Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

' n CUMHURtTET 8 Afostos IfSO HACI NAZIF ÇELEBİ'ıtin Idaresind e HER AKŞAM Taksim KRİSTAL'de beklenılen, Memleketimizde ılk defa olarak gdrülmemiş bir yenilik. Sinema filmlerinde gördüğümüz ve beğendiğimiz, sabırsızlıkla dünyada vc Arab ateminde büyuk söhrete sahib, güzel, biricik rakkase ŞEHRAZAD VE ARKADAŞLARI TRUPU HACI SEFERLERİ bütün mey 1 Dünyanın en muazzam, rahat ve emniyetli Holanda uçaklarile İSTANBUL dan 2 Rahat ve emnıyeti düryaca meşhur Devlet Havayollan uçaklarile Türkiyenin danlanndan CİDD1YE GIDİŞ DÖNÜS 799 T . LİRADIR. Danimarkanın Meşhur 3 D.H.Y. uçakları Yeşilköy, Ankara, Izmir ve Adanadan hareket edecek diğer meydanlardan bu meydanlara kadar sayın hacılar parası» olarak getirilıp götürüleceklerdir 4 20 ki%lık grup'ar için Tiırkiyenin her meyHanından hususî seferıer. 5 9000 tonluk ve 12 mil süratli, bütün esbabı ıstirahati havi TANAR VAPURU İLE GİDİSDÖNÜS 2 90 Liradan başlar. 6 DEVLET DENİZYOLLARI'nın CUMHURİYET VAPURT/ ve ORDU tipi motörlü vapurian Tafsi'ât ve yer ayırtmak için Türkiyenin her yerindeki mümessiUiklerimız ve İstanbulda Vestergaard Bv marka Un Değircnenlerimiz gelmıştır Hassas SKF bi1 yeli, yataklı. unu kat'iyen yakmaz. tasiyı hakikî zımpara olup gayet kullanışlırlır. Saüş yeri Sirkeci, İstasyon karşısı MEFHAHET YILDIKIM INSAF MUNTR Şehrimizi ziyaret maksadile gelen SUAD MUHAMMED Ş E H B AZ A D Ş E H R A Z A D'ı görmek fırsatını kaçırmayuuz. «^« HER PAZAR M AT IN E Saat 15 te. Tel: 82699. M XIV ncü FIERA DEL LEVANTE B AR I (İTALYA) Şarkın umumî ve Nizip Gümrük Muhafaza II TB. Satınalma Komisyon Başkanlığından: Gün ve saati 4 eylul 950 pazartesi saat 11 de 76000 15200 00 1140 kapalı zarf 6 eylul 950 Arpa çarşamba saat 11 de. 1 Yukarıda yazılı iki kalem erzak satm almacaktır 2 Kapalı zarfla eksiltmesi Nizip Gümrük Muhafaza n . Tb Sai'nalma Komisyonu salonunda belırtılen gun ve saatte yapılacaktır. 3 Şartnamelerın her gün mesaı saatinde, istekliler, komisyonda görebilirler. 4 Isteklilerin belirli gün ve saatten bir saat evvel güvenme parası ve kanunî belgelerile bir'ikte komisyonumuza müracaatleri. 5 Fostada vâki gecıkmeler kabul edilmez. (10444) Cinsi Koyun etf Muhammen Miktan bedeli kilo Lira kr. 16000 29600 00 Geçici teminat İlân Lira kr. sekll 2220 kapalı zarf HACI NAZİF ÇELEBİ Sultanhamam. Aşirefendi Han No 7/20. Telefon: 23473 Telgraf: İSLÂM Istanbul İttanbulda: Kaüraoğlu Han No 10 TÜRHOL TTCARET Ltd Şti Tei 20833 BEYOĞLUNDA: Türhol Ticaret Ltd Seyahat Bürosa Pasifik Türk Lfd. Orfaklığı Telarat adresi Pasifik İSTANBUL Telefon: 25215 f PORTRE FİLMLERİ BALCO FOTOĞRÂF FİLMLERİNİ HER YERDE A RAYINI Z Türkive Mumessili 34 m/m Superpan Filmlert MEZZOCHROME ve MEZZOPAN 4,5x6«>9«,5xll FUmleri nümunelikler ENTERNASYONAL FUARI 9 2 6 Eylul 1950 AKDENİZ MERKEZİNDE EN MÜHİM TİCARET PAZARI Tafsilât için şu adrese yazılması: TURHOL TİCARET Ltd. Şti. îstanbul Katırcıoğlu han 2 nci tat No. 10 Sig. Umberto Polizio Tabador Galata Rıhtım caddesinde Itimad han 5. ci kat T Şehir Hatlan İşletmesi Müdür Muavinliğinden Emekli «İSHAK İLHAN BAHAR» İSTANBUL E T A Eminönü İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından: Hatay Gümrük Muhafaza Taburu Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 1 Kapalı zarfla Hatay Gümrük Muhafaza Taburu ihtiyacı için 28000 yinni sekiz bin kilo koyun eti alınacaktır. Muhammen bedeli 53200 liradır. Geçici teminatı 3910 lira olup ihalesi 10/8/950 Perşembe günü eaat 11 dedir. 2 Şartnameler hergün Komisyonda görülebilir. Postalardaki gecikmeler kabul edilmez. Isteklilerin belli gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektublarmı komisyona vermeleri. , (9715) Çuvallama teriibatlı meşhur Fransır ANTIDOT •NEZ.LE '* GR İP • DİS AĞRISI • ADALE ROMATİ1MA5I • YANIKLAR •GÜNEJYANIĞI •ARLBÖCEK SOKMASI Hgr" •KESİK ,^E •YARALAR ' •PİŞİK • KA$INTI •ERGENLİK BJ.» 0 'DOHUK ^ % , ^t • DERİ CATLAKLARINOA VE "4= I • TRASTAH SOMRA KULLANILIRVA FiATI : 75 Krj. *= • EKZ.EMA KSS*' B Yegâoc DEVAOIR T INA Z Makin elerimiz gebmiştir. Yepyenı, hıç kullanılmamış uygun fiata satıhktır. Telefon: 20836 Saat 1117 VIZON MANTO Dizel alternatör grupu alınacaktır Bursa Belediyesmden: Belediyemiz elektrik santrab için 4768 sayılı kanun gereğince teklif alma suretile bir aded 10001200 beygirlık Dizel alternator grupu ve teferrüatı satın alınacaktır. B'j ışe aid fennî ve saünalma şartnamelerı ile sair evrak Belediye Elektrik İşletmesi Müdürlüğünden bedelsız olarak alınabilir. Teklif zarfları en geç 4/9/950 pazartesi gunü saat 15 e kadar Belediye Başkanlığına tevdı edilecek ve zarflar saat 15 de BeJediye binasmda Encümen saıcnunda açılacaktır Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttır P A Sahş yeri: Pasifik Tfirk Ltd. Ortakhğı Sirkeci, Ankara Caddesi No. 231 Lüleburgaz Belediye Başkanlığından: A Y IR 1 Tekrar eksiltmeye konulan iş: Elâzığ hava meydanı radyo verici, kuvvet santrah, hidrojen istihsal ve kontrol kulesi binalan Ue meydan kanalizasyon ve su tesisleri işi olup keşif bedeli (102350,70) yüz iki bin üç yüz elli lira yetmis kuruştur. İdaremizde mevcud şartnamesi mucibince: 2000 aded <, 15 m/m. ruhsat, 1500 aded <j, 12 m/m. priza, 1800 aded f 2 Eksiltme günü: 21/8/950 tarihine rastlıyan pazartesi günü 12 m/m. emniyet ve 500 aded < 12 m/m. terko» musluklan satın £ saat on altıda Ankarada Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Realınacakür. isliği Eksiltme Komisyonunca yapılacaktar. İstekhlerin en geç 31/8/950 perşembe günü saat 14 e kadar teklif 3 Eksiltme evrakı: Vezneye yatınlacak (5.15) beş lira on beş (10363) kuruşluk bedele aid makbuz karşılığında Yapı ve İmar İşleri Reisliği göndermelcri. Muamelât Müdürlüğünden alınabilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için: fcteklüerin 1950 yılına aid TiHalk Türküleri Kraliçesl caret Odası belgesi ile usulü dairesinde (6367 5İ) altı bin üç yüz altmış yedi lira elli dört kuruşluk geçici teminat vermeleri ve bu iş gibi teknik önemi haiz bir işi iyi surette başardığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgelerile birlikte eksiltme gününden en az üç Yakıcı sesinden okuduğu gün önce (tatil günleri hariç) yazı ile Bayındırlık Bakanlığma müracaat ederekbu iş için yeterlik belgesi almalan. 17875 Öyle Bir Sevda Yasıyor 5 Isteklilerin eksiltme şartlaşmEsının 34 üncü maddesinde ve(kendi bestesi) Karanffl Dizi İle rilen izahat çerçevesinde (eksiltme evrakımn her parçasına ellişer kuruşluk pul yapıştırarak bunlan imzalayıp zarflarına koymalan) hazırhyacaklan yükleme mektublannı eksiltme günü saat on beşe kadar 1 Urfa Ceylânpınar Çıftliğimizin 3/8/950 tanhinde eksiltmeye makbuz karşılığında komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. konmuş olan 107.665.86 lira keşif bedelli haricl su tesisatı işlnin ihalesi Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Idarece görülen lüzum üzerine ve aynı şartlarla 18/8/950 günü saat Keyfiyet ilân olunur. (10645) 15 e bırakılmıştır. 2 Bu işe aid evrak Yapı İsleri Uzmanlığımızda, İstanbul Yollama Memurluğumuzda Sirkeci Sunger:iler sokak 83, Diyarbakır ve Urfa Ziraat Müdurluklerinde görülebilir. 3 İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (10704) 1 Eksiltmeye konulan iş: Manisa ilinde Akhisar Gordes yolunda 8+400 52+250 kilometreler arasmda 7850 metre tul blokaj yapmak ve silindiraj işi olup keşif bedeli «52629.91» elli iki bin alü yüz yirmi dokuz lira doksan bir kuruştur. 2 Eksiltme günü 10/8'950 tarihine rastlayan perşembe günü saat Dizel motörleri için türkçe çalışma ve bakun talimatile Yedek 11 de Bornova Mersinlisinde bulunan Yollar 2 nci Bölge Müdürlüğü bi1 Var ilindeki şube tesisleri inşaatı: Yollar 9 uncu Bölge MüParça Kataloğu bastınlmış olup alâkalüara meccanen gönderüecenasında kapalı zarf usulıle yapılacaktır. dürlüğünce, kapalı zarf usulile 2/8/950 gününden itibaren yirmi dört ğinden ellerinde bu motörlerden bulunanlann sarih adreslerini ve 3 Eksiltme evrakı mesaı saati dahilinde Bölge Müdürlüğünde gün muddetle eksiltmeye konulmuştur. motörlerinin mımara, tip, devir adedi ve beygir kuvvetlerinl İstangörülebilir. 2 İhalc 25/8/950 cuma günü saat 11 de Yollar 9 uncu Bölge Mü. bul, Galata posta kutusu 1298 adresine bildirmeleri rica olunur. 4 Eksiltmeye girebilmek için: dürlüğü binasında mahsüs komisyon huzurunda yapılacaktır. a İsteklilerin bu iş öneminde bir işi iyi surette başarmış 3 Bu işin keşif bedeli 108991.91 yüz sekiz bin dokuz yüz doksan olduklarmı isbata yarar belgelerile Bölge Müdürlüğün bir lira doksan bir kuruştur. den alacaklan tanıtma beyannamelerine «müteahhid ey4 Geçici teminatı (6699) lira 60 kuruştur. liyetnamesi, müteahhid plân ve teçhizat beyannamesi 5 İstekliler bu önemde inşaat işlerini iyi bir şekilde basarıp bağlamalan ve yeterlik belgelerini isteme dilekçelerile bitirdiklerine dair belgeleri ile birlikte ihaleden üç gün evvel Yollar birlikte eksiltme gününden en az üç gün önce yazı ile 9 uncu Bölge Müdürlüğüne müracaatle yeterlik belgesi alacaklardır. Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek bu iş için yeterlik 6 Bu işe aid keşif evrakı ve şartname her gün mesai saatleri belgeleri almalan dahilinde Yollar 9 uncu Bölge Müdürlüğünde görülebilir. Evvelee illn edilen 1700 aded kuru tip su sayacı için tesbit edilen b 1950 vılı Ticaret Odası belgesml haiz olmak. 7 İsteklilerin yeterlik, ticaret odası ve kanuni ikametgâh belge1 ağustos 1950 pazarlık tarıhi, görülen lüzum üzerine 2 ekim 1950 pac 3881 49 lira geçici teminat yaürmalan. lerile geçicı teminat ve teklif mektublan ile birlikte ihale saatinden zartesi güruıne tâlık edilmıştir İlçililerin 2 ekim 1950 pazartesi günü 5 İfeieklilerın 2490 sayılı kanun hükumleri gereğince h?zırlıya bir saat evvel Yollar 9 uncu Bölge Müdürlüğündeki Komisyon Başsaat 10 da bolcdıye su savaclarının evsaflarını hıldııır teklifleri ve bir caklan yükleme mektublannı eksiltme gününden bir saat evvel mak kanlıema müracaatleri. aded sayaç nümunesi ile birlikte Komisyonda hazır bulunmaları ilân buz karşıht,7nda komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 8 Postada vuku bulacak gecikmelerin nazara alınmıyacağı ilân olunur. (10682) Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (9786) olunur. (10543) Elâzığ Hava Meydanı müştemilât bina ve tesisleri Bayındırhk Bakanlığından: İzmir Belediyesî Eshof İdaresi 1 Kasabamızın meşhur sonbahar hayvan ve emtia panayın 19 ağustos 959 cumartesi günü açılarak üç gün devam edecektir. 2 Panayınınızda her türlü mal ve her cins hayvan alım satımı yapılacaktır 3 Panayıra geleceklerin istirahatlerl Belediyemizce sağlanmışbr. (10683) Umum Müdürlüğünden: Suzan Yakar Rutkav 1 7/8/950 pazartesi günü saat 16 da Eminonü İkınci Sulh Hukuk Mahkemesı salonunda ılçe seçim kurulunun gostereceği tarafsız seçimlerden ihtiyar heyeti ve muhtar seçimi, Sandık kurulu başkanlan kur'a ile alenen seçilecektir. Bâdehu siyasî partilerin gösterdıkleri camzedler ile ıhtıyar heyetlerınden se. Yolcu biletleri verilir. çim kurulu başkanı tarafından sandık kurulu aslî ve yedek üyeleri Bilet Satış ve Danışma Yeri: keza kur'a ile alenen seçilecektir. 2 8/5/950 tarıhli gazete ile neşir ve ilân edılmiş olan milletvekili Beyoğlu, İstıklâl caddesi No. 319 PELBAR Mağazası seçim bölgesi ve sandık alan ve mahalleri ihtiyar heyeti ve muhtar seçim bolgesı ve sandık alan ve mahallerıdır (Elhamra Sineması karşısında. Telefon No. 41982 İhtiyar heyeti ve muhtar seçimi kütuklerine kayıdlı olan seçmenler oy vermek üzere nüfus ve hüviyet varakalan ve seçmen kartlan ile birlikte bulunduklan seçim bölgesinin sandık mahallesindeki kurullarına 13/8/950 pazar günü saa' 8 den 17 ye kadar müracaat etmeleri lâzımdır. 3 İhtijar heyeti ve muhtar seçimi sandık başkan ve aslî ve yedek üyeliklerine kur'a ile intihab olunup vazıfeleri kendılerine tebliğ 13/8/950 pazar günü 442, 4541, 5046, 5671 ve 5672 sayılı kanunlara clunacaklar 13/8/950 pazar günü saat 7 de tayin edilmiş olduklan san göre yapılbcak olan ilçemız mahalleleri ihtiyar heyetleri ile ilçemize dık yerlericde ve başlannda bulunacaklardır. Vazifesi başında vaktinde bağlı koyler muhtar ve ihtiyar meclısleri seçimlerınde; aşağıda yenJ bulunmıyan başkan ve üyeler hakkmda takıbat yapılacaktır. İlân mahalleri gosterılen (8) ve (41) sayılı oy sandık mahallerinden başka o'unur. (10701) dığer sand'k bolgelerı, sandık alanları ve sandık mahalleri bundan evvel, yanı 5545 sayılı kanuna gore yapılan mılletvekılleri seçiminde tayin ve tesbit olunan ve gazetelerle ilân edilen sandık bolgeleri ve sandık alanlin ve sandık mahallerının aynı olduğu, sayın seçmenlerin cylarını gene aynı mahallerdek: sandıklarda kullanacakları ilân olunur. 8 Ağustos SALJ günü akşamı kulüb yararına 8 No. lı sandık: Sandık malıalli Sokak isimleri Üstad MÜNİR NUREDDİN SELÇUK İmrahor Salacak İmrahor camıı methali Toprak ve arkadaşlan PERIHAN SÖZERİ iştırakile Sınanpaşa Halk dershanelerl umuma mahsus hazırladıklan büyük Ahali v Kasab Veli Ihsaniye Cad. Duhuliye 250 kuruştur. Konsümasyon mecburiyeti yoktur. Hafız Ali Pş. • İ ^ ^ H T E L E F O N : 60737 ^ • ^ H M B 41 No. Iı sandık: Sandık mahalli Sokak isimleri Pazarbaşı Karamanhoğlu So. 16 No. da Nuhkuyu Cad. Karamanlı Mantar Kümbet 1 Kütahyanıa Gediz Uçe merkezinde yeniden yaptırılacak Fıstıkh ^58962) lira (19) kuruş keşif bedelli cezaevi inşaatı kapalı zarf usulü Fıçıcı Rüstem ile eksiltmeye konulmuştur. Şahbulut 2 Eksiltme 16/8/950 tarihine müsadif çarşamba günü saat (15) (10700) de Kütahya Bayındırlık Müdürlüğü binasında müteşekkil Komisyon tarafından yapılacaktır. 3 İsteklilerin bu iş öneminde bir işi iyi surette başarmış olduklanTiı isbata yarar belgelerile birlikte müteahhid ehliyet beyannamesı ve müteahhid teçhizat beyannamelerini de bağlamak suretile ihale tarihinden itibaren (tatil günleri hariç) en az üç gün evvel Vilâyeta müracaatle bu iş için yeterlik vesikası almalan şarttır. HER PAZAR <vaat 14 ten 24 e kadar 4 Isteklilerin 2490 sayılı kanun hükümlerine göre hazırlıyacak14 KİMİık fasıl heyeti ve lan teklif mektublanna yeterlik vesikalan ile birlikte 950 yıh ticaret Ckuyucu Bayarılar odası vesikasını ve 4198 lira 11 kuruş geçici teminat mektub veya DİKKAT: Cumartesi günleri CAZ varmakbuzunu koymak suretile ihale saatinden bir saat evveline kadar du. Konsümasyonlar ucuz, yemek getirmek Komisyon Başkanlığına müracaatle mektublarmı makbuz mukabılmserbesttir Su parası alınmaz. Ofc vermeler! lâzımdır. / Antre serbosttir 5 Bu işe aid keşif ve şartnameler her gün mesai saati dahilinde Bayındırhk Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Pazar günleri Boğazm temiz havasmdan ÇUB1 'KLU ME^^BA 6 Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. suyundan istıfade etmerıizı tavsiye ederız 7 Komisyon bu işin muvakkat ihalesini yapacak ve kat'î ihale Bakanlığm tasdiki ile kesbi kat'iyet edecektir. (10346) Enternasyonal Turizm Acentalığı Bürolan açmıştır. Sayın dost ve müşterilerine saygı ile arzeder. Tekmil memleketler için UÇAK, VAPUR ve TREN Üsküdar îlçesi Seçim Kurulu Başkanlığından: KALAMIŞ KULÜBÜNDEN: 55 KALAMIŞ GECESI Kütahya Valiliğinden: ÇUBUKLU İ S K E L E Gazinosu Devlef Uretme Çifflikleri Genel Müdürlüğünden: Devlet Denizyolları Işletme U. M. İlâniarı Şehir Hatlan İşletmesi Müdürlüğünden: 7/8/1950 pazartesi sabahından itibaren Pazardan başka gıınler tarifesmin Marmara tablosunda yaz'lı 328 numaılı seı\ısle Kopruden saat 8,30 da kalkan vapur: Moda, Kalarrış, Suadi\e ıskelelerine uğramıyarak, yalnız 9.10 da Caddebostanma ağnyarak ve 361 numaralı SPfere devamla 9.40 da Burgazdan, 9.55 de Kınalıdan hareketle 10.40 da Köprüye gelecektır. Sayın yolcularımıza bıldiririz. (10698) C O L U M B İ A Plâklarında GAZİ Ç I K M I Ş T I R S K O D A ve S L A V Î A DİZEL MOTÖRLERİ SAHİBLERİNE S K O D A ve S L A V Î A Izmir Yollar İkinci Bölge Müdürlüğünden: Diyarbakır Yollar 9 uncu Bölge Müdürlüğünden: ReaderfcDigest Dunyaca tanınmış AA1ERIKAN aylık •tiL'UDER S DIGEST mecmuasının AĞUSTOS sayısı zengin muaderecatla piyasaya dağıtılmıştır. İdaremizde mevcud listesi mucibince muhtelıf cıns âlât ve eievat satın alınacaktır. İsteklilerin en geç 31/8/950 perşembe günü saat 14 e kadar fıat va teslim şartlannı bildirir tekliflerini göndermeleri. (10364) SU SAYACI ÂLINACÂK izmir Belediyesi Eshot İdaresi Umum Müdürlüğünden: Manisa Belediyesî Elekfrik ve Su İşletmesi Müdürlüğünden: I SATILIK YUN TATAĞ! Yeni ve ucuzdur. Bursada Fidan Han No 8« veya Kayanda Demirciler çaışısında No. 58 de Yün Tarakçısı Kulaksız Kadrıye müracaat edilmesi. J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog