koca 5 Eksiltmeye ıştırak edeceklerın 4 uncu maddede yazılı ehlıyet anyoruz Leon Bebar posta vesıkası ıle 950 >ıh tıcaret odası belgesı ve geçıcı temınat makbuzlarıle kutusu 1096 Galata teraber ta/ın olunan gun ve saatte komısvona muracaatlen (10685) Bilecik İli Daimî Komisyon Başkanlığından. HOOVBR Elektrlkll Çamaşır Makinası alınıs. İLİM YOLU İLE HİZMET K.n,d, .. tngiiterede D O M I N I O N RUBBER COMPANY, Ltd. Amerıkada : United States Rubber Export Co., Ltd. Türkiyede Umum Satış Yeri: 420 lira peşin, 450 taksitle, 100 peşin, 35 lira 10 ay • 1 T Galata, Tahır Han Tel: 44996 MOTOR LİMİTED ŞTİ. Taksim, Doğu Palas oltındo Telefon 84089 Telgraf MOLİM • İSTANBUl Ankara ve Eskişehir'de: KOÇ TİCARET T. A. Ş. Erkekler niçin traş olur ? Cevabı gayet basittir : lemiz ve yakışıklı gorünmcKiiçın^.. Fakat bundan maada; ekserherkeklerüçin, her gün traş olmak adetâ bir itiyat olmuştur,'o derece ki traşstz ^eçen bir gün, onlara aksı bır gvjn gib[ görünur^ Traş olmanın, tnsanın Bu fcvkaiâde btçaçı kulmanevıyan uzerıne ue lanmakia traş oıraanın tesır ettıgıne şuphe yoktam zevkıne kavuşacaktur. Mamaafıh lyı traş sınız. olmantn bahşcttıgı tazelik ve rarratlık hıssı, bılhassa kullanılan bıçagın kalıtesıne baglıdır. En iyisi, oyulmuş, yeni ESKI MODEL VantİlâtÖr Metalık cıhazı ıle donatılmış STAR bıçaklarım kullanmaktır. 1950 YENİ MODEL EMİLE MAROT 3 bo> Kalburlarımız gelmıştır Yegâne Sahş l'eri 1950 YENİ MODEL nALAnÇnAlf Makineleri Muessesed ff STAR Oyulmuş STAR bıçaklarım ısrarla isteyintzr a UnnAN Galata, Tunel Caddesı 74 Telgraf Kazançhan Istanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog