Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

r Kıçtan takma motörlerın Krolı % 100 DENİZ MOTÖRÜ F r a n s ı z G O İ 0 T Deniz motörleri gelmiştir. Galata, Karamustafapaşa 79 PANZO STAVROPULO Mahdumlan J umhuriyet KURUCUSU:YUNUS NADÎ 07 Cl IIPÎ 110! tfl • Q 3 3 7 yi 3 0 0 f Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutusu îstanbul No. 248 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yaz. Isleri: 24299, Matbaa : 24290 P l i m 9 P t o c İ R A n i i c f n c I Q Ftfl U U m d R B b l O HgUMUb I 3 0 U :% Fransız ve İngiliz basmı, Tiirkiyenin Pakta girmesini ısrarla istiyorlar Doııiz Iaştırma Bakanı saym Tevfik İleri, İstanbuîda kendi Bakanlığına bağlı miıesseseleri tetkike gelmişti. Bu tetkikleri on gtin kadar sürecekti. Fakat Bakanlar Kurulu toplantısında bulunmak üzere, diin Ankaraya gitti. Bakan, hafta başında tekrar İstanbula gelerek tetkikleri ne devam edecektir. Tevfik Üeri, heniiz tetkiklerini bitirmemiş olmakla beraber, Cumhuriyet'e beyanatta bulunmuş ve bilhassa denizcilik işlerimiz üzerinde durmuştur. Denizciliğimiz, ulaştırma, iktisad, millî müdafaa, döviz temini, yabancı memleketlerde propaganda bakımlarından pek mühim bir mevzn olduğu icin, yiıksek bir mühendis olan yeni Bakanın, kendi Bakan Iığuun muhtelif şubeleri içinde, ilkönce denizcilikle meşgul olmasını ve bn mevzula en ziyade ve ehemmiyetle alâkadar bulunan gazetemize beyanat vermesini büyük memnunlukla karşıladık. Türk denizciliği, inkişafa çok müsaid olduğunu, biraz himaye, •nlayışh ve bilgili idare görür gör»J8fiEıî^bucak gelişme yoluna girmesile übat «tmiştir. Fakat gerek bu himayeye, gerekse anlayışb ve bilgili idareye maatteessüf pek az nail olmuştur. Bizim denizciliğimizin iki kolu vardır: Biri devlet filosu; diğeri de armatörler filosu. Cumhuriyet devrinin ilk zamanlarında, biraz himaye gören armatörler filosu süratle büyüdüğü halde, sonradan denizde de aşırı devletçilik kendini göstermiş; fena idare edildiği için ziyan eden Devlet Denizyolannı korumak maksadile hususi teşebbüs baltalanmış; 21 gemi ile posta vapurculuğu yapan Vapurculuk Türk Anonim Şirketinin vapurlan alınarak tasfiye edildiği ı gibi, nihayet ilk Türk Anonim Şirketi ve Türk Denizcilik Şirketi olan Şirkçti Hayriye dahi bütün vapurlan, iskeleleri, binaları ve tamir atelyesile yok pahasına satın alınarak Devlet Denizyollan İdaresine devredilmiştir. Buna mukabil Devlet Denizyollan İdaresi, ismi ile cisminin bir çok değişikliklere uğramış ve sermayesi Devlet hazinesinden verilen bir kaç yüz milyon lira ile takviye edilmiş olmasuıa rağmen. istenen ve beklenen inkişafa mazhar olamamışhr. Bunun sebebini. bir deniz ticaret müessesesi olan Devlet Denizj ollannı, bir Devlet dairesi telâkki ederek onun ticari bünyesine uymıyan mevzuat ile idaresinde ısrar edilmesinde ve İdarenin başına, ekseriya bu işi başaramıyacak zihniyet ve ruhta Genel Müdürler getirilmesinde aramak lâzımdır. Genc bir Cumhurijet Halk Partisi Bakanının dahi oşahane tenbel» vashnı verdiği, her yeniliğe muanz, mesuliyet korkusile hamlecilikten mahrum. işi oluruna bağlayarak gününü gün etmek isteyen Genel Mudürlerle Devlet denizciliğinin inkisaf etmesine imkân yoktu. Devlet Denizyollan İdaresi, kendi ticari bünyesine uymıyan mevzuata rağmen. çahşkan ve başancı ellere geçtiklen sonradır ki bir gelişme yoluna girebilmiştir. Londra 4 (B3.C.) Strasbourg'da Fransız, İngiliz, Turk ve Yunan Dış İşleri Bakanlan arasında Türkiye ile Yunanistanm Atlantik Paktına iştiraki hususunda mühim göruşmeler yapılacağı bildırilmektedir. Bu haberi veren Fransız Fıgaro gazetesi Turkiyenin Atlantik Paküna iştirakinden ve bu hususta yapılacak müzakerelerden ehemmiyetle bahsetmektedir. Pariste yanresmî çevrelerde belirtildiğine göre, Fransa, Turkiyenin Atlantik Paktına alınmasına taraftardır ve bdyle bir teklifi destekleyecektir. İngilterenin ayru yolda hareket edeceği anlaşılmaktadır. Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Atlant/kPakîma iştirak etmemiz gorüşüliiyor Strasburg'da yapılacak görüşmelere Yunan Dış İşleri Bakanının da katılacağı haber veriliyor Yeni dış ticaret rejimi projesi Yeni rejimin umamî hatları pazartesiye kadar ilân edilecek Ankara 4 (Telefonla) Yeni ticaret rejimi için hazırlanmış olan proje Bakanlar Kurulunca incelenmeğe başlanmıştır. Ticaret ve Ekonomi Bakanı Zühtü Velibeşe iki gündenberi Başbakan Adnan Menderes ve^ Başbakan Ya,rdujcj*j SAmed Ağaoğlu ile bu hususta çalışmaktadır. Yeni rejimin pazartesi gününe kadar iiânı kuvvetle muhtemeldir. Bakanlar Kurulunun kabul edeceği hususlar, Pariste, toplanacak olan Dctisadi Işbırliği konferansınca alınacak kararlara uygun obnası için serbcst ticaret rejıminin umumlf<hatlarını ^hüv« gdeoktirParis kararlannı müteakıb serbest ticarete tâbi nsaddelerin listeleri neîredilecektir. Balıkesirde yangın sahasınm dün öğleden sonra uçaktan görünüşü Balıkesirin evvelki gece uğradığı yangın felâketi Bilânço ilk saatlerde bildirildiği kadar korkunc değil: 400 dukkân. 1 otel ve 2 fırın yanclı Bunaltıcı sıcaklar dün daha arttı İzmirde hararet gölgede 42, kmitte 39 dereceye kadar çıkh Şehrimizde bunaltıcı sıcaklar dün biraz daha artmıştır. Yeşiköy Meteoroloji istasyonundan verilen malumata gore, dün hararet derecesi golgede 36, güneşte 60 dereceye kadar yükselmiştir. Bazı semtlerde bayılan vatandaşlar olmuştur. Sıcaklann bugün de aynı şekilde devam etmesi muhtemeldir. İzmitte şiddetli sıcaklar ve susuzluk İzmit 4 (Telefonla) İki gündür şehrimizde şimdiye kadar görühnemiş şiddette sıcaklar hüküm sürmektedir. Bugün saat 14 te hararet gölgede 39, guneşte 65 dereceye kadar yükselmiştir. Bu yüzden birçok vatandaşlar bayılmışlardır. Bundan başka şehirde büyuk bir susuzluk da başlamıştır. Sebze ve çiçek bahçeleri susuzluktan kurumaktadır. İzmirde bunaltıcı sıcaklar İzmir 4 (Telefonla) İzmirde bunaltıcı sıcaklar devam etmketedir. Bugün hararet derecesi gölgede 42 ye kadar yükselmiştir. Uçakla Bahkesire gidip dönen İç İşleri Bakam, ahnacak iik tedbirieri tesbit etti ve Anharada seyahatinin neticeîerini anîattı Ruslarm Konseye teklifi Jacob Malik, Koredcki Amer'.'tan kuvvetlerinin geri çekilmesini istiyor! NewYork, 4 (P.) Güvenlik Konseyı bu akşam Sovyet delegesı Jacob Malıkın başkanhğında dorduncü toplantısmı yapmıştır. Gundemde, Birleşık Amerıkanın bu takriri yazıh bulunmaktaydı. Amerika, Bırleşmiş Mılletlere karşı gelen Kuzey Korenın takbıhinı ve mütecavizlere yabancı devletlerin yardımda bulunmamalarını ıstemekteydi. Arkast Sa. 3. Sü. 2 dc Bahkesire dün uçakla gidip gelen muharrir ve fotoğrafçımızın intıbaları Memnuniyetle haber verelim kl Balıke'irın evvelki gece uğrad a yangın felâketi, ilk ağızda bıldırılen ve mahallinın bazı resmî rnakamlarile Anadolu Ajansınca da teyid edilen hacmi bulmamıştır. Balıkesırden alınan son ve resmî malumat 400 dukkân, 1 otel ve 2 fırının yanHığı merkezındedir. Halbukı bu rakamlar dünkü refıkleümızin bir kîsnrnda 2000, bir k'Smında ıse 3000 ev ve dukkân olarak bildırilivoj'du. Vaziveü bu şekılde anlattıktan sonra sozu dün Bahkesire gid p gelen arkadaşımıza bırakanm: Yangın sahasından umumi bir gorunuş Komünîzmi tel'in için gencliğin toplantısı Istanbul Üniversitesi Talebe Birliğinin tertib ettiği dünkü içtimaa parti temsilcileri de katıldılar Komünizm propagandası yapan mecmualar İstanbul, Ankara ve izmirde 17 gazete ve mecmua hakkmda C. Savcılıklannca harekete geçildi, birkaç kişi nezaret altma ahndı Mizah, fikir ve ideoloji gibi mefhumlan kendilerine maske yaparak komünizm propagandası mahiyetinde neşriyat yapan 11 mecmua ve haf talık gazete hakkmda istanbul Savcı lığı harekete geçmiştir. Millî birliği sarsmak ve halkı kışkırtmağa çahşmakla suçlandınlan bu mec Arkası Sa. 3, Sü. 5 te I Ordunun manevrasi Eylulde yapılacak bu manevraya hazırh.'î ohnak üzere 10 ağustosta, 4 gün sürecek askerî tatbikata başlanacak Ankara 4 (Telefonla) Birinci ordu eylul ayında hava ve deniz kuvyetlerimizin ıştirakile büyük bir manevra yapacaktır. Memleketimizde bulunan Amerıkalı mütehassıslar da bu manevraya katıiacaklardır. Kocaeli ve Trakya bolgesındekı tetbikata hazırlık olmak üzere önümuzdeki hafta ıçmde 4 gün sürecek bir manevra yapılacaktır. 10 ağustosta başlayacak olan bu tatbıkatta Cumhur Başkanı Celâl Bayar, Genelkurmay Başkanı ve Amerıkan heyeti mütehasıslanmn hazır bulunacaklan anlaşılmaktadır Birittci Armatörlerin filosu ise, seneler İstanbul Üniversitesi Talebe Bir kütlesinden, başka, D. Parti, C. H boyunca ellerini ayaklarını bağla liği tarafından tertib edilen «Komü P. ve M. Partisi temsilcileri hazn van mevzuatın kısmen kaldınlması nizmi tel'in> toplantısı dün saat 16 bulunmuşlardır. ve beklc\ip durduklan himayenın, da Marmara Lokalinde yapılmıştır Toplanüyı Talebe Birliği Gene] sadece gemi almak için döviz mü Toplantıda kalabalık bir genclik Arkası Sa 3. Su. 5 te saadesi verilmesi yolunda tecelli [ etmesi üzerine, son iki yıl içinde suratli bir tonaj artışı sağlayabilmiştir. Hic bir himaye görmiyen armatöılerin, Devletten büjuk himaye ve malî >ardım gören Devlet DenizjoÜarınm tonajını. iki yıl gibi j kısa bir zamanda geçmeleri. deniz ticaretimİ7İn mustakbel inkişafı bakımındaıı daima gcjnnunde tutulmpsı lâzım gelen bir vâkıadır. Tevfik Ilen. rahrika ve Fa\uzlarda tamir is'erinin gecikmesi.' memlekette veni gemi inşası. iç ve bilhassa dıs acentalıkların tanzimi,' guverte yolcularınır çektikleri ıstırabın ortadan kaldınlması, Liman | İşletmesi, armatörler mcselesi gibi mevzulardan ve diğer meselelerdcn bahsettiktcn sonra şc>le diyor: « Denizyollan demek, çozülmesi ıcab eden bir çok davalar manzumesi demektır. Iş kuçumsen ABİDİN DAV'EK Dünkü toplantıdan bir intıba Arkası Sa. 3, Sü. S te * * * Evvelki gece saat 22,30 da başlavan ve butdn Vir gece devam eden yangın, Tannva şukür mevziî bir mahiyet almak suretıle koca şehri silip süpurmemiş, bilhassa askerî birliklerin cansiperane faaliyet ve gayretleri sayesinde sabaha karşı bastınlmıştır. Bankanm İdare Meclisi dün bir basın toplantısı yaptı, Hususî surette kiraladığımız Dev hususî bir teşekkül olan bu müessese normal bankacıhk let Havayollarınm «And» uçağile muameleleri yapmıyacak dun saat 16 da Balıkesirin üstüna geldiğİTiiz ve yangın sahasınm üTurkıye hukumeti, Milletlerarası çalışmalanna başlamışür. İmar ve Kalkanma Bankası ve Bankanın ilk idare meclisi, bu zerinden çok yakından uctuğumuz memleketimizdeki bankalar ve sa munasebetle, dün ssat 18 de Ana zaman memnunlukla görduk ki, anayi erbabının işbirhği neticesinde dolu handa bir basm toplantısı yap teş şehrın merkezinde nısbeten uortaya çıkan «Türkiye Smaî Kal mış ve gazetecilere banka hakkın fak bir sahada rahrıbat yaomış, Şakmda Bankası» fi'len kurulmuş ve Arkası Sa. 3, Sü. 6 da dırvan meydanı ve cıvanndaki <3ak kânlar yanmıştır. Bu suretle yangın haberinin ve husule gelen tsh rıbatm bırbirini hıç de tutmıysı» mubalâğah rakrmiarla aksettirılci' ğı ilk bakışta anlaşılmıştır. Nitekır» hava alanmda uçaktan inio ce y^n gın mahalline gittiğimız vakıt bız<? verilen haikkî ve resmî malu' mat 400 dukkânın, 1 otelm vo 2 fınnın yandığı haberi olmuştur. Evvelki akşam saat 18 de Yeşil nan yeni yoldan gıderken, şoför, Fakat bütün bunlara rağmen Eaköy hava meydanından hareket e caddenin ortasmda bir cisim %ö hkesirhler evvelki geceyi büyıJî den bir taksı, meydana açılan ve rerek arabasını durdurmuştur. Bu bir korku ve heyecan içinde adeta inşaatı tamamlanmak üzere bulu Arkası Sa. 4, Sü. 2 de sabaha kadar gözlerini bir an olsun Arkası Sa 4. Su 7 c1» ((Türkiye Smaî Kalkmma Bankası» faaliyete geçti Hava meydanı yoluna konulan bomba Suriyede siyasî bir suikasd Hava kuvvetleri Komutanı Albay Nasır katledildi Adana 4 (Telefonla) Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı Albay Nasır, pazartesi günü Halebde yapılan bir nümayış sırasında katledılmış ve Suriye Başbakanının dun de basma yaptığı beyanattan anlasıldığı gıbı 2 kışı sanık olarak yakalanmıştır Buraya aelen haberlere göre, Arkası Sa. 3, Su. 8 de Yangından kurtarılan dukkâu e^ası ve bitab yatan bir harikzede
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog