Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

6 Ağustos 1950 .•• CÜMHtJRİYET KALİTESİNİN FEVKALÂDELİĞİ İLE ENTERNASYONAL BİR SÖHRET KAZANMIS OLAN HASAN LIMON KOLONYASI ARMEMENT D E P P E S. A. • Oış Memlekeflere Seyahaf Edenler Tarafından Hediye Olarak Götiirülmekffe ve Oralarda Çok Makbnle G e ç m e k l e d i r , • • HADDE MAMULLERİ FİATLARI Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan Müessesesi Miidürlüğünden: 1 Ağustos 1950 tarihinden itibaren Müessesemizde imal olunan hadde mamullerımizin sahamızda vagonda teslim aşağıda yazılı fiatlardan satışa arzına başlandığı ilân olunur. KUCUK MÜNİR Her ÇİFTLIK'te ÜSTADI A NV E R S Lirmmrmzda bulunan MEMLEKETÎN BÜYÜK E S G A U T vapuru TERCİH EDİNİZ T S I S TARIHI 1915 NUREDDİN SELÇUK'u 1060 m/m 20X4130*12 » 12X1260X60 » 40X40X4 ) 50X50X5 ) 50X50X6 ) 65X65X7 ) 65X65X9 ) m/m 80X80X8 ) 80X80X10) 80X80X12) 80X80X14) 50X40X5 ) 80X65X8 ) 80X65X10) 150X150X14) 150X150X16) 65) 80) 100) 120) yuvarlaklar ' 325. TL. lamalar 325. » dört köşeler 3 2 5 » DEPOSU. | s t Q n b u l TAHMİSsokak. köşebendler 325. » m/m köşebendler 350.m/m 1 ve U demirleri 325. Okulumuz için kapalı zarf usulü ile bir aded sinema makinesi ve Çarşıkapı. Tel: 25616. bir aded yangın motoru «motopomp» alınacaktır. Halebli Motopompun tahminî bedeli 5200 lıra olup geçici teminatı 390 Sünnetçıbaşızade liradır. Soydan Sinema makinesının muhammen bedeli 6550 lira olup, geçici teSÜNNETÇİ minatı 492 liradır. Motopomp eksiltmesi 18 8 950 tarıhınde Cuma günü saat 15 te, sinema makmesi eksiltmesi 18 8/1950 Cuma günü saat 16 da Yüksek / Dr. NECÎB DİNÇ • Okullar Saymanlığında yapılacaktır. • Fizik ve Elektrik tedavileri Şartnameler her gun mezkur saymanlıkta görülebilir. I mütehassısı Eksiltmeye girecekler 1950 yıh Ticaret Odası vesikası, ilk teminat • Basur memelerinin elektrikle ve teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona ver• ameliyatsiz tedavileri. Galatameleri mecb'uridır. (9934) I saray, İngıliz sefare'i karsısı, I İşman Apt. 65/3. BUGÜN GÜNDÜZ I Hasta kabulü 1519 İstanbul Ziraat Okulu TEMİZ Satınalma Komisyonundan: A H M E D ve muayenehane: Ev 7 Ağustosa doğru LATTAKİA, BEYROUTH ve ANVERS limanlan için eşyavi tıcariye alarak hareke tedecektir Fazla tafsilât iin Galata Tahir Han 3 üncü katçta SCANDİNAVİAN NEAR EAST AGECY'ye müracaat. Tel: 4499321. PAZAR İçkisiz Aile Matinesinde muazzam programa ilâveten dinliyeceksiniz. KUÇUK ÇIFTLİK PARKINDA MUZEYYEN SENAR IŞIL Z E H R A B İ L İ R PERİHAN ALTINDAĞ (Sözeri) C E N N E T HER G İ B İ B İ R B A H Ç E ' d e İstanbulun görmediği muazzam bir program. Küçük Çiftlik, bütün Türk musikisi âşıklannın gıdeceği yegâne bahçedir. PAZAR İÇKİSİZ AİLE MATİNESİ Saat 14,30 da T e l e f o o : 85771 Bahçeye muazzam tente getirilerek güneşten korunmustur.| Biiyükdere BERLITZ Lisan Dersanesi 294, İstiklâl Caddesi Bolvadin Belediye Baskanlığından: Et nakliyesine tahsis olunan kamyon üzerine yaptınlacak karösere tek talib çıküğuıdan 10/8/1950 tarihine müsadif Perjembe günü saat 15 de eksiltme ve ihalesi yapılmak üzere on gün uzatıldığı ilân olunur. \ (10578) 160) m/m 1 ve U demirleri 350. 200) 260) 380) 500. » 0.50, 0.75 ve 1 m/m saçlar 425. » 1.5, 2, 2.5 3, 3.5 ve 4 m/m saçlar (10642) BEYAZ P A R K ' fa M U Z E Y Y E N S E N AR Z E H RA * B İ L I R NERKİS ve NECL Varyete Topluluğu: arkadaşları ( H A Y A T Y O L U ) C E L  L Ş A H İ N : AZİZ BASMACI ve sesle çizgiler artisti Akrobat DIŞ TABIBI " ^ Ş CEMİL ESAD ÇATALOĞLU r.Ar.FT.f Harikzedeler Sok. No. 8 (Türk Ticaret Bankası sokağında) çarşamba günleri parasız bakılır. FRANSIZCA İNGİLİZCE ALMANCA Bütünleme imtihanlanna hazırlar. DİŞ TABİBİ f BEŞIKTAŞ Şimdiye kadar BAHCESINDE emsali gorulmemiş Bugünkü PAZAR gündüz BÜYÜK MÜSAMERE •ACELE İSATILIKOTOMOBIL I Son modcl Packard markalı, I az benzin yakar ve az kullaI nılmış bir taksi otomobil aceI letsatılıktır. Müraraat: Galata Aynalı sokak No. 29 Foto Süs. İTKİ. SAZ COŞTURAN CAZ ŞAN KOMEDİ İzmir İli Daimî Komisyonundan: Gulbahçe Karaburun yolunun muhtelıf kılometrelerinde yapılacak toprak tesviyesi ve sanat isleri 5/8/1950 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile yeniden eksiltmeye konmuştur. Keşif bedeli 55207.17 lira, geçici teminat 4010.36 liradır. Eksıltrae 29 8 950 Salı günü saat 11 de İzmir İli Daimî Komisyonda yapılacaktır. Bu işe aid kapalı eksiltme şartnamesi, keşif ve buna aid dığer evraklar»İzmır Ankara ve İstanbul Bayındırlık Müdürlüklerinde görülebilir. İsteklilerin en az 30 bin liralık benzerl isleri vaktinde basan ile yaptıklanna dair belgeleri ile Valilige tnüracaatle yeterlik belgesi almaları şarttır. İsteklilerin 2490 sayılı kanun tarifaü dahilinde hazırlıyacaklan teminat makbuz veya banka mektubu ile yeterlik ve bu yüa aid Ticaret Odası belgelerinl muhtevi teklif zarflannı yukanda yazılı tarihta muayyen saatten bir saat evveline kadar komisyon baskanlığına tevdi ile makbuz almaları lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul olunmaz. (10473) Necdet Rifat Afay Her gün öğleden »onra Cağaloğlu Babıâli Cad. No. 33 Tel: 20264 Hamijet Yüceses İsmail Dümbüllü Zehra Bilir Şevki Şakrak Tevfik İnce Hakkı Karadayı Melâhat Civelek 30 sanatkâjj sahnede, dört büyük konser Çeşidli varyeteler; İki Çiçek Bir Bocek. Komedi 3 perde Akşam Halıcıoğlunda büyük programla zengin müsamere Diyarbakır Yollar 9 uneu Bölge Müdürluğünden: 1 Muş İlmdeki şube tesisleri insaatr Yollar 9 uncu Bölge Müdürlüğunce kapalı zarf usulü ile 1/8'950 gününden itibaren 24 yirmi dört gun müddetle eksiltmeve konulmuştur. 2 İhale. 24 '8 '1950 Perşembe günü saat 11 de Diyarbakır Yollar 9 uncu Bolge Müdürlüğü binasında mahsus komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 Bu işin keşif bedeli 113802 25 yüz on üç V i sekiz vüz iki >n lira yirmi beş kuruştur. 4 Bu işe aid geçici teminat 6940 lira 11 kuruştur 5 İstekliler bu önemde inşaat işlerıni iyı bir şekilde başarıp bitirdıklerine dair belgelerile birlikte ihaleden üç gün evvel Yollar 9 uncu Bölge Müdürlüğüne müiEcaatle yeterlik belgesi alacaklardır. 6 Bu işe aid keşif evrakı ve şartname her gün mesai saatleri dahilinde Yollar 9 uncu Bölge Müdurlügünde görülebilir. 7 İsteklilerin yeterlik, Ticaret Odası ve kanun! ikamet«ah belgelerile geçici teminat ve teklif mektublan ile birlikte ihale saatinden bir saat evvel Yollar 9 uncu Bölge Müdürlüğündeki Komisyon başkanlığına müracaatleri. 8 Postada vukubulacak gecikmelerin nazara alınmıyacağı ilân olunur. (105421 Ankara Gedikli Sıhhiye ve Teknisyen Okuluna öğrenei ahnaeak 5200 ADED ELEKTRİK SAYAGI SAT1M AUNACAKTIR ELEKTRİK, HAVAGAZİ VE OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİNDEN: 1 5000 aded monofaze ve 200 aded trifaze elektrik tayaa teklıf verme usulü ile satın alınacaktır. 2 İdarî ve fennî şartname 10. lir» bedel mukabilinde Müessese veznesinden tedarik edilecektir. 3 İlgililerin tekliflerini en geç 4/9/1950 tarihine kadar Müessese Umum Müdürlüğüne vermeleri ilin olunur. | ANKARA 'Saç döUülmesi ve kepeklenmesine karşı PETROLE HAHN Yeniden piyasaya gelmiştir. ECZANE YE ITRİYATÇILARDA ARAYINIZ Etablisements F. Vibert Lyon France Edirne Valiliğindeıt: Yapılacak iş Uzunköprü İstasyon Değirmend köyü yolunun 0x400 1x000 kilometrelerine toprak tesviyesi, bozuk yerlerin ıslahı ve kum üzerine ocak taşından adi kaldınm yapılması. 1203? 32 902 42 Uzunköprü İstasyon Değirmenci köyü yolunun 0v"00 ve 0X745 kilometreleri arasına 5 mt. açıklığında betonarme tabliyeli iki aded köprü inşası, Yukanda keşif bedeli ile teminatı yazılı işler ayn, ayn açık eksiltmeye konulmuşlardır. İhaleleri 22 81950 tarihine rastlıyan salı günu saat 15 te yapılacaktır. İsteklilerin ihale tarihinden üç gün evvel (tatil günleri hariç) Valıhk rrak=mına müracaatle yeterlik belgesi almalan, Ticaret Odası vesikası, makbuz veya teminat mektublarile birlikte Daimî Komisyona gelmeleri (10546) Kesif bedeli Teminatı Lira Krş. Lira Krş. 13482 1011 15 Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Müdürluğünden: İzmir I. Gümrük Muhafaza Muhammen Alayı Satınalma Komisyonundan: Cinsi Miktan bedeli Geçici teminatı Eksiltme şekli Yüksek taz4 aded 80.000 lira 5250 lira kapalı zarf yikli Otoklav Yuka'ıda muhammen bedeli ile gedci teminatı gösterilen 4 aded yüksek tazvikli otoklav kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. ihalesi 24 '8 '1950 Perşembe günü saat 15 te Müessesede toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. Kapalı zarflar aynı gün saat 14 e kadar Komisyona teslim edilecektir. Şartnamesini görmek ve teminatını yatırmak istiyenler her gün mesai saatlerinde Müessese Bürosuna müracaatleri, (10548) Geçici teminatı Eksilrmenin gün ve saati Lira kr. 1875 00 24 ağustos 950 perşembe Odun günü saat 11 de 1 Aldyımızın birlikleri ihtiyaa için 500.000 kilo odun kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 2 Şartnamesi Komisyonumuzda olup istiyenlere her gün gösterilebilir. 3 tteklilerin 1875 liralık geçici teminatı izmir Gümrükleri Basmüdürlüğü sorumlu saymanlık veznesine yatırdıklanna dair vezne makbuzu ile bülikte teklif mektublannı ve kanun! belgelerini eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde İzmir Pa£aport Yolru Salonu üst katındaki Komisyonumuza müracaatleri. 4 Postada gecikmeler kabul edilmez. (10145) Cinsi Miktan kilo 500 000 Muhammen fiatı Lira kr. 5 1 Ortaokulu bitirmiş olanlar kabul edilirler. Lise 910 u bitirmiş olanlar tercihan alınır, eleme sınavına tâbi tutulmazlar. Lise 9 da sınıfta kalanlar ortaokulu bitirenler pibi işlem görürler. (Liseden her• hangi bir sebebden kovulmuş olmamak şarttır.) I 2 Turk tabhyetinde olanlar. j 3 Tam teşekkullü As sıhhî kurullardan sağlam raporu almış 1 Antalya Tohum Üreime ÇıftHJinin Aksu mevkiinde doner olanlar. sermaye tah,ısatından yaütıracağı (2731116 lira keşif bedeiii ambar4 Gerek kendısi ve gerek ailesinin kötü hal ve şöhrete sahib çuçu evi inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkanlmıştır. olmadığı Savcılık, polıs ve muhtarlıkça tevsik edilenler. 2 Eksiltmp 15/8'1950 Salı günü saat 10,30 da Aksuda Tohum j 5 As. veya sıvil okullardan gerek sağlık ve gerekse ahlâk duIslah İstasyon Müdürlüğü binasında toplanacak Komisyonda yapılacakI rumu dolayısÜe çıkanlmış olmıyanlar j 6 16 yaşını bitirmiş olup 21 yaşından büyük olmayanlar kabul tır. Teklif mektublannın belli gün ve saatte Komisyona verilmiş ol malan lâzımdır. edilirler. 7 istekliler işlem görecek kâğıdlannı en geç 20 eylul 1950 j 3 Geçici teminat bedeli (2085 lira 83) kuruştur. Geçici teminat gününe kadar okulda bulundurmağa mecburdurlar Geç kalan kâğıdlar bedeli Antalya Ziraat Bankasındaki 272 numaralı hesabı carimize veym işlem görmiyecektir. Çiftlik veznesine yatınlır. 8 Eleme sınavı 25 eylul 950 gününü takib eden günler içinde 4 Eksiltmeye girecekler plân ve şartnameyi Antalyada AksU' yapılacağından isteklilerin 25 eylul 950 gunüne kadar Ankarada bu da Tohum Islah İstasyon Müdüılüğünde görülebüir. (10445; lunmaları zaruridir. Okulca yatacak yer sağlanmasına çalışılacaktır. Posta Kutusu 39 Gerekli evrak: 1 Dilekçe. Ayakkabıcılar Kooperatifi 2 Aşı kâğıdı. 3 Doğruluk kâğıdı. 4 Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya tasdikli stıreti. 5 Fotograflı okul diploması veya tasdikli sureti. Perakende satışlan ve Sergideki paviyonlan görülmeğe değer. 6 Noterlikçe onayh yüklenme senedi. Çarşıkapı Yeniçeriler Caddesi No. 72. 7 Altı aded vesikalık fotograf. Müracaat: Askerlik subelerine veya doğruca okul müdürlüğüne yapılır. Okul adresi: Gedikli Sıhhiye ve Teknisyen Okulu Cebeci Ankara (3164 9885) Antalya Tohum Islah ve Deneme İstasyonu Müdarlüğünden: . AYAKKABIYI UCUZLATTI n Türkgeldi Devlef Ürefme Çiffliği * Ahm Satım Komisyonu 1 Başkanlığından: K S IT L E ve YÜZDE KARDEŞLER' VERMEDEN Okulumuz icin bir aded altematör kapalı zarf usulü ile eksilt tarihine rastbyan sah günü saat 14 te pazarlık suretile satışa çıkanlameye konulmuştur. cakür. Altematör, montaj ve işçiliğin muhammen bedeli 6845 lira olup 2 Mallan ve saüş şartnamesini görmek fizere ticaret servisigeçici teminatı 514 liradır. mize müracaat edilir. Eksiltme, 22/8/1950 tarihinde Salı günü saat 15 te Yüksek Okul3 Müessesemlz, kat'! satıjı yapıp yapmamakta serbesttir. lar Ss'Tnanlığında yapılacaktır. (104391 1 Ankara Merkez Ceza ve Tevkifevlerinin 1950 mall yıü ekŞartname, her gün mezkur saymanlıkta görülebilir. mek ihtiyaa kapah zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin bu gibi i} yaptıklarma dair, vesika ibrazı mecburidlr. 2 Eksiltme, Ankarada Adalet Dairesinde toplanacak Satınalma Eksiltmeye girecekler 1950 yıh Ticaret Odası vesikası, ük temikomisyonunda (11/8/1950) tarihine rastlıyan Cuma günü aaat 15 te y»nat ve teklif mektublarmı ihale saatinden 1 saat evvel komisyona verpılacaktır. meleri mecburic'ir. • (9933) Konya Seferî Gereç deposunun 1 ve 2 numaralı binalarının onarı3 (900 gramlık tek tip ekmeğin) muhammen miktan (115500) mı işi kapalı zarfla 14/8/1950 günü saat 14 te Konya Üi Saymanlık Mü yüz on beş bin beş yüz adeddir. dürlüğünde mütesekkil Koda ihalesi yapılacaktır. Keşif bedeli 29999,81 4 Ekmeğin muhammen bedeli (34.650) otuz dört bin altı yuz lira olup teminatı 2249,99 liradır. Şartnamesi Konya Seferî Gereç De elli liradır. po Md. den alınır. Taliblerin kanunl vesikalarile teklif mektublarını 5 Geçici teminat miktan (2598.75) iki bin bee yuz doksan teihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. İyi almanca bilen bir Türk makine mühendisi İstanbulda kiz lira yetmiş bes kuruştur. Almanya ile iş yapan bir müessese tarafından aranmaktadır. Di6 EksÜtmeden mütevellid damga resmi, mukavele, teminat mekKonya Sefert Gereç deposunun 1 ve 2 numaralı binalannın ona tubu, bilumum vergiler, teslim ve muayene masraflan, ilân ve nakil zel motör ve santrallan sahasında ihtisaa olanlar terdh edilenmı açık eksiltme ile 14/8 '1950 ffünü saat 14 te Konya İli Saymanlık ücretleri müteahhide aiddir. cektir. Ne zaman işe başlıyabileceğini ve maas miktannı da ihMüdürlüğünde mütesekkil Ko. da ihalesi yapılacaktır. Keşif bedeli tiva eden mufassal mektubla Galata 1709 posta kutusu adresine 7 Buna dair şartnameyi görmek ve almak istiyenlerin memu2561.45 lira olup teminatı 192,88 liradır. Şartnamesi Konya Seferî Gereç riyetimize ve fazla bilgi edinmek istiyenlerin de Cebedde Merkez Cemüracaat edılmesi rica olunur. Depo Md. den aknır. Taliblerin belli vakitte komisyona müracaatleri. zaevi Müdürlüğüne başvurmalan ve şartnameyi almak istiyenlerin (172) (3256 3257 10159) , kurus. mukabilinde memuriyetimizden alabilecekleri ilân olunur. Ustüpü. pamuk ipliği hurda satışı S.B. Bakırköy Pamuklu Sanayii İstanbul Ziraal Okulu Müessesesi Müdürlüğünden: Satınalma Komisyonundan: 1 Müessesemizde mevcud üstüpü, telef ve hurdalar 15/8/950 2 3 4 LÜLEBURGAZ C'ftliğimizde mevcud 1950 kilogram yıkanmıs kıvırcık yap=ğ'sı ile 185 kilo syak yapağı 9 Ağustos 1950 Çarşamba ?unu saat 16 da Çıftlik idare binasında açık arttırma suretı'e satılacaktır. Şartname ve yapağılar her gün Çiftlikte görülebilir. Muvakkat teminat 310 liradır. Ihaleyi yapıp yapmamakta komisyon serbesttir. Her nevi» Kundura, Çanta, Tuhafiye, Manifatura, Elbise Pardesü, Şapka ve Bebe takımlan; Saraciye; Parfümeri den temin edilir. DEVLET OEMIRYOLLARI ILANLARI Tel örgülü cam alınacak 1 2 3 i Devlet Demiryollan Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan: 260, aded (487,50 metrekare) tel örgülü cam açık eksiltme ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli 5118 lira 75 kuruş olup muvakkat teminatı 383 lira 91 kuruştur. Buna aid şartname Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. Eksiltme 22 ağustos 1950 salı günü saat 10.30 da Haydarpaşa Gar binası dahilindeki Haydarpaşa Satınalma Komisyonunda yapüacağıncsn arzu eHr"W l n v?ktinde komısyonda hazır bulunmalan. (10520) Çarşıkapı Tramvay durağı karfisı r/'OİŞTENARTMAZİŞTENARTAR d I v o r. K. L M. In Ktonbutdan Paıor günleri Hareke* •den teferleri tayesinde 1} g0nlerlnd«n hiç kay> b«tmed«n teyaiıat etmek imkânını buldum.Modern. konforiu ve içlndeki hovo toryiki oyarlı uçaklorındo vol almak ve dinlenmek btr zavktir. Seyahat aeenttntze veya amaml aernttmh TÜRHOL TİCARET IİMITED ŞİRKETİ nı ftmdiden müracaat tdihlz. Bir Iş adamı : Ankara C. Savcılığııtdaıt: Ist. Lv. AMIRLIGI ILANLARI MAKİNE MÜHENDİSİ ARANIYOP Altas Sinemtuı Pasafi • Beyoğlu Ttlgraf TRANSAERA Teltfor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog