Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

31 Ağustos 1950 CUMHURÎYET Baştarafı 1 inci sahifede uğradığı yerlerde coşkun tezahüratla karşılanan ve uğurlanan Celâl Bayar evvelâ Gördese uğramıştır. Kısa tevakkufu esnasında yeni şehir plâm ve birer odaları dokuma tezgâh yeri olarak hazırlanan nümune evlcr hakkmda izahat almıştır. Halka kısa bir hitabede bulunan Bayar, ezcümle: «Bugünkü iktidar vatandaşın derd ve elemile yakmdan alâkadar oluyor ve yarım tedbirlerle geçirmeğe taraftar değildir. Demirciye bunu söylemek için gidiyorum. Demircililerin basma gelen felâkette bütün millet yardım elini hükumetle beraber uzatmıştır» demiştir. Ve Gördeslileri selâmlamıştır. • Celâl Bayar Demirci yanp yerini gezdî Kahraman ordumuzun geçid resimleri çok parlak oldu Baştarafı 1 inci sahifede Müzesi önündeki hejkeline törenle çelenkler koymuşlardır. Saat 9 da Genelkurmay Başkanlığınm şeref salonurjda tebrik merasimi başlamıştır. Tebrik merasimi bittikten sonra Genelkurmay Başkanı ve tebrik merasimine iştirak eden zevat Hipodruma giderek tribünde yerlerini almışlardır. Saat 10,5 te Genîlkurmay Başkanı Orgeneıal Nuri Yamut, resmi geçide iştirak edecek kıtalan teftiş ederek şeref tribüııüne geldi. Muteakıben geçid resmine iştirak eden ordumuz mensublarmın soyledıklerı İstiklâl marşı ayakta dinlendi. Şeref tribünü önüne getirilen bir top uzerınde ordunun genc bir su bayı, 30 ağustosun Türk yurdu için taşıdığı manayı belirten bir hitabede bulunduktan sonra Türk Hava Kurumu adına bir hatib, 30 ağustos şehidlerinın ruhuna hitab ederek uğrunda öldukleri vatan üzerınde Türk milletinin huzur içerisinde yaşadığını belirterek şehidleri tazız etti. Son olarak söz alan Garnizon Komutanı Tümgeneıal Salâhaddın Selışık, eşsiz 30 ağustos zaferınin büyük manası üzerinde durmuş, ve büyük zaîerleri ancak buyuk milletlerin kazandığını belirtmiştır. Geçid resmi Sık sık alkışîarla çesılen bu nutuklardan sonra başta Harb Okulu, Yedek Subay Okulu ve bir pıyade alayı olmak üzere geçid resmi başladı. Bunlan harb malulleri ve haro malullerini de 28 sene evvelki üniformayı giymiş olan bir kıta takib etti. Bundan sonra, bir süvari alayı, zırhlı birlıkler ve tank alayının geçişile geçid resmi sona erdi. Hipodromu dolduran on binlerce halk, ordunun geçişini büyük Dir heyecan ve gururla alkışhyor, hava filolarımız da Hipodrom ve şehir üzerinde uçarak geçid resmine iştirak ediyordu. Sokaklarda biriken halk, kışlalarına dönmekte olan askerî birliklerimizi candan tezahüratla alkışlamakta ve yaşa sesleri Ankara ufuklarını çınlatmakta idi. Dumlupınarda Afyon, 30 (a.a.) 30 Ağustos Zafer bayramının 28 inci yıldönümü bugun Dumlupınarda Zafertepe üstündeki Meçhul Asker anıtı önünde heyecanlı bir törenle kutlanmıştır. Törende Afyon Valisi, Kütahya Vali vekili, milletvekilleri, Başbakanlık ve Bakanlıklar temsilcileri, merasim komutanı olarak Korgeneral Abdülkadir Seven, ordu müfettişliklerıle deniz ve kara kuvvetlerini temsil eden amiral ve generalleri, üniversiteleri temsilen pro fesörler, siyasî partiler ve millî kurumlar ve dernekler temsilcileri ve illerden gelen mümessiller, ajans ve matbuat temsilcileri, Kara, Deniz ve Harb Okullarından birer takım ile İstanbul, Ankara Üniversiteleri ve yüksek okullar talebeleri, kadın, erkek binlerce yurddaş hazır bulunmuşlardır. çekilmiştir. Bu olay 21 pâre top atımı ile selâmlanmıştır. Bundan sonra Korgeneral Abdülkadir Seven bir hitabede bulunmuştur. General konuşmasmda: «Muharebeyi emsalsiz sevk ve idaresile kazandıran ve manevî vaı lığı daima içimizde yaşıyan ve yaşıyacak olan Atatürke bütün mınnetlerimizi onun bu muharebe idare yerinden yüksek ruhuna arzetmeyi vazife sayarım. Kanlarını vatanın istiklâli uğrunda akıtmış şehidlerimizın ulvî ruhlarını rahmetle anarken İstiklâl muharebelerine butün varlıklarile iştirak etmiş, bugun hayatta bulunan Türk evlâdlarını saygı ile selâmlarım» sözlerıle bıtirmiştir. ı ! Bayar, Borluda da vatandaşlarla Ilgilenmiş, kısa bir hitabede bulunmuştur. Kafile Demirciden 30 kilometre mesafedeki Çataloluk jandarma karakolunda son bir mo la vermiş, Bayar burada tarlalardan gelen vatandaşlarla konuşmuştur. Vakit geciktiği için Cumhur Başkanı öğle yemeğinden vazgeçerek Demirciye hareket edılmıştir. Demirciye giriş muhteşem olmuş tur. Halk, felâkete uğnyanlar ken dıleri değilmiş gıbi bir bayram neşesi içınde Celâl Bayarın otomobilinin etrafım saiTnışlardır. Bayar ve yanındakiler alkışlar ve yaşa, varol sadalan içinde güçlükle yol bularak Demirci Belediye binasına gıtmişlerdır. Bayar, istirahat etmeden balkondan şu hitabede bulunmuş tur: « Muhterem Demircililer, sizin burada geçırdığiniz felâket hepimize şamıldır. Memlekctin saadetinden nasıl hepimiz memnun kahyorsak, uğradığı felâketten de o derecede de müteessir oluyoruz. Hükumetle görüştüm ve hükumotin Demirci yangın felâketi üzerinde ehemmiyetle durduğuna kanaat getirdim. Yanan binalannızın dükkânlarınızın, tezgâhlarınızm yeniden ve daha iyi bir surette yapılabilmesi için size mümkün olan her yardım yapılacaktır ve bu yardımın kıştan evvel sonu ahnması için çalışılacaktır. MesuJ ve salâhiyetli kimselerin verecekleri karar gereğince işler intizamla tatbik edilecektir. Endişe etmeyiniz. Hepimiz azimle yaralannızı sarmağa çahşacağız. Allah bize bir daha bunun gibi âfet vermesin.» Cumhur Başkanmın nutku da'ktkalâ'rea alkışlandıktan sonra umumî arzu üzerine Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu kısa bir konuşma " ' yapYnışhr. Muteakıben Celâl Bayar, Demircihlerden yangma dair izahat almış, kısa süren yemekten sonra yan gın yerlerini mühendislerle beraber gezmiştir. Bir saatten fazla süren ve bütün Demirci halkının takib et tikleri bu tetkiklerden sonra Hükumet konağına gidilerek bir toplantı yapılmış ve aknacak tedbirler tesbit olunmuştur. Cumhur Başkanı geç vakit Demirciden ayrılmış ve geceyi Salihlıde geçirmiştir. Yarın sabah trenOnce merasim komutanı, berale şehrimize gelecek ve muhteme berinde Afyon Valisi ile Kütahya len Çeşmeye gidecektir. Vali vekili olduğu halde merasime iştirak eden askerî birliklerle, yuk Şehzade Faruk saltanatı sek tahsil genclerine ve halka, bayramlarını kutlamış ve başta ihyâya çalışıyormuş Cumhur Başkanı tarafından gönAnkara 30 (Ankara Ajansı) derilen çelenk olmak üzere Büyük Mevsuk kaynaklardan sızan baa Millet Meclisi, Başbakanlık, Bahaberlere göre son Osmanlı Halifesi kanlıklar, ordu, siyasî partilerle Abdülmecidin oğlu ve Vahideddin'in diğer kurum ve teşekküllerden gön damadı olan şehzade Faruk Mısırda derilen çelenkler anıta konulmuş kendini bazı hayallere kaptırmıştır. ve bandonun çaldığı İstiklâl marşı Mısır hanedanına mensub bazı ile şeref direğine şanlı bayrağımız kimselerin de desteklediği tahmin edılen bu hayaller arasmda Türki PROF. NEMBUS'ÜN MACERAL yede saltanatın ihyası ve şehzade Faruk'un kayınpederi Vahideddin'in kaçarken boş bıraktığı yaldızh saltanat koltuğuna oturması da vardır. Şehzade Farukun Mısıra gidip dönen bazı Türkleri bu mevzuda yoklamak istediği, fakat şiddetii bir mukabele gördüğü anlaşılmaktadır. Şehzade Faruk, Mısınn İslâm âlemindeki merkezî durumunu da dikkate alarak, Mısırda yerleşmış bulunmaktadır. Kendisi Mısır hatıedanına mensub bir zatın da kayınpederidir. «CUMHURİYET» in EDEBÎ TEFRİKASI: 1O7 Merasim Komutanmdan sonra genclik adına söz alan Turkiye Mıllî Talebe Federasyonu İkinci Başkanı Orhan Cemal Fersoy, «30 Ağustos buyük zaferi İstiklâl tarihimizin şanlı sahifesi, tarihimizin en parlak günüdur.» diye hitabesine başlamış ve «Şu anda büyük meydan muharebesinin eşsiz kahOkul komutanı sözlerini bitirdık ramanı Başkumandan Gazi Musta ten sonra sıra ile once Harb okufa Kemalin aziz ruhu ile kucak lu ve naklıye sınıfı birincisi astpğlaşıyoruz.» demiştir. men Hakkı Kayaya, okul ikıncısi Halk adına konuşan Abdullah ve topçu birincisi asteğmen Arıf İlhan Açıkgozün hitabesinden son Eryılmaza, okul üçüncüsü hava ra geçid resmi yapılmıştır. Önce asteğmeni Ahmed Koçoğluna ve uçaklar, onu takiben Başkumandan daha sonra sınıf birincilerine diplık meydan muharebesıne iştırak lomalarını vermiştir. Üstün derece alan genc subayeden alaylann sancakları, askeri birlikler, İstiklâl Savaşma katılmış ların diplomalan dağıtıldıktan son olan gazıler, yüksek tahsil genclerı, ra okulu bitiren genc asteğmenler binlerce haikın coşkun tezahüratı adına istihkâm asteğmeni Sedad Tokgöz, misafirlere, komutanlara arasında geçmiştir. Geçid resminden sonra törene ve arkadaşlanna bir hitabede bukatılanlara bir kır zıyafeti veril lunmuştur. Genelkurmay Başkanımn sözleri miştir. Asteğmen Tokgözün kısa hitabeAfyon Valisi tarafuıdan bu akşam Belediye salonunda bir ziya sini takib eden Genelkurmay Baş kanı Orgeneral Nuri Yamut genc fet verilecektir. asteğmenlere şunlan söylemiştir: « Değerli genc askerler, Tören gününüz kutlu olsun. Su bay olarak şerefli Türk ordusu saf larına katılıyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Washington 30 (AP.) Birleşik Şayed yann vatan bizi savunAmerika Dış İşleri Bakanı Dean ma için vazife başına çağıracak oAcheson bugün bir basın toplantı lursa hep birlikte aynı gayeye yüsında verdiği demecde, Türkiyenin rüyeceğiz. Yolumuz, çetin savaşKuzey Atlantik Pakb teşkilâtına a larla imtihan vereceğiz. Muharebe lmması meselesinin «son derecede meydanlanndan geçecek bu yolu ilgi ve ihtimamla» incelenmekte birbirine bağlı ve inanan ve yekolduğunu, fakat bunun paktın aslî diğerine kan ve can arkadaşlığı üyesi 12 devletin birden kararlaş yapan insanlar başan ile geçer. tıracağı bir konu teşkil ettiğini söyArkadaşlannıza arasıra söylediği lemiştir. mi sizlere de bir hatıra olarak tek Acheson, Türkiyenin müracaati rar edeyim: nin Kuzey Atlantik Paktı KonseBirbirinizi seviniz, sayınız. yinin eylulde NewYorkta yapacağı Birbirinize inanınız ve güvenitoplantıda müzakere edileceğini be niz.ı yan etmiştir. Evlâdlanm, Bir gazeteci kendisinden Birleşik Hak, adalet ve vicdan daimî reh Amerikanın Türkiyenin müracaati beriniz olsun.» hakkmdaki durumunu açıklamasını Başbakanın hitabesi istemiş ve Acheson şu beyanatta Bundan sonra Başbakan Adnan bulunnıuştur: Menderes de okulu bitiren asteğ« Birleşik Amerika, yıllardan menlere şu hitabede bulunmuştur: beri Türkiyeye karşı en büyük bir « Şanlı Türk ordusunun şeilgi göstermiş, Türkiyenin bağım refli mensublan, öz evlâdlan, sızlığını desteklemiş ve bu bu devAranızda bulunmaktan dolayı lete askerî ve iktisadî yardımda bu duymakta olduğum sevınc ve bah lunmuştur.» tiyarlık payansızdır. Aynı zamanda aranızda ve bu kutsî ocakta Meclis Başkanımn bulunmak bana büyük Türk orTrakyada tetkikleri dusunun huzurunda bulunmanın Vize 30 a(.a.) Dün akşam huşu ve hürmetini hissettirmektesaat 23 te yanlannda Tekirdağ dir. Butün dünyada, bu arada mem milletvekili Şevket Mocan, Kırk leketimizde sözde sulhçu, hakilareli Vali ve milletvekilleri oldu katte bozguncu cereyanlar bir ğu halde ilçemize gelen Büyük baştan öbür başa alıp yürürken başMillet Meclisi Başkanı Refik Ko sizler orduda vazifelerinize raltan geceyi burada geçirmiş ve lamaktasınız. Vize Palas oteli lokalinde halkla Vazifeye başlamakta olduğunuz müsahabede bulunmuş, halkm bu anlarda bu cereyanlann harederdlerini dinlemiş, sorulan sual kette olmasuıdan dolayı hiç bir lere cevab vermiş, yapılan ve ya vehile hizmet şevkiniz kırılmasın. pılacak işleri izah etmiştir. Bilmek lâzımdır ki ordu, yalnız Baştarafı 1 inci sahifede lediye baskanı, basın mensubları ve güzide bir davetli kütlesi hazır bulunmuş tur. Törene saat 16,15 te salonu dolduran genc asteğmenlerin önlerinde Harb Okulu alay sancağı olduğu halde bir ağızdan gür sesle söyledikleri İstiklâl marşile başlandı. İstiklâl marşını müteakıb söz alan okul komutanı kurmay albay Nizameddin Karacebe, törende hazır bulunanlara ve okulu bitirmiş olan genc asteğmenlere hitaben 116 yıldanberi tarihî şan ve şerefle dolu Türk ordusuna subay yetiştiren Harb Okulunun bugüne kadar Türk ordusuna ve Türk milletine kalbleri yurd sevgısi ve mes lek aşkile çarpan 38,057 evlâd yetiştirdiğini, bu yıl 463 mezun verdığini söylemiş ve mezun genc asteğmenlerin geleceğın büyükleri olacağını, ordunun ve milletin idaresınde tesirli görevler alacaklarını ve vatanuı kendilerine emanet edileceğini ilâve etmiştir. Millî birliği bozmamak Harb Okulundaki vazifesi tören Şehrîmîzde yapılan geçid resmi Denizyollarının bir cevabı eçenlerde Üsküdar ve Kadıkoy iskelelerine 15leyen vapurlaıuı bu kasabalarda çalışan ve iskelelere varan tramvay ve otobüs tarifeleıile iltisak temin edemediklerinden şıkâyet eder bir yazı yazmışhın. Buna karşı Denizyolları İdaresinden şu mektubu aldım: Basmakaleden devam ve itimadı ohnıyan, birbirine husumet ve nofretle bakan partiler ve vatandaşlardan mürekkeb bir içtimai heyet vücude gelir ve böyle bir halk topluluğu, millî birlikten mahrum kalır. Millctimiz, İttihad ve Terakki Hürriyet ve İtilâf kavgaları yüzünden İtalya ve Balkan harblerinde, Birinci Diinya Harbi mütarekestnin ilk zamanlarında, uğradığı felâketlere rağmen, bir millî birlik kurmağa muvaffak olamamışlı. Atatürkün Nutuk adlı eserinin baş tarafını okursanız, memleketin nasıl bir gaflet ve dalâlet içinde yüzdüğünü görürsünüz. Yakm bir mazinin o acı, hattâ kanh tecrübelerinden ibret dersi alarak millî birliğimizi bozmamanın, bizim için hayatî ehemmiyetini anlamak gcrektir. Bütün partiler ve vatandaşlar için, demokrasi yapıyoruz; parti mücadelesi yapıyoruz, diye yolumuzu şaşırmamak, şuurumuzn kaybetmemek en büyük vazifedir. ABİDİN DAVER Istanbulda dünkü geçid resminde denizcilerimiz Bayramiç ormanlarındaki yangın sonduruldy Balıkesir 30 (a.a.) Çanakkalenin Bayramiç ilçesi dağlarında 24 ağustosta çıkan orman yanşını, bir hamlede çenişlemek istidadını göstererek, sarfedilen bütün gayretlere rağmen 27 ağustosta Edremidin Narlı ve Altınoluk mmtakalarına sirayet etmiş ve Üçpınarlar bölgesindeki ormanlar tamamen yanmıştır. Yangın, ancak 29 ağustos gecesi güçlükle söndürülmüştür. tecavüz halinde memleketi müdafaa etmenin değil, aynı zamanda memleketi, istilâ vaki olmadan, tecavüz vaki olmadan istilâ ve tecavüzü önlemenin, yani sulhu korumanın da en kuvvetli ve hür mete şayan vasıtadır. Bu kutsî ocaktan Türk ordusunun manevî huzurunda imişim gibi şu anda duymakta olduğum hürmet çok derindir. Bu topraklarda doğmuş olan vatan çocuklannın büyük ordumuza karşı sevgileri, bağlıhkları ve tazimleri sonsuzdur. Ordumuza karşı bağhlık ve hayranlık hislerile mütehassis olduğumu ifade etme kfırsatmı bulduğumdan do layı bahtiyarlık duymaktayım. Büyük Türk ordusu, yalnız sulhu koruma, yurdu müdafaa etme vazifesile değil ,aynı zamanda mem lekette manevî kalkmmamızın da mihver ve mikrakını teşkil etmek ;ibi çok ehemmiyetli bir vatan hizmetile de karşı karşıyadır. Vatandaşlar millî mevcudiyetlerinin bu müşahhas timsalini ordularmda görürler. Vatandaşlar, kuvvetli bir orduya malik olduklannı bilmekle manen yükselirler. Vatandaşlann vatan topraklanna bağlıhklan ve kendilerine ve memlekete olan güvenleri, ordulanna güvenlerınin artması nisbetinde artar. Bugün büyük Türk ordusunda şerefle vazife almak üzere bulunan ;enc subaylar, sizlere itimadımız tamdır. Çünkü sizler sonsuz kahramanlar yetiştırmiş olan bu memleketin bağnndan gelerek kahramanlar kaynağı olan bu şanlı ocağm ağuşunda yetiştiniz. Bu büyük gününüz hepiniza kutlu olsun.s Başbakanın genc teğmenlere hitabmdan sonra, okulu bu yıl birincilikle bitirmiş olan nakliye asteğmeni Hakkı Kaya, okul yaş kütüğüne 105 inci çiviyi çaktı ve mezunlann bir ağızdan söyledikleri Harbiye marşile törene son verildi. Hazırlanan büfede ağırlanan davetliler okulun müze ve şeref salonunu da gezerek bu şanlı ocaktan gurur ve iftiharla aynldılar. • 21'8/1950 gunu «Cumhun>et> gaze. tesının Hâdıseler Arasında sutununda Uskudar yülcularının vapur ve tramvay munasebetlermın anlaşma yolıle jıtızama sokulması hakkmdaki jazımz üzerine durumu aşağıdakı şekılde arzeylerız Idaremızın Şehır Hattı Işletmesi, Ha> darpaşa demiryolu bdğlantisında, trenlerın tramvaya nazaran hem seyrekl ğı ve hem de memleket olçusundekı geniş munasebetı bakımmdan vapur ve tren munasebetleruu otedenberı gon.şme yolıle tanzım etmektedır. Gene aynı mahıyette olarak seyrusefer prog. ramlarının degışme zamanlarında Uskudar Halk Tramvayları idaresile de temas etmektedir. Bu Idare de nıtekun Moda Fenerbahçe Bostancı ve diğer kısımlarda vapurun hareketi ile bağlı seferler tertib etmektedır. Uskudar va. pur hareketlerıne gelınce, bu ıskeleye her gun Kopruden 41, Beşıktaştan 50 vapur gelmekte, buradan da Kopru ve Boğaza 49, Beşıktaşa 49 vapur gıtmektedır. Ayrıca kısmen yolcu tasıyan araba servıslenle de Uskudaraan Kabataşa 49, Kabataştan Üskudara 46 vapur gelıp gıtmektedir. Gemılerimızın sefer durumları, yakınen yüksek malumları olduğu vechıle bir turnuş şeklınde butun istanbul ıskelelerıne ve gıımm ıçındekı muteaddıd seferlere bağlı bulunmaktadır. Üskudardan kalkan vapurlarımızın ekserisine Kısıklıdan tramvay tarısıa edilmiştır. Bunların geç kaldığı ve ıskeleye yolcu çıkarmakta olduğu zamanlarda, 23 dakika vapurların bekletılmesıne gıdılmekte ıse de vapura bınmiş bekleyen 500 yolcunun. bır tramvaydan lnecek 3040 yolcu ıçm daha fazla bekletılmesınin sızce de muvafık olamıyacağı tabudır. Tanzım edılecek kış fesı hakkmda Tramvay Idaresinin haberdar edileceğini saygılarımj^" lerım. ^s Tiirkiye ve Atlantik Paktı İstanbulda dünkü geçid resminde tanklanmız geçerken Baştarafı 1 tncı sahıjede I jandarma alayı geçmişlerdir. Kıt'amümessillerinden, Vilâyet ve Bele larımızın sert adımlarla merasim diye erkânından mürekkeb bir he yürüyüşünde geçmeleri sürekli alyetin İstanbul Komutanını ziyaret kıslarla karşılanmıştır. Bu sırada ve tebriklerde bulunmasile başla hava kuvvetlerimize mensub uçak mıştır. Heyet, İstanbul halkının kah filoları da geçid resmine iştirak etraman ordumuza sevgi, saygı ve mekteydiler. tebriklerini bildirmiştir. Bundan Tank alayının, bindirilmiş kıta, sonra, Taksim meydanına gidilmiş, motörlü muharebe birliği ve moorada yerlerini alan askerî birlikler törlü top alaymın ve uçaksavar teftiş edilmiştir. İstiklâl marşile topçu birliğinin geçişleri aynı tezaCumhuriyet âbidesi sancak direğine hürata vesile olmuş ve on bınlerbayrak çekildikten sonra, genc teğ ce halk büyük zafer bayramımızda menlerimizden İbrahim Çakır ve şanlı ordumuzun kahraman birlıkTuğgeneral Tahsin Çelebican gü lerini doya doya alkışlamıştır. Taksim Cumhuriyet alanındaki nün önemini belirten heyecanlı bimerasimi müteakıb saat 12 de Selirer konuşma yapmışlardır. Bundan sonra Tuğgeneral Aşir miye kışlasmdan 12 top atımı ile zafer bayramı tes'id edilecek ve geArkayının komutasında birliklerice bütün şehirdeki resmî müessemizin geçid resmine başlamalan se vç limandaki gemiler ışıkla doalanı dolduran binlerce halk arasınnatılacaktır. da coşkun bir heyecan yaratmıştır. Diğer taraftan gene gece YıldızOnce başta bandosu ve alay sancadan başlayıp Maçka ve Harbiye ğı olduğu halde Albay Mühib Can yolu ile Taksime ve oradan Doltınazuı komutasında piyade alayı, mabahçe yolu ile Beşıktaşa kadar onu takiben refakatinde deniz ban devam etmek üzere bir fener alayı dosu olduğu halde deniz birlikleri, tertib edilmiştır. Denizyollarınm ? kalanmış olmasınar ten sonra: ' 1 HaydarT lerini de vaf bu trenler %• ve tarifede si lâzım gr da Hayd Bu trenlf olması ? 2 V lirken t ' geç hab bu tarift ce yaptıı rifelerine nın •' vun İdc b, ba. Tra ların rile bin.. kân bırs 3 > tobusleri bekleme. dia edilı surmemeı otobus ». müşterisiıu maktadır. . murlarile bi olmuş, onlar vaktinde ka İdarenin kat'î bize soyletnişlert Bizim istediğimı keleye gelmekte o». otobuslerdeki yolcula bir iki dakika bekleım palı demir kapılar o n u n d e ^ yen yolculan iskelede bırakm^. malarıdır. Yoksa geciken bir arabayı gelinciye kadar beklemek elbette caiz değildir. Bunun için de Kadıköyunde Çarşı İstasyonuna, Üskudarda da Horhor dura^ına varmış olan tramvayları ve otobüsleri vapurların beklemelcrini esas kabul ederek oralara konacak sinyal tertibatı veya memur vasıtasile iskelelere haber verilirse bir araba dolusu yolcu bir iki rîakikalık teahhur yüzünden vaıın saat bekletilmemiş olur. Ba kadar kıiçük bir teahhuru da vapur yolda telâfi eder. Vapurdaki 500 kişi Köprüye ikî dakika geç çıkmakla bir şey kaybetmez; fakat bir dakika bekleıniyen bir vapura yetişememiş oîan 3040 yolcu yarun saat beklemekle çok şey kaybederler ve bütıin bunlann sonunda Üsküdar Haık Tramvayları ve DenizyoUan İdarelerinin bu yolda işbirliği yapmalarmı, hele iskelelerdeki memurlarının iyi niyetle ve birbiıme >ardım ederek çahşmalannı lıalkın selâmeti namma temenni ederim. B. FELEK H. Pariisine, halkev Kore'ye gidecek leri adına ödenen Birliğimizden bir grup Tokyo'ya gitmiş paralar Ankara, 30 (Türk Ajansı) Emin kaynaklardan bugün sızan haberlere gore, Koreye gidecek olan askerî birliğimizden, miktan gi^li tutulan bir grup, üç gün evvel uçaklarla Koreye gıtmiştır. Giden bu grup, birliğimizin Tokyoda yapacağı bir aylık staj devresinde, konaklıyacağı yer ve ihtiyaçların temıni hususu ile meşgul olacaktır. Diğer taraftan, «Bırat» adı verilen, Kore askerî bırliğımızın, hareket hazırlıklan tamamlanmıştır. Birliğimiz, Koreye gitmiş olduğu söylenen, grupun, oradaki hazırlıklan tamamlamasını müteakıb, bildirilecek hareket günü, üzerina yola çıkacaktır. UVERCINI Yazan: KERİME NADİR Ona tahammül bile ede mem. Düşün birader! Hiç o kupkuru harç, ronklı bir muhayyilenjı inbiğinden suzülüp bir esere sızan sanatm özü ile kıyas edılebilir mi?.. Yo, bence bir romanda sevımli olmak vasfı başta gelir .. Itiraf edtrim ki, benim yazacağım roman da, sncak bir realite kelıbından ibaret olacaktı. Yaşlı bir adaır.m, heye^ansız ve ölçülü ifadesı . Yahud da kendini sanata gülunç bir şekılde zorlayan bir budalının kalem mahsulü! Doğru, his ve heyecan muhassalası olan eserlerin, bazı fanat münekkidlerine g^re. artık modası geçmiş bulunuyjr Hele o aşk! Aşkm o basmakalıb ıstırabı!.. Evet, bugünün romancısı sanatını artık böyle basit meselelere tahsis etn^emeli; Onun eseri cemiyetin nroblemlerini ihtiva etmeli; hakıkatlen göstermelıdir. Bu nazariye, bugünkü edebî ekolde esastır. Ama gene derim, akşamdanberi tanıdığımız hakıkatler bıze, hıs â'emının oyle basit değil; bılâkis hâlâ en muğlâk bir mesele olmakta devam bulunuyor... ettiğini isbat etmiş Fahir gülümsiyerek: Görüyoıum ki, bu genclerin heyecanı senin sanat mefkureni iyiden iyiye sardı Eminciğim, dedi. I^timal ki bu devırde materyalist eserlerin moda oluşu, artık romant'Herin yaznamadığındandır. Ama romana da ne yapsın? Çoğunluğu tfşkıi eden bir zümreye yani asrın şu makine ;rsan halindeki hayat adamlarma hitab etmek zorunda bulunuyor. Eserinin, onlann hissen intıbak edemıyeceği renkleri ve derinlikleri ihtiva etmesini faydasız bulur elbet!.. Ve bazan kendisi de, gorünmiyen şeylerin tasvirinden ziyade. görünenleri tesbit etmeyi, sadecâ bir objektif olmayı tercih eder. Yalıud da, ancak bu «kolay» a muktedır olabilir. Malum ya, fikir ne kadar ilerlerse Uerlesin, hissin derinliğine hiç bir zaman varamaz Bunun için de insanların «his» bah Einde daima toy kalan taraflan vardır. Nıtekim, işte Iskenderin bize taruttığı runlar, biz ya^taküers bile bir bakıma anlaşılmaz görünüyor... Evet, bunlar hayat adamlarma göre sadece romanesk ideallerdir, dedim. Yoksa, bugün birer canlı insan olmalan böyJe inanılmaz bir şey gibi gelmezdi... Ben şu Ecmelte tanışmak isterdim dcğrusu! Bu güzel kadın bana pek enteresan göriındü. Fahir içini çeker gibi: Neme lâzun, Şahizerle tanışamadıktan sonra... dedi. Ve tekrar gülümsedi: Sakın sanat eserini Ecmelin ruhundan derlemeye kalkma Emin! Bu fikir pek de yabana atılır gibi değil hani! Ama sanat mefhumu daima münakaşa edildiğine göre, henüz onun ne olduğu katiyetle bilinmiyor demektir. Diyorum ya, ben ondan vazgeçtim artık... Kararım karardır. Eh, nihayet akşamki sözüme geldiğine memnunum. Şüphesiz bir romancı, senden de, benden de çok farklı bir adam olmak gerektir kardeşim. Evvçjâ fevkalâde sabırh... O muhakkak! Ve akşam sayamadığm bütün o vasıflara sahib... Bilhassa hâdiselere yakinen intıbakı olan bir adam. Hulâsa, senın de nihayet anlamış olduğun edebî sanat, heyecan, samimiyet ve derınlık gibi başlıca üç mühim vasla muhuc ki, bu da bizleı gi Baştaraft 1 inci sahifede çilmek üzere olduğu habere ilâve ediliyor. Aynı çevrelerde söylendiğine göre bu kanunsuz tediye ve sarfiyatın müsebbibleri hakkmda da takibat yapılacaktır. Diğer taraftan bizzat Halk Partisi Genel Merkezinin bulunduğu bina da dahil olmak üzere Büyuk Millet Meclisi, Sayıştay binalarının bulunduğu sahanın mülkiyeti üzerinde yapılmış bazı muameleler, incelemelere tâbi tutulmaktadır. Bu saha hamur kanunu gereğince hisselere aynlmış, böylelikle Büyük Millet Meclisi binası dahi hissei şayialı hale gelmiştir. Sebebi de Halk Partişine aid olan bir arsaya Meclis sığınağının inşa edilmiş obnasıdır. Halk Partısi bunun üzerine arsaya metrekaresi 250 liradan kıymet takdir ettirmiş ve hamur kanununun tatbiki ile geniş bir saha hissei şayialı hale gelmiştir. Bu münasebetle bizzat Halk Partisi Genel Merkez binasrnın da hazineye aid bulunduğu ileri sürülüyor. Hayli ilerlemiş olduğu anlaşılan bi formunu almış, kalıbı içinde le Ecmel arasında taksim ediyor. tetkiklerin ne netice vereceği medurulmuş ve bir hayli ukalâlaşmış Yani kocasını mirasmdan tama rakla beklenmektedir. adamlaruı harcı olamaz. Haydı gel men mahrum bırakıyor. ÖlümünMekki Said ESEN biz yemeğimizi yiyelim de kendi den sonra keyfiyet aydınlanınca işimize bakalım! da berikinde tabiî şafak atıyor., * * * Ve derhal bu varisler aleyhine bir İşlerim beni o gün Fahirle tek dava açmaya kalkıyor. Malum ya, Tokyo, 30 (A.P.) Kore cepherar temastan alakoydu. Fakat zih mahkeme, mirastan mahrum edi sinden alman son haberlere göre, nim her an o macera ile meşgul len eşe, bu mirasm üçte birini be bugün bütün gün Pohang dolaydü. Bilhassa son safhanm alacağı hemehal takdir edecektir. Gelgele larmda çok şiddetii çarpışmalar şekli ve Fahirin vaziyeti yoluna lim, Şahizer işi sağlam tutmuş. Ec cereyan etmiştir. Komünistler bu koyup koyamıyacağını merak edi melle İskendere borclu olduğuna kesimde pek cüz'î ilerlemeler kayyordum. Nihayet ertesi akşam o dair noterden musaddak bir sened detmişlerse de, bu bir kaç metreyi nunla buluştuğumuz zaman, ilk bırakmış. Hem de kanunun koca insanca ağır zayiatla ödemektedirsözüm buna dair sorum oldu. ya takdir edeceği meblâğ misillü!. ler. Savaş sırasmda Kızıllarla GüFahir hem yorgun, hem de bü İşiin inceliğini anlıyorsun ya?. A ney Korelilerin aynı zamanda karyük bir iş başarmış kimselerin re dam mahkeme marifetile alaca şıhklı hücumlara geçtikleri anlar havetli sakinliği içinde görünü ğını da olduğu gibi onlara, ka olmuştur. Pohang ve Taegu'yu ele geçiryoriu. rısuıın alacaklılannavermeğe Biıader, dedi, bunca yıllık mahkum! Ne yapsa bu mirastan mek için giriştikleri taarruza Klmeslek hayatımda ahlâk düşkün zırnık bile koparamıyacak. Bu zıllar 40.000 kişiden fazla kuvvet lüğünün çeşidlerini gördüm; ama takdirde yapılabilecek bir tek şey sokmuşlardır. Bu arada 6 devlete aid harb bu türlüsüne hiç rastlamadım. kalıyor: O da, bir şantaja ba§gemileri Koreye muntazaman mal Hayır ola? dedim. Fakat ne vurmak!. zeme ve asker nakleden gemi konticeden memnun gibisin. Doğrıısu ağzım açık kalmıştı. voylarını himaye etmektedir. Bu Evet, işi halletmesine ettik. gemi subayları, harekât sırasmda Lâkin tam yirmi dört saatlik bir Fahir hazin hazin gülümsedikten Kore sularında yabancı denizaltı mücadeleden sonra .. Meğerse bü sonra sözüne devam etti: veya Rus gemisi gormediklerini tün mesele bir şantajdan ibaret Kararlaştırdığımız üzere ec belirtmişlerdir. değil miymiş! nn kendisine mirasın yarısmı terMillî Savunma Bakanı Ne gibi? zacı ile görüştüm. Bana, çocuklaFahir bir sigara yaktı. Hâlâ va ketmeleri şartile davadan feragate Bursa, 30 (Türk Ajansı) Bir ziyetin hazımsızhğı içinde olduğu razı olacağını bildirdi. Hoş, çocuk müddettenberi şehrimizde istirahat beîli idi. lar bütün serveti ona bırakmaya etmekte olan Millî Savunma Baka Meseleyi sana hulâsa edeyim, dünden hazırlar, ama, vasıyet ye nı Refık Şevket İnce vazifesıne başlamak üzere, bu sabah saat 8 de dedi. Şahizer hayatta ıken, noter rine gelmek gerektir!. Ankaraya müteveccihen şehrimizlıkte yaptırdığı gızli bir vasiyetname ile bütün servetiai İikeodar. Arkası vgg. ^en aynlmışür, ,, Brezilya konsolosunun eşi denize düştü ve bulunamadı Dün gece Moda koyunda feci bir kaza olmuştur. Sabah erkenden İpar kotrasile gezmeğe çıkan Brezilya Konsolosu ve eşi gece geç vakit Kulübe dönerlerken Konsolosun eşi denize düşmüştür. Gerek kotradakiler ve gerekse civardan geçen bir vapur tarafmdan araştırmalar yapılmış ise de maalesef kendisini bulmak kabil olamamıştır. Kore'de savaşlar ^ • • ^ H ^ • AÇIK DAVETİYE T E S İ S E D I L E N Y E N I I I I I RENGİN KUMAŞ MAGAZASININ açılış merasimi bugün saat 10 da yapılacaktır. Daveüye makamında olan işbu ilânımızla bütün dost ve ahbaplarımızın teşriflerinı saygı ile rica ederiz. I I | ^ m Ekrem Haznedar, Şakir ve Rafet Taviloğlu RENGİN KUMAŞ MAGAZASI: Bahçekapı Yerli Mallar sırası No. 14 Istonbul ^B T A K S İ M SİNEMASINDA Cuma matineîerden itibaren Şarkrn en kııdretl' 3 büyük sanatkâ.ınm yarattığı sezonun ilk <ilma ÖRSİZ T Ü R K Ç E KIZ ABBAS FARİS MAHMUT EI.MELİĞİ MEDİHA \ O S K İ Ayrıca şarkıb Y U R D GEZ I S İ SORT 8 Eylul Cuma ilk yerü film: BIRAKILAN ÇOCUK (Halk Film)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog