Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

S Ağustos 1950 CUMHUK1YET Baştarafı 1 inci sahifede leri, meclisin açılış celsesinde okunacak olan ve tecavüzü takbih eden bir demeç tanzimine Bakanların muvafakat etmiş olduklannı bildirmektedirler. Anlaşıldığına gö re, Kore meselesi bahis mevzuu e dilmiyecektir. Gene Avrupanın kömür ve çelik sanayilerinin birleştirilmesine dair Schuman plânı da gündeme konmıyacaktır. Bakanlar, bu mevzuun meclıste diğer konuların müzakeresi sırasında bahis mevzuu edilebileceğini düşünmektedırier. Avrupa Konseyi F. Köprülü, Bevin ve toplantısı Schuman'Ia görüştü Baştarafı 1 inci sahifede leketinin davasmı ittifaka dahil ü. desteklenmesini istemiş ve bu taleb yelerin temsilcileri nezdinde ısrarmüsaid bir şekilde karşılanmıştır. la belirtmek üzere Parise gitmiştir. Türk gayretlerinin esas âmilleFuad Köprülü Schuman'la rinin, Rus tecavüzünden tahaddüs görüşlü Strasbourg 5 (a.a.) (afp) Fran eden devamlı bir endişe, batınm müdafaa edileceğıne sa Dış İşleri Bakanı Robert Schu Türkiyeye man, Bakanlar konseyi toplantısın dair daha esaslı bir teminat verdan evvel Türkiye Dış İşleri Bakaru mesi arzusu, Türkiyenin batılılar Fud Köprülü ile bir konuşma yap safında bulunduğu inancı ve batımıştır. Schuman konsey toplantı lılar arasında mümtaz bir yer işgal etmek isteği olduğu anlaşılmaktasından sonra da Yunan temsilcısi dır. Türk isteğinin on iki devle» Politis ile görüşmüştür. Her iki Dış işleri Bakanlarından müteşekdevlet adamı da Schuman'a hükukil pakt konseyinin gelecek ay metlerinin Atlantik Paktına katılNewYorkta yapılacağı toplantıda ma arzusunda olduğunu bildirmiş tetkik edilmesi çok muhtemeldiı lerdir. ve Türkler de bu iş için çalışmak Trygve Lie, 5 inci senelik raporunu okudu Baştarafı 1 inci sahifede Milletler Teşkilâtının hayatı da teh likede olduğu bir zamanda yazıldı.» Demecinde Lie, Kore meselesini etraflıca izah etmiş ve aynı zamanda kızıl Çinin Birleşmiş Milletlere kabul edilmesi için Sovyetlerin yapmış olduğu tekliften ve akabinde Sovyet ^oykotundan da uzun uzadıya bahsetmiştir. «Bir sene evvel, büyük devletlerin, karşılaştıklan meseleleri müzakere yohle halledeceklerini ümid ediyordum. Fakat durum daha da kötüleşmiştir. Bu meseleleri halletmek için ilgilı taraflar, masa başmda oturup konuşmadılar bile. Bu gıbi hareketlerin devamına müsaade edildikçe, dünya aybeay daha kotu bir duruma düşecektir. Korede bir kere sulh tesis edildikten sonra, o zaman müzakere uzlaşma ve ara bulma faaliyetlerinin önemi daha fazla artacaktır Ancak böylece dünyayı ikiye ayıran anlaşmazlıklar halledilmiş olacaktır. ^ Her şeyde tasarruf, fakat orduda asla! Başmakaleden devam tasarruflar yapılmasına imkân olmadığuıı göstermiştir. Her harbden veyahnd da 1939 danberi bizim başımızdan geçtiği gibi harbe süriiklenmek endişesile ordunun seferber bir halde tutulmasından sonra, şiddctli bir tasarruf arzusu peyda olur. Eğer, bütün miUetler, hep birdcn ordularını terhis eder ve ortada bir harb tehlikesi kalmazsa, bu tasarruf arzusu (amamile yerindedir: aksi takdirde tasamıf faydalı değil, zararlı olur. Bunnn böyle olduğunu, İkinci Dünya Harbinden sonra, Sovyet Rusyanın yeni bir harbe hazırlanmak icin muazzam masraflar yaptığı ve üçte biri motörlü 175 tümeıılik bir kara ordusunu, aynca 23,000 tankla mücehhez zırhlı tümenlerle 19,000 uçaklık bir hava ordusunu silâh altında tuttuğu bir zamanda Amerika, İngiltere ve Fransa gibi büyük devletler de dahil olmak üzere, bütün demokrat nıilletlerin askeri masraflarından tasarruf düşüncesile yaptıklan terhisler vesaire yüzünden pek zayıf bir halde bulunduklan ve yalnız 2 si zırhlı 12 tümcnleri bulunduğunu yepyeni bir misal olarak gösterebiliriz. Amerikanın askeri masraflarından yaptığı tasarnıflardan şikâyet eden Amerikan Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Forest P. Sherman, Kore harbinden üç ay evvel verdiği be\anatta şöyle diyordu: « Her harb sonrasında bir tasarruf devresi başlar ve bu «tasarruf hastalıği» içinde, deniz kuvvetlerinin artık lüzumsuz olduğunu sanmak hatasına dahi düşülur.» Amiral Sherman, bu tasarruf hastalığının zarannı anlatmak için, 191418 harbinden sonra, Amerikanın yepyeni 9 zırhlısı ile 4 mııharebe kruvazörünü hurda demir halinde bozucuya sattığını, fakat İkinci Dünya Harbi içinde milyarlar sarfile, hiç bir Amerikalının hatır ve hayalinden geçmiyen büyüklükte bir armada inşa etmek zorunda kaldığını söylüyor. r T Ü R K I Y Kralleesi M Ü S A B A K A S I Cumhur Başkanı Bayar, misafir amiralı kabul etti Baştarafı 1 inci sahifede ^ Amerikan filosu yarm gidiyor Limanımızda bulunan Amerikan filosu, yarın sabah Beyruta müteveccihen İatanbuldan aynlacaktır. Dün Amiral Ballentine şerefine Amerikan elçisi bir golf partisi vermiştir. Adiiyemizin verdiği mühim kararlar Baştarafı 1 inci sahifede Muhtelif Cezaevlerimizde tatbik ılunan iş sisteminden alman netieleri gözönünde tutacak olursak mahkum.lann mümkün mertebe bu isteme göre ceza çekmelerindeki iosyal menfaatin ölçülmiyecek kalar büyük olduğu gorülür. Onun çin, şimdiye kadar Imrahda, Dalaman çiftliğinde ve Edimede iş eası üzerinden tatbik ettiğimiz inf az tecrübelerini genişleteceğiz. Alınacak neticelerin çok hayırlı oacağını şimdiden iddia etmekte hig ıir mübalâğa yoktur. Mahkumun manen kıymetlendirilmesi ve kendisinin şerefli ve üstahsil bir ferd olarak camiaya iadesi için de Cezaevlerinde ileri lemokrasi memleketlerinin en son atbik etmekte olduklan usuller:en faydalanmak karanndayız. Bu usul, telkin usulüdür. Kültür aşıama yoludur. Infaz cihazımızda azifeli elemanlanmız bu istikamette çahşacaklan gibi, barolanmızdan ve din adamlanndan da bu adide istifade edilecektir. Diğer taraftan yurd içinde endie verici bir hal alan verem afetin» musab hükümlülerin' tedavilerinl ağlamak üzere Imralıda btr sanaoryom veya pravantoryom kurailmek için Sağlık Bakanhğı müehassısı ile birlikte gereken etud• yapılmaktadır. Kısa bir zamanr a bunu da fi'le çıkaracağımm ttmid ediyorum. Iş sistemi kendine has ve kendi endisine kifayetli bir bünyey» ahib olacak ve mahkum calıştınacağı işi üıfaz müessesesi dahillnle bulacaktır. Bu suretle, infaz orfanmın mahkumu nezaret ve murakabesi ve onun üzerindeki tesir e telkini daimî ve müsbet olabilecektir. Tasavvurumuz, yeni iş salalannı ziraî faaliyetler üzerinde urmaktır. Bu sayede, hem bir ıfitün teşkil eden işletmeleri ldam* rttirebilmek ve hem de infaz huusunu kendi bünyesi içerisine sok mak imkânı hasıl olacaktır. Ileride, infazın devamı sırasında apılacak müşahedelere ve istihsal edilecek neticelere göre, meşruten tahliye imkânlanru da yeni esasara bağlamayı düşünmekteyiz. Oyle sanıyorum ki, tetkiklerimte erledikçe ve imkânlanmız çoğaldıkça kuracağımız iş sistemi umumî Türk ceza infaz usulü haline ;elebilecektir.» İngiltere Schuman plânını deste.'diyecek Londra, 5 (a.a.) (Afp): Bugün "beyanatta bulunan eski Muhafazakâr kabine mensublanndan Mac Mıllan demiştir ki: Avrupa İstişare Meclisinin pazartesi günü Strazburg'ta yapacağı top lantı tarihî bir hâdise teşkil edebilir. Fransa ile Almanya arasında bin seneye yakın zamandanberi devam eden ihtilâfların bu toplantı ile son bulması kuvvetle muhtemeldir. Yunanistanın duruınu Paris 5 (A.P.) Yunanistanın eski Başbakanı Konstantın Caldaris bugün verdiîji bir demecde, Atlantik Paktı devletlerinın bundan sonra yapacakları toplan+ıda, Yunanistanı üyeliğe kabul edeceklerinden emin olduğunu beyan etmıştir. Atlanük paktı üyelerine göıulerdiijiıniz notalar VVashınçton 5 (a a ) (BasınYa\ın) Bu sabahki NewYork Herald Tribune Türkiyenin Atlantik Paktına girmek üzere gosterdıği faaliyet hakkında şunlan yazmaktadır: «Sovyetler Birliği ,1e hemhudud olan ve batı ile müttefik bulunan Türkiye, batının on iki devletini içerisine alan kuzey Atlantik emniyet ittifakına üye olabilmek için bir diplomatık kampanya açmıştır. Buçün öğrenildiğme göre, Ankara hükümeti paktm bütün esas üyelerine resmî notalar göndererek Türkiyenin on üçüncü üye olmak istediğini bildirmiştir. Buna ilâveten, yeni Türk hükumetinin Dış işleri Bakanı Fuad Köprülü, mem Kore'ye gönderilecek savaş birliğimiz Baştarafı 1 incı sahıfede birlığimizin hareket günu olarak şanh Türk tarihine altın sahifeler kazandıran ve Türkun makus talihini yenip ona yeni ufuklar açan büyük taarruz gunü olan 26 ağustosun tesbıt edildiğini ifade etmektedirler. Bazı gazetelerde yazıldığı gibi Türk Savaş Birliği denız yolıle değil, nakliye uçaklarile sevkedılecektir. tadırlar. Dış Iş'teri Bakanı Acheson Amerikanın böyle bir tetkikatı dea teklemesi hususunda henüz bir karar vermemiştir. Haber verildiğinp göre, Akdenizde bir çok taahhüdleri bulunan ingiltere ile Fransa, Amerika karar verdiği takdirde, buna razı olaraklardır. Diğer pakt üyeleri olan Kanada, Belçika, Holanda, Lüksemburg, Norveç, İtalya, Danimarka, Portekiz ve Izlanda da, geçen yıl anlaşmanın müzakeresi sırasında ortaya atılan itirazlann üç buvüklerce geri alınması halinde muhtemelen büyük devletlere ayak uyduracaklardır. Foto S'ireyva Istanbul 65 S. Ö. Fnto S"brh Istanbul 66 NECLÂ SARI Balıkesir yangınında dükkânları yananlar Baştarafı 1 incı sahifede Bahkesır Belediye Başkanı Vasıf Gastıralı, Vali ve Belediye Reisi Prof. Gökayın gönderdiği teessür telgrafına aşağıdaki telgrafla mukabele etmiştir: «Yangın felâketi teessürümüzü gideren kıymetli tesliyet ve yakın ilginize candan teşekkür ederiz.» Beyoğlunda » Şişlide Kadıköyde Eskişehirde Divanyolunda Güzellerin resimlerini çekecek fotoğrafhaneler Foto Sabah Foto Sureyya Foto M. Özen Foto Suad Fotö Özen Foto Şen Ankarada İzmirde Adanada Düzcede Usküdarda Izmitte Foto Etem Foto Can Foto Veniis Foto Model Foto Kenan Foto F. Seyrek Savaş birliğimiz Kayseriden uçakla hareket edecek Ankara 5 (Türk Ajansı) Koreye gidecek olan Türk askeri kuv vetlerine kumanda edecek subaylara verilen bir emre göre 20 ağustosta harekete hazır bulunmalan bildirilmiştir. Türk kıtalan C47 Dakota tipindeki askerî nakliye uçaklarile Kayseriden hareket edecekler ve Basra Bombay Fıhpinler üzerinden Japonyaya gideceklerdir. Kıtalar teçhizatsız olarak gidecekler ve Japonyada kısa bir eğitime tâbi tutulacaklardır. Bundan sonra teçhiz edilip cepheye sevkedıleceklerdir. Bırlıklerimizde mevcud muvazzaf subaylanmızm hemen kâffesi ingiIizce bilmekte olup erbaşların da kısmı azarru ordumuzdaki Amerikan talira ve terbiye kurslarından mezun olmuşlardır. Avrupa konseyinin de bir üyesi olan ve 500,000 kişilik iyi talim gör müş, muktedir bir orduya sahib bulunan Türklsr, Atlantik paktına, daha kaleme ahndığı gündenberi katılmak arzusunu izhar etmişlerdir. Fakat bu defaki notalar bu husustaki ilk plânlı Türk teşebbüsünü teşkil etmektedir. Dış İşleri Bakanhğı Amerikaya hitaben gönderilen bir mesajı aldığını bildirmiş ve bu mesajın tetkik edilmekte olduğundan başka her hangi bir açıklamada bulunmamıştır.» Gazetecilik Enstifüsü Kasımda açılıyor ttalııım hazırlığı Baştarafı 1 inci sahifede dairelerine tahsis edilecek bu paradan maada bu kanun projesi savunma masrafları için 13 milyar 294 milyon dolarlık bir tahsisat ve yabancı memleketlere yapılacak ıktisadi ve silâh yardımlan için 4 milyar 552 milyon dolarlık bir kredi derpiş etmektedir. günü öğleden evvel neşredilmiyecektir. Alman ve Japnnlar da komünizme karşı koyacak hale getirilecek Washington 5 (a.a.) (afp) Ayan meclisinde dün cumhuriyetçi olduğu kadar demokrat üyeler de, Alman ve Japonların müstakbel bir komünist taarruzuna karşı koyacak hale getirilmelerini taleb etmişlerdir. Ayan üyelerinden Magnuson, Birleşik Amerikanın askeri saflarına Japon gönüllülerini almasını teklif etmiş ve bu hususta bir tasarı hazırlamış olduğunu açıklamıştır. Böylece Japon gönüllülerinin Amerikan silâhlı kuvvetlerine alınmasını teklif eden âyandan demokrat Magnusondan başka Georgie eyaleti demokrat üyelerinden Russel ve George La Massachusset eyaleti cumhuriyetçi âyan üyesi Lodge bu mevzu hakkında fikirlerini tasrih etmişlerdir. Deniz kuvvetlerinin hizmeti uzatıldı Washington 5 (a.a.) (Reuter) Birleşik Amerika Amiralhk Dairesinden dün bildirildiğine göre, ihtiyat deniz kuvvetlerine mensub bütün sınıfların hizmetleri 12 ay uzatılmıştır. 12 ay için vazifeye çağınlan kura erleri bu hükmün çerçevesi dışında kalacaktır. İngilterenin silâhlanma programı VVashington 5 (A.P.) İngilterenin üç senelik ve 3,400,000,000 sterlinlik silâhlanma programı bugün, Amerika Dış İşleri Bakanhğı malt mü^avirleri tarafından tetkik edilmeğe başlanmıştır. Londra 5 (A.P.) İşçi hükumetine taraftar olan «Daily Herald» gazetesi bu sabah, hükumetin, R A. F. hava kuvvetlerini takviye maksadile 3000 jet ava uçağı ısmarlanmış olduğunu bildirmektedir. Uçaklar De Havilland ve Gloster şirketleri tarafından inşa edılecektir. Çukurovanm atlattığı fehlike Baştarafı 1 inci sahifede idaremn bu yolda lâkaydisi görülduğunden ilgıli memurlar hakkında takibata başlanmıştır. Ihmali gorülenler yakmda mahkemeye verıleceklerdir. Yapılan mücadele etrafmda kendisile görüştüğüm Tarım Bakaru Ni had Eğrıboz, hükumetin işe başladığı gündenberi kendi Bakanlığının iızerinde ciddî ve metodlu bir şekilde çahşıp mücadele ettiği yeşil kurt afetinin elîm neticeler vermeden mühim ölçüde bertaraf edildiğini söyledi. Bakan, eski iktidann bu mevzuda gayet lâkayıd hareket ettiğini, çünkü daha ilkbaharda yani mart re nisan aylarında yağmurlann fazla olması netıcesinde yeşil kurt çıkacağını goren müstahsilin, ilâç tedariki hususunda yaptığı müracaatler karşısında gereken alâkanın gosterilmeyip depolarda bulunan 200 tonluk mücadele ilâcının arttırılmasına teşebbüs edilmediğini, halbuki her yıl memlekete 2030 milyon liralık zarar veren bu hastaliğa karşı kullanılacak ilâç stokunun en az 1200 ton olması gerek tiğini anlattı. Her yıl yapılan mücadeleden sonra kenarda kıyıda kal mış olan hastalığın, ihmal edilip her yıl yeniden başgöstermesine aldırış edilmediğini bildirdi. Bakan, 5 0 6 0 milyonluk bir bir zarann şimdi 10 milyona indirilmiş olduğunu söyledi. Millet Partisinde toplanfı Baştarafı 1 inci sahifede Hikmet Bayur, aşağıdaki beyanatı vermiştir: c Bugün burada genel kurul üyelerile yaptığımız toplantı her vakitki yaptığımız toplantılardan biridir. Muhtar ve belediye seçimlerinin ysklaşması münasebetile genel kurul üyelerinin İstanbulda bulunmasmdan faydalanarak mutad toplantılanmıza pazartesi günü de burada devam edeceğiz.» « Partimiz, bu defa, şimdiye kadar girdığı bütün seçimlerden da ha fazla bir kazanma payına maliktir.» Fransada yeniden silâhlanma Paris 5 (a.a.) (afp) Fransaron yeniden silâhlanma gayretleri üzerindeki muhtıra bugün Bakanlar kurulunda tetkik ve kabul olunmuştur. Muhtıra, bu akşam Cumhur Başkanı Vincent Auriol'e ve ondan sonra Birleşik Amerikanın Paris büyük elçisi David Bruce'a verilecektir. Resmî metin pazartesi PBOF. NIMBUS'ÜN MACERALAftk «CUMHURİYET» m EDEBİ TEFRİKASI: ST UVERCIHI tazan; KEKtME NADİR Onun içinde kalbiniz, nefesinlz, dlhniz, gözünüz, kulağınız, tek sözle bütün mevcudiyetiniz başkalaşmış gibidir. Bunun dışındaki hayat artık size tahammül edilmez derecede manasızlaşmış gehr. Bir ywıdan da bütün varhğınız aşkın tüsımma bürünür. Ve hasret ateşini bastırabilmek için, o harikulâde df mi leziz bir şerbet gibi ağır «ğır, tfda tada içersiniz... Ama ruhunuz gene doymaz. Hattâ fündi hasretiniz daha derin, hem de dayanılmaz bir tatlılıkla derinleşmi} gibidir. Böylece, asla kanamıyacağınız bir şeye susamış olduğunuzun farkına varırsınız. İşte asıl hasret de budur. Cazibe çaylan getirmijti. Pastalan keserken: Bu üzümlü keki sizin için yaptım küçük bey, dedl Mersi. »• Amcanız çok sevdiğinizi söyledi de . Üzümlü keki hakikaten seve rim. Biz çaylanmızı içerken kadın, vazolardaki çiçekleri düzelterek. ocağı karıştırarak, bir iki sandalyenin yerini değiştirerek, perdeleri tanzim ederek salonda oyalandı durdu. Arada sırada söze kanşıyor, hem de her şeyden serbestçe dem vuruyordu. Bilhassa amcamın işleri bahsinde Şahizerden daha salâhiyetli bir lisan kullanışı ve bu vaziyeti Şahizerin sükunetle karşılayışı pek garibime gitti. Ama o sükunette öyle asîl bir lâkaydî vardı Ecmel de artık hemen hemeo ki, onun vazgeçtiği şeylere zerre devamh olarak bizde kalıyor, diye kadar değer vermediğine hükmedi devam etb. Bu son vaziyet üzerine lebilirdi. ablasile beraber ohırabilmesi tabiî Kadın odadan çıktıktan sonra Şa imkânsız bir hal aldı. Hem ben de hizer gönlümden geçenlere âşina cna muhtacım. Böyle çok daha iyi hafif bir tebessümle yüzüme baktı. oldu. Fakat bu bahse temas etmek isteBunlan önüne bakarak söylemişmediğini anlatan bir tavırla acele ti. Ben de başımı iğdim. Şahizerin, başka bahse geçti: bu vaziyet karşısında benim duru Bizimkileri hiç sormuyorsun mumu takdir etmesi kadar tabiî bir dedi. şey olamazdı. Ecmelle kapı bir kom Hayırola? Yoksa ayrılıyorlar şulukta bile ne müşkül anlar geçimı? riyorduk. Kaldı ki devamh surette Henüz böyle bir şey yok. Hattâ bır çab altında yaşamak .. Bu, şüpgörünüse göre, simdi daha iyi an hesiz, bash başına bir azab laşmış gibiler» Ey!? Gülmeğe başlarruştı. Lâkin bu bir nevi sinir gülmesiydi: Yavrucuğum, bizim bütün bildiğimiz şundan ibaret: Şimdi bu kan koca ancak hsftanın muayyen günlerinde, yuvalarmda bir araya gelebiliyorlarmış. Diğer günleri, daha doğrusu geceleri de biri hastanede, diğeri de şehirde kalıyormuş. Ve guya bu, şuurlu bir hayat arkadaşhğının, medenî bir izdivacın en makul, en olgun şekli imiş!. Garib şey! Mutadı hilâfma olarak Şahizerdeki bu sürekli konuşma gayretinin, sözü dtlediği bir noktaya getirmek maksadına dayandığını anlıyordum. Nitekim, hafifce titreyen bir sesle: Baştarafı 1 inci sahifede ması teklif edilmişti. Bu fikir uy» Bugüne kadar devam edegelen gun göründü ve mevzu etrafında oBabıâli» mektebinın yanmda, incelemelere başlandı. Böyle bit şimdı bir yenisinin temeli atılmak Enstitü kurulursa Universitenin üzeredir. İstanbul Üniversitesı Se hanei fakültesine bağlanacağı menatosu, bu noksanımızı gidermeğe selesi, senatoca etrafile münakaşa karrvr vererek teşebbüse geçmiş, edildi. Sırasile Hukuk, Edebiyat ve teşebbüsü umumî bir takdir ve Iktisad Fakülteleri derpiş olundu ve nihayet Iktisad Fakültesi üzememnuniyet uyandırmıştır. Bir buçuk yıla yakın bir zaman rinde çoğunluk ittifak etti. Maadanberi Ord. Prof. Dr. Şükrü Ba mafih Enstitü, Universite birliği Baştarafı 1 inci sahifeae ban, Prof. Dr. Refii Şükrü Suvla, içmde çalışacağından idare heyetiKore harbi başladığındanberi ilk Prof. Dr. Besim Darkot, Prof, Dr. ne hem Hukuk, hem Edebiyat Fadefa olarak Birleşmiş Mılletler ku\ Hıfzı Timur tarafından hazırlan j kültesinden salâhiyetli zevat ithal vetlerinin cenahlan muhafaza almakta olan «Gazetecilik Enstitüsü olundu. tında bulunduğu gibi gerıde lhtı Gazetecilik Enstitüsünde okutalimatnamesi ve programı» eski yat kuvvetleri de mevcuddur. Rektör Ord. Prof. Dr Sıddık Sami rulacak dersler etrafında izahat veDün gece Masan üzerinde uçu^ Onar ve Rektor Ord. Prof. Dr. Ö rir misiniz? Enstitü kaç sömestı yerdeki tesisleri mitralyöz ateşine olacaktır? Enstitüden mezun olan tutan bir düşman uçağmın faaliAmerika, harbden sonra, yalnız mer Celâl Sarçın da yakın alâkayetinden başka cephenin bu kesi deniz kuvvetlerinde değil; kara ve larile ikmal edılmiş ve bu yönetme bir gene yüksek tahsil mezunu saminde 48 saattenberi beklenilmedü hava ordularında ve yeni silâh ve lik nihayet Millî Eğitim Bakanlığı yılacak mıdır? Bu Enstitüde tasavvur edilen bir şekilde durgunluk vardır. Düş malzeme imalinde de büyük tasar nın tasvibinden çıkmıştır. tedris, çok ihtisasa kaçmadan u* * * man topçusu da bir kaç abf yaptık ruflar yapmış ve nihayet Kore har ve hukukf Gazetecilik Enstitüsünün Direk mumî tarzda iktisadî tan sonra susmuştur. bi patlayınca, bu küçük harbde, Bununla beraber Birleşmiş Mil kızıl Kore kuvvetlerine karşı koya törü Profesör Şukrü Babandan bir bilgilerle müdavim elemanları teçletler kuvvetlerinin o kadar askeri, bilecek kifayet ve sayıda tümeni mülâkat rıca ettim. Bu ricamı hiz eylemektir. Faraza, maliye, memnuniyetle karşıladığım söyle bütçe, medenî hukuk, idare ve cetankı, topu, cephane ve iaşesi var hâlâ, cepheye sevkedememiştir. yen sayın profesörün çalışma oda za hukuklan, siyasî ve iktisadî coğdır ki düşmj,nın artık Chinju • Ba misaller karşısında, dünyanın sındayız. Her zaman sual soran ve rafya, tarih, sosyoloji, nazarî iktiMasan yolundan Pusana varmasışu buhranlı zamanında Türk silâhlı karşısındakinden cevab bekleyen sad ve ekonomi poKtikası, dünya na ihtimal verilmemektedir. kuvvetleri için, bahis mevzuu ol bir profesörle, kısa bir zaman için ekonomisinin bugünkü manzara ve Fakat düşman da cephenin güması lâzım gelen şey, tasarruf de de olsa, yer değiştırmenin zevkini problemleri, şehircilik, istatistik, ney kesiminde ihtiyat kuvvetlen sanat ve edebivat meseleleri hakteşkil ettiği gibi, bazı noktalara ğil; takviyedir. Millî Savunma büt bilmem hiç tattınız mı? kmda vazıh malumat verihneğe çesinin fasıllan arasında, ordulanilk sualimi sordum. da takviye getirmiştir. çalışılacaktır. Gazetecilik Enstitüsü ne zaDündenberi hüküm süren dur mızın savaş kudret ve kifayetine Türkçe doğru ve güzel yazma; en tesir etmiyen mahiyette fuzuli mas mandan itıbaren faaliyete geçegunluk, düşmanın yeni bir taarruaz yabancı bir dili sühuletle kulTEŞEKKÜR za kalkmakUn vazgeçtiğine delâ raflar varsa, bunlar tasamıf edil cektir? Gazetecilik Enstitüsünün önü lanma ve anlama çarelerine bakılet etmez. Fakat düşmanın yeni melidir; fakat Amerikan Amiralıln$aat Relsl merhum Haslb paşanın : lacaktır. Bu imıumî kültür bah s kuçük kerımesi taarruzlar hazırlamakta mühim güç nın dediği gibi, bir tasamıf hasta müzdeki güz sömestrinden itibaren leri yanmda meslekî ve teknik öğlüklerle karşılaştığı zannedilmekte hğına kapılarak millî müdafaa çalışmalarına başlamasına gayre* MEDİHA TAMER mızı, pek az da olsa, zayıflatabile edeceğiz. Kabul etmek lâzımdır kı retime de geniş yer verilecektir dir. Zira, evvelki gün Amerikan Gazetecilik tarihi, meslek, terbiye 2'8/'950 günü Hakkın rahm«tıne kavuşkuvvetlerine hücum eden düşmanın cek herhangi bir tasamıftan kat'î bizi, kasım ayından ayıran müddet ve ahlâkı, matbuat hukuku, habeı nıuş ve cenazesi 3/8/950 günu Goztepe kayıblannın yekunu 400 ölüye ba surette kaçmmalıdır. Ordulanmızı çok uzun değildir. Ders program alma ve bildirme sanatı, dosya vs •fmlı jerifınden kaldırılarak Sahrayı. cedld kabristanındakı ebedi lstırahattakviye edecek tedbirleri ve mas larını hazırlamak, hocalan ve meliğ olmuştur. arşiv tanzimi, harf ve makine çs gâhına tevdl edilmıştır. Kuzey Koreliler bu mühim ka raflan, fedakâr, vatansever Türk murlarile oldukça geniş bir kadro şidleri, tertib, daktilo, stenografi, Gerek cenaze merasimlne lştirak etyıblan kapatmak üzere işgal ettik milleti memnunlukla karsılar. Çün kurmak ve bunu işler bir hale koy fotografçılık vesaire .. mek ve gerekse muhtelif vasıtalarla leri yerlerde bulunan köylüleri ve kü bn millet, harb gücünü arttır mak bazı zorluklar gösterir. MakiGorüyorsunuz ki saha oldukça taziyet lütfunda bulunan akraba ve çetecileri birliklerine ithal etmekte mak için yüklendiği vergi yiikü ne bir defa kunılduktan sonra yü geniş ve cazibdir. Bütün bu bilgi dostlarımıza ve merhumeyl seven insanıyetll kımselere ayn ayn teşekkurnün; Türk banşının, kanının. istik rümesi nisbeten kolaylaşır. dirler. Ieri dort sömestre sıkıştırmak eme de bulunmak mumkun olamadığından Enstitü hangi gayelerle kuBununla beraber, Kuzey Koreli lâlinin ve toprak bütünlüğünün lindeyiz. bu satırlarla şukranlarımızın kabulunü lerin mevcudu oldukça yüksek bu sigortası ve garantisi olduğunu bi rulmuştur? Gazetecilik Enstitüsünden çıka istirham ederlz. Gazetecilik Enstitüsü yönetlunduğundan tehlike tamamen ber lir. Herşeyde tasarruf yoluna gideZefci Tttmer ailesl, Nazım Duygun meliğin ikinci maddesi bu sualinize cak gene yüksek tahsil mezunu sataraf edilmemiştir. Hücuma geçmesi lim. Fakat orduda asla. a'Iesi ve Muneover Goren nüest yılmıj'acaktır. Bu hususta her hanlâzım gelen cevabları vermektedir. mutasavver bulunan kınl kuvvetgi bir iltibasa mahal vermemek için Bu itibarla sayın Adnan Mende Enstitü için üç gaye aşağıdaki şelerinin miktan 4 tümeni bulmakta(19) uncu madde bu ciheti açıklares hükumetinin ordumuzun tak kilde hulâsa edilmiştir: dır. viyesine çalışmasını bütün Türk A Gazetecilik konularile ilgili mıştır ve der ki: «Bu belge her Müşahidler, kızıl Korelilerin tamilletinin memnunluk ve ferahla meseleleri araştırmak. hangi bir universite sertifikası maarruza geçmek üzere hazırlıklanna karşıladığına şüphe yoktur, B Gazeteciliği ilgilendiren ko hiyetini taşımaz. Enstitüye devam devam etmekte olduklannı tahmin ABİDİN DAV'EK nular hakkında ilmî ve meslekî öğ eden öğrenciler universite öğrenetmektedirler. cilerine mahsus hiç bir haktan fayretim yapmak. Torpil Adamlar. C Yabancı üniversitelerin ga dalanamaz.» Tekerlekli Mektebler. Enstitüye giriş şartlannı söyzetecilik enstitülerile ilmî işbirlığî Kadınlar Kocalannı yapmak. Milletlerarası gazetecilik ler misiniz? Türk lise olgunluk diplomasıYükseltebilirler mi? kongre ve konferanslanna katılmak Goklerdeki Kâbuslar. Bu maddenin ifade tarzından fa nı veya Millî Eğitim Bakanhğınca Çocuklan Terbiye Ualiyet sahasının ne kadar geniş ol Türk olgunluk dıplomasına eşitliği sulü Değışti. duğu görülür. Esasen bize böyle bir onanmış yabanfi bir okul diplomaAşın Fedakârlık Hodenstitüyü kurmak fikir ve kanaati sını a! mış bulunmak. Yalnız yönetmelığin yürürlüğe binliktir. ni Istanbul Basın cemiyetinin sabık idare heyeti yolladığı bir msk girmesi tarihinde basın hayatında Hârika Diş Tedavisi. tubla telkin etmişti. Gazetede çalı en az iki yıl bılfıil çalıştıklan, mesİhtiyar Kaduıın Vasilek teşekkülleri tarafmdan tevsik şan elemanlann, umumî kültür seyetnamesı. ve Enstitüye kabulleri tavsiye ediviyesini daha ziyade yükseltmek Almanya 2. bir Hitler len gazeteciler, iki yıl içinde müve meslekî bilgilere daha metodlu mi Yetiştiriyor'' racaat ettıkleri takdirde lise bitirbir surette sahib kılmak için UniEn Büyük Düşmanıme ve olgunluk diploması aranmaK versitece böyle bir Enstitü kurul siTin Enstitüye kabul edilirler. Böy mız: Sinek. Komşularla İyi Geçinlece halen gazetelerde çalışmakta menin Yolu. kıyorlar. Siz ki, sadece bir kardeş olup bu yeni teşekkülün vücudunedecekti. ! caıum. Bunu ne kadar istediğimi de den faydalanmak istiyenlere istifaAvrupa Çingeneleri bilirsin... Evet... Artık bir arada kavgası ettiniz ve küçük yaştan de imkânı sağlanmak istenmiştir.» Nihayet bir şey demiş olmak Ne Oldu' beri birbirüıizi o kadar çok sevyaşamak durumunda olduğunuza için: Necdet EVLİYAGIL diniz!. Tarihin En Kanlı Ovun Bugün nerede? diye sordum, göre, bu mânâsız vaziyetin ortadan Elini avuçlanmm içine aldım: Sahası: Kolosseum Ablasma gitti. Bu gece küçük kalkması lâzım! Şahizerciğim, sen bu meseleSandalla Olüme Gidiş. Meyvacıların bugünkü bir toplantıları varmış da... Kaşlanmı hafifçe çatarak: nin doğrudah doğruya bır ruh daİki Kıt'ayı Şaşırtan Kadıköyündeki o fare kapanına Bunu niçin ondan istemiyor vası olduğunu nasıl anlayamazsın? toplantılan Kadın... benzeyen apartımanda nu? sun? dedim. Evet, sebebi ne olursa olsun, büIstanbul Meyva ve Sebze Esnafı Sovyet Rusyada Ekalli Evet Ondan da istiyorum . Ama o ;ün mesele ruhî bir esasa dayanı Derneği bugün saat 15 te Eminonü yetler Nasıl Yaşiyor? Kısa bir sükuttan sonra Şahizer çok inadcı... Sen daha mâkulsün... yor ve onu da, sandığın gibi, biz Halkevinde bir toplantı yapacaktır. devam etti: Bunun için işin hallini senden bek cad etmedik. Kendi kendini ya Toplantıda, meyva istihsali bol ol Mübeccelin buraya pek sık liyorum... rattı... Bir hatadan bir hakikat doğ duğu halde fıatların yüksek olma uğradığı yok. Bize karşı mahcub Bu mesele. mâkul olmakla hal du ve rrukadderatımızı o tayin etti. sının sebebleri ineelenecek ve ahn olduğunu sanıyorum... ması gerekli tedbirler kararlaştırı ledilebilecek cinsten değil Şahizer. Beni dikkatle dinlediğini görünlacaktır. Olmasın mı? Onu bu hatadan Bizim banşabilmemiz için. evvelâ ce gülümsedim: döndürmek için az mı çırpınmış aramızdaki münaferetin yok olması Ruhî meseleler mantıkla ölçütık? lâzım ve zannederim ki, buna da lemiyecek kadar dcrindir bir ta Evet, hata etti ve hatasını ça imkân yok. nem. Nitekim, o derinlik ebediyete buk anladı... Ona cidden acıyorum. Niçin? Hem aranızda bir mü kadar gidiyor. Kendi düşen ağlamaz Şahizer. naferet olduğuna ben inanmıyo Maşallah, senin filozofluğun Yalnız mesleğine öyle sıkı bir rum ki! Çünkü buna ciddî bir seda varmış!. şekilde bağh kaldı ki!.. Hiç değilse, beb görmüyorum. MH A Ç I K T I R Biz bir hakikati münakaşa bu bahsi kaybetmediğini isbat edi Ciddî bir sebeb!. Daha ne is ediyoruz. Felsefeleri yapan da hayor... Hattâ kalbini de bu ideali tiyorsun? kikatlerdir, değil mi? uğrunda feda ettiğini sanırım... Siz çocuksunuz yavrum. Ha Evet, evet... Şimdi esasa geleŞahizer biraz durduktan sonra yatta ciddî şeylerin ne olduğunu lim! elini elimin üzerine koyarak ve sesi henüz bilmiyorsunuz. Bence mesetarafından 12 Ağs. 950 cumartesi akşamı Esas şu: Onunla aramda yıbirden gizli bir heyecanla titreye le sadece bir kapristen ibaret! Zi kılmış öyle bir şey var ki, bunun rek: ra, her hangi bir taassuba esir ola yenilenmesi kabil değil. Çünkü, as İskender, dedi. Senden bir şey cak kadar ne geri kafah, ne de ca hnda birbirimizden manen uzakKıymetli ses sanatkân NECMİ RIZA AHISKAN'm iştirakile bir hilsiniz. Bilâkis medenî bir dünya laşmış bulunuyoruz. Bugün madda rica edeceğim... akşam yemeği tertib edilmiştir Aynı 7amanda Taksim GazinosuAynı zamanda gözleri, beni mutî nın, modem genclerisiniz. Hele kin âleminde bırbirimiz içm nun yeni varvetesi de sayın davetliler için RoMeriler yapacaktır. sadece kılmak ister gibi en nâfiz kudretine den bahsedecek olursan, buna daha manasız birer kıymetten ibaretiz Bil<=tler Demek alâkalıları tanfınHan Ifi fiğ^,. 950 günündpn çok şaşanm. Bugün birbirleril Dargın veya barışık olalım, bu ebürünmüştü. Bir önsezi içinde: itıbaren her gun 20 00 den 24 00 e kadar (Taksim Gazinosu kapısmda emre âmade bulundurulacak) İstanbul Kulübünde, Park İnşallah, bence imkânsız bir harb etmiş, biıbirinin hanümanım sas asla değışmiyecektir. söndürmüş milletler bile sulh oCıtehndc tedarik rrümkint olacaktır. şey değildir! Emret!... dedim. Arkası var Senden ne istediğüni büirsin lup, aralanndaki kini yenmeye ba Kore'de savaş durumu Bütun Dünya MUSTOSSAYISt B U G Ü N TAKSİM Eczanesi Yardımsevenler Derneği Beyoğlu Şubesı Taksim BELEDİYE Gazinosunda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog