Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET *<*: 31 Asastos 1950 Resimlerle Kraliçenin Ev Hayatı 1950 Turkiye Güzellik Kraliçesi Guler Arıman, işte bu evde oluru>or. Ku.ukjalıaa, bahçe içiııde, denize pek yskın bır .iıle jııvası. An j Guler, denizi pek Eeviyor ama, her zaman boş vakıt bulamıyor ki Ev ı>Ieri onu beklivn • r f , • nı manlar şehnn gürüttüsijnHen pek hazetmiyorlar. lhtimal ki Güler, sıhhat dolu «flan gİMelliğüıi Küçııkyalının temiz havasına borçludur. | kızıdır. Gelen misafirlerc kahvevi elile pisirdisi sibi eliU de ikram Irfivnr r L • *J"nye Uurellık Kralıçesı mukemmel bir ev v K» s P , cuı te m.ram em\or. raKat onun, «muvaftakıyetle başardığı» tek iş bu değildir V lişirdiği yemekler de pek meşhurdur. Ekseri mutiağa giter ve annesine yaıdını eder. nem bu Sevgili denizine kavuşmak, ancak akşam iizeri nasib o'ur. Güler, kiiçiik kardeşini aldığı gibi sahile koşar. Artık çune^Ie su mutfakta dolaşmaktan ibaret kalmaı. Kral'çe, onundur. Yuzer, guneşlenir, kurck çeker. Eh. bu'iian tamamile haketmiştır. Butun gun nekadar \orulursa yonjlsun, deuiz onu dınlendirir. iaktığ; gibi havagazi ocağının başına geçer. Kıiçukyalılılat için Guler ve deniz bırbiılerinden ayrılnuyan iki mahluktur Bır kaç gundenber, biıtün Jtj>|i nie«galclcrin arasına, Jıattâ fcaşaıa gazetecHer girdı. Kürükyalıdakı sakin ev ziyaretçilerle dclpp dolup boşjlıyor. Butun ga7eteciler. «Turkiyenin bu en aktüel mcvrnuı nıın pe^ini bırakmıvorlaı Kralıçelik kola> mı, dıveceksiniz. Guler içın peki ama, ya annesinin, babasmtn, kardcşlerinin ne gunabj vaıV l§te gazeteciler o.Jan da yakalıyorlaı ve objektiüerinin karşısına bbyle sıralıyorlar. BİR KÜRK MANTO KAZANABİLİRSİNİZ 8IR ROBUIK KWU$ veya 50 hediyelerden biri Ruj kutulan ıçınde bulunan numarayı saklayınız. Yakında .Noter huzunında çekilecek kur'ada bu hediyelerin birrne sahıb olabilırsınız NOT: Şimdiye kadar Ruj alanlaı kutulann içindeki kuponun (P. K 83 İstanbul) adresine gönderdiklen takdirde kendilerine yeni bir nımarah kupon gönderüecektir. BÜTÜN PARFÜMERİ dükkânlannda satılır. leessürie bayılanlam, Çarpınüya, Sinir hıfoanlanna 200AMLASI DERHAL FERAHIANOIRIR. EVLERİNİZOE MUUAKA BULUNDURUNUZ İNŞAATÇILARA Kum ve Çakıl ocaklanmız açıldı. Ucuz ve gayet kolayîıkla verılir. Kuçukçekmecede Avcılar kbyü karşısı Reşidpaşa Çiftlıği sahibı AZEM "tfÜKSEL'e müracaat Saym doktorlarımızla bilumum hastanelerimizin NAZARİ DİKKATİNE: En son teknik evsafı ve malzeme üstünlüğünü haiz, ayni zamanda rakibleri arasmda en ucuz CEKOSLOVAK MAMULÂTI Ünit, Fotöy, Diş Röntgeni ve diğer bilumum Diş Apareyleri 15 müiamperden 800 miliampere kadar muhtelif Röntgenler (radyoskopi ve radyografi için) Diatermi, Elektroşok, Ultraviyole, Enfraruj Metabolimetre. Galvanofaradik, SterUzatör, Termostat, ameliyat masası, Kuvöz, Narkoz, ameliyat lâmbası. Inhalatör, Pnomotoraks vesair cihazlar... Alâkadarların firmamızı ziyaretleri menfaatleri icabıdır. İZMİR FUAR1NDA ÇEK Paviyonunda teşhir edilmekte olan her türlıi tıbbî ve diş tababeti cihazlanmızın zengin çeşidlerini tetkik ederek karar veriniz. r Yeni ithal ettiğimi? MUJDE ÇORAP TAMİR MAKİNELERl Satışa çıkanlmıştır. Mısır Çarşısı 74. | İ M Kadıköy ve Havalisi ^ ^ 1 ÇİFT DİFERANSYELÜ ARAZİ ARABASI HER YERE GİDER.... HER İŞİ GÖPÜR.... Muhterem Halkına: Sonbahar ve Bayram münasebetile evlerinize döşeteceğmiz mantarh, mantarsız yer muşambalarile sofra muşambalannızı almadan evvel en zengin ve seçme muşamba çeşidini her zaman tedarik edebileceğiniz yegâne müessese olan: Pazaryolu Söğüdlüçeşme caddesi 80 numaralı İSTANSUL TESLİMİ 6 « S 0 O CUMHURİYET CADDESİ 29 TAKSİM m LİRA B I LLU Rİ Ş Fıncancılar Yokuşu Ri2a Paşa Han 71/2 İSTANBUL TÜRKlYE GENEL Tahir Han Galata MÜMESSÎLl M A T AS Telef on : 84575 Telgraf: MATASAN İSTANBUL MEHMET KAVALA Tel: 40430 42675 Telşraf: Lâmet İst. Teşhir ve Satış Mahalli: TEPEBAŞI ALP OTELİ ALTINDA 50739 Ç IN A R Eova Nalburiye Boru ve Mtışamba Ticarethanesıne ^ ^ ^ mutlaka uğrayuuz! BBİ Ayakkabıcılar Kooperatifi AYAKKABIYI UCUZLATT! Perakende satışları torulmeğe değer Çarşıkapı Yeniçerileı Caddesi No. 72. J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog