Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Kıçtan .takma motörlerın Kıalı % IOO DENİZ MOTÖBÜ F r an s ız G Oİ OT Deniz motörleri gelmiştir. Galata, Karamu&tafapaşa 79 PANZO STAVROPULO Mahdumlan u m h ur iy e t KURUCUSUrYUNUS NADÎ 5 SÂNAT Fikir ve sanat dergisi 5. sayısı çıktı , Fikir yazıları Hikâye Şiir Opera • Tiyatro Resım Müzik Sinema Batı basınjndan yankılar îç sanat a» laylan Sanat müsabakalan. nne'ın tablolarile süsleamiş 5 .T"ın 5. ci sayısını her Türk ayduu mutlaka okumalıdır.^ 27 nci yıl Sayı : 9336 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu îstanbul No 246 Telefoniar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yazı İşleri: 24299, Matbaa : 24290 Cuma 4 Ağuslos 1950 Güvenlik Konseyinde Rusyanın mağlubiyeti Sovyet delegesinin Ilerı sürdüğü teklifler ekserıyetle reddedıldı Güvenlik Konseyi, 8 lehte, bir aleyhte ve iki çekimser reyle ilk olarak Kore hâdisesini görüşmeyi kararlaştırdı Atlantik Paktı ve Türkiye Pakta dahil olmak için yapfığımız tekliff Amerika Dış İşleri Bakanlığınca inceleniyor NewYork 3 (R.) Bu akşam Birleşik Amerika Dış İşleri Bakanlığı tarafından neşredilen bir tebliğ Türkiyenin Atlantik paktına girmek hususunda bir teklif yapbğını, bu teklifin şimdi Birleşik Amerika Dış İşleri Bakanlığmca incelenmekte olduğunu açıklamıştır. Dün, Türkiyenin Atlantik paktına girmesi fikrini müsaid karşılıyan Amerika Dış İşleri Bakanı Acheson böyle bir teklifin yapıldığmdan haberdar olmadığını söylemişti. İngiliz Dış İşleri Bakanlığuıın bir sözcüsü ile Türk teklifinin şifahen yapıldığını ve bununla meşgul olunduğunu söylemişti. Bundan bir müddet evvel Türkijenin Atlantik paktına alınmasına muhalif olan Amerikanın şimdi fikir değiştirdiği ve böyle bir teklifi gayet müsaid karşıhyacağı belirtilmektedir İlgili çevreler son aylar zarfında Milletlerarası durumda vukua gelen değişikliklerin Türkiyenin Atlantik paktına alınmasına yol açpcağı kanaatindedirler. Diğer taraftan Strasbourg'dan gelen haberlere göre, Avrupa Konseyi toplantısına iştirak edecek Bakanlar arasında bulunan Türk Dış İşleri Bakanı Fuad Köprülü Arkası Sa. 3, Sü. 8 de büyük bir yangın çıktı Susuzluk yüzünden 250 den fazla dükkân ve ev yandı Geceyarısmdan sonra saat 2 de yangın bütnn şiddetile devan ediyordu. Civar illerden yardm istendi Baiıkesir 3 (Telefonla) Bu gece saat 22.30 da başbyan yangııj süratle genişliyerek yayılmış ve şehrin büyük bir kısmını tehdide ba§lamıştır. Yangın çarşıdan Mecid Inan isminde bir aktarın dü':kânuadan çıkmıştır. Bu dukkânda sıcakların, tesirile pathyan birkaç mantardan çıkan ateş, için için dükkânı sarmış ve alevler birdenbire dukkânın her tarafını kaphyarak yandaki bina'.ara sirayet etmiştir. susuzîuk tesirile müessir bir müdahale yapılamadığı cihetle alevler az sonra Arkası Sa 3. Sü. 3 te Tiirkiye, Şimal Atlantik Paktına alınmalıdır NewYork, 3 (R.) Güvenlik Konseyi bu akşam Sovyet delegesi Jacob Malik'in başkanlığında üçüncü toplantısını yapmıştır. Muvakkat gündem etrafında elân bir anlaşma zemıni bulunamadığından bazı delegeler derhal b\< meselenın hallini istemişlerdir. Hatırlarda olduğu gvoi Sovyet delegesi, evvelâ, komiinist Çin meselesinin müzakere edilmesini, Birleşik Amerika delegesi de Kore tecavüzü hâdisesinin ele alınmasını istemektedirler Birleşik Amerika; Hindistan ve Yugoslavya haric diğer Koıısey uyelerı tarafından desteklenmektedir. Bugückü celse açüır açılmaz Sovyet delegesi «konuş.'tağınj» bildirmiş ve gayet uzun bir nutuk söylemeğe başlamışür. Bir buçuk saatten fazla süren bu nutukta Sovyet delegesi, Ameririkaya şiddetli hücumlarda bulunmuş, Kore hâdisesinin uzun bir tarihçesini yapmış, Sovyetlerin suhçu gayelerinden bahsetmiş ve nihayet «mü Arkası Sa. 3, Su. 2 de janslar, Türkiyenin Şimal Atlantik Paktım alınması için Dıs. îşleri Bakanumz tarafından yeni bir tekIif yapıldıjrım bildiriyorlar. Bu husustaki haberlere göre, isteğimizi, Şimal Atlantik Paktı devletlerinden Amerika, Ingiltere, Fransa ve Italya destekliyeceklerdir. Fakat Pakta 12 devlet dahildir: öteki devletler de Kanada. Izlanda, Norveç, Danimarka, Holanda, Belçika, Liiksemburg ve Portekizdir. Skandinav memleketlerile Holanda ve Belçika Tokyo 3 (A.P.) Koevvelce Pakta girmemizi diplomunist Kore kuvvetlerimatça tabirile soğuk karşüamış; açıkçası mnhalefet etmiş oldukları nin Güney Korenin muiçin, bu devletlerin şimdi nasıl hir vakkat başkenti Tacgu hareket hatti takib edeceklerini ile iaşe limam Pusan'ı ele geçirmek için jidkestirmek güçtür. detli taarruzlarına dePakta yeni bir devletin alınması vam ettikleri bildirilfcin bütün üye devletlerin muva mektedir. Bugün Amerifakati şart olduğuna göre, meselâ kan kıtalarının nihaî Şimal Buz Okyanusundaki tzlanda müdafaa hattına çekiladası hükumetinin veya . küçiik Lüksemburg büyük Dükalığının dikleri açıklanmışür. Bu itirazı üzerine Türkiyenin Pakta hat üzerinde Kore hargirememesi de miimkündür. Hele binin kat'î safhasının vaktile Türkiyenin Pakta alınma cereyan etmesi beklensını soğuk karşılamış olan devlet mektedir. ler, bu hususta menfi bir işbirliği Bir Amerikan istihbayaptıklan takdirde, Türkiyenin rat subayı tarafından Pakta jprmesi imkânsız olur. Fakat bugün bildirildiğine gödört büyük devlet, istedikleri ve re, üsteğmenden yukarı bilhassa Amerika, büyük nüfuzu rütbede hiç bir Kuzey nu kullandığı takdirde, Türkiyenin Kore subayı esir edilPakta girmesini vaktile soğuk kar memiştir. şılamış olan devletlerin bu fîkre Amerikan subayı, «bun ısmacaklannı kabul etmek yanlış olmaz. Kanaatimizce Amerika iste lar bilâistisna yakalanadiği takdirde, muhalif memleketle cakları zamanı kendilerin hararetini arttırabilir ve soğuk rini öldürmektedirler» luk sıcaklığa inkılâb eder; Türkiye demiştir. de Şimal Atlantik Paktına girer. Bu, esir olmak üzere Vaktile Türkiyenin Şimal Atlan bulunan Kuzey Korelitik Paktına alınmaması için açıkça lerin, Japonlar arasında ileri sürülen mazeret, Paktın coğ çok taammüm etmiş olan rafî bir çevre teşkil eden Şimal At HaraKiriyi tatbik etlantik sahasına münhasır olması tiklerine dair ilk resmi idi. Fakat orta Atlantik denilebile beyanattır. cek bir yerde bulunan Portekizin tstihbarat subayı esir daha ziyade Asor adalannm straedilmiş olan subay sayıtejik ehemmiveti dolayısile Pakta almmasına pek bir şey denilemese smın çok az olduğunu dahi. tam manasile bir Akdeniz belirtmiş salı günü 17 devleti olan Italyanın Simal Atlan subay ele geçirildiğinı K o r e h a r b i n m 2 5 hazirandan bugüne kadar geçirdiği safhalan, Kuzey Korelilerin tik Paktı adını tajıyan tedafüî and açıklamış fakat muhailerleyişini, Amerikalılann bugünkü durumlannı gösterir kroki laşmaya kabulü üzerine, Türkiye samatın başlangıcındanhakkında ileri sürülen mazeret ken beri kaç subay yakalandığı hakkında beş ilâ on gedikli çavuş esir edil teşkil eden beş güney Kore tümeni, cephe hattının şimal kesiminde miş bulunmaktadır. diliğinden çürümüştü. Bundan son bilgi vermemiştir. 40 üâ 50,000 kişilik bir kuvvet mevzi almış bulunmaktadır. ra açıkça ifade edilmemekle beraBu arada dört kadar teğmen ve ber, Türkiye Pakta girdiği takdirde, Yunanistanın da alınması Iâzım geleceği. Yunanistanuı ise Kızd komşulannuı topraklannda hazırlanan komiinist çetelerinin taarrnzuna uğradığı ve bu yüzden Yunanistanla komşulan arasında bir harb patlarsa, bütün Şimal Atlantik Paktı devletlerinin harbe sürükleneceği, buna meydan vermeSorguyu miiteakıb sanjklar mek için Yunanistanın Pakta alınönümüzdeki günlerde yapılacak de bir toplanü yapılmıştır. ŞehriCezaevine gönderildiler maması kararlaştığı ve Türkiyenin olan muhtar ve Şehir Meclisi se miz İl Seçim Kurulu Başkanhğına de, Yunanistanı danltmamak için, çimleri için alınacak tedbirleri gc tayin edilen yargıç Hayri Aksuerin Ankara 3 (Telefonla) Millî menPakt dışında bırakıldığı kulağımıza riişüp konuşmak üzere dün Adliye Arkası Sa. 3, Sü. 4 te faatlere aykın beyannameler dafıs'.ldanmıştı. Kore harhinin haVi safhası yaktaştyor Amerikan kıtalarınin nihaî müdafaa hatlarına doğru çekildikleri açıklandı Uia§tırma Bakanı Tevfik İleri dün arkada^onızla guıu^urkcn Denizdlik işleri için bir Deniz Şurası kurulacak Şurada, denizcilik davasını benimsemiş kimseler bulunacak ve bunların fikirlerinden istifade edilecek Ulaştırma Bakanının diınkii beyanatı Amerikan Amirali Ankarada Amiral Ballentine şerefine, dsniz kuvvetleri Komutanı Sadık Alüncan tarafından bir ziyafet verildi Ankara 3 (a a.) Birkaç gündenberi İstanbulda bu'unan Amerikan filosu komutanı Visamiral iokn J. BBHerrtirre bttgÖTT1 ? 11.20 de özel bir uçakla şehrj . gelmiştir. Amirali istanbulda karşılayan Amerikan büyük elçisi Mr. Waisworth ile Amerikan yardım heysti deniz grupu başkanı Amiral Samuel Ginder birlikte donmüşlerdir. Visamiral Etimesğud hava alanında Deniz Kuvvetleri Kurmay A r k a s ı S a . 3, S ü . l d e Bandırmada feci bir uçak kazası Genc bir havacımız uçağile denize düşerek öldü Ulaştırma Bakanı Tevfik İleri ile cevablandırmadan evvel söze jöyle Bakanlığını ilgilendiren muhteüf başladı: mevzular üzerinde dün bir görüşme « İstanbulun telefon işini ve yaptım. Sayın Bakan, suallerimizi Arkası Sa. 4, Sü. 4 te Muhtar ve Şehir Meclisi seçimleri Behice Boran ve arkadaşları dün sorguya çekildiler Bandırma 3 (Telefonla) Bugün Singapur 3 (a^.) (afp) Singasaat 12 sıralarında burada feci bir pur yüksek adalet divanı başkam, uçak kazası olmuş ve genc bir hayüzbaşı Westerling'in teslimi hakvacımız ölmüştür. Kazanm vukua kında Endonezya hükumeti tarageldiği saatlerde kol uçuşu yapan fından ileri sürülen isteğin reddine havacılanmız, tam deniz üzerine bugün karar vermiştir. geldikleri vakit, gedikli çavuş MuWesterling Holandaya sevkedilezaffer Kıhçoğlunun uçağı birdencektir. bire denize doğru dikilmiş ve pek Endonezya hükumeti, memlefcette kısa bir zamanda sulara gömülmüşIstanbul Radyo Müdürü Zahir başlanacak yeni radyo programı ve isyan çıkaran bu Holanda subayıtür. Hâdise haJkın gözleri önünde Törümküney, dün saat 16 da Gaze yapılacak değişiklikler etrafında nıfi iadesini bundan bir kaç ay ev» cereyan etmiş ve şehirde büyük bir teciler Cemiyetine gelerek önümüz meslekdaşlarımıza geniş ölçüde izah vel istemişti. Westerling, Jogjakazteessür uyandırmıştır. deki haftadan itibaren tatbikma Arkası Sa. 4, Sü. 7 de ta'da idam edileeekti. Kazanın motörde çıkan bir ânza yüzünden vuka geldiği tahmin edil mektedir. Istanbul Radyosunun yeni programı Westerling Endonezyaya verilmiyor Âsi Holanda subayı böylelüde asılmaktan kurtuldu Türk musikisi yayınlarına eskisinden daha fazla zaman verüecek Dorr'uii Rnssel Şehri Kaplamağa Başlıyan Dnzne Türbeler J Hakikatte ise, Türkivenin Pakta {Tİrmesini soğuk karşıladüdan şimdi açıkça söylenen devletler, topun ağzında bulunan Türkiyeye yapılacak bir taarruz üzerine kendilerinin Sovyet Rusya ile harbe tutuşmasını istemiyorlardı. Bu, pek dar İ&anbııl dün 8 senedir görülmemiş derecede sıcak bir gün geçirdi ğıttıklan için tevkif edilen Barışse Arkası Sa. 3, Sü. 7 de deıneci CUMHURİYET Arkast Sa. 3. Sü. 5 te Güzellîk Müsabakamız Türkiye güzellîk kraliçesinin de katılacağı Avrupa Güzeliik Müsabakasınm eylul ayının ikinci yarısında Sicilyada yapılacağı resmen bildirildıği için, güzellerin fotograflarının neşri işine 15 ağustosta son verilecektir. Müsabakamıza katılraak isteyen güzellerimizin resimlerini en geç 10 ağustosa kadar gazetemıze gondermeleri veya fotografhanelerimıze müracaatleri gerekmektedir. Bu tarihten sonraki müracaatler kabul edilmiyecektir. Dördüzlere yardım listesi Ljra Kr Evvelki yekun 2220 25 Deniz Yeni Erat Eğıtim Alayı K., subay, erbaş ve erlerinden 92 35 Faruk ve Ferdi, Top rak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde 10 Ankara: Fahrünnisa 50 29 Ismini bildirmiyen 100 bir zat Ismini bildirmiyen 5 bir zat Yekun 2477 89 Marshall plânından Türkiyeye denizalh verilmesi bahis mevzuu değil Ankara 3 (a.a.) Marshall plânınuı Türkiyedeki hususî heyeti Başkanı Mr. Russel Dorr, bugün aşağıdaki beyanatı yayınlamıştır: «Marshall plânı programı bu plâna iştirak eden milletlerin iktisadî hayatının kalkınmasmı ve gelişmesini istihdaf etmektedir. Marshall plânı yardımı vasıtasile Türkiyeye denizaltı da dahil olmak üzere herhangi bir silâhın verilmesi mevzuu bahis değildir.» Kâbe sular altında Kahire 3 (A.P.) Arab Haberler Ajansı tarafından verJen bir habere göre, şimdiye kadar görülmedik şiddette yağmurlar Kâbeyi sular altında bırakmıştır. Aynı ajansm ilâve ettiğıne göre, Kâbenin etrafında sular epeyce yükselmiş ve hacılar adeta sular içınde yüzerek tavaf etmeğe devam etmişlerdir. Suaservilerden Topbaneye inen büyük caddedeki kime aid olduğu meçhul bulunmasuıa rağmen her gece mumfarla aydınlatdan ve paçavra parçalarile donatılan mezar Bizim hazret bu yakınlarda halinden pek ziyade memnun olmah. Artık, bir tümseğin üzerinde pek şık bir mezara sahib. Kimdir, nenin nesidir, nereden gelmiş. nerede yaşamıştır? Bütün bunlara bir cevao veremıyeceğımden dolayı hakıkaten pek çok kimse bu suallerin cevabını bilsin. Eğer bir insansa, herhalds adamakıllı uzun boylu bir insan olacak; mezannın boyu iki buçuk metreden fazla. İki ucunda iki tane dıkili taş var, baştarafı olması muhtemel olan yerde de tenekeden bu bembeyaz: yeni badanalannuş. Etrafın bir haylı ihtımam gorduğu ds muh^kkak. Hazret, bilhassa geceleri «ebedl hayat» ın zevkını çıkarıyor. Heı akşam, gun karardıktan sonra, esrarengız eller artık pek de esrar Arkası Sa. 3, Su. 7 de Dün Galata nhtımında vapur bekliyen karşılayıcdarın gür.eşten korunmak üzere aldıkları tedbir Birkaç gündenberi sıcak giden güneşte 59 santigrad dereceyi bulhavalar dün şehrimizde şiddetini muştur. Yeşilköy Meteoroloji Istas artünaıs ye suhunet .gölgede 36; • Arkası Sa. 3, 5u. 6 da esef ederün. Fakat zannetmem kı muhafaza duruyor. Mezann
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog