Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

Bı, C, D, VİTAMİNLERİ KATILMIŞ Yegâne kuvvet Vitat GIDASI umhuriyet KURUCUSU.'TUNUS NADÎ F. Köprülü, Beyin ve Batının hazırlığı Schuman'la görüştü Ingiliz Hariciye Nazırı, Atlantik Pa ktına iştirakimize dair teşebbüsü iyi karşıladı ,. Törk isteğinin, Atlantik Paktı, Dış İşleri Bakanları Konseyinin gelecek ay NevYork'ta yapacağı toplantıda görüşiilmesi muhtenel Amerika, jngiltere ve Fransada silâhlanma gayretleri artfırıldı 27 nciyıl Sayı : 9338 Telgraf ve mektub adresî: Cumb.tıriyet, îstanbul Posta Kutusu îstanbul No 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yazı İşleri: 24299, Matbaa: 24290 Pazar 6 Ağustos 1950 Her şeyde tasarruf, fakat orduda asia! Washington 5 (a a ) (United Press) Âyan meclisi cuma günü, 35 milyar 052 milyon 362 bm 228 dolarlık tahsısata aid kanun tasansını kabul etmış ve Avrupa kalkınma plârunda 135 milyon dolarlık kesmti yapılması yolundaki teşebbusu akım bırakmıştır. 4 hafta suren muzakereyi müteakıb kabul edilen bu kanun temsil cıler ve âyan meclislerinın gorüşlerini telıf etmek rraksadıle müşterek konferans komisyonuna arzedılecektır. Japonyaya 100 milyon dolarlık ıkrazda bulunulması hususunda âyan meclısince verilen karann muşterek komisyonda bahis mevzuu edılmesi muhtemeldir. Gelecek 30 haziranda nıhayet bulacak malî sene zarfında devlet Arkası Sa. 3. Su. 2 dc İ Cumhur n»jfc«ınmiTnı Amerikan filosn Komutam Amiral BaOentiıı*^ kabnl rtmni Cumhur Başkaıu Bayar misafiramirah kabul etti Bu kabulde, Amerika Büyük Elçisi de hazır bulundu, Amerikan filosu yarın limanımızdan ayrılacak Cumhur Başkanı Celâl Bayar dün akşam saat 18 de Dolmabahça sarayında İstanbulda mısafır olarak bulunan Akdeniz Amerikan altacj filo komutam Vısamiral John Ballentine'i, Amerika buyuk elçısı Mr. Wadsworth refakatinde kabul buyurmuşlardır. Bu kabulde Milli Savunma Bakan vekılı Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Samed Ağaoğlu ve Deniz Kuvvetleri KoTnutanı Tıun» amiral Sadık Altıncan hazır bulunmuştur. İstanbul Deniz Komutanınm ziyafeti İstanbul Deniz Komutam Sadjk Altıncan, sehrimizde misafır bulunan altmjı Amerıkan deniz fılosu ' komutam Vısamiral John Ealltntıne şerefıne dün akşam saat 21 de Taksim Belediye gazınosuncla bir yemek vermiştir. Mısafır filo komutam şerefınf verilen ziyafette, Vali ve Beledıys Başkanı Dr. Fahreddin Kerlm Gokay, Amerika büyük elçisı Jlr Wadsworth, Bırınci Ordu Kon.vı» tan vekfli Korgeneral Şukru Kanadlı, İstanbul Komutam ve Amırallar hazır bulunmuşlardır. Arkası Sa. 3, Su. 8 de nkaradan gelen haberIer, Başbakan sayın Adnan Menderesin bizzat riyaset ettiği bazı toplantılarda, milli miidafaamızı kuvvetlendirmek hususunda kararlar alındığını bildinnekte, bu yoldaki çalışmalar ve kararlar hakkında fevkalâde ketum davranılmakla beraber, hedefin ordumnzun günün şartlanna ve icablanna göre, malzeme ve personel bakımından takviyesi ve ordu kumanda heyetinin gencleştirilmesi olduğunu kurvetle tahmin etmektedirler. Kore'de savaş tlıırımııı Ingiliz Haririye Nazın Bevin D15 İşleri Bakanımıı Fuad Koprülu Fransız D15 işleri Bakanı Schuman le Türkiyenin Atlantik Paktına iş Paktına iştirakini, önümüzdeki eytıraki meselesi üzerınde gdruşmuş lul ayında Birleşik Amerıkada top tür. Sanıldığına göre Koprülü İn lanacak Atlantik Paktı konseyinde gıltereden Türkiyenin Atlantik Arkası Sa. 3, Su. 2 de Naktong nehrini geçen kızıllann büj iik bir taarruza geçeceği sanıbyor Amerikan Sekizinci Ordu karargâhmdan bddirilıyor, 5 (AP.) Komünıst kuvvetleri Naktong nehrini bazı noktalardan geçmeğe muvaffak olmuşlardır. Komünıst Pyong yang radyosu, bugünkü neşnyatında, Kuzey Kore kuvvetlennin Naktong nehri boyunca kat'î netice verecek savaşlar yapmakta olduklaruM söylemıştir. Cephenm guney uç kesiminde Birleşmiş Milletler kuvvetierinın acele yaptıkları yıguısk sonunda savaş dunjmu durgunlaşmış olduğundan, Kuzey Korelılerın Pusan limanına varmak üzere Chinju'nun doğusundaki hatlan yarmalan beklenmektedir. Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Strasbourg 5 (a.a.) (Özel muhabırimizden) Bevin bugün oğleDiinya ahvalinin kanştığı, Kore den sonra Dış İşleri Bakanı Fuad de iiçüncü cihan harbine sebeb ola Köprülüyü kabul etmiş ve ksndisibilecek bir çıbanbaşuıuı koptnğn şu buhranlı zamaoda, Türkiyenin mukadderatuu elinde tntan hükumetin ve partinin ilk ve en mühim vazifesi, Türkiyenin emniyet re selâmetini düşünmektir. Bu emniyet, iJri yoMan terain edilebüir: 1 Milli miidafaamızı, yani kara, deniz ve hava ordularımızın «avaş kifayetini, daha tam ve şamil bir tabirle milletin harb güciinü arttırmak suretile; 2 Haricden menfaatleri ve idealleri bizimkilere ay?un dost devletler arasında müttefikler bulmak ve tedafüi paktlara dahil olmak suretile. Bu iki yoldan birincisi. evveli en ziyade kendi irademizle temin ediAnkara 5 (Telefonla) Kore lebileceği, sonra da ikincisini kolay harekâtın» kablmak üzerc Birleşlaştıracağı için, elbette daha mü miş Milletler emrine gönderilecek himdir. Askerî kudreti ve harb gü 4500 kişilik Türk Sava? Birliğinin cü bakımından kuvvetli bir devlet ne zaman, ne şekilde ve^hangi birle miittefik olmayı herkes ister; lıklerden teşekkül edeceği hakkınzayıf bir milletle plâtonik veva ik da yetkili makamlarca ketumiyet tisadi dostluklar tesis etmek isti hâlâ muhafaza edilmektedir. yenler bulunursa da, onunla tedaBugün kendisile görüştüğüm safüî bir ittifaka rağbet gösteren az lâhiyetli bir zat, Koreye gönderileolur. Meseleyi bu bakundan mütacek Türk Savaş Birliğinin Ankaralea edince milli emniyet ve selâmeda bulunan 28 inci tümene bağlı timiz, istiklâlimizin müdafaası ve toprak biitUnlüğumüzün muhafa birliklerden tertib edileceğini kesin zası için, herşeyden önce kendi olarak bildirdi. Birliklerimizin ne kendimize güvenmemiz ve bu gii zaman hareket edeceğine dair suaveni temin etmek için de ordulan ilme de, gene aynı zat «henüzbu mızın ve harb gücümüzün azami derecede takviyesine ehemmiyet vermemiz Iâzım gelir. Kore'ye gönderilecek Savaş Birliğimiz yolda kat't bir karar alınmış değildır» cevabını verdi. Diğer taraftan bazı kaynaklardan sızan haberlere göre 28 inci tümene bağlı Ayaştaki piyade alayı, kurmay albay Asım Erenin komutasında gönderilecek ve bu aJay 28 inci tümene bağh diğer alayların 29 doğumlu seçme erlerile takviye edılecektir. Bunun için Ayaştaki alay erlerine yeni elbiseler verümiştir. Gereken hanrlıklar da ikmal edüerek hareket emri beklenmektedir. Gene aynı çevreler, Türk savaş A r k a s ı S a . 3, S ü . l d e Çukurovanın atlattığı Ziraat teşkilâhnın, pamuk mahsulünün Yeşilkurt hastalığına karşı yaptığı mücadele sayesinde 50 milyon liralık bir zarar önlcndi Ankara 5 (Telefonla) Çukurova bölgesinin senelerdenberi büyük bir derdini teşkil eden yeşil kurt hastalığı bu yıl da pamuk mahsulüne ânz olmuş ve mahsulün külliyen heder olması gibi bir tehlike başgöstermiştir. Tanm Bakanlığı yeşil kurt salgını ile yaptığı mücadeleleri neticelendirmek üzeredir. Zarann 10 milyon lira ka dar olduğu tesbit edilmiş ve eski Arkası Sa. 3 Sü. 1 de Alay, teçhizatsız olarak Kayseriden uçakla hareket edecek Adliye Bakanının sehrimizde kendisini karşüıyanlarla birlikte alırunış son resmi 14 mayıs seçimlcrinden sonra, Demokrat Parti ikridar mevkiine geldiği zaman, seçimlerden önce millete yaptıjı va'dleri gerçekleştirmeğe teşebbüs etti. Bu va'dler arasında, bütçemizde 1939 danberi ağır bir yük teskil eden askerî masraflarunızı azaltmak da vardı. Sayın okuyucularımız belki hatırlarlar; Adnan Menderes kabinesi iş başına geçtiği zaman, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde tasarruf maksadile orduda terhisler yapılacağı hakkında, gazetelerde, doğru yanlış haberler ve tahminler çıkmağa bas.layinca bu siıtunda, yapüacak tasarrufun, ordulanmızın savaş kudret ve kifayetini azaltmadan yapılması lüzumuna işaret etmjş, bizzat Adnan Menderesin muhalefette iken. ordulanmızı daha kuvvetli bir hale gctirmek yolundaki va'dlerini ve Milli Savunma Bakanlığı bütçesinde daha kuvvetli olmak gayesine zarar vermeden tasarruflar vapmak mümkün olduğu hususundaki sözlerini hc.tırlatmıştık, Tasarruf maksadile orduya ayrılan tahsisatın kısılması ve terhis yapılması gibi tedbirlerin nasıl feIâketli neticeler verdiğine de 1912 de büyük kabüıe denilen ibtiyar müsirler ve vezirlerden mürekkeb kabinenin, İtalya harbi devam ettiği ve Balkan harbi hazırlandığı bir sırada yaptığı terhisi misal göstermiştik. Adnan Menderes kabinesinin şeker ve ekmek fiatlarını indirmek suretile devlet gelirlerinde husule gelen açığı kapatmak için yaptığı ve 40 milyon lirayı bulduğu sö'ylenen tasarruflar arasında, Millî Savunma masraflarında da indirmeler yapılıp yapıhnadığuıı, yapıldıysa bunun hangi fasıllardan yapıldığını bilmiyoruz. Fakat haziranın son haftasında patlayan Kore harbile husule gelen dunya buhranı, ordulanmızın kuvvetini azaltabilecek ABİDİN DAVER Arkası Sa. 3, Su. 5 te Balıkesir yangınında dükkânları yananlar Felâketzedelere uzun vadeli kredi şeklinde yardın yapılacak Ankara, 5 (Telefonla) Balıkesirde evvelki gec«van«ı vuku bulan yangm neticesinde, dükkânlan yanan ve yıkılan vatandaşlara yapılacak yardım mevzuunda İç İşleri Bakanhğında hazurhklara başlanmıştır. Bugün kendisile görüş tüğüm, İç İşleri Bakanı, felâketzedelere yapılacak yardımda bilhassa onların kua 7fPi»n^» tekrar müstahsil hale gelebilmelerinin e»a« tutulduğunu belirterek, Bahkesir Vilâyetince rarar miktannın tesbitine devam edildiğini, listenin pazartesı gününe kadar hazırlanacağmı ve Bakanlar Kurulunda yardım esaslaruun tesbit ve tayin olunacağını söyledi. Bakan, bilhassa, bu yardımın uzun vâdeli bir kredi şeklinde yapılacağını da ilâve etti. Diğer taraftan, Balıkesir Valisile bugün öğleden sonra konuştuğunu bildiren Rükneddin Nasuhioğlu, hiç bir lafe sıkınnaı olmayıp, teşkil edilen yardım komitelerinin faaliyetlerine devam ettiklerini beyan etti. Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Trygve Lie 5 inci senelik raporunu okudu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, durumun kötüleştiğine işaretle ilgili taraflann masa başında görüşmeler yapmadığından şikâyet etti Lake Success, 5 (AJ>.) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Trygve Lie, bugün verdiği bir demecde, üçüncü bir dünya harbini ancak açık görüşlü devlet adamlannın kurtarabileceğini söylemiştir. Trygve Lie, 59 memleketten müteşekkil genel kurul huzurunda beşinci senelik raporunu okurken bu beyanatı vermiştir: Lie, funlan ilâve etmiştir: d43 sahifelik rapor, dünya sulhu son derece tehlikede ve Birleşmiş Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Ceza infaz usullerinde vücude getirilecek şayanı dîkkat yenilikler Mahkumlan telkin yolu ile ıslah için barolardan ve din adamlanndan istifade edilecek, çalı^ma esasına müstenid infaz sistemi geniş letilecek, İmrahda bir sanatoryum kurulacak Ankara 5 (a.a.) Yeni Cezaevlerinde tatbik edilecek çahşma sistemi hakkmda bazı kararlar alındığına dair gazetelerde çıkan yanlar üzerine, bu hususta malumat vermesini rica eden Anadolu Ajansı muhabirine Adalet Bakanı Halil Ozyöruk aşağıdaki açıklamada bulunmuştur: « Ceza bakımından adalet, suç luluğu mahkemece sabit görülecek kimseye sadece lâyık olduğu kanunî cezayı vermekten ibaret olma yıp, aynı zamanda ona ceiasını insanca çektirmek ve cezasını çektikten sonra kendisini cemiyete zararsız ve hattâ faydah bir unsur olarak iade etmektir. Suçluya mahkum edilmesi icab eden cezayı vermek bh yargı meselesidir. Devlet kuvvetlerinden hiç Adliyemizin verdiği mühim kararlar Dördüzlere yardım listesi Lira kr. birinin bununla bir ılgısı yoktur. Lâkin, millet adına verılmiş mahkumiyet karannın icabı olan cezanuı çektirümesi bir hükumet işidir. Bu itibarla, vazıfeye başladığım gündenberi cezamn çektirümesi me selesi üzerinde durmaktayım. Arkası Sa. 3, Sü. 8 de 2477 89 Evvelki yekun 21 25 Kadıköy ilçesi meımırlanndan bir kısmı 12 50 Balıkesir Ziraat Bankası memurları 5 00 Heybeliada itfaiyesinden Doğan ve arkadaşlan 2516 64 Yekun 1 Gazetecilik Enstitiisii Kasımda açılıyor Ensfilünöı Direktörii, talimabıaım ve program hakkmda izahat veriyor Hikmet Bayar Millet Partisinde toplantı Hikmet Bajtır: «Muhtar ve Belediye seçimlerinde her zamandan daha fazla yer kazanma şansına malikiz» diyor MP. Genel Kurulu dün İstanbul il merkezuıde saat 15 den 19 a kadar suren bir toplantı yapmıştır. Bu toplantıda MP. Genel Başkanı Hikmet Bayur, Genel Başkan vekili Osman Nuri Köni, M.P. Genel Sekreteri Ahmed Tahtakılıç ıle genel kurul uyelerinden emekh General Sadık Aldoğan ve Enıs Akaygen ıle Ord. Prof. Vasfi Raşıd Sevig bulunmuşlardır. Dort saat suren toplantıyı müteakıb MP genel kurui baskanı Arkası Sa. 3, Su. 3 le Türkiye Güzcli Güzeller, büyük jürinin önüne ilk defa 25 ağustos günü çıkacaklar, 28 ağustosta da Türkiye Güzeli taayyün etmiş olacak Eylul ayınm ikinci yansmda İtaly^da yapılacak Mılletlerarası Avrupa Güzellık müsabakasında memleketımızi temsıl edecek olan Türkiye güzelinı sevmek ıızere tertıblediğımız müsabakanm ilk e'cresi 25 ağustos Curaa gunü yapjlpcaktır. Iki aydanberı devam etınekte olan güzellerın resımlerınin nesri ışıne ağustosun 15 inde son verılecektir. Bu bakımdan. musabakamıza katılmak üzere son awnlpri b°klıyen eüzellerımızın ayın 10 una krdar yî refimlerıni gazetemize gbndermeleri, ya da fotocrafhanelerimizden birine başvurm?lan gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacas muracaatler maalesef nazarı itıbare alınamıyarsktır Ayın on beşinde son resimler de neşredıldikten sonra 25 sğustos .jnü buvuk ]üri heyeti ilk toolantısını yapacak ve müsahakaya katı'an gÜ7ellerin sıasından 15 tanesini sececektir. Bu 15 güzel 28 ağustos gunü jurinin huzu Arkaiı Sn 4 S'i te S Avrupa Konseyi toplantısı Federal Almanya ve Sarre miimessilleri kongreye istişarî olarak iştirak edecekler Londra, 5 (B3.C.) Avrupa Konseyi Bakanlar komitesi Federal Alman Cumhuriyeti ve Sarre idaresının daha liberal esaslara istinad ettirilmesi için her ıki idare mümessillerinin de istişarî olarak muzakerelerde hazır bulunmalarını kabul etmiştir. Komıte, dün Strazburg'taki toplantısında istışare mechsinin gelecek hafta yapacağı toplantınuı gundemuıi tekrar muzakere etmiştir. Basın muhabır Arkası Sa. 3, Su. 1 de Ord. Prof. Şükrii Baban, arkadaşırruzla konuşurken Bızde garb memleketlerınde olduğu gıbı, unıversıtelere bağlı «Gazetecılık Enstıtulerı > voktur. Bızım gazetecılerımız şn.Hıye kadar hep kendi kendılerıne gazetecilik içm Iâzım olan bilgileri bu meslekte çalışmaya başla«5ıktan sonra, bınbır guclukle ve yavaş yavaş edınmışlerdır. < Arkası Sa. 3, Sü. 6 d£ <*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog