Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

31 Ağustos 1950 CUMHURIYET HAKİKI UCUZLUK KALtTENİN MÜKEMMELİYETİNİ MUHAFAZA ETMEK ŞARTİLE AYNI ZAMANDA FİATLARIN UCUZLAMASI DEMEKT1R. İŞTE: A Ü fuan 10 TANESİ 50 Knrıış Olmasına Rağmen HASAN TRAS BICAKLARI HASAN DEPOSU EMÎNÖNÜ KARAKÖY "BEYOĞLU KADIKÖY Ankara Devlet Konservatuarı Müdürlüğünden: 1 1950 1951 ders yüında Ankara Devlet Konservatuanna girmek ıniyenler için kabnl şartlan, 25 Temmuz 1949 tarih ve 548 sayıiı Millî Eğitım Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayınlanmıştır. Tebliğler Dergisi hemen her okul ve Millî Eğitin; Müdürlügü Ue Millî Eğitim Memurluklannda bulunabilir. Aynca kabul şartları Ankara Devlet Konservatuan Müdürlüğünden de istenebilir. 2 Müracaatler, Ağustos sonuna kadar yapılmış olmabdır. 3 Kabul sınavlırı İzmirde İzmir Kız Lisesinde saat 9.30 da, u tanbu'da Galatasaray Lisesinde saat 9.30 da ve Ankarada Devlet Konservatuarında saat 9,30 da yapılacaktır. SINAV GÜNLERt izmirde 4IX.195O Pazartesi Saat 10.00 Yayli sazlar, oefesli sazlar 9.30 Kompusızyon Piyano Salı 5. . 9.30 Opera ve Şan 6 Çarşamba 9.30 Tiyatro 7. > Perşembe îsUnbulda 11 1X1950 Pazartesi 9.30 Vaylı sazlar, nefesli sazları 9.30 Komposizyon Piyano 12. * Salı 9.30 Opera ve Şan 13 Çarşamba 9.30 Tiyatro 14 * Persembe Ankarada 9.30 Yaylı sazlar nefesli sazlan Pazartesi 181X1950 19 Salı 9.30 Komposizyon Piyano 20. » 9.30 Opera ve Şan Çarşamba 930 Tivatro 21. Perşembe ' • ^ AMERİCAN EXPORT LİNES İnc. NewYork NEWYORK FİLÂnEIJİYA BALTİMOR BOSTON arasında 15 günde bir muntazam azimet ve avdet postası 31 Ağustosta Limammızda beklenen E X P O R T E R Vapuru 1 Eylulde aynı limanlar için eşyayi ticariye alarak hareket edecektir. Vapur kumpanyası PİRE NAPOLİ ve CENOVA'dan NEW VORK için LA GUARDA EXOCHORDA, EXETER, EXCAMBİON. EXCAIİBUR lüks transatlantik vapurlanna yolcu kabul eder. Fazla tafsüât için Galatada Tahir hamnda 3 üncü katta HAYRİ ARABOĞLU ve Şsı.na müracaat olunması. Tel: 4499321 Yalnız Fazla tafsilât îçîn: Holantse Bank Üni N. V. RADYOLİN diş macunlarına konanj ILÂN HALİS İSYEÇ CELIGİNDEN MAMUL OLUP ZEVKLE TRAS OLMAYI EDEN COK İYİ EVSAFTA BIÇAKLARDfR. Mağazaları ile Acentalrında ve tanmmış iyi dükkânlarda bulunur. 1 Erzincan As. Pos. 19361 K. hğı (950) malî yılı sonuna kadar istihdam edilmek üzere (500750) liraya kadar ayhk ücretle diplomalı veya ruhsatnnmeli yüksek nıühendis, yüksek mımar, inşaat mühendisi, mimar teknisyen ahnacaktır. a) 788 sayılı memurin kanununun 4. maddesindeki şartları haiz olup devlete karşı mecburî hizmeti bulunmıyacaktır b) Yaşlan 45 den fazia olmıyacaktıı c) Ecne'oi okullardan mezun olan yüksek mühendis, nr.ühendis veya fen memuru ve teknikerlerin ruhsatnameleri Bayındırhk Bakanhğı veya Millî Eğitim Bakanlığmca tasdikli olacaktır. 2 Müracaat şekli' Yukarıda yazılı hailerden İdarenin tensib edeceği şubedeki memuriyete talib olduğuna dair dilekçesi. Dilekçeye ekli olacak: Ikamet tezkeresi, Hüsnühal kâğıdı, Kurban Bayramında şubemiz mıntakasmda toplanacak tahminen Sıhhat raporu, 3Ö00 koyun, 400 keçi, 75 sıgır derisile 1000 bağır^ak ayn avrı açık artNoterden tasdiHi askerlik terhis vesıkası örneği, tırmaya konmuştur. 13 eylul 950 çarşamba günü saat 16 da tiat değer Noterden tasdikli nüfus tezkeresi, görülürse ihalesi yapılacaktır. Şartname, gubemizde istanbul şubesinMahallî savcıhktan mahkumiyeti olmadığına dair belg« den her gün görülebiür. Şimdiye kadar çahştığı yerierden bonservisleri örneği. İsteklilerin ıhale piin ve saatinde koyun derisi için 200 İira ve Kendisini tahkik için iki daire veya müessese ismi. (Hğerleri için yüz İira teıninatlarile birlıkte şubemize müracaatleri. Üzerinde müracaat edenin adresi yazılı 15 kuruşluk pul yapıştınl(11884) mış açık boş bir zarf, Noterlikten tasdikli diploma veya ruhsatname ömeği. Diğer şartlar: Müracaatlere eldeki belgelere göre ücert takdiri veya seçimi Kara Kuvyetleri K. lığına aiddir. İkinci maddedeki dilekçe ve buna bağlı (10) parça belgeleri Erzincan As. Pos. 19361 K. uğına bizzat veya posta ile göndermeleri ilân olunur. (38051172H TEMİN jiieam o Z < uı ec Meşhur JHt Nâne esansı nedir? Türk Hava Kurumu İnegöl Şubesinden: CD KIZ ERKEK z İTALY\\ LİSESİ ve TİCARET O U U K L Yeni öğrenei kayıdlanna başlanmıştır. Hususî surette, yetiştirilen' nâne ] filiz yapraklarının imbikten geçirilmiş ve imbiğin yalnız orta kısmından, çıkan Dünyaca meşhur esansdır. j ORTA • ORTA TİCARET LÎSE LlSE TİCARET Bölümleri vardır. Mezunlan resmf okul mezunlarının bütüa kanunî haklannı haizdir. 62 senelik müessese ciddiyet ve başansı ile tanınmıştır. İstiyenlere tafsilâth okul broşürü fiönderilir. Beyoğlu, Boğazkesen, Tomtom sokak No. 11 Tel: 41301 K S İ Kişan, Nikâb, Düjün VP bilumum siparişleri, kendi bahçesinde yetiştirdiği nadide çiçeklerle yapar. Beyoğlu İstiklâl Cnddesi T E L E F O N : 41747 Deıtiz Gedikli Erbaş Orta Okulu K. lığıtıdan: ve YÜZDE Her nevi Kundura, Çanta, Tuhafiye, , Pardesü, Şapka ve Bebe takımlan; a KARDEŞLER' dentem» 1 Türk Donanmasının Gedikli Erbas kaynağj olan «Deniz Gedikli Erbaş Ortaokulu» ve «Deniz Gd. Erbaş sınıf okuluna» öğrenci yazımına 1 haziran 950 den 1 eylul 950 gününe kadar devam edilecektir. 2 Birinci sınıfa bu yü ükokulu bitirenler, II sınıfa orta okullardn ikinci sınıfa geçenler, üçüncü sınıfa da orta okulda HI cü sınıfa geçmiş bulunanlar ve gedikli erliğe de ortaokulu bitirerek diploma alanlar kabul edilirter. 3 Birinci sınıfa 1316, ikinci sınıfa 1417 ve üçüncü sınıfa 1518 yasları içinde olanlan kabul edilirler. Gedikli er olacaklarm 16 yaşından küçük olmamalan şarttır. 5 İsteklilerden Istanbulda bulunanlar Kasımpaşadaki Okul Müdürlüğüne, başka yerlerde bulunanların bulunduklan yerin Askerlik Şubesi Başkanlığına aşağıda yazılı vesikalarla müracaatleri. A Dilekçe, B Nüfus cüzdanı Fotograflı, C Bir seneyi geçmemiş aşı kâğıdı, D Ailesinin ve kendisinin iyi ahlâk sahibi olduğuna dair iyi hal 1 Ortaokulu bitirmiş olanlar kabul edilirler. Llse 910 n bitirkâğıdı, miş olanlar tercihan alınır, eleme sınavına tâbi tutulmazlar. Lise 9 da E Okul tasdiknamesi veya diploma, sınıfta kalanlar ortaokulu bitirenler fribi islem görürler. (IJseden herF 12 aded vesikalık fotogıaf. hangi bir sebebden kovulmuş olmamak gartür.) Çarşıkapı Tramvay dnrağı l KARTAL BELEDİYESİNDEN Yüzünüz Çamaşır Değildir! Belediyemiz itfaiyesi için kapalı zarf U£ Amerika mamulâtı arazoz tıpı.ıue yangın » • Mahsmmen bedeli 25000 İira ve geç" ısin kapalı zarfla cksiltmesi 14/9/950 per tal Belediye Encümeninde yapılacaktır. Şartnameler tatiUer dışında BeleA. görülebilır. Taliblerin faVrikanm doğrudan doğruyr öair fabrika tarafı.ıdan yedlerine verilmiş ori oairelere sattıklan ırümasili makinelerin tecr rapor örneklerini ihaleden bir gün evvel başk iştirak beıgesi almaları lâzımdır Bu belgeyi f nezler. Kapalı zarfhr ihale gürıü saat 14 de k: âe makbuz mukabui ahnır. Postada vukubulan Boİ KöpüklüNefis Kokulu Ankara Gedikli Sıhhiye ve Teknisyen Okuluna öğrenei alınacak tjuvalet Sabunları PURO Saftir 2 Türk tabiiyetinde olanlar. 3 Tam teşekküllü As. sıhhl kurullardan sağlam raporu almış olanlar. 4 Gerek kendlsi ve gerek ailesinin kötO hal ve şöhrete sahib olmadığı Savcılık, polis ve muhtarhkça tevsik edilenler. 5 As. veya sivil okullardan gerek sağlık ve gerekse ahlâk durumu dolayısile çıkanlmış olnuyanlar. 6 1 6 yaşını bitirmiş olup 21 yaşından büyuk olmayanlar kabul edilirler. 7 İstekliler işlem görecek kâğıdlannı en geç 20 eylul 195C gününe kadar okulda bulundurmağa mecburdurlar. Geç kalan kâğıdlar işlem görmiyecektir. 8 Eleme sınavı 25 eylul 950 gününü takib eden günler içinde yapılarağından isteklilerin 25 eylul 950 gününe kadar Ankarada bulunm^an zaruridir. Okulca yatacak yer sağlanmasına çalışılacakür. Gefekli evrak: 1 Dilekçe. 2 Aşı kâğıdı. 3 Doğruluk kâğıdL 4 Fotoğrafh nüfua cüzdanı veya tasdikli sureti. 5 Fotograflı okul diploması veya tasdikli sureti. 6 Noterlikçe onayh yüklenme senedi. 7 Alü aded vesikalık fotograf. Müracaat: Askerlik şubelerine veya doğruca okul müdürlüğüne yapılır Okvü adresi: Gedikli Sıhhive ve Teknisyen Okulu Cebeci AnUara (3164 9885) ALMANYA ya ihrac edeceğiniz malların nakliyesini dünyaca tanınmış.: LASSEN & CO. Akt. Ges. İNTERCONTlNEN TALE G.m.b.H. GERHARD & HEY Akt. Ges. Nakliyat firmalanna yapîırmız Mezkur firmalann Almanyanın bilumum sanayi merkezlerinde balundurdukları şube ve acentaları sayesinde siz3 elverişli şartlarla en serî ve emniyetli bir servis temin etmek vaziyetindedirler. Türkiye Genel Acentası • Burdur İli Yeşilova İlçesi J. Komutanlığmdan: 1 16243 liri 80 kuruş keşif bedeli İlçe J. K. lığı ile Karakol K. hğırun btrabercs çclışabiieceği Numune Karakol binası inşası açık eksiltmeye konulmuştur. 2 Geçici *eminatı 1218 İira 22 kuruştur. 3 Ihale 13 eylul 950 çarşamba günü saat 15 de İlçe J. Ko 1 j ıcutan ıgııu aki Komisyonda yapılacaktır. 4 Keşif <re şartnameleı Burdur Bayındırhk Müdürlüğünde İlçe J. Komutaolığında görülebilir. 5 uteklilern belirli gün ve saatte geçici teminat makbuzu ve diğer •.e.gelerile birlikte Kcmisyona baş vurmaları ilân olunur. (11842) I TİFOYA KARŞI İGNESL Ker sene bilhassa salata. yaş sebze ve mt. jrıırdda görülen tifo ve paratifo vak'alarına karsı, draje «"'c'inde tanınmış aşı T İ F O B İ L Dr. İHSAN emin ve kat'î bir muafiyet temin ettiği için tavsiyeye Dr. İhsan Sami Lâboratuarı Divanyolu No. Şerefli Koçhisar Belediye Başkanlığından: Kasabada yapılacak olan mezbaha yapım '5i açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 21402,86 İira olup geçici teminatı 160552 liradır İhale, 1 Eylul 950 Cuma günü saat 15 te Koçhisar Belediye Daimî Komisyonu odasında icra kılınacaktır. Talib olanlarm eksiltmeye iştirak edebilmeleri için artürma, eksiltme ve ihale kanununda aranılan şartlan haiz olmakla beraber en az 20 bin lıralık bıı işe mümasil bir işi muvaffakıyetle yapıp kabulü, kat'isini yaptırdığına dair ibraz edecekelri vesika ile eksiltme tarihin« den en az üç gün evvel tatil günleri hariç Ankara Ü makamına müraracaatle Bayındırhk Müdürlüğünden alacaklan vesika ve teminatı muvakkate akçelerile birlikte ihale günü saat 15 te Belediye Başkanhğına müracaat etmeleri. Bu eksiltmeye aid şartname vesair evrakı görmek istiyenlerin Koçhisar Belediye Başkanhğına mesai saatleri dahüinde ihale gününe kadar her gün gelip okuyabilirler. (11142) «TAŞIT» BEYNELMİLEL NAKLİYAT ŞÎRKETİ Mangaloğln Han 8, Karaköy İstanbul • ^ • • • I B H İ T e 1 e t o n : 43287 ISRARLA ARANAN Ankara Erkek Teknik Öğrefmen Okulu Müdürlüğünden: 19501055 öğretim yılı için okulumuzun muhtelif sanat bölümlerine seçme imtihanile borslu ve gündüzlü öğrenci alınacaktır. Seçms imtihanma girebilmek için Sanat veya Yapı Enstitülerindeu mezun olmak ve Enstitüleri tarafından aday seçilmis bulunmak lâzımdjr. HOLSTİNA Marka Kumaş Boyaîârından 22 renkte yeni bir parti gebniştir. Yeni ucuz fiatlarmuzla Anadolu vilâyetlerinde satıcılık için müracaat kabul olunmaktadır. Türkiye Genel Satıcısı: TKGENSO Ltd. Şti. Katırcıoğlu Hanı İstanbul. XI inci MİLLÎ TIP KONGRESİ (Türkiye Tıb Encümeni Başkanlığından) 1 XI. inci Millî Türk Tıb Kongresi 1619 Ekim 1950 tarihinde Ankarada toplanacaktır. 2 Kongreye katılacak üyelerin, mahallî Ziraat Bankalanna müracaatle İstanbul Ziraat Bankasındaki 31495 numaralı carî hesabımıza (5) beş Hra kayıd ücreti yatırmalan ile alınacak makbuzun tarih numarasmı, iki aded vesika fotoğrau, seyahat tenzilât kartlan için lüzumlu altmış kuruşluk damga pulu ve açık adresleri yazılı bir zarfı iadeli taahhüdlü olarak Encümenimiz Başkanhğı adma postaya vermeleri lâzım gelmektedir. Bu suretle kaydolan arkadaşların adreslerine, kongre üye karü, gidiş dönüş tenzilât kartlan ve kongre raporlan hemen yollanacaktır. 3 Kongrede serbest tebliğde bulunacak arkadaşların tebliğ'erini nihayet 1 Ekim 1950 tarihine kadar Encümenimiz Başkaniığına göndermeleri icab etmektedir. Acele edilmesi ve vaktinde gönderilmesi ehemmivetle rira olunur. 4 Fazla bilgi edinmek istiyenlerin; Istanbulda Cağaloğlu Etibba Odasında Türkiye Tıb Encümeni Başkanhğına, Ankarada Ankara Ünv. Tıb Fakültesi profesörlerinden Dr. Nusret Karasuya müracaatleri. KIŞ YAKLAŞIYOR İyi evsafta odun ve kömürünüzü ancak dürüst ve ciddı bir müessese olan Zafer caddesinde kıymetli arsa satıîacak Bursa Belediye Başkanlığından: Zafer caddesi itfaiye garajı üst kısmında 1296 ada ?8 parsel sayılı 242 mefre kare arsa metre karesi 80 iira üzerinden kapalı zarf usttlile 18/9/1950 pazartesi günü saat 16 da saülacaktır. Talihler arsaya aid harita v» satış şartlannı öğrenmek için Belediye Hesab İşleri Müdürlüğüne müracaatleri ve saüşa istirak edecekler 1452 lirahk muvakkat teminat belgelerile 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesine istinaden hazır'vacpklan kapalı zarf teklif mektublarım ihale saatinden bir saat evvel başkanhğırmza makbuz karşıhğında tevdi etmeleri ilân olunıtr. Portada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. (U830) 1 Adaylar; 15 eylul 1950 cuma gününden 22 eylul 1950 cuma günü saat 17 ye kadar, imtihanlara kabullerini isteyen birer dilekçe Ue Teknik Öğ:etim Okulu Müdürlüğüne başvurmak ve aday numarası ile imtihanlara giriş kartı almak zorundadırlar. Bunlardan, haziran döneminde mezun olanlar diplomalannı veya tasdikli örneklerini; eylul döneminde mezun olanlar da, mezun olduklan okullardan yazılmış (çıkma yaz)) lan ve ikişer fotoğrafı dilekçelerine ekleyeceklerdir. 2 Imtihanlaıı kazananlarm kat'î kabulleri, yönetmelikte tasrih edilen ve ev\'elce okullara gönderilen genelgede yazılı bütün evrak taırıamland'ktan sonra yapılacaktır. 3 Adaylann tâbi tutulacaklan imtihanlann günleri şunlardır: Tarih Gün Öğleden evvel Öğleden sonra 1 27/Eylul/1950 Çarşamba Türkçe Atelye 2 28/Eylul/1950 Perşembe Matematik Atelys 3 29/Eylul/1950 Cuma Meslek Teknolojisi Atelye 4 30/Eylul/1950 Cumartesi Meslek Resmi Atelye 5 2/Ekim/1950 Pazartesi Atelye Atelye 6 3/Ekim/1950 Sah Atelye Atelye 4 Imtihan neticeleri 6 ekim 1950 cuma günü okulda ve aynca gazete ile Lân edilecektir. 5 İ m t i h a n l a . . ~ " kazananlarm kat'î kayıdlanna 6 ekim 1950 cuma gunu^başlanacak, 14 ekim 1950 cumartesi günü saat 17 de son verile6 İmtihanlara saat 9 da başlanacaktır. Sorulan açıldıktan sonra gelen ogrencüer. imtihanlara ahnmıyacaklardır. İmtihana giren öğrencılçr, tfograflı giriş kartlarını yanlannda bulundurmak mecbuu(11694) Kapalf Zarfla Eksiltme İlânı Adalet Bakanlığından: 1 İhalenin müteahhide tebüği eününden itibaren 15 gün zarfında teslimi şartile Bakanlığımız ihtiyacı için dairede mevcud jnühürlü nümuneye göre kapah zari usulile 20000 metre kanaviçe satın alınacaktır. 2 Asgarî eni bir metre olan kanaviçenin, metresi 118 kuruştan, 23600 İira kıymet takdiı edihniş ve geçici teminatı 1770 liradır. 3 Şartnamesi Levazım Müdürlüğünden ahnabilir. 4 İhale 15/9/1950 Cuma günü saat 15 te Bakanlık Levazım Müdürlüğü dairesinde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 5 Teklif mektublanmn ihale saatinden en az bir saat evvel ko misyon başkanlığma verümesi gerektir. Posta ile gönderilen mektubların gecikmesi halinde kabul edümez. (11901) MEHMED ALBAYRAKve.ORTAKLARI Kollektif Şirketinden ucuz fiatla temin edebilirsiniz. Fındıkh Tramvay Caddesi No. 128 Kemaliye Odun ve Kömür Deposu. ^a^ı^m^a^mm TEL: 438 ^ H B İ H ^ B H 96 I L A M P A RT D Ü N Y A C A Gaz T A N I N M I Ş Lambaları, Gaz Lambaları Bekleri Gemici Fenerleri fZMÎR FUARJNDA MACAR PAVYONUNDA TEŞHİR EDİLMEKTEDİR •• Tüccar • Esnaf ve Sanayicilerimize Müjde: Türkiye Umumî Adres Kitabı Hazırlanıyor. (İzmir Umumî Adres Kitabı) 15000 ticarî adresi ihtiva etmektedir. Cildsiz 3, cildli 5 liradır. (İstanbul Umumî Adres Kitabı) size bu şehrin 100000 firmasını tarutacaktır. TÜRKİYE UMUMÎ ADRES KİTABININ 3 üneü cüdini teşkU edecek olan AYDIN UMUMÎ ADRES KİTABI hazırlamyor. F ER U N I O N BUDAPEST 53 P. O. B. 74 SABUK KAZANI ARAHIYOR Satıhk veya kiralık, mahallinde çalışır vazivette sabun yapmaga mahsus kazan aranmaktadır. Islimli tercih edilir. İstanbul "• posta kutusuna tafsilâth mektubla müracaatleri Reklâmcılık ve Hususî İlânlar Biirosu Merkezi: İzmir İkinci Kordon No. 60. Tel: 6515. Şubesi : İstanbul Serdarekrem sokak Seraserci çıkmazı No. 22 G A L A 1 A . Tel: 42021
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog