Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

MASILJ)LACAK Ttııkiyede neşir hakkı yalnız • CUMHURİYET» e aiddir. DUNYA HARBİ 43 « rmmm Şetıir istihbarat 8 Ağustos 1950 S O H B E T L E R [HEM NALINA MIHINA tonluk tanklar indirildi Altın Parise pîânörlerle iki oyuncuları subayianndan: Phlllipp Reynnids ifazan; Jngillz gizll Günler geçtikçe Rusların Fran ediyorduk. Yalnız, bu gibileri, üsada Müttefiklere karşı hangi nok mid vererek, oyalamak ve bu sutada mukavemete hazırlandıklarını retle hiç olmazsa bitaraf tutmak da an'amak daha kolay oluyordu. menfaatimiz icabındandı. Sovyet genelkurmayının hazırlaKaçanlar ve sürülenlcr dığı plâna göre, Kızılordu Paris ve Ruslara hizmet etmekle işlemiş civarmı tutacak, Müttefik ordulan olduklan cinayeti hiç bir şekilde m buraya yaklaştırmamak içln çe affettiremiyeceklerine emin olan tin bir savaşa girişecekti. Gene daha akıllı beşinci kollular, ParisSovyet askerî mütehassıslannın ten ve Fransadan mümkün olduğu fikrine göre, karşı taraftn taarruz kadar çabuk uzaklaşmağa bakıyorhızı bir, müddet için kesilecek olur lardı. sa, ondan sonra geriletmek kolay Hergün Bu gibilerden bir çoğuolurdu. Çünkü o zaman Sovyet nun, Rusların yardımile, kaçtıklakıtalan, Fransayı yeniden işgal rını haber alıyorduk. Fakat Ruslaediyorlarmış gibj, merkezden, şi rın bunları sırf kendi menfaatlerimalden ve cenubdan, büyük bir ni düşünerek kaçırdıklan muhaktaarruz hareketine geçeceklerdi. kaktı. Sovyet hükumetinin kimseGizli istihbarat şebekemiz, Fran ye dostluğu olamazdı ki bunlara olsız halkının ayaklanan büyük bir sun. Beşinci kolun ileri gelenlerinkısmının iştirakile, eskisinden daha den bazılarını kaçırmaktan maksadı fazla kuvvetlenmişti. Bundan baş onlann hayatını kurtarmak değilka, işgal makamlannda vazife al di. İleride bunlan rehine gibi kulmış eski "jeşinci kol da, harb kay lanarak, Fransadaki kendi adamlabetmek üzere olduklarııu hissettik nnın iadesini isteyebilirdi. çe, bizden tarafa dönüyordu. Diğer taraftan, Fransadaki Rus Bu suretle, yeni Sovyet plânım işgal makamlan, cephe değiştiren oğrenmemiz güç olmadı. Plâru der komünistleri gizliden gizliye takib hal Müttefiklere bildirdik ve neti etmeğe başlamıştı. Bunların karşı ceyi huzuru kalble ve kemali em tarafa iltihak etmek niyetinde olniyetle beklemeğe başladık. duğunu hissedince tevkif ediyor, Cephe değiştirenler Rusyaya sürüyordu. Esasen, Rusların plânına kimlerin Bu suretle, beşinci kol arasında güvendiğini bilmiyorduk. Şüphesiz pek hummalı bir temizleme hareketi ki buna ümid bağhyanlar, Kızılor başlamıştı. du komutanları arasında bile, pek Bu vaziyet, şüphesiz, bizi çok az bir yekun teşkil ediyordu. memnun ediyordu. Gizli teşküâtı Hakikaten, artık öyle bir devre zayıflayan düşmanımıza karşı gizli gelmişti ki, Rus askerleri ve Fran faaliyetimizi istediğfmiz gibi yüsız beşinci kolu, harbi kaybettik rütmek ve artbrmak kabil oluyorlerine kanaat getirmiş bulunuyor du. lardı. Şüphesiz, askerler kendilePariste isyan rinden istenilen şeyi yapacaklardı, Rusya, Paris etrafındaki müdafaa isyan etmeyi akıllarına bile getire plânında, kendi tahmininin hilâmezlerdi. Fakat «gönülü» komü fına, muvaffak olamadı. Büyük bir nistler öyle değillerdi. Onlar, Rus titizlikle ve bir takım ince hesablara hizmet etmeyi, kendi menfaat lara dayanarak hazırlanan plân, lerini gözetmek, iyi bir iş ve mevki daha ilk anından itibaren suya iüşsahibi olmak için kabul etmişlerdi. tü. Emrinde çalıştıkları efendilerinin Rusların böyle bir müdafaaya iflâs etmeğe başladığını gören bu hazırlandıklarını bildirmemiz üzeuşaklarm, başka kapı aramaları ka rine Müttefik başkomutanhğı taardar tabiî bir şey olamazdı. ruz kuvvetlerini bir misli arttırmış Onlar şimdi şöyle düşünüyorlar ve hiç bir noktada durmadan ilerdı: liyebilecek kabiliyete getirmişti. « Fransızlar ve diğer MüttePlân gereğince vazife alan Kızılfikler, bizi, Ruslara hizmet ettiği ordu birlikleri hiç bir yerde tutumiz için, harb suçlusu görerek, ce namadılar ve, mütemadiyen gerilezalandırabilirler. İyisi mi, daha va yerek Paris etrafında toplanmağa kit varken, cephe değiştirmeli ve başladılar. asıl maksadımızın Müttefik davasıParis civarmda şiddetli bir müna hizmet etmek olduğunu iddiaya dafaa harbine hazırlanan Sovyet imkân elde etmeliyiz. Bunlar, mu Genelkurmayı, bu plânında muhakkak ki, kendilerine göre pek vaffak olamayınca, hiç olmazs* makul ve mantıki düşünüyorlardı. şehri müdafaaya daha doğrusu, Fakat bu gibi kimselerin, hakikî tahribe karar vermişti. hüviyetlerini saklayabileceklerini Mağlub bir düşmanın, böyle taridüşünmekte aldandıklarına da şüp hî ve medenî bir şehri harab olhe yokru. Müttefik davası öyle bir maktan kurtanp, müdafaasız terhak ve hakikat davasıydı ki, buna ketmesi beklenirken, Rusların akancak maskesiz insanlar, hak ve sine karar vermeleri, bütün insanhakikat yolculan iştirak edebilirdi. lıkla beraber Fransızlann derin Onun için, elaltından bize mü nefretini mucib olmuştu. O zamana kadar için için kayracaat edenleri, kat'î surette reddetmemekle beraber, aramıza alma nayan isyan ateşi, artık' bütün hı Arkası Sa. 4, Sü. 5 te makta mümkün olduğu kadar ısrar alıkesir çarşısında biı yangın çıktı. İtfaiyenitkifayetsizliği ve susuzluk Gerçi Fatih, gemilerini hangi yoişe de göre, Yazan «••«^^•••••••t] ka bir bir fikre yarayacağı gibi bu yüzünden, muhtelif haberlere hakkuştan çektirerek Halic'e soktu, dalaca saplandığım için Dİr 400500 diikkân yandı. Zarar bilmiyoruz. Fakat şehre Bizans suriki müteahhid aleyhime bir maz kındakl tahminî rakamlar da 2025 lannın hangi kapısmdan girdiğirff bata yaptılar, imza topladılar, milyondan 9 milyona kadar inip biliyoruz. Nitekim biz de beşyü« Bu adam bizim mebusumuz de çıkıyor: Polis bunların Vakıfhandaki züncü yıla, hiç şüphe etmeyiniz, ğil, odunların mebusu...» diye Anfaaliyetlerini menetti İstanbul, Ankara ve İzmir gibi sürücü ve kırbaç sesleri arasında, kara'ya yolladılar. Atatürk de büyük şehirler haricinde diğer şeUzun zamandanberi Şehrimizde, ayağımız kayarak, burnumuz ko dar genişletebileceğimizi isbat et I finiz varsa, bir resmini de siz çe « Şunu bir çıplak vilâyetten narn hir ve kasabalarda itfaiye teşkilâBahçekapıdaki Dördüncü Vakıf ha kudan düşerek, dirsek dirseğe, İs tik. Geçenlerde Şile ile Çamlıca kebilirsiniz. Isvaç deyince hatırla zed koyunuz» dedi. Böylelikle An tının kifayetsizliği, vangın olan her nının zemin katında borsa harici tanbul Balıkpazarıncian gireceğiz. ve Paşabahçe aralarını dolaştım. dım. Ora halkmı da zulümden kur kara'ya geçmiştün. Bununla bera yerde, sık sık kendini göstermekdöviz alışverişleri yapan altın o Mutlaka iyimseriik modasına uy İstanbul'un güzelliğini pek yaklaş tarmak için hemen bir yolunu bu ber 1954 te olmazsa 1958 de gözleri tedir. Köylerde ise bilmem itfaiye yunculan bir kaç gün evvel polis mak isterseniz buna da şükür, madıkça bir türlü gcstermiyen or lup fethiae koşmalıyız. Diktacı mı mi kapayıp Türkiye haritasının ne vasıtası diye bir şey var mıdır? tarafından dağıtıldığı halde dün sa 1919 da Anadolu yakasmda hangi manlardan 1952 ye kadar tamamile dırlar, nedirler, bizden daha ne ka resine parmağınu bassam, adayhğı Belki bazı büyük ve orta halli köybah aym yerde yeniden faaliyete tepesinden sıvışacağımızı düşüiü kurtulacağımızı büyük bir sevincle dar ormanlan varken keçilerin îa mı koyabileceğimden jüphe etmi lerimizde elle basılır bir tulumba ' gördüm. Vatandajlarımız mangal yısmı iki yüz bine indirmişler. Biz yorum. geçmişlerdir. Fakat polis, altın o yorduk. vardır. Doğrusu bu yıldönümleri bıd'a kömürü için ağaçların ufaklannı, de ise, eğer yirmi müyona varyuncularının faaliyetine tekrar .TIJ Beş yüzüncü yıldönümüne gelemışsak, nüfusumuzdan iki milyon İtfaiyenin kifayetsizliği ve susuzdahale etmiştir. Hiç bir vergi mü tini kim çıkardı ise yakasından soba odunu için ortancalarını, kelim. Bizim gazetecilerimiz nerede da fazla keçi bulunduğunu biliyorise yüz elli milyon açığın nasıl ka luk yüzünden bütün Balıkcsir çarkellefiyetine tâbi olmadan altın ti tutup demokrasiye teslim edece reste için büyüklerini öyle bir şevk sunuz. Ingiliz turistlerini gölgelenpanabileceğini dekoratör Kenan şısının bir kaç saat içinde kül olcareti yapan bu zümrenin faaüve ğim geliyor. Biz çocukluğumuzda ile kesip biçmektedirler ki Fadirmek için Ada keçilerini ağıllara dan, dış ticaretin nasıl nizamlana ması, felâketin verdiği yeni bir tini önlemek için alâkalılar ve aa bir 19 ağustos, iki de bayram oi tih sağ olsa da kayığına bir kütıkayan Kıbns idaresini de yıkrek bulmak lâzım gelse İsveç'e cağım ressam Çallı'dan, paranm derstir ama, acaba bu acı dersten lâhiyetli makamlardan kat'î surette lirdik. 19 ağustos Hamid Efendimimakta daha fazla gecikmemeliyiz. ibret alacak mıyız? Öyle sanıyoruıo direktif almışlardır. zin cülus günü idi. Pencerelerimize ısmarlamaktan başka çare bulamaz. Demokrasimizin sancağı üzerine al nasıl kazanılacağını benden ve na ki yalnız Balıkesir itfaiyesini kuvsıl harcanacağını da Halil Lutfi Eve yer lâzım, bir koru, içinde Altın oyuncularının bu borsa bir kaç cam fener asar, iki baytın sırma ile »keçiye hürriyet, orvetlendirmek, yangına karşı İstanharici alışverişleri etrafmda İs ramın da birinde seker, ötekinde oturanlara tarla lâzım, bir orman, mana ölüm» şiannı işleterek, dö dostumuzdan soracaklar. Fatih'in bulda olduğu gibi, şehrin muhtelif tanbul Defterdarı Mehmed İzmen et yer, ağız tadile hepsinden kur tarlaları domuzdan korumak için nen dünyada baltamızuı sapından heykeji veya snıdı nerede dikil yerlerinde su depolan yapmak lümek lâzım geldiğini Cumhur Başdemiştir ki: tulurduk. Ne ellinci, yüzüncü, iki kalınlı inceli çit lâzım, koru ile or başka haşebî tnadde bırakmayıncızumunu duyacak; fakat diğer ka« Bu alışverişleri yapanlar V2r yüzüncü, ne de üç yüz veya üç yü man arası bir şey, ufuk boyu, ufuk ya kadar cihadımıza devam etme kanından sormuşlar. Bereket sade sabalarımız, kendilerini, Arab harflar boyu bir bozlaşma, bir saramıa, liyiz. Insarf cemiyetlerini demir ce bir vatandaş sıfatile, bazı kim lerile yazılmış levhalarla Allahın gi mükellefi olmadıkları için faa züncü, dört yüz veya dört yüz elliyetleri gayrikanunîdir. Tabiî Ma linci yılında başımıza bir fetih der istanbul'un güzelliklerini gör göre parmakhk arkasından kurtarmak selerin daha önce ileri sürdügü bir muhafaza ve sıyanetine terketmekliye, bir alışveriş yapıldığınr tes di açmamışız. Ordinaryüs profesör bilcüğin kadar... Bir zamanlar sırt Amerikaya düşmüşse, keçi milletini fikri öne sürmüş ve « Rurnelihi te devam edeceklerdir. bit etmek için bir çok defalar te doktor Gökayın V'aliliğine kadar, üstü y^tsanız gökyüzü görünmiyen ağıldan kurtarmak şereti de bizlere san restore edilerek» oraya konulyerlerden, şimdi, yüzükoyun uzaıı nasib olmalıdır. Bir defa daha yaz sa nasıl olur, demiş. Balıkesir Belediyesi, itfaiyesini şebbüs yapmış fakat bu kanunsuzdört yüz doksan sekiz defa keyü sanız gecekonduculara kaldırım luğu bir delille tesbit edememiştir. mıştım, bir vakitler Bolu mebusu Rahmetli Cemal Paşa dördüncü kifayetli bir hale koysa, susuzluk Altın oyuncularının bu alışveriş mizce, rahat rahat sene değiştir veya çeşme vadeden Fahreddin Ke iken, ormanlann, kesilmekten baş ordudan Istanbul'a döndüğü vakit, derdine karşı da su depolan yapleri Maliyeyi vergi bakımından a mişiz. Şimdi ise toza bat, 500 üncü rim dostumuzlın, dürbünlü objektiHisan deniz müzesi yapmağı dü tırmış olsaydı, bütün çarşısının, yıl, çamura bas, 500 üncü vıl, üstlâkadar etmektedir.» şündü ve bir heyet topladı. O sı içindeki mallarla kül olduğunu görsüz başsız, saçlı traşlı güvey girme rada Maksimlien Tchurcher adın mek felâketine uğramaz ve şehrin Bu mevzu ile Kambiyo Müdürlükorkusu içinde sevgilimizin aşkıda bir Isviçreli şehirci ve mimar diğer mahallelerinin de alevlerl* ğü de alâkalanmaktadır. Kambiyo da Istanbulda idi. Heyetin hazırla tehdid edildiğini gören halkın, enMüdürlüğü, döviz alışverişlerinin nı unuttuk. Bundsn başka kim biDAĞİSTAN ASLAN1 dığı raporu ona verdi. Bizim heyet dişe ve korku içinde panik yapmaancak bankalar arasında olabilece lir daha bugünden kaç bin kişi Vazan: Tank Mümtaz Göztepe Hisan restore etmeğe karar ver 6ina şahid olmazdı. ğini, altın alışverişinin de kambi 1952 nin o günü için dillerini bileEn muazzam Rus ordularımis. Yani hem tamir edecek, henı yo mevzuatına göre bir borsa daire mektedir. Bir nutuk, bir nutuk, na ve meşhur Rus generalleŞehir ve kasabalarda itfaiyenin de burcların üstüne eski külâhlan sinde olması lâzım geleceğini be hele arada gürültü yasağı da çıic •jç Kadının gebe kalmıyacağı rine Dağistan ve Çeçenistanı kifayetli bir hale konuLması ve su mışsa, sade nutuk, « Ah şoför geçirecekmis. Sanatkânn akh yeyan etmiştir. günler tam 35 yıl dar getiren İmam depolan yapılması, barış zamanınefendi, cezası benden, bas kornerinden çıkayazdı: Şamil'in hüyük zaferlerL (Doçent Kâzırn Ansan) da halkın evini, barkını, dükkânıyi...» dedirtecek, yahud, İstanbul •ff Cinsî arzu ile akıl arasındaki jc Dağistan aslanı Hisar işte bu gördüğünüzdür, nı, maluıı, millî servetini korumak Ulaştırma Bakanı şehrimizde radyosu rahmetli Hafız Sami'nin •k Şamil'in Avaristan mubocalama dedi, onun duvarlarını tamir etmek bakımından ne kadar lâzunsa, harb Ulaştırma Bakanı Tevfik İleri dün bütün gazellerini plâk plâk çalsa için bir veya iki yıl çalısıldıktan zamanı için de daha büyük felâtekrar «ehrimize gelmiş ve Denizyolhareboleri (Doçent Bülend Davran) larında tetkiklerine başlamıştır. Bakan ve hoparlör düğmeleri sonuna kasonra, eğer gelip de görenler, eski•k Çeçenistan ve Dargo •jf Cinsî temastan zevk almayan ketlerden korunmak bakımından o Genel Müdürlüğün ser^is ve işletme dar çevrilse diye kendi kendinizi sinden hiç farklı bulmayıp, « Sanyıldırım savaşlan kadar elzemdir. kadmlar âmirlerinl dinlemekte. Denizyollarının yiyecek kadar nutuk, yahud, daha ki bunca emek ve para sarfetmi}*k Kabartay ve Gürcistan ıslahına aid alınacak kararlan tesbit beğeniyorsanız söylev... Fatih'i çok (Profesör Marc Lanval) ler de ne yapmışlar?» derlerse, mu Yangın söndürme vasıtalan r* etmektedir. akınlan Eîsareti ve sevdiğimden ve hatırasını daima •jf Evlilik buhranı tertibleri, milli savunmamızın pasif vaffak olmuşsunuzdur. ölUraü. Cemil Parman Ankaraya gitti hoş tutmak istediğimden, 1952 ma(Prof. Ferid H. Saymcn) müdafaa tedbirleri arasında en baj« Tamamı: 4 cild: Bir arada Mütehassıs bir sanat adammın Denizyolları Genel Müdürü Cemil yısı için vilâyet dışında bir yazlık •Jr Hayat dönümü devresi bu tenkidini duymasaydı, kâtib ta gelir Başka memleketlerde yaParman Ankaraya gttmlştir. Genel Mü peylemeyi düşünüyorum. Istaluvin •jf Cinsel ruh baskıları cildli 500 kuruş dür Ankarada Devlet Bakanlığı nezlere ve mühendislere uyup, rah nnın harbinde kullanılması muhYalnız 4 üncü cildi cildsiz (Prof. Rasim Adasal) dinde 950 51 Marshall plânından De. Birleşik Milletler Cemiyetine metli Cemal Paşa bundan otuz bej temel atom bombalanna karşı ta200 kuruştur. nteyollarına ayrılacak tahslsat mevzu teslim olduğunu brldirseler dahi, •jf Sevgiliniz sizi bıraktı mı? yıl Önce Hisarlara külâhlarl giydir haffuz tedbirleri aluurken biz, bir İNKILÂP KİTABEVİ unda yapılmakta olan toplantıya Deniz o günkü gazeteleri de okumıyaca •Jt Nişanlılara tavsiyeler.' miş olacaktı. Hisar kendisi artık kaç tane yangın bombasının çıkayolları projesinl götürmüştür. 68 sahife 50 kuruş bir anıd olduğu için, ya Fatih'e lâ racağı yangınlara karşı korunma Mahallebi fiatlan arttınlmıyor ğımdan şüphe etmeyiniz. Sütunlarda birbirlerini iterek, müşebbehleyık bir şey yapanz, Fatih Hisan, tedbirleri almakta bile ihmalkâr Mahallebtciler Derneği Vali ve Beleyahud gücümüz yetmez de şöyle davranıyoruz. Son misali işte BaBütünlemeye kalan öğrencidiye Başkanı Gökaya gSnderdiğl bir rini, müşebbehünbih veya lehböyle bir şey yaparız, o zaman da lıkcsir yangınıdır; 35.000 nüfuslo mektubda flatların arttırılmaması yo lerini ileri süren yıldönümü yalere, son müfredat proglunda Belediyenin aldığı karan pro zılan, kim bilir Fatih'i kendinden Hisar Fatih'i ezer. Ya Boğaziçi? ramlarına göre bir şehrimizde çıkan yangını, bir testo etmijtir. Vali ve Belediye Baş başka nelere benzetecektir? BiliBir fıkra hatırıma geldi. Ata felâket haline gelmeden söndürecek (Münevver Dosdoğru) kanı Gökay fiatlann arttırılmıyacağı yorsunuz, Leylik edebiyatta hatib 21/7/950 tarihinde Kulübümüz türkün tanıdıklarından bir jandar vasıtalann kifayetsizliğidir. nı bir kere daha kendilerine bildirtarafından hazırlanan ve başkası söylese dinlemiyeceği, mijtir. Merkez Lokalinde vuku bulan yan ma subayını Van'a tayin etmişler. Bu felâketten, geniş ölçüde bir "Miüî Eğitim Başkanlığınca Be\Tielmilel iliıp tarihî kongresi muharrir de başkası yazsa okugın dolayısile maruz kaldığımız Bir gün Dolmabahçe sarayına gel ders almalı; sehir ve . kasabalanyardımcı kitab olarak mıyacağı ne varsa hepsini sizler di, « Aman yapmasınlar, kıyma14 ağustosta AmMerdam'da toplanacak bina ve muhteviyatına aid zararın kabul edilen olan Beynemilel S ncı ilim tarihi kon için hazırlamıstır. Onlar beş yüsinlar,» diye yaverlere yalvarıp ya mızda, yalnız kaza neticesinde çıgerek takdir ve tesbitihde gerek ta kardı, gresine memleketimiz adına Prof. Sallh züncü yıldönümüne bit gün önce kaâ Tangınlara karşı d«fil; bir harb Murad Uzdilek iştirak edecektir. Pro kavuşmak, siz ise onu Dİr gün ayyün eden meblâğın eda ve tesvi Bana da olur Vana da, di halinde düşman bombalannın çıkafesör bugün uçakla şehrimizden ayrıönce atlatmak için güneş hiç olyesinde Galatada Ünyon hanmda yordu. racaklan yangınlara karşı pasif lacaktır. Satışa Çıkmıştır. mazsa yedi yüz defa daha doğup Arasıra işittiğimiz bu fikir de yü müdafaa bakımından da tedbirll mukim İTTİHADI MİLLÎ TÜRK Fiatı 125 kuruştur. hepimize İstanbul'un halini gösŞEVVAL 22 PAZAR SİGORTA ŞİRKETİ tarafından rürse galiba Hisara da, Fatihe de, bulunmalıyız. Unutmamak lâzımdır İ N K I L  P KİTABEVİ terecektir. ki hava harbi yüzünden, memlekegösterilen azami kolaylık ve sürat Boğaza da olur. Fethin 500 üncü yıldönümünde tin her şehri, her kasabası, her e Ne ise yıldönümü sözü çıkalıKulübümi'zce her bakımdan takdir c Fatih için en büyük, en şerefli, en köyü cephedir ve bomba hücuradanberi şehrin etrafını gecekonduâ vc şükranla karşılanmış olduğun3 o güzel anıd bu sehri biraz şehre larla donatarak, ikinci bir beş yüz dan mezkur sisorta şirketine ale benzetmek olurdu ama, şehri şehre larına maruzdur. yıl daha kalırsak, belediye sınır6.01 13.20 17.13 20.20 22.07 4.02 v. nen teşekkürlerımizi arz ve iblâğı benzetecek ne varsa lugatimizde lannı Rumeli'de Edirne'ye; AnadoE. ] 9.40 4 5!) 8.53 12.00 146 7.41 bir borc telâkki ederiz. rıepsi lüks, daha doğrusu lüküs... luda hiç olmazsa Ankara'ya ka Fatih ve Fetih Falih Rıfhi Atay\ Felâketîn verdiği bir ders daha! Çıktı. Bu sayıda Seksoloji IMAM ŞAMIL \ Ga'atasaray Spor Kiübü Riyasetinden: FİZİK ORTA II ş i fTüİÂLİ ^m Öksürüğü keser. ^ [klndl m Doğru dürüst geçiniyorlar sanır san şey olmasın. Erkek değil mi Nasılsın hayatım... Yok dediler.. bu isimde bir sınız; ama öyle değildir. RukLye siniz? Iyiyirtı .. Biraz daha geçerse hasta yok dediler.. 1 Hanım kocasını kıskanu . Her ka Ayol, vallahi bir şeyden hadaha iyi olacağım... Yaa!.. Ben Rahmjyi bulayım dın kocasını kıskanır, ama Rukıye berim yok! Aman şekerim kocamın sesini öyle ise... Hanım öyle değildir. Gencliğinde Hadi, hadiii! Ben bilirim. Zane kadar güzel taklid ediyorsun? Sen bildiğini belli etme... haminnesinden: ten benim talihim olsaydı... Ederim ya!.. Olur Şimdilik Allahaısmarl»« Erkeğin çanağı iki ise, birini işte böyle yaşarlar. Tiyatroya Ama yüzüne bakayun da; sen dık. Deli olacağım. Hay Allah.. kırmalı! diye bir söz işitmiş. Şimdi gidilmez, sinemaya asla. Hanım gün de benim yüzüme bak... Aaa! A* * * elinden geldiği kadar bunu tatbik düzleri gezer, geceleri Kâmil Beyi man ben fena oluyorum.. gözlerim Rahmi Beyciğim.. Kâmili göetmektedir. Hem manen, hem mad eve hapseder. kararıyor.. kuzum bana bir... en receğim geldi. Hastaneye gideceğim. Eve kadın resmi, kız resmi, hatjeksiyon .. Hayalât görüyorum... tâ şu günlerde guzellerin fotograf Geçer canım.. fazla içtiniz de siyesi üzerine getirttiği bir diploHer gün kazı, her gün kaza, ne olarını basıyor diye «Cumhuriyet» •••»^^ Yazan malı sıhhiye memuruna iğneleri ondan.. lacak? Biraz dinlendir yüzünü. gazetesi girmez. Aman bırakın şu ?esi... İçime yaptırmaya başlamıştı. Bu yeni :ğ Tıraşlı tıraşlı nasıl gezeyim? Mecburî olarak sinemaya gittikneci yakışıkh, boylu boslu, mavi fenalık... aman.. fenalık.. bana bir Aman efendim. Evden daireye, leri zaman hanım, beyi mutlaka gözlü bir gencdi. Eli de o kadar iğne... daireden eve.. Arkadaşlann haftabir şapkalı kadının arkasına otur Peki... İçeri odaya buyurun.. hafifti ki.. da bir tıraş oluyor. Ne oluyormuş, tur. Onu bulamazsa Utahlı sahneKâmilin hastaneye kaldınldığı ben de şınngayı alayım da... her gün tıraş. Galiba aşifteler hoş Doktorlar, sinirdir diyorlar Beyin gizli gizli içtiği içki ile alkolerin perdeye aksettiği sıralar htarihten bir hafta sonra bir gün iğ O gün iğne, mutaddan daha hafif lanmıyacaklar değil mi? Allah ca Ne olacak.. Her gün içime çekiyo lık olduğunu anlatüklan zaman: sıldar: neci geldi. O gün Istanbula inece geçti.. ve Rukıye Hanım, iğneyi, N V nınu alsın da kurtulayım. Zaten rum. Ben de anlıyordum. Efendim, Ay, gözü kör olsun.. Rujumu bende talih olsaydı, sana mı dümüteakıb.. deten. Evde her gün bir bardak, düşürdürn, Kâmil.. şunu ara. ne evle, ne barkla, ne benimle hiç ğini, akşam üstü hem bir küçük Neyi? Ben.. biraz.. hastayım.. siz.. be Göremezsiniz.. şerdim? Pırlanta gibi bir kurmay bir şeyle meşgul olmuyordu. Şimdi akşamcılığa, hem de iğne yapmaya bir tabak, hattâ bir sürahi kınlma Neden?.. Adamcağız yere eğilir. El yorda albay istedi de vermediler. Ne o? Neyi olacak? Erkek kısmı böy ni.. yalnız bırakırsanız memnun osını daima uğur sayar. Oturup du mile arar, arar.. Sahne bittikten ledir işte. Karısını ihmal eder, gö ne olacak. Daireden de kovarlarsa gebnesini rica etti. Çocuk çıktı lurum.. dedi.. Kâmil diye yatırmadık.. gitti. Rukıye Hanım da hemen ber Askerrrü}. Askerin şanı da var, şe zü dışandadır. Kâmil işitiyor mururlarken mutfakta bir şangırtı işi sonra: Mezuniyet aldık. Bakırköyüne Yaa! Ne diye yatırdınız?. Evet, biraz istirahat ederseniz refi de, saltanau da.. Sende ne var? 6un? Ben mesud değilim. Sinirle yatıracağız. En az bir ay tedavi lâ bere.. oradan masajcıya gitti. Aktince zavalh Kâmil Bey: Söyliyemem.. hem hastane ıda Aa! Kucağımda imiş.. buldum. Söylesene?. şam yedi buçukta eve döndü. Se iyi olur. Çok içtiniz.. Merak edirim bozuk. Mazhar Osmana gide znn. Gene bir şey kınldı! diye ü Arama Kâmil! der. Yahud.. lecek bir şey değil, diyerek hanı resi mesul olur, hem Kâmil... kizde de iğneci geldi. ceğim. Parah mı? Ben gitmek istiyorum.. görerüntüsünü izhar ederken Rukıye Şu arkamızdaki adama bakmı odasına götürdü... Kendisi de Ayol sana söylüyorum. Sende Hayır; meccanl. Aman bu akşam canımı yak çekildi. Beş dakika sonra gene iğ ceğim geldi.. iki gün sonra Rukıye Hanıma Hanım: sana.. Ayağı ayağıma sürülüyor. ne var? Ne ise bari. Dci yongadan beş mayın Allah aşkına! diye enjeksi neci tekrar odanın kapısmı vurdu.. kuvvetli B vitamini şırıngalan baş İki güne kadar çıkıyor.. çok Oh oh! Uğurdur. Başımıza ge Kâmil Bey döner: Rüküş kızım.. Bende de sabır lar. Eczacının çırağının eli çok ha on para geliyor, onu da oraya har yona razı olmadı. Sonra yapanz, lecek şey, tabağa geldi. Sağlık ol Affedersiniz. Ayağınızı çeker Müsaadenizle hanımefendi! iyileşti.. şimdi sizin görmeniz, belki var, sabır. Sen o nedir bilir misin? fifmiş. obnaz mı hayatım? diye bir lâübacamıyalım. bir şok yapar.. sun. Ya hasta olaydın daha mı iyi misiniz? dedi. Aaa! Beyime de bak! Kim Ve bir gün... Kâmil Beyi alıp lilik, bir lâübalilik. Çocuk ciddî Bir akşam Kâmil Bey eve geldiği olurdu. Bak, üç numaradakinin Nereye çekeyim? * * * Biraz gelir misiniz!. kime sabretsin? Sinema yok, tikansına konsolto yapıyorlar. Oyle Bayanın ayağına dokunuyor yatro yok. Evde kâğıd oynanmaı. eaman kansını iki gözü iki çeşme gittiler. Rukıye Hanım kocasının çocuk.. olacak ki pek sulanmadı... Odanın kapısını açtı.. göründü.. iki gün sonra Kâmil Bey eve bu hastahğmdan pek müteessir ağlar bulur. Başladılar çekmeye: mi olayım? muş da. Rukıye Hanım iyice baktı. Baloya gidilmez.. Otomobil yok, döndü.. Rukıye Hanım kocasını görünüyordu. Bendeniz rakı içmem, bira içe Ne o! Rüküş.. Ne oldun? A'lah saklasın. Ne münasebet Siz ayağınızı öne sürebilir mi takma yok, takış yok. Bir de sab Teşekkür ederim. Şimdi ken büyük bir alâka ile karşıladı... O rim, diyen çocuğa Rukiye Hanım.. Ne olacağım? Şu halime bak canını' siniz? Bir kere deneyin de öyle retmiyecekmiş. Istersen etme! Ekadeh kadeh rakı çekerek muka dimi daha iyi hissediyorum. Güle eski hırçınlık yerine büyük Dİr Mandaya döndüm. Oyle ise ne şikâyet ediyorsun? söylev in! güle.. ben size haber gönderirim.. şefkat: linde ise etme!. Bıında ağlayacak ne var yav Bu teessürün ilk tesellisini din bele etti. Sarhoş olmak istediği ha Şikâyet ettiğim yok! Bir şey Hakikaten Kâmil Bey önündeki bir kaç gün dinleneyim.. dedi.. o Kâmilcim, hayatım nasılsm.. Rüküş yavrum. Bırakalım bu rucum? Senin yapın böyle! Rah dersleri almakta olduğu imam e linden belli idi. Nihayet cıvıdı. kınldı dedim. gitti hanım biraz sonra şezlongdan koltuğun arkası tamamen kapalı mevzuu. Sen sordun, ben de söy Hayatım.. enjeksiyon.. ha.. ba kalkü.. biraz oturdu... Telefona geçmiş olsun.. aman sen yokken metli annen de kalem gibi değil fendiden aradı. imam efendi, tabur Kınlır a! Ev bu... olduğunu görünce: imamlığından emekli dinc bir a na nasıl kıyıyorsun.. bak şu halibenim de başıma neler geldi. haledim. di ya! Tam bu sırada bir şangırtı daha. Affedersiniz! Yanlışlık oldu.. damdı. Cenabıvacibülvücudün hik me.. falan filân.. Aman bu naylon gitti.. bir numara çevirdi.. yaletler gördüm.. deli oluyordum... Kâmil Bey iki günde bir tıraşa Sus! Onlan abdestsiz ağzına işte! Ustüne düştükçe bijyle diye özür diledikten sonra kansına: Sen misin Zehra.. aman haya Ben de öyle. alkolün tesirile başladıktan bir hafta sonra Rukıye alma! Ben kollarımı masaj yaptı metinden sual edilmiyeceğini izah lardan da illâllah.. Of yanıyorum olur. Sağlık olsun deyiver... Nedir Ayol, mahcub oldum. Insanın tan sonra erkeklerle, kadmla sıcaktan. Sen yanmıyor musun | e tım.. ben deli olacağım.. başıma sommambül olmuşum.. bir gece Hanım kocasına: racağım. o elindeki? ayağı koltuğun altma girmiyor. nn nizamı âlemi idame için birleş kerim? Of... Ben içeri gidiyorum. geleni sorma... Gelemem.. hasta hastaneden kaçmışım... Sen de ne biçim müslüman Mecmua. Yaptıralım ama ,o biraz pa tiklerine dair vâızlar verdi. Içkinin Seninki girmiyorsa, onunki de sın bilmem ki. Ne namaz, ne niyazl Yaa! Aman ne tehlikeli şey... Bu fistandan da bıküm. Aman bu yım.. çıldıracağım... Gözüme haya Ne mecmuası? girmiyor. Allah Allah.. Aldanmı (diye bir kusur daha buldu.) Ben halı bir şeydir. Maamafih.. bizim haram olduğundan bahsetti. Aplâmba da... Şu kırmızı... aja... şey.. letler görünüyor... Yok, vallahi de Sen hiç bir şey hatırlamıyor mudoktor Şabanın tanıdığı bir Rua destin şartlannı öğrettikten sonra Canım ingilizce. şım. Bana öyle geldi. Aman sus da imam efendiden ders alacağım. dönmüyor.. ğil» ben ne kadar içtiğimi bilirim.. sun? kadıncağız varmış. Çok iyi imiş. giderken Rukiye Hanım imanun ajabur.. aman dilim Dur bakayım... Kadın resim filmi seyret. Hiç bir şey... Ne dersi? başım dönüyor... Abajuru yakıver.. hayır.. kocam.. ayol hastanedeki ko Sb'yliyelim gelsinl lerî H.eğil mi? Buna rağmen hanımın kocasına elini öptü; o da onun alnından öptü. cam.. gömleğine kadar o idi.. son Kat'iyyen? Yok canım. Nerede kadın res fazla bir muhabbeti ohnaf'ğı has Kadın mı? Yaaa! Hem de Kâmilin arkadaşlarından Rahmi rsaı... Ben odama çekildikten son Kat'iyyen.. mı? talığı, sıkıntısı, jinirliliği sırasında Rus.. güzeeel. Hastalığımdan da is iki üç günde bir eve gelip Rukiye ra tekrar çağırdım... Kimi olacak, Sonra? Bu ne? kendini gösterir. tifade.. sen beni öldüreceksin. iğneciyi.. bu sefer de asıl iğneci Hanıma kocasının halini anlatırdı Sonra dönup gelmişim.. Ayol çorab ilânı. Aman ne halin varsa gör. Dikgeldi... Bilmem.. doktora gidece Istemez canım.. gelmesin. Sen Hastaneye kaldmldıktan dört beş Şimdi ne olacak?. Ama kanlarm bacaklan değil kat edeydin. Kimbilir neler yedin! ğim. Bende... Yok a canım. Herif gün sonra geldiği zaman: kime istersen ona yaptır. Tekrar âsabım gerilirse, sinirmi? Ben üç numaraya kadar gidiyorum. Bakırköyünde.. bugün mektub al lerim bozulursa, kavga edersem, Vallahi hanımefendi.. Kâmilin Galatasarayda bir Lehli mi Çorâb ilânı da öküz ayağına Hâçlarını unutma.. deyip çeker gidım ayol.. peki.. ara bakalım... birisine çok canım sıkılırsa röfulhali iyi değil. Bir ayda iyi ölacağıvarmış... Pek medhediyorlar. giyilmez ya! der. Adamcağız yapayalnız hastaBilmem.. rehberde vardır.. Hulâsa efendim! Kâmil Beyin et na hiç aklım ermez. Uyku uyuyaman oluyormuş.. tekrar teper di Aman sus! Biliyorum. Erkek lığı ile uğraşır. Yani Kâmil Beyin rafındaki kıskanclık dairesi bir ta mıyor. Muttasıl içki istiyor. Iğne yorlar.. değil misiniz? Gelsene buraya. Bi hayatı bir cehennem hayatıdır. Ruraftan son derece sıkı bir şekilde ipliğe döndü.. diye fena bir habeı Ertesi sabah sekiz buçukta.. tele Aman Allah saklasın.. raz daha yakm gel. Nedir bu du kıye Hanıma gelince; gitgide can Din dersi. Erkek olup da di daralırken, hanım kendi hayatına de getirmişti. çocuğum.. Senin de ağzın süt ko fon sıkı sıkı.. çahyor.. Rukıye HaO gün bu gündür.. Kâmil Beyin dağındaki? lanmakta, hayattan nasibini almak nimizin şartım şurtunu öğretme aid kaprisleri zavalh Kâmil Bey» Rukıye Hanım, haftada iki defa kuyor. Şimdi geliyorum. nım mahmur mahmur telefonu açı başı dincdir. Rukıye Hanım ma Ne bileyim ben? Görmüyo tador. din ki. kabul ettirirken bir küçük hâdise masaja gidiyor, gün aşın B vitami On dakika sonra hanım, bir pem yor. sörü savmış, din derslerini bitirmiş, rum ki. Böyle yaşayıp dururlarken, Rukıye O bana düşmez. Senin babana, oldu. Kâmil Bey bir gün zilzuma yapıhyor. Haftada bir saçlannı yap be robdöşambra sarılmış.. sendeli Alo!.. Ha, sen misin Zehra.. iğneden vazgeçmiştir.. bütün kork Aynaya bak! Hanımda büsbütün bir azgınlık annene düşer. sarhoç bh" halde e,ve geldi. Gehne tmyor, Gelişiyor, güzelleşiyor; ama yerek geliyor.. masanm başındaki ne var? Ne dedin? Olamaz.. müm tuğu, kocasının uykuda gezmesi Bir şey görmüyorum. hasıl olmuştuı. Sus! Onlan kanştırma. Allah di, getirdiler. Bir kaç arkadaşla Kâmili akhndan çıkaramadığını de ceketini çıkarmış.. o da koyu kün değil... Kız şaka etme!. Şimdi dir.. onun için artık geceleri dışan Ayol.. kör müsün? Dudağın Kâmil Bey her gün tıraş olurken, onlar yattıkça bana ömür versin, birlikte mutadı hilâfına çokça iç Içini çekerek konu komşuya da kırmızı, loş ve ketum bir ışıkla geliyorum . çıkmıyor.. eski ahpablarına boykjt mosmor olmuş. şimdi karısının tazyikile iki günde Imama ayda on lira olsun vermîli miş. Ertesi akşam gene aynı şekil. haber veriyordu. On gündenberi alacakaranlık... Rukıye Hanım, Rukıye Hanım, çalıpalmaca bir ediyor.. bu, onun için de, Kâmil Hiç farkmda değilim. bir tıraş olmaktadır. Hanım, din der^indea sonra.. bir Uçüncü akşam gene öyle. Nihayet eczacı çırağının iğnelerinden bir is bir iki demeden iğnecinin boynuna tuvalet, sırtına bir fistan.. doğru Bey için de ba» dincliğidir. AUall . TabiL Bari belli etme de, in Suratın işkembeye döndü ayol. çarpınüya tutuldu. arkadaşlan Rukiye Hanıma, KâraD tifade görmediği için Rahminin tav sarılıveriyor. rahatlannı bozmasın! Zehraya.. HAYAIET Mt İDİ? Burhan Feleh ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog