Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CUMHlJiti*£T 01 Ağustos 1950 Bulıaristana notamız dün verildi RADYO C Bugünkü Program j Millî piyango 30 Ağustos çekilişi dün Ankarada yapıldı Baştarafı 1 ind sahifede mak gibi bir düşünce ile konulan niyetine zararlı saydığı için, en la durup düşünmeğe mahal bırak zam bir yekuna baliğ miktarda göçİSTANBUL Bulgar hükumeti, meselenin me bu cümîelerin, hiç değilse, Türk a küçük bir müsamaha bile göster mıyor. Binaenaleyh, Türkiye Dış menin pek kısa bir zamanda mem12.57 Açılıs ve programlar 13.00 alile yakın bir münasebeti olma zınhğına taalluku itibarile, doğru memekte olduğu fi'liyatla sabit İşleri Bakanlığı, Bulgar hükumeti lekete ahnmasının ciddiyetle düşü lîaberler 13.15 Öğle konseri (Pl.) dığı halde, notasına ırk, din vt olmadığını burada sarihan ve ce bulunan komşu memleketten, di ni insanî duygulara da kendi ahdi nülebilecek bir şey olmadığına ka 13.45 Şarkılar. okuyan: Belkis Gençer. çalanlar: Makkı Derman, Şerif İçli, menşe farklarma bakmaksızın, bü ab makamında beyan eylemek zo ğer mUletlerüı de varhklanna te mükellefiyetlerine de uymıyan işler nidir. tün Bulgar vatandaşlanna eşit hak rundadır. Esasen ihtiyarî olarak ma veccüh edecek büyük tehlikeler yapmakta ısrar eylemesinden dolaMillî Piyangonun 30 ağustos 950 bulan 500 numara iki yüzer Iira, Her halü kârda Türkiye Cumhu Şükrü Tunar 14.20 Serbest saat 14.30 Şarkı ve türkiHer (Pl.) 14.45 çekilişi dün Ankarada saat 13 te lar tanımış olduğu, azınlıkların iç lum bulunan bu göç işinin, bir çey karşısında asgari bir ihtiyat nişa yı şiddetle protesto eder. 100 lira kazanan numaralar huriyeti Hükumeti göçmenlerin men Dans müziği (Pl.) 15.00 Kapanış. timaî, siyasî, harsî inkişafları ba • rek asırlık bir tecrübe ile teeyyüd nesi göstermelerini tabiî addetmeAhali muhacereti hakkında Tür kul mallannı birlikte almalarına yapılmıştır. Kazanan numaralar Son üç rakamı (324, 837) ile nikımından vücudü muktezi şartlant etmiş yıllık tabiî haddi birdenbire si beklenir. kiye ile anlaşma yapmış olan tek karşı koymak suretile mukavelenaşunlardır: hayet bulan 1000 numara yüzer lira 17.57 Açılış ve prcgramlar 18.00 tahakkuk ettirildiği, ve onlarm ha şaşılacak bir hızla aşması ve mu Sırası geknişken kaydedelim ki, devlet Bulgaristan değildir. Vakti me hükümlerini ihlâlden vazgeçme300 bin lira kazanan numara 40 lira kazanan numaralar yat seviyelerini yükseltmeğe ya haceret arzusundaki insanlar mik bu meselede konsolosluk memurla le Dobrucadaki Türk azmlıgının! sini ve ilgiülerin tasfiye ettikleri Büyük orkestralardRn hafif akşam mü342553 Son iki rakamı (50) ile nihayet 2iğ! (Pl.) 18.30 Necati Başara toprıyacak bir çok tedbirler alınmış taruıın yalnız şu son zamanlarda runız sadece kendi takdir haklannı nakli hususunda Rumanya ile de • mülk ve mallan bedellerini ne su luluğundan Türküler 19.00 Haber100 bin lira kazanan numara bulan 5000 numara kırkar lira, bulunduğu teminatile başlıyarak, 250.000 gibi muazzam bir yekuna kullanmakla iktifa edip göçmenler bir mukavelename akdedilmiş, ve ,rctle memleket dışına çıkarabile ler 19.15 İstanbul haberleri 19.20 20 lira kazanan numaralar 341542 18 ekim 1925 tarihli Türk Bulgaı yükselmesi ancak bu insanların den, Bulgar notasındaki iddia hilâ karşıhklı gerçek hüsnüniyet sayeİstanbul Konservati'&rı Türk Musikisi Son iki rakamı (01, 26) ile ni50 bin lira kazanan numara ceklerine» dair iki devlet arasmda kcnseri 20.00 Amerika intıbalarırr., ikamet mukavelenamesinde yazıb Bulgaristandaki şimdiki hayat şart fına, herhangi sözlü veya yazıh bir sinde bu mukavelenin taraflardan hayet bulan 10,000 numara yir236990 yapılması mezkur mukavelenamenin konuşan: Emel Aktan 20.10 Küçük ve muhacerete müteallik hüküm larına artık tahammül edememekte beyan istemekte değillerdir. mişer lira, ne birinin, ne diğerinin şikâyetine ] muktezasmdan iken, şimcliye kadar orkestradajı meljdiler 20.30 Gelir 20 bin lira kazanan numaralar leri kendisinin gereği gibi tatbik olmalan sebebile izah edilebilir ki D Ahdî vecibelerin ihmali sa mahal vermeden tatbik ve tıtacı vergisi izahları 20.45 Şarkılar. oku391531 409853 10 lira kazanan numaralar etmekte olduğunu ve, bu cümle bu halin yukanda bahis mevzuu dedinde asd Türk hükumetinin mümkün olabilmişti. Türkiye hü tezekkür ve intacı mümkün olmı yan: Mi'Zeyyen Senar Işıl, çalanlar: Son iki rakamı (36, 47, 59, 76) 10 bin lira kazanan numaralar yan «anlaşma> üzerine hemen gö Nubar Tekyay. Salâhaddin Pınar den olarak, miktan halen 250.000 i Bulgar iddiasım teyid değil, akai Bulgar halk cumhuriyeti hükume kumeti bu tarihî hakikati Bulgar 024235 104992 178419 333452 38557J ile nihayet bulan 20,000 numara bulan ve bunu da aşacağı imâ ne, tekzib edecek bir mahiyette tine karşı serdedebileceği ciddî şi hükumetine hatırlatmaktan zevk rüşmeye başlanılmasını Bulgar hü 21.15 Hava Kurumu hakkında, konuşan: onar lira, 5000 lira kazanan numaralar Alidin Dav'er 21.25 Ara müziği kumetinden taleb eder. olduğu aşikârdır. edilen göçmenlere beyannaraeler kâyetler vardır. Filhakika, muka duyar. 5 lira kazanan numaralar 21.30 Fasıl heyeti konseri 22.10 Pi 059137 075466 157961 176005 178Öİ Dış İşleri Bakanlığı Bulgar Halk dağıtıldığını, hattâ bunlardan 54 Uzak olmıyan bir zamanda in velename göçmenlerin gayrimenkul F Mukavelenaırede muhaceret yano soloları 22.30 Hafif müzik (Pl.) 232115 421726 435014 462042 489701 Son rakamı (4, 5, 9) ile nihayet bin kadarına memleketi terk için san haklanna gösterdiği riayeısiz mallarını diledikleri gibi satmak ve için bir müddet tayin edihnediği ve Cumhuriyeti Hükumetine bu vesile 2245 Haberler 2300 Dans mübulan 150,000 numara beşer lira 2000 lira kazanan numaralar ziği (Pl.) 23.30 Kapanış. vize de verildiğini beyan ve buna lik yüzünden müteaddid biıyük menkul mallarile hayvanlarrnı a bunun, şimdi yapılmak istenildiği ile de saygılarıru sunar. 000211 015857 044204 044560 046922 ikramiye alırlar. Bulgar elçisi henüz memleketine mukabil, Türkiye Cumhuriyeti Hıi devletlerin protestolannı tahrik ey ıp götürmek haklannı tanıdığı ve gibi, kütle tehciri şeklinde vukuunu ANKARA 050422 065077 072420 074177 092909 2000 lira teselli mükâfatı kazanan kumetinin mııkavelenamede der lemiş olduğunu unutmaması lâzım bu vesika milletlerarası bir akid olgitmedi âkidlerin kasteylememiş olduklan numaralar 7.28 Açıhş ve program 7.31 Marş 106607 114035 1176SO 132660 143123 piş edilen taahhüdlerini yerine ge ;elen Bulgar halk cumhuriyeti mak itibarile, millî mevzuatı takDün Bulgar sabah gazetelerinde, noktalanna Bulgar hükumetinin dik lar (Pl.) 7.45 Haberler 8.00 Tür 150383 158219 188926 204839 21532ü 342550 342551 342552 342554 342555 tir'aediğini iddia etmektedir. hükumeti eğer notasındaki bu ca yid edip onlara racih bulunması katini çekerken, Türkiye Cumhuri Anksra Ajansma atfen, Bulgar el kiilcr (Pl.) 8.15 Haflf sololar (Pl.) 219520 224438 234969 242202 244863 342556 342557 342558 342559 342503 Bu isnadı hakh göstermek içir zib mukaddeme ile hiç olmazsa cab ettiği halde, Bulgar makamları yeti Hükumeti böyle bir neticenin çisi Yordan Çobanofun yeni tali 8.25 Günün programı 8.30 Mozart 277969 296065 306307 316243 316376 342513 342523 312533 342543 342563 Bulgar hükumetinin ileri sünneğe atiye matuf bir vaidde bulunmağı göçmenlerin, yatak, yorgan ve bir tahakkuku emrinde vâki baskıdan mat almak üzere Sofyaya gittigi ya Si bemol majör kuartet (Pl.) 9.00 320576 322980 325938 331674 331825 342573 342583 342593 342053 342153 kalkıştığı deliller ve zikreylediği kasdetseydi, Bulgaristandaki Türk iki mutfak eşyası gibi şeyler müszılmışb. Halbuki elçi halen şehri Kr.panış. 336001 339886 350112 354588 365200 342253 342353 342453 342653 azmlığuun da böyle bahtiyar diğer tesna, menkul mallannı ve parala veya hesablı teşvik hareketlerüıden mizde bulunmaktadır. 342753 olaylar hulâsaten şunlardır: vazgeçilmesi lüzurnu üzerinde ısrar 37345S 374973 390642 408675 425456 342853 342953 340553 341553 harice çıkarmalarına, bazı 3İ3553 1 Bulgaristandaki Türkiye azınlıklar gibi muamele göreoeği Nitekim dün sabah, elçi ile bir 12 2S Açıhş ve prcgram 12.30 Şar 428413 433706 438166 456812 459597 eylemeğe ve tahsisen ekalliyotler konsoloslukları göçmenleri muka ümidini veren bu teminattan Türk muahar kararnamelere dayanarak, şahıs arasmda cereyan eden h?dise, kılar 13.00 Haberler 13.15 Ke465510 469358 470493 471571 474371 344553 345553 316553 347553 343533 hukukuna ve alelitlak insan haklaman sololan (Pl.) 13.30 Öğle gazete349553 302553 312553 322553 velenamede mevcud olmıyan bü milleti biraz teselli ve kalb huzuru kat'î surette mümaneatten hâli kalnna karşı yapılan bu devamlı te Beyoğlu Emniyet âmirliğine akset s ' 13.45 P.yano ile caz parçaları 488106 490038 493S04 497401 498257 takım şartlara tâbi tutarak onlar duyardı. Ne yazık ki geçmiş olay mıyor. Öyle ki mukavelenin hini 352553 362553 372553 382553 cavüzlere nihayet verilip meselenin miştir. Vak'a şudur: (Pl.) 14.00 Kapanış. 1000 lira kazanan numaralar dan siyasî ve içtimaî kanaatleri lar, bilhassa, son tecrübeler bu ü akdinde mallarile ve paralarile 042553 142553 242553 442553 İstiklâl caddosini takiben Tak005486 007271 010139 010239 014506 Türkiyeye gelip burada kısa zaman iki memleket arasında dostaııe bir hakkında sarih beyanlar ve Türki midi takviye etmekten uzaktır. • 1000 lira teselli mükâfatı kaz>nan simdeki geçid törenine gitmekte da birer istihsal unsuru haline ge hal şekline bağlanması mümkün olyeye muvasalatlannda bir yıl müd I7.:>8 Açılış ve proçram 18.00 İnce 01985? 021308 024367 029899 037162 B Adı geçen ikamet mukanumaralar madığı takdirde Bulgaristan Türkle olan askerî birliklerirr.iz Ağacamide saz (Acemaşiran fasiı) 18.45 Hafif me 041231 044142 045982 054856 06360'J detle taayyüşlerini deruhde edeeek velenamesinin: «Les Parties con eceklori düşünühnüş olan bu ırkrine reva görülen gayriinsanî mua Bulgar Konsolosluğu önünden ge lodller (Pl.) 19.00 Haberler 19.15 070270 070626 071992 073384 080683 341540 341541 341543 341544 341545 hısım ve akrabaları bulunduğuna trac tantos agreent qu il ne sera daşların hemen kâffesi yeni vatanmeleleri milletlerarası kurumlarm çerlerken, Konsolosluk penceresinde Tarihten bir yaprak 19.20 Yurddan 091372 096687 097676 098806 100801 341546 341547 341548 341549 34150:3 dair teminat istemektedirler. porte aucun obstacle a l'emigra lanna feci bir durumda nakletmek tetkikine arzeylemek ıstırsrında Buîgar elçisi Çobanof ile Konsolos sesler. idare eden: Muzaffer Snrısözen 341512 341522 341532 341552 341562 2 Vize muamelesi aylarca, hat tion volontaire des Turcs de Bul tedirler. Devlet bütçesinden âcil 19 45 Radyo ile ingüizce 20 00 Brai 121699 122295 142270 145512 146646 Pentief ve arkadsşlannın bulun lovvsky çahyor (Pl.) 20.15 Radyo Ga 149676 158572 167137 173362 176İ93 341572 341582 341592 341042 341142 tâ, bazı hallerde bir yü kadar ge garie et des Bulgares de Turquie» yardım istiyen göçmenlerin bu kalacağını da şimdiden bildirmeğe dukları görülmüştür. Bu sırada pen zetesi 20.30 Serbest saat 20.35 185759 188561 194494 196061 20747Ö 341242 341342 341442 341642 341742 lüzum görmektedir. ciktirilmektedir. şeklinde yazılı ikinci maddesi her şartlar içinde iskânı işi, bittabi, büBulgaristandaki durumlarının ta cereden bakanlardan birisinin küs Şarkılar 21 00 Konuçma 21.15 Dans 215911 222398 222586 232219 2390)5 341842 341942 340542 342542 313542 3 Türkiyenin Sofyadaki El hangi bir iltibasa mahal bırakmı yük güçlüklerle başarılıyor. Dcinci parçaları (Pl.) 21.45 Saghk saati çiliği ve Bulgaristanın muhtelü yacak kadar sarih olup, bundan Dünya Harbini takib ve son aylar hammülü aşacak derecede güç ol tahça bir hakareti üzerine bunu 22.00 Müz kseverin saati 22.45 Ha 242543 242997 244216 247964 249550 344542 345542 346542 347542 343512 ması yüzünden Türkiyede yerleş gören halktan bir şahıs bağırmaya berler 23.00 Kapanış. 254681 255609 255995 267909 270585 349542 301542 311542 321542 331512 yerlerindeki konsoloslukları ilgili çıkan mana Bulgar hükumetinin daki hayret verici yüksehneye ta271731 280323 280440 234234 290260 351542 361542 371542 381512 39İ542 lere, bu memleketi terk için pasa ona atfetmek istediğinden büsbü kaddüm eden yıllarda muhaceret mek ihtiyacjnı hisseyleyen bedbaht başlamış ve el hareketlerile kendi290379 298490 290654 306392 313G81 041542 141542 241542 441542 port almazdan evvel, Türk ma tün başkadır. Filhakika, Bulgaris cereyamnda görülmuş olan azalma ırkdaşlarmı muhacereün tabiî seyir sine mukabele etmiştir. Konsolosİkramiyelerin satıldığı yerler 314367 318914 322552 326041 323732 kamlanndan gelecek muhacerei tandaki Türklerden ve Türkiyede hâdisesine, o zamanlar Bulgar ma hadleri dahilinde. her zaman kabule luk bu şahsın coçması üzerine po300,000 lirahk büyük ikramiyeyi 333769 334337 336420 338969 3397]9 vmüsaadesini beklemelerini tavsiye ki Bulgarlardsn kendi isteklerile kamlaruım muhaceret arzusu gös müsaraat etmiş ve edecek olan Türk lise müracaat etmiş ve şikâyet edilen şahıs yakalanmıştır. 340881 347824 359252 367344 371079 kazanan biletle 100,000 lira ikra**""• ktedirler. göç edecek olanlarm bu arzularını terenlere karşı gösterdikleri has hükumeti hal ve şartların müsaadesi mane duygulardan başka bir de bu nisbetinde bu hadlerin bile üsHine 371742 373622 373909 374229 3810S4 miye kazanan tam bilet İstanbuli Türkiye konsoloslukların tahakkuk ettirmelerine mümanaat Elçi ÇobanoFun bir kaç güne ka1 l 3 O a a 381396 338676 390S03 391433 393S99 da, 50,000 lira kazanan bilet Anlar göçmenlerden Bu' edilmiyeceği prensipini koyan bu güçlüklerin müessir bulunduğunu çıkmakta teredüd gSs'ermiyecek ol cıar Sofyaya gideceği söylenmektedüşünmek yerinde olur. Şu halde makla beraber, 250.000 gibi muaz dir. 395934 400798 404022 414475 420322 karaya, 20,000 lira kazanan biletler "jnniyetile ilgili bazı madde sırf toprağı terkedilecck 422668 424089 424890 426609 430011 Ayvalık, İstanbula, 10,000 er lira >ğe teşebbüs eyle devlete bir vccibe tahmil eylemek Bulgaristandaki Türk konsolosluk(C 434254 437939 438210 447792 451100 ikramiye kazanan biletlerden 4 ü te olup bu da, göçmenlere çıkış ları memurlannın Türkiyeye göç «A iteakıb Bulgar vizesi vermek, onlaıin mülk ve edcceklerden kendilerinin hiç ol451444 455077 458502 458750 461538 İstanbula, biri Akşehire, 5,000 lira * 462434 463977 474335 483418 489023 kazanan biletlerin 4 tanesi İstanVı pasaport al mallannı diledikleri gibi tasfiye mazsa ilk ihtiyaclannı sağlayacak » Okulumuzun Güverte ve Makine Şubelerine burslu ve burssuz öğ15835 ine ta etmülerini ve tesfiye bedellerini hısım ve akrabaları bulunup bu renci yazımına 1 eylul 1950 tarihinde başlanacak ve 5 ekim 1950 ta492902 494462 495110 495361 496466 bula, diğerleri, Izmir, Ankara, KoO» lunmadtğını sorarak. bu gibilerin caeli, Akşehir, Adana, Bora sevkebilmiş oldu memleket dışına çıkarmalarına en200 lira kazanan numaralar rihinde sona ereeektir. ün bunlar gel olmamak şeklinde tezahür et taleblerini tercih eylemelerinden, O» Son üç rakarru (597) ile nihayet dilmiştir. Isteklilerin girecekleri ştıbc ile burslu veya burssuz pirmek istedi'umhuriyeti mektedir. Bundan diğer tarafa göç iskân imkânlarına görekendilerine ğini belirten bir dilekçeye, aşağıda yazılı belgeleri ilijtirerek başvur •a zihniyetle etmeK istiycn her ferdi kayıdsız, henüz hareket müsandesî gönderilmaları ilân olunur. (11569) nı çıkar şartsız kabul etmek taahhüdünün memiş olan kimselere de, bu mü1 Lise olgunluk diploması, * saadeyi beklemeden, mal ve mülk• ulgaristan toprağına muhnceret vuku bulacak 2 Nüfus hüviyet cüzdanı, lerini satıp mahallî makamlardan bulde te> dcvlet (pays d'imminration) uhdeSoîdan sağa: 3 Asekrlikla ilişiği olmadığını gösferir be'ge, '•sterildiği sinde tahakkuk edeceği hükmünü pasaport ve çıkış vizesi almağa kal1 Bu mevsimde büyük bir zevkle 4 12 aded 4,5x6 büyüklüğünde lotoğraf, 'ece ısrar cıkarmağa kalkışmak iyi niyet sa kışmak gibi sonu zararlı teşebbüsyenilen şeylerden. 2 Hanesi muazzam 5 Aşı kâğıdı. lerden sakınmalarını tavsiye eyle(iki keLme). 3 Bir kısım nakliye rinde, bu hibi bir insanın tereddüdsüz redvasıtalarını kendilerine esir edenler Baştarafı 1 inci sahifeâe et lehine dedeceği bir metin zorlaması yap melerinden daha tabiî bir şey olur (çoğıılı. 4 Bir göz rengi, kanaat eh. ce kupa verilecek olan Milletlermu? • Bu akştun BüyükJere BEYAZ PARK'da • yapıldığı mak olur. Filhakika: Ankara, 30 (Telefonla) Silimn kâf, göreceği miktarda. 5 ÇevU E Bulgar notasında göçmenleq müISMAIL DITVIBULLU ve ARKADAŞLARI rip b> daha tekrar ederseniz bir çeşid arası Tenis Turnuvasını bir müddet asi partilerin propaganda müdıin müitarrna dair verilcn rakam ekte, sıçrama harekctinl belirtmiş olursunuz. takib edecektir. , eti bu geceyansı nihayete ermiş C Gelecek göçmenler arasmduvarcının en Iüzumlu iletlerinden. ?öç da, besledikleri içtimaî ve siyasî da Türk makamlarır.m en salâhi)ulunuyor. Belediye seçimleri veGüler Anmana tebrik 6 Zer'cden üye (iki kelime). 7 topladıklaıı ti kanaatler yüzünden, huzuru mem yetli kaynaklardan iilesile partilerarası mücadele gittclgraflan yağıyor Kemerin diiğîr"lcnecek yerine aid malikçe kızışarak âdeta nâhoş şekjlna leket için zararh olanlar bulundu rakamlara uygun değildir. Zira, zemeyi tatan: 8 Döhill kısım, HabeGüler Anmana, Türkiyenin dört er ahnıştır. Bugün Ankarada yer iste ğu takdirde, toprağına göçülecek harbden evvelki yıllarda senevî orç stan kibarı. bir köçesinden tebrik telgrafları ve er toplantılar olmuştur. Cebecide talama 11.00012,000 kadar tutarYufcnrıdan aşağıya: memleketin bu gibilere giriş vize •ken, bundan önceki fıkralarda izah mektublar" yağmaktadır. Demokratlar açıkhava mitingi yap atün bu si vermekten imtina eylemesi lü1 Orta çoğ n'er.si (mürekkeb keBu arada 1932 Dünya Güzellik andırnıaz zumu münckaşaya konu olmrya edilen sebcblerden ötürü 1944 tarilime). 2 Düzlük yer. 3 «Yalvn;!» Kraliçesi Keriman Halis kendisine, mışlar, gece de şehrin 5, 6 yerinde toplantılar tertib etmişlerdir. Anmnr.nsir.a n,iiro':keb bir emir. 4 E^iında dev cak kadar sarihtir ve bu hal mu hindenberi azala azala keza ortani kaybetmiş kuş gibi hayatta yalnız gazetemiz vasıtasile şu güzel tel iaradaki seçim mücadelesinde dikarik vasfr kavelename metni ile tearüz et lama 500 e kadar düşmüş olan göç Ahmcd Üstiin İsmail Dümbüllü Nevzad Akay kslmış olan. gazetecirin başlıca ser grafı göndermiştir: ati çeken cihet, Halk Partililerin •fade şekli medikten başka her devletin, hu men miktan 1949 yılında birdenbimoyesini o teskil edcr. 5 Maksadına Kıymetli ses sanalkârı AHMED ÜSTÜN, değerli okuyucu «Güler Anman, iimdiye kadar ne açık, ne de kaahede et zur ve sükunu, dış ve iç emniyeti re 24.332 ye çıkmıştır. Bütün ^u veya hedef ne ermek. 6 Almanyada NEVZAD AKAY ve saz arkadaşlan konseri. taliblere Türk vizesi verilmiş bualı yer toplantılan yapmamış olCumhuriyet Gazetesi, bir havza. kabnhat yananın işitecekle..endinı abakımlanndan kendi milletine kar lunuyor. Bulgaristandaki Türk kon Heyet tarafından tarihî ve kostümiü büyük komediÇengi şehnaz rinden. 7 Ansdolıımuzda dckunanMuvaffakıyetinizi tebrik eder, malandır. Sadece parti organlan > şı mükellef bulunduğu esaslı vazi soloslukları faaliyetlerini göçmen N O T : AHMED ÜSTÜN, Tepebaşı seansından sonra lrrdan. 8 Aksaklıga sobeb olan, sabütün kalbimle iyi şanslar diler, iktidara ağır hücumlarda bulunhib. ^aristandaki felerde nbiridir ve ayru zamanda, vizesi işine hasretmiş gibidirler AYRICA: Yarın ak?am ilk defa olarak Mecidiyeköyü muşlar ve radyo konuşmalarile bu gözlerinizden öperim. memurları milletlerarası hukukunca tanınmış Muamelenin daha seri bir seyiı YEŞIL PARK'ta guyet zengin program. hücumlara devam etmişlerdir. Evvtlki bulmacanm halledilmiş şekli Keriman Halis • > oıleketin em bir hakbr. takib edebilmcsini sağlamak için /ler öğrenmek 1 2 3 4 5 0 7 8 Bir kaç yıldanberi Bulgaristan bir çok bakımlardan vücudü lâzım f Ankarada alâ'^a TEŞEKKÜR , gerçeğe uy radyosunda ve basınında sistemli olan, bazı formalitelerin bile lâ?;v] mevzuu ile de bir propaganda halinde yapılage cihetine gidilmi.ştir. E^er bahis Ankara, 30 (Telefonla) Tür 28/29 ağustos gecesl Bahçe yolunda • yan bir isnadın len Türk milleti ve devleti aley mevzuu konsolosluklar bu işe şimkiye Güzeli Güler Arımanm An geçirdiğlmiz kazada, en kısa zamanda, asından duyduğu hindeki neşriyat ve diğer benzor diki nisbeten dar kadolarile bakkaralı olması seçime şehrimizde mdadımıza yetişerek bizleri otomobilyaralı açıkça ifade eyle tezahürlere esefle şahid olmasına mak zorunda kalmışlarsa bu duruhususî bir alâka uyandırmış bulu den çıkaran ve nakleden arkadasımızı Eksiltmeye konan is: derhal hastaneye Sarıyer Jan.tanlık bir vazife saynuyor. Konservatuar talebeleri 1950 darma Komutanı Yüzbaşı Turhan Kap. mun sebebi Bulgar makamlarüiın 1 Manisa Su İşleri 3 Şube MiHiirliiSii bclgesi içinde bulunan rağmen, iki memleket arasındaki güzelinin kendi aralannda yetiş tan ve şoförü er Metin Kunta bu vakonsolosluklardaki küçük memur Bakırçay havzasma dahil Berjîama ve Kestel c'or«!crinde yapıîacak tah.dulgar hükumeti, Bulga komşuluk münasebetleri icablarıtiğini söylemekte, Ön Cebeci sem zife aşkı çerçevesini de aşan ferağatll lar hakkında tatbikten çekinmediği kimat işleri olup tahmin edilen keşif bedeli. fiat birimleri esası üzerin,<Jaki azınlıklara ve, bu me na uygun bulmadığı bu kötü dutinin sâkinleri de şöyle demekte yardımlarından dolayı sayın gazeten'z rumu düzeltmek için, kendisine her türlü t.izyik muame'.eleri yü den 49076 İira 88 kuruştur. »•asıtasile teşekkür etmeyl bir vicdan yanda, Bulgar vatandaşı Türklerr 2 dirler: «Güler Arıman en az on borcu biliriz. zünden oral^rda çclışmak cesareti Eküilttıe 9/9/950 fcırihine raslıyan currartesi günü sa.ıt 12 de tatbik edilmekte olan müsaid mua taalluk ettiği nisbette, gayret saryıldanberi Cebecinin suyunu içti, ni gösterecek talib bulmakta uğra Manisada Su İşleri 3. Şube Müdürlüğü binası içinde toplanacak olan meleden bahseylediğine göre, ev feftmekte olan ve bu gayretinde * * * havasıru aldı. Gözlerinin ve teninılan güçlük, hattâ imkânsızlıktır Eksiltrr.e Komisyonu odasında kapnlı zarf usulü ile yapılacaktır. velâ bu ifade üzerinde durmak lâ devama istekli bulunan Türkiye nin rengi, hulâsa bütün güzelliği SevgiU alle büyüğümüz emekll yflkKendi ahdi vecibe!erine riayct3 Istekliler, eksiltme şartnamesiui, sözlcşmo tasarısını, özel tekzım gelir. Hakikat şudur ki Bul Cumhuriyeti hükumeti, böyle olsek mühendis bu yayla şehrinin eseridir.» sizliği yüzünden, karşı tarafın za nik şartlaşma fiat birimleri ve keşif cetveli ve bu işe aid diğer proje garistandaki Türk azınhğuıın ana makla beraber .hâdiselerin mantıkı ten çok ağır olan külfetlerini ge ve evrakı 245 kuruş mukabilinde Su İşleri 3. Şube Müdürlüğünden Buradaki konuşmalarda Gülerin MEHMED NURİ ESMEN'in MATEMATİK haklanna riayet bakımından olsun, önünde göz yummamak ve dünya alabilirler. piyano çaldığından, güzel dans et vefatından doğan büyük acımızı paysiyasetinde kendisinin büyük, kü niş mikyasta arttırmış bulunan iktisad ve hars bakımlarından olÜniversite Lise talebelerine evBulgar hükumeti bu defa, yukanda tiğinden, çok iyi yüzdüğünden ve laşmak ve bizl teselU etmek üzere ev4 Eksiltmeye giıebilreek için isrckıilerin 3680 lira 77 kunışluk sun, yaşama şartlan hiç bir zaman çük diğer demokrasilcrle beraber da işaret edüdiği gibi, muhaceret geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehcmmiyctinde bulunan de müsaid şartlarla ders verilir Bale Okulunun devamh talebesi lerimize kadar gelen veya cenaze törebugünkü kadar düşük ve endişe temsilden şeref duyduğu prensiptelgrafla hareketim kendi aldığı teşebbüsle, diger bir işi muvaffakıyetle başardığını veya idare ve denetlediğini is Pangalü, Türkbeyi So. Bozkurt Ap oiduğu için vücud güzelliğini bi nine iştirak eden veakraba vetaziyetlerirü blldiren sayrn dostlaverici bir durum manzarası gös ler ve kanaatler için ölüm tehiibütün tahminleri aşan bir nisbete pata yarar bclgelerile b;rlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az (ta 119 1 e veya 83723 tele müracaat raz da oraya borclu olduğundan rımıza ayrı a y n şükranlarımızı suntermemiştir. Bu acıklı durumu pek kesi taşıjan cereyanlann kendi sıçıkarmış, bu harekpte bir nevi teh til günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Manisa Su İşleri 3 üncü Şube bahsedUmektedir. mağa lmkân bulamadığımızdan bu yakından ve tafsilâtile bilen Tür nırlarından içeri sızmasına müsaaSahib 0* BaftnufıarnH vazifemlzin ifasına muhterem gazetenicir mahiyeti vermiş bulunuyor. Müdürlüğüa* başvurarak bu işin eksiltrresine ginnck için yeterlik belCumhur Başkanmın alâkası kiye Cumhuriyeti Hükumeti, Bul de etmemek hakkına elbette sahib 2in tavassutunu derin saygılarımızla Türkiyeye gelmedikleri için Yu feesi almalan ve bu belgcyi gösiermoleri şaı ttır. NADİK NADt gar neşir vasıtalarile aleniyete in dir. Bugün bizzat kendisinin bağlı İzmir, 30 (Telefonla) Celâl Ba rica ederiz. nan tcpraklarına sığınan bir çok 5 ktekü'cıin teklif mektubîat'nı ikinci maddede yazılı saatUa nvshaaa vazı tsterını tülen tikal ettirilen siyasî bir vesikaya. olduğu ideolojiye uymıyan her yar bu sabah Akhisarda Yeni HiEsmen allesl adına oğlu Bulgar vatandaşı Türkün mevcu ten bir saat öncesine kadar Su Lşleri 3. Şube MüdürlüğürHe Eksiltme hiç şüphesiz dünya umumi efkâ: türlü temayüle ve fikir tezahüıleWare eden; CEVAD FEHMI Yüksek Mühendis sar gazetesinde çıkan Türkiye Güdiyeti, muhaceret adile anılan bu Komisyonu Başkanhğma makbuz karçı.Iiğında veıir.eleri lânmdu, Nedret Esmen üzerinde müsaid bir tesir yarat rine karşı. bunlan memleket emzellik Kraliçesinin resmini görünCumhutivet Itatbaan akının hakikî saikleri üzerinde fazPostada olan gecikmeler kabul eo'ilmez. (11493) * * * ce alâkadar olmuş ve bu hususta ^ etrafındakilerle musahabelerde bı Senelerdenberi çekmekte olduğum CL'MHURİYET'in TEFRİKASI: 1 8 onun için... Kadının, dayı beye yor. Anlamıyor musun?. Yoksa bi ların, acı sözlerin d e arası kesil na yaklaşmıştı. Her kadının on sehsstalığ:mı şsfkatli elleriîe tedavi edeunmuştur. varmadan önceki yaşayışı için de le bile göz mü yumuyorsun?. yirmisinde duyduğunu, di. Şimdi Süheylâ, evin içinde S a kizinde, rek beni tekrar hayata kavuşturan Dr. dikodular varmış da şimdi kocasıBu kadanm söyleyemeyince iki lâhaddinin varlığile yokluğunu bi tattığını o daha yeni yeni duyuyor; VcH Behcet Kurdcğlu ve operatör Dr. Çimento fiatlan yükseliyor na böyle kasıklar gelince pek aun de birde hiç yoktan kavga çıkarı le duymuyor gibiydi. Oylu iken bu yeni yeni öğreniyordu. Süheylânm Galib Kıcımana sonsuz teşekkür ve Piyasada çimento f.aüarı yeniden mışlar, pek kızmışlar. yor, bu adamı birazıcık olsun in bile kadını bunalüyordu. Artık kadınlığı, dünyayı görüp anlayışı yükselmege başlamıştır. Şubat ve mart mirmettarlığımın bildirilmesi için snyın gazetenizin tavasîut'jnu rica edfr:n. Süheylâ, bunu gene onlann ara citmek, sarsabilmek için en acı kendi kendini bulmuş; «ladınhğını tam on yıl geç kalmıştı. Şimdi de aylarında 600 kuruşa olan çimento, itAdana: Ömer Ek ci sından duymuş, gelmiş, Fikrete de sözleri bulup yüzüne çarpıyordu. da, dişiliğini de anlamiş, hepsini artık bu uyanışla, bu anlayışla bir hal malınm fazlalıgı ile 370 e kadar ithal permisi verılYazan: KEMA1, RAGIB ENSON anlatmışü. Çocuk yeroinler ediyortatmıştı. Yanında onu seven, c n u n likte, derinden derine isyan duy dü<mü«tü. Bu defa yeniden yükselmege Onların yaşayışı artık kanlık komemesinden fiatlar du: calık değildi. Buna geçimsizlik Dile la sevişen, onu anlayan, onunla £>n guları da başkaldınyordu. Aile büyüğümüz Ord. Prof. Dr. başlamış ve 410 a çıkmıştır. Diyip çıkacaktı. Kocasının nasıl Bizimki Beyoğlunda bir çiçek 8 Hiç düşünmedim bile... Bir denilemezdi. Hiç bir erkek bu ka laşan, konuşan, derdleşen, hiç yokolsa kızmıyacağını biliyordu. Avrupada emüa fiatlarının yükselmeHAYRULLAH DÎKERin lik görmüş, pek beğenmiş. Yerini Fikretle tanıştLktan sonra, Salâ si çimentoya da tesir edeceği tabiidir. Cerrahpaşa hastanesinde tedavi ediMiği Salâhaddinin eski bir radyosu de söyledi ama ben üşendim. gidip eşi, belki bütün İstanbulda bulun danna dayanamazdı. Öyle iken tan kıskanan, sonra gözü kapalı ina vardı. İkide birde bozuluyormuş, bakamadım. Okumak için ayalilı mıyacak kadar güzel bir takım, di Salâhaddin hiç birine aldırmıyor nan, onu inciten, arkp.sından da haddin bile az çok değişmişti. Es Bu bakımdan altı ay sonra fiatların müddet zarfmda kendisine gösterilen yeniden yükseleceği tahmin olunmakta hele şimdi büsbütün dinlemez ol lâmbalar gelmiş. Evde sigara tab ye seçtim, aldım. Hele kadıru hiç du. Kendine göre rahati yerindey yalvaran, okşayan, gözlerini cnun kiden parasını bucak bucak sak ve eğer şimdi ithal permisi verilirse daimî şefkat ve ihtimamdan dolayı muş. Bunu böylece gene kendisi lası da kalmarmş. Bir gün çıkmalı, tanımam. Yüzünü ilk görüyorum. di. Yaşayışmda da kendine göre bir gö'zünden ayırm:yan bir eş, bir er lardı. Şimdi artık hiç olmazsa ken ithal olunacak çimento ile fiatlar kı mezkur hastana doktor, hemşire ve Kocaya vcnnadan önceki yaşayı düzen vardı: Sabahleyin, gözlerini kek istiyor, onu anyordu. Bütün disi için, paraya kıydığı oluyordu. rılacaktır. Çirnento ithal eden tüccar, müstahdemlerine ve vefatı üzerine ceanlatıyordu. hepsini birden almah!;.. naze merasimine bizzat iştirak etmek, şmdan da bana ne?.. açmca odayı ısınmış buluyor, kah bu gözünün de, gönlünün d e a r a Kat kat üst baş yaptırıyor, yeni ye çuval başına alınan bir lira gümruk çelenk göndermek veya telgrafla taziBir gün Fikret, yazıhaneye bir Diye dokundururdu. Fikret, bunSüheylâ, bütün bunlardan hep valtı tepsisi önüne geliyordu. Giyip dığı erkeğin yerinde °alâhaddini ni gömlekler, boyunbağlan aüyor resmine rağmen fiatların 355360 ku yette bulunmak suretile kederimizi payradyo getirtti. Salâhaddin pek be lara alışmıştı. Hele Süheylânm da rus olduğunu. yerU çimentonun ıse 380 laşan kadtrşinas zevatı kirama, teşekğendi: du. beğendiğini duyunca birer birer kendi kocasını suçlu çıkarıyordu: çıkardığı tertemizdi. Hepsinin ütü bulmak, gözünü açmca onu gör390 arasında bulunduğunu Eöylemekte küllere, bir askerî müfreze izamı lut Neden hergün bu çocuğa öte sü yerindeydi, hepsi lavanta çiçeği mek Süheylâyı k ı n p geçiriyordu. Ben de işte bu markadan ala alır, gönderirdi. Bir yandan da: ve ithal permisinin verilmesinin lâzım funda bulunan Deniz Komutanlığma, beri ısmarhyorsun. Üstelik parası kokuyordu. En çok beğendiği ye Bu adamın çamaşrrlarını, gömleklecağım, diyordu. Bakaüm, bunun sonu neye geldiğini ilâve etmektedirler. dost ve akrabalarımıza ayrı ayrı teşekSalâhaddinin kardeş çocuğu sünFikret: küre teessürümiiz imkân vermediğir.den net olacakmış. Gene bir gün söz nı da vermiyorsun. Nasıl olup da mekleri yiyordu. Yemekten sonra rini ütülerken, içinde tiksinti d u varacak?. EUmizdekini, avcumuzşükran ve minnet hlslerimizin iblâğma bu kadar küçülüyorsun?. Hem ne da sedire uzanıyor; ağzmda sigara, yuyor, bütün emeklerine scıyor dakini bitirdik. Önümüze gelene Beğendinizse söyleyiniz de arasmda: saym gazetenlzin tavassutunu rica edeye karşılık?.. elinde gazete, yan uykuda, yarı du: köşkün adresini verelim; hamal oborclandık. Başımıza bir gelecek Bizim Necati bir bisiklet istiriz. raya götürsün. uyanık, Mısır radyosunu dinliyorDiye hep Salâhaddine çıkışıyoryor, nereden almah acaba?. Değse bâri!. Birazıcık o'sun var ama... Biraderl: Necati Dikcr du. Bizim köşkün mü?. BugürderDemişti. Fikret, ona da bisiklet du. anlasa!.. Diye söylenmekten geri kalmazOğlu: Fikri Diker de radyoya verecek param yok. gönderdi. Bımların böylece hiç ar O hiç aldırmadı: Diye içini çekerdi. Oğlu: Rasin Diker. Sonra, yatmadan yatmaya hsrdı. Çok istiyorum ama... Bu yapı beni kası gelmiyordu. Yalnız birinde, az Ne çıkar?. Bekâr bir çocuk!. kes kendi odasma çekiliyordu. Heİyi bir yemek pişirince, özene b e Tiyatroyu, sinemayı, hele operetyıktı!.. kalsın, hiç yoktan bir gürültü çı Parası da var. Onun eline bakan le l>öylc ayn ayn odalarda yatma zene bir tatlı yapınca, Salâhaddinin leri pek severdi. Koca İstanbulda Hele bir kaç gün kullarunız, kacaktı. Hani şu zengin dayı bey hiç kimsesi yok. Bizim yanımı^da ğa başladıkiarı gündenberi başı sofra başına kuralup da bir kere kaç tiyatro var, ç>nun için sinemaCumhuriyet bakahm. Beğenirseniz bir kolayı evleniyormuş. Fikreti de onun dü hem iş öğreniyor, üstelik para da büsbütün dincdi. Bir gürültü çırun birinden çıkıp ötekine girerdi. cik olsun: 1 Eylul 1950 den itibaren bulunur. ğününe çağırmışîardı. Eli boş gi kazanıyor. Ev hediyesi diye bir kacağını sezer sezmez gazetesini Çift film gösteren sinemalan birer Eline sağlık!. İlân tarifesi Yoksa, yeni ev hediyesi mi?. dilmez, diye o da kristalden bir radyo almış, çok mu?.. ahp kendi yatak odasına sığmıyor, Demek şöyle dursun, soluk bile birer dolaşır; hele Lorel Hardi'nin, Doktor bey, Fenerbahçedeki köş komposto vakımı aldı, götürdü. DüKadın, sinirleniyor, kıvranıyor, böyloce karısının acı sözleriaden, almadan onlan nasıl tıkınacağını İki Açıkgözün filmlerine bayılırdı. Lira kün adresini yazdıktan sonra ceb ğünden sonra, dayı bey birdenhire Fikretle aıalarındaki bağı kocasımn hem yaptığmı başına kakan bakışBir gördüğünü bir daha görür, her İlân sahifelerisantimi 2,50 lerini karıştırdı: Fikrete karşı değişiverdi; pek so yüzüne çarpmamak için kendini larından kıırtulmuş oluyordu. Te düşünürdü. Dudaklannı şapırdata görüşünde ilkinden daha çok güİkinci veya üçüncü şapırdata onun yemek yiyişi, kadı Hiç bozuk param yok, dedi; ğuk davranmaâa başladı. miz bir döşek, «horluyorsun:.» diye güç tutuyordu: lerdi. Sonra da önüne gelene uzun sahifelerisantimi 4 nın bütün iştihasını kapatıyordu. şu adama bir iira versene... Meğer dayı b.'yin evlendiği ka Anlarnıyor musun, diyecekti; dürten yok, ne yapsa karışan yok... Başlık 20 Arada bir kendi kendine acırdı: uzun anlatır, anlatırken gene güBu kadarla da kltııyor, gene dın Fil:rete pek Kizmış; krista) ta | bu çocuk hepsini benim için yap: Onun da bütün istediği bunlarJı. Hiç kimseye yaramadan, yaranma lerdi. öyle eskisi gibi ikıde birde: kımın kaşıkları boynuzdanmış da ' yor, hepsini benim için alıp getiriGitgide, bir gün geldi; o kavga dan sönüp gidiyordu... Ya§ı otuzum Arkast var BULMACA r • 1 1 1 1 1 Yiiksek Denizrîlik Okufn Müdürlü^isntfen; m m 1 m Güzellik Kraliçesine febrîk telgraf ve mektubları yağıyor Seçim için propaganda sona erdi Manisa Baymd r««k P?, ar.'îğı Su Isîeri 3, &ü Şnba Müdiir!ilğyı;ıleR; H|A|V|A|SİI|Z|» ÎİF. İAİVİEİLİEİR YİIİKİAİMİAİMJA A|K|I|LWHİ!İS NİAİTİ^İSİPİNİA E|D|»|K|A|Ş[«|D ;T|AİR|I İKİAİTİ» JFİM|.A!M)A|LJAİR o masa
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog