Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

ÜPU BEYAZ ÜSTÜPU RENKLİ ÜSTÜPÜ KATRANLI ÜSTÜPÜ Gelmiştir. PANZO STAVROPULO MAHDUMLARI Galata, Karamustafapaşa /9 u m h u r iyet KURUCUSU:YUNUS NADÎ En iyi meyvalar ağaeın en yuksek dallarındadır. T A K S İ T L E FAKAT BİRİNCİ S1N1F BİR ELBİSE giymek istersenız Yeşıldirek yokuşunu çıkmayı göze alacaksımz. Beyoğlundaki STAD Mağazasmın zengin çeşidleri emrinize âmadedir. Tiiccar Terai: SELÇUK KASKAN Yeşildirek, Mollataş Sk. Ölçer Han 4 Sultanhamamında Selânık Bankası ile İpekiş arasından çıkınız. H. Parlisine, halkevleri adına ödenen paralar Maliye, bu paralarm yerine harcanıp harcanm^dığı yolunda tahkikata başladı Âyrıca Ânkaradaki Halk Partisi Genel Nerkez binasımn da hazineye aid olduğu ileri sürülüyor 27 nci yıl Sayı : 9363 : Cumhuriyet, îstanbul Posta Kutusu tstanbu] No. 246 Teleioniar: ümumi Santral Numarası: 24298. Vazı Işleri: 24299, Matfcaa : 24230 Perşembe 31 Ağustos 1950 Millî birliği hozmamak vazifesi | Ankara, 30 (Telefonla) Hufsusî surette öğrendığıme göre, FMalıye Bakanlığı, Halk Partısine, Ihalkevlerı adına odenmiş olan Imılyonlarca lirarun mahalli tah[sısine harcanıp harcanmadığı yoJlunda tahkikata geçmış bulun|maktadır. Maliye mahafılı, bu Lparanın 5055 mılyon lıra cıvaIrında olduğunu hesabhyor. Bu nun 25 milyonu doğrudan doğruya hazineden, 10 mılyon lirası hususî muhasebelerden, asgari' 15 milyon lirası da belediye v& köy bütçelerinden odenmıştir. Bu paralarla binalar yapılmış, tapuları parti adına çıkarılmıştır. Bu paraların Halk Partisınden istirdadı için hazmece teşebbüse ge Arkast Sa. 3, Sü. 6 da Kaaraman Ordumuzun diin Ankarada yaphğı muhtesem geçid toreninden bir gdrünüş ugünden itibaren üç gün müddetle belediye seçim'leri ioin soz ve jazı Uc propaganda yapmak kanunla ya&ak edümiştir. Bu üç günluk sükut, halkın sukun içinde duşünüp rey vermeğe hazırlanmasını temın edeceği gibi, aşın sert propagandalar yüzünden memlekette husule gelen rahatsızlık ve huzursuzluk havasını da dağıtmağa yarıyacaktu. Filvâki, belediye seçünleri ıçin radyolarda propaganda nutukları soylenmeğe başlar başlamaz, bir fırtmadır koptu; partilerimiz, belediye seçimlerhün şehir ve kasabalannuzın maflıallî işlerini idaıe etmek için, olduğunu unuttular vt Dün Meçhul Asker Anıtı iç siyaset tartışmalarile birbirleriıU tartakladılar ve kotulediler. Bugun önünde de faeyecanlı bir Seçim Kanunu, şiddetli yayhm atören yapıldı teşlerle yapılan propaganda ve poütika duellosunu «Ateş kes!» Türk r emıüe dardurduğu tamtm, bu kubCelâT*Bi}ar £&hisarda uçaktan inerken sunun, bütün cihanın yıkılmaz ve bede kalan nâhoş bir sadadan ibageçihnez diye vasıflandırdığı düşreMr. man hatlarını bir hamlede devirePazar günü belediye seçünleri rek kuvvetli silâhlarla mücehhez yapılacak; halk reyini verecek; kabüyük bir istilâ ordusunu dahi baş zanan, kazannuyan belli olacak; komutanının sevk ve idaresi altmbelediyeler ve meclisleri teşekkül da, beş gün içinde yokettiği günün edecektir. Artık bundan sonra, geyıldönümü, Türk vatamnın aşılmaz lecek eylulde yapılacak kısmi milsınırlan içinde bütün şehir, kasaletvekilleri seçünüıe kadar, kafaba, bucak ve köylerde bugün bülarınuzın dinç olması, Büyuk Miltün milletin iştirakile kutlanmaklet Meclisinin, hükumetüı ve betadır. lediyelerin sıkı, kesif bir çalışma Yurdun her tarafı gibi, başkent devresine girmeleri lâzım gelecekde, dündenberi şanlı Türk bayrağıle tir. Demokrasiyi hazmetmiş membaştanbaşa donanmıştır. Halk, orleketlerde seeimlerin gürültüsündunun bu büyuk gununü kutlamak den sonra normal çalışma ve iş haıçın erkenden sokakları doldurmuş yatı başlar. Bizde de boyle olması bulunmaktadır. İcab eder; hattâ ileri demokrasi Buyuk zaferin yıldönümü, Ata1 memlekeflerine nisbetle çok geri türkun hatırasını ordunun tazızıle olduğumuza ve mahdud büyük şebaşlamıştır Saat 8,30 da Genelkurhirlerimiz dışında hattâ bunlann may Başkanı Orgeneral Nuri Yakenar ve köşelerinde bile ilk ve îzmir 30 (Telefonla) Celâl Ba olduğu halde bu sabah saat sekizde mut, beraberinde ıkincı başkan ortaçağ hayatı yaşıyanlar olduğu yar refakatınde Fevzi Lutfi Kara bir taksi otomobıii ile Demircıye Korgerıeral Zekâi Okan ve Genelna göre, bizün daha çok çalışma osmanoğlu, Manisa Vaüsi ve Bayın harekei etmiştir. Yol boyunda ve kurmay Kara, Hava, Denız Kuvmız gerektir. Enerji ve heyecanı dırhk Bakanhğının ıki muhendisi A r k a s ı Sa. 3 , S ü . l d e vetleri Komutanları ve erkânı, yuk mızı, çorak siyasî tartışmalarla \e sek subaylar olduğu halde Ataturbunlann yarattığı sinirlilikle israfa kün muvakkat kabrine bir çelenk hakkımız yoktur. Demokrasi ve dekoyarak saygı duruşu yapmışür. mokrat rejimlerdeki iktidar ve muAynı saatte Yedek Subay Okulu halefet tartışmalan, bir gaye değil, kıtası, Atatürkun Orduevi önundeki heykeline, Harb Okulu alayı bir vasıtadır. Gaye, memleketi en Ulus meydanındaki Ataturk anıtıiyi şekilde, sarsmtısız idare etmek, na, Muhafız kıtası da Etnografya terakki ve medeniyet yolunda sür Arkası Sa. 3, Sü. 2 de atle ilerlemek, halkı mesud ve müreffeh yaşatmağa çalışmaktır. Aksi takdirde, demokrasüıüı faydalarmdan ve nimetlerinden istifade etmek mumkün olmaz. Bitip tükenmek bilmez tartışmalann süıirleri Notada 250.000 gibi muazzam bir yekuna baliğ miktarda geren ve bozan havası içinde ömgöçmenin pek kısa bir zamanda memlekete alınmasının rumüz lâklakiyatla geçer. Kahraman Ordumuzun düıtktt ge/ resimleri çok parlak oldu 1 m m Başbakanın nutkundan: «Bilmek lâzımdır ki Ordu, tecavüz vâki olmadan tecavüzü önlemenin, yani sulhu korumaiim en kuvvetli vasıtasrt C. Bayar Demirci yangın yerini gezdi Coşkun tezahüratla karşılanatı Cumhur Başkanı Demircililere bir hitabede bulundu 463 gene törenle ât Genelknrf Başbakan I Ankara 30^ Okulunun 10Î, şarı ile bıt.ren öğleden sonra ^ verılm3tir. \ Torende Başbaı deres, Adelet, D:ş ve Millî Eğıtım B= kurmay Eaşkam Or Ysrr.ut, Genelknrmay. kanı, kara, hava ve vetlerı l"omu:2nları, kerî ysrcîım heyeti ^ ral Wıllıam Amold ve erkânı, kara Valısı, generallsr, EasnYa^n ı yın ve Turızm Genel muduru, Be Arkası Sa 3. Su. 4 te Bulgaristana cevabi notamız diin verildi ciddiyetle düşünebilecek bir şey olmadığı duruluyor noktası Öğrefmen Okulu ve Eğifim Ensfiiüsü fekrar açıfıyor Memleket ve şehir meseleleri üzerinde bahis konusu oldukça muvafık, muhalif, tarafsız herkes elbette duşüncelerini soyliyecektir, doğruyu Ankara, 30 (a.a.) Bugün Sofve iyiyi bubnak için, elbette gene ya Maslahatguzarlığımız vasıtasifikirler çarpışacaktır. Fakat bu mü le Bulgar Halk Cumhuriyeti Hünakaşalar, menfî ve kıncı değü, kumetıne tevdi edılen cevabî mmüsbet ve yapıcı olmak gerektir. tamızın sureti aşağıdadır: Vatan ve milletüı yuksek menfaat«Türkiyeye hicret etmek istiyeT) leri boyle olmasını icab ettirir. Sen Bulgar vatandaşı Türklerin durumu ben kavgası, şahsiyat dedikodulan ile ilgili olarak, 10 ağustos 1950 bizi çorak bir vâdiye götürür ve sadece huzursuzluk havası yaratır ve bu ağır hava içinde partiler ve 1 iandaşlar birbirlerine yangözle \e husumetle bakarlar. Halbuki bizim gerek çahşmak, gerekse iş görmek için ve bilhassa dünyanın içine duştüğü bu tehlikeli buhran devrinde millî birliğimizi muhafaza eîmek için, karşılıklı itimada, sevgi ve hurmete ihtiyacunız vardır. Bitim demokrasimiz, Balkan demokrasisisine değil, AngloSakson demokrasisine benzemeli; partiler ve vatandaşlar arasmdaki münasebetlerde eski bir tâbirle «şiymei nefret» değil, «şiymei muhabbet» hâkim olmahdır. İngilterede, öyle aileler vardır ki erkek Muhafazakâr, kadın Liberal ve oğulla kız İsci partisine mensubdur. Parti ay | rıbklan, siyasi, iktisadî, içtimaî fikirler ve prensipler bakımından birbirlerine zıd ve muhalif olmalan, bu ailelerin efradını birbirine düşürmez ve hayat arkadaşlıklannı jıkmaz. Bizim için de ornek demokrasi hayatı boyle olmak gerektir. Aksi takdirde birbirine emniyet tarihli ve 304501 sayılı notasmda Bulgar Halk Cumhuriyeti Hükumetinin serdettiği mütalealan dikkat ve ehemmiyetle incelemiş olduğunu Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı, mezkur hükumete bildirmekle şeref kazanır. Arkası Sa. 4, Sü. 1 de Şehrimizde bulunar. Mı.lî Eğitim Bakanı Tevfık Ilerı şu beyanatta bulunmuştur: Çccuklanmızın daha çok mıl lî bir terbıye ile yetışmelerine bilhassa önem vereceğız. Bu bakınadan öğretmen yetıştırmek davası da meşgalalerımizın on plânında gelır.ektedır. Bılhassa öğretmen okullanrda vazife alan arkadaşlar uzerınde durmak zaruretındeyız. 1950 Güzellik Kraliçesi dün Foto Sabahta kendi resmini seyrediyor (Kraliçenin seçilmesi miinasebetile Foto Gazi Terbiye Enstitüsur"n res.*n ve ış şubeleri iıe muzık şubesino 30 Ağustos Zafer Bayramı şehSüreyya da vitrinlerini guzç^lerimize tahsis etmiştir) bu sene yenıden oğrencı alacağımZ rimizde de neşe içinde kutlanmışgibi geçen sene kapatılan ve 1C0 tır. Şehrimizde bayramın kutlansenelık şerefii bir mazısi olan İsmasına dün sabah saat 9.30 da Vali tanbul Öğretmen Okulunu ve Eğıve Belediye Reisi Frof. Fahreddin tım Enstitüsunü ve keza eğit.m Kerim Gökayın Başkanlığında şehir ailesıne çok kıyrae''i oğretmenİ3r Arkası Sa. 3, Sü. 6 da yetıştıren Yuksek Öğretmen Okulunu tekrar açmak istiyoruz.» Şehrimizde yapılan gcçid resmi Güzellik Kraliçesîns tebrik telgraf ve mektubları yağıyor Kraliçe dün seyahat hazırlıklanna devam etti, bugün milletlerarası tenıs maçlannda bulımacak . ABİDİN DAV'EB ,. Arkası Sa, 3, Sü. 5 te 5 Kraliçemiz dün sabah İstanbula geçti ve İtalyaya yapacağı seyahatınin hazırlıkları ile meşgul oldu. Evvelâ, kendisini giydiren maruf kadın terzisi Selim Emreye giderek, provalannı yaptudı, sonra an nesi ile beraber bazı alış verişler yaptı. Bir kaç günluk zorlu meşguliyetleri neticesınde pek yorulan Guler Arıman, öğleden sonra katşıya geçti ve evınde istirahat etti. Kraliçemiz bu sabah gene istanbula ınecek ve bazı zıyaretlerde bulunacaktır. Bu arada gazetemıze de gelerek, arkadaşlanmızla tanışacaktır. Spora pek meraklı olan Güler Arıman, öğleden sonra Dsğcılık Kulubüne giderek orada devam eden ve birincisine gazetemiz1 4 Kraliçe, evinde babasının kravatını bağlarken (Kraliçenin ev ha aünı £<^ eı;en resimli j soa sahiienıizdedir) Ankarada fjıinkii ge£İd toıeniudc suvarilsrimiz Arkası Şa. 4, Su. 7 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog