Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Kıçtan takma mitörlerın Krolı X % 100 DENİZ MOTÖRÜ F r a n s ı z G O İ 0 T Deniz motörleri gelmiştir. Galata, Karamustafapaşa 79 PANZO STAVROPULO Mahdumlan umhuriyeC 27 İ Vll SflVI ' ' J" W a j ELEKTRIK SARAYINDAI Alacağınız avizeler yuvanızm zarafetini arttınr; lstiklâl caddesiNo. 423 Tel: 41969 J 9335 VV* KURUCUSU:YUNUS NADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu tstanbul No 246 24290 PprCPmltP 3 AflllCfnC rVVbVmiHS O H[jUblUb I Q RR I 30U Türkiye de Atlantik Paktına iştirak edecek ' Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yazı İşleri: 24299, Matbaa : Dış işleri Bakanı Köprülü tarafından yapılan yeni Tekel Bakanı bu yazifeyî vekâleten bir teklifih Amerika, Ingiltere, Fransa ve Italya ifa edecek, Nuri Özsanın Bakanhğa asaleten tayin edileceği söyleniyor tarafından destekleneceği bildiriliyor Türk teklifi evvelâ Strasbourg'da ve sonra da Vasington'da Atlantik Paktı Konseyi toplanbsında görüşfilecek, Skandinav memleketleri ile Holanda ve Belçikanın Atlantik Paktına iştirakimize auhalefet ettikleri kaydediliyor Egitim Bakanı pan istifa etti Ankara 2 (Telefonla) Millî Eğıtım Bakanı Avni Başman bu sabah vazifesinden istifa etmiştir. Gümrük ve Tekel Bakanı Nuri Ozsan bu vazifeyi vekâleten ifa edecek tir. Avni Başman öğleden sonra, beraberinde Nuri Ozsan olduğu halde Bakanhğa gelerek mesai arkadaşlanna yeni Bakanı taruştırmış ve her birile vedalaşmıştır. Devir ve teslim muamelesinden sonra kendisile görüştüğüm Avni Başman, istifasınm tamamen sıhhî sebeblerden ileri geldiğini söylenuş Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Amerikanın yerinde bir kararı merikan Avan Meclisi. Birleşmiş Milletler teş\> kilâtmın. Kore'ye yardım için yaptığı müracaate cevab vermiyen her hangi bir millete Marshall plânı dahilinde yapılan yardımuı durdurulması salâhiyetinin Başkan Mr. Truman'a verilmesi teküfini 29 muhalif reye karşı 43 reyle kabul etti. Amerikan scnatosu, bu kararı vermekte yerden göke haklıdır. Çiinkü Amerika, Birinci Dünya Harbinden sonra, Avrupa işlerine kanşmamak kararile kendi kabuğu içine çekilmesine mukabil Ikinci Dünya Harbinden sonra tamamile •ksi yoln tufmuş v* Avrupayı ikttsaden ve askerlik bakımından kalkmdırmak için kesenin ağzını aernıştır; böylece harb içinde gerek kendi kuvvetleri için. gerekse müttefıklerine yardun için harcadığı milyarlann üstiine yeni milyarlar ilâvesinden çekinmemiştir. Marshall plânınm ve askerî yardun programının milyarlanndan bol bol faydalanan bazı memleketlerde, komünistlerin Amerika aleyhinde ağız dolusu küfiir etmelerine bile müsamaha edildiği yetişmiyormuş gibi, nihayet Kore'de de bir defa daha yazdığımız gibi kestaneleri ateşten çıkarmak işi Amerikaya yükletilmiştir. Bazı çok egoist Avrupa milletleri, Amerikan milletinin kesesinden vergi olarak çıkan milyarlardan sadece bol bol faydalanıyor; fakat Kore'de çarpışan, hazinesinin dolarlarından başka evlâdlannın kanını da harcıyan Amerikalılara sadece bravo! çekiyorlar. Hani türkçede: «Dostlar şchid, biz gazi!» diye fedakârlıktan kaçınmayı ve hodbinliği ifade eden bir söz vardır. Işte bazı Avrupalı milletler de Kore harbinde aynı yolu rurtular. Amerika, Kore harbinde, askerî yardıma muhtacdır; Birleşmiş Milletler teskilâtınm Güvenlik Konseyi, üye devletlerin yardun yapmalannı kararlaştınyor; bunu kendilerine bildiriyor. Onlar ise ya is.itmemezlikten gelerek yan çüiyorlar, yahud da senbolik yardımlar RÖndermekle işin içinden çıkmak istiyorlar. Norveç bir kaç nakliye gemisi, Yunanistan bir kaç taşıt uçağı, Fransa bir harb gemisi, HoABİDİN DAV'EK Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Türkiyenin Kore'ye yardımı Bir Amerikan gazetesi: «Birleşik Amerika, dostlannın kimler olduğunu bugünlerde öğreniyor» diyor Millî Egitim Bakanlığından istifa eden Avni Başman Millî Eğitim Bakanlığı vazifesini vekâleten deruhde eden Nuri Özsan Washington, 2 (a.a.) New Jerseyde çıkan Camden Sourier Post gazetesî, başmakalesinde, Türkiyenin Kore'ye asker yollamak karar; üzerinde durarak, stratejik ehemmıyeti haiz olan Boğazlara hâkırn bulunan Türkiyenin, Rus tehdıdıne rağmen, bu karara varmasını övmektedir. Guney Carolina'da Charleston şehrinde çıkan News And Courier ise, başmakalesınde aynen şoyle yazmaktadır: «Rusyanın kapı komşusu olan Türkiyenin Kore'ye asker gönderme teklifi şuphe yok ki cesaret nümunesi bir harekettir. Birleşik Amerika da, bu suretle dostlarının kim olduklarını bugünlerde öğLondra, 2 (BS.C.) Bu gece renmektedir.» Tokyodan ahnan haberlere göre, mühim Amerikan takviyelerinin vardığı Kore cephesinde Kuzey Koreli komünist birlikler mühim bir ilerleme kaydedememişlerdir. Bunlar hâlâ guney sahili boyunca Fusan lımanı istikametinde arazi kazanmağa çalışmakta ve uğradıkları ağır kayıblan nazarı itibara almadan saldırmaktadırlar. Nehra'ya suikasd teşebbusu Hind Başbakanını öldürmeyi tasarlayan Bhempatkar suçunu itiraf etti Yeni Delhi, 2 (a.a.) (United Presa): Hindistan İç İşleri Bakaru Serdar Patel, hükumetin Başbakan Pandit Nehru aleydinde bir suikasd tertibini meydana çıkardığuu bugün söylemiştir. Hindistamn demir adamı diye anılan Patel, parlamentoda Nehru, nun tehlikede bulunduğunu ve Hind mücahidler teşkilâtı Mahasabha'nuı eski başkanı L. P. BhempatksrVı, İşleri Bakaııunızın Meclis Reisile biılikte çekilmiş bir resmi Londra 2 (BB.C. a.a.) Türkiyenin Atlantik Paktına ijtiraki hususunda temaslar yâpılcuÜ ' Tau akşam açıklanmıjtır. Ingiliz Dış işleri Bakanlığının bir sözcüsü bu husustaki Türk teklifinin Ankarada Dış İşleri Bakanı Köprülü iarafindan ~53aheh îngffif " îlçSiSe bildirildiğini söylemiştir. Zannedildiğine göre, Türkiye aynı teklifi Amerikan ve Fransız elçilerine de yapmışür. • İÖgîHi?*TeSdflU;"*ftğatere iıüku~ metinin Türkiyenin bu teklıfuıi Kore'de komünistler ağır zayiat veriyorlar Amerikan takviyeleri çıktıktan sonra komiinistler mühim bir ilerleme kaydedemediler Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Arkası Sa. 3, Sü. 6 da. Güvenlik Konseyi hâlâ gtindemini hazırlıyamadı Dün de şiddetli tartışmalar oldu, Sovyet delegesi müzakereleri uzatma siyasetine başladı NewYork 2 (R.) Güvenlik Konseyi bu akşam Sovyet delegesi Jacob Malik'in başkanlığında ikinci toplantısını yapmıştır. Toplantı açıldığı vakit Malik'in dün söylemiş olduğu rusça uzun nutuk fransızca ve ingilizceye tercüme edilmiştir. Bundan sonra muvakkat gündem etrafındaki tartışmalara başlanmıştır. Sovyetler evvelâ komünist Çin meselesinin görüşülmesini ve bundan sonra Kore ihMlâfının sulhan halli işinin incelenmesini ısrarla is temektedirler. Halbuki Birleşik Amerika delegesi Warren Austin her şeyden önce Kore tecavüzü hâdisesinin müzakere edilmesini teklif etmektedir. Şimdiye kadar gündem etrafındaki müzakereler devamlı bir surette uzayıp gitmiştir. Ingiliz delegesi konuşuyor Bugün ilk olarak söz alan İngiliz delegesi Amerikanın teklifini destekleyeceğini bildirmiş ve şoyle demiştir: « Kore meselesinden bahsederken Sovyet delegesi Malik'in .tecavüz» kelimesini sarfetmemesi gayet mânidardır. Sovyetlerin «sulhan halli» derken neyi kasdettiklerini Kiralık binalarda bulunan çok iyi biliyonız ve bu sözleri işitdaireler, devlet malı tiğimiz vakit gayrühtiyarî içimiz binalara nakledilecek burkuluyor. Çekoslovakyada da Ankara, 2 (Türk Ajansı) Dev«ihtilâf» suhlan halledilmişü. Yani bir tek silâh atılmamış, fakat hür let masraflannda tasarruf prensipi riyet gene katledilmişti. Fakat Gü ile işe başlamış olan Hükumet, her venlik Konseyi bir daha böyle bir sahada tasarrufu temin edici ge Arkası Sa. 3, Sü. 3 te rekli kararları almaktadır. Devlet dairelerinden kira ile tutulmuş olanlannı devlet malı olan binalarda, bir araya toplamak suretile yeni bir tasarruf sağlanması Hükumetçe derpiş olunmaktadır. Buna aid etüdlerin icrasına geçilmiştir. Halen devlet malı olan ve bir tek dairenin işgali altında olan binalarda bu dairelerin lüzumsuz yaygın teşkilâü derlenecek ve buralara diğer dairelerin nakli suretile ta sarruflar temin edilecektir. Diğer taraftan tekmil kazalarda imkân nisbetinde dairelerin hükumet konaklan içinde veya bunlann hemen civannda toplanması da düşünülmektedir. Bu suretle hem vatandaşların muamelelerini takib için harcadıklan iş saatlerinden, hem de binalarrn kira ve çeşidli masraflanndan tasarruf edilecektir. Orgl. Nuğlalı ve Hiikumetin yeni tasarruf tedbirleri 1950 51 Amiralla birlikte Amerikan Bü)Kik Yunus Nadi Elçisi de Ankaraya gidiyor Nukâfatı Liınanımızda bulunan dost Amerikan filosu Amiralı tarafından dün Amiral gemisi Salem'de bir kabul resmi yapılmış, bunu bir kokteyl partisi takib etmiştir. Kokteylden sonra Amerikan BüŞinasi Devrin yük Elçisi, Amiral Ballentine'e bir ziyafet vermiştir. Amiral Ballentine bu sabah beraberinde Amerikan Büyük £lçisi ve Amiral Ginder oldu ğu halde Ankaraya hareket etmiştir. Amerikalılardan dolar toplayanlar Amerikan bahriyelilerine şehri gezdirmek için vazife alan ban tercümanlarla, seyahat bürolan meVarşova Büyük Elçisi hak&ında murlannın Amerikalılardan alenen dolar topladıklan tesbit edilmiştir. Dün aknan bu dolarlardan bir kısmı Emniyet memurlanmızın dikkati sayesinde Merkez Bankasına teslim edilmiştir. ügililer dolar ahşverişini şiddetle takib etmektedirler. Amerikan amiralı bugün Ankaraya gidecek Bu gece muhabirlerden alınan haberler, Fusan istikametinde bazı ilerlemeler kaydedilmiş olduğunu bildirmektedir. Fakat cephenin diğer kesimlerinde büyük bir degıAnkara, 2 (Telefonla) Emekll şiklik olmamıştır. Orgeneral Mustafa Muğlalı hakkınBugün yeni takviyeler Kore ya da Genelkurmay Askerî Mahkerımadasına çıkmışlardır. Bunlann mesince verilen 20 senelik maharasında zırhh birlikler ve uçaklar kumiyet karan Askerî Yargıtayca bozulmuş, dosyası Genelkurmay vardu". Başkanhğma veriknişti. 10 ağustosta teşkil edilecek yeni bir heyet tarafından davaya yeniden bakılmağa başianacaktır. arkadaşlarının muhakemesi I «Millî Mücadeleye dair» yollanan yazılan bugünden itiharen neşre başladık. Dördüncü sahifetnize bakınız! İ Müsabakası : I Resimlerin neşrine 15 ağustosta son veriyoruz \ Eylul ayının ikinci yansında : Sicilyada yapılacak Avrupa Gü: zellik Müsabakasında memleke: timızi temsil edecek olan Türk: kiye Güzelini seçmek üzere ter: tıblediğimiz müsabakanm ilk : kısmını teşki! eden güzellerin : fotograflarmm neşri işine agus: tosun 15 inde son verilecektir. : Kraliçe eylul ayının başına ka: dar. listesini evvelce ilân ettiğiİ miz ve memleketin en salâhiyetli : şahsiyetlerinden müteşekkil jüri Etarafından intıhab olunacak ve îderhal Romaya hareket edecek: tir. Kraliçeye bütün seyahati es; nasında ailesinden bir şahıs re; fakat edecektir. • Müsabakamıza katılmak isti• yen güzellerimizin resimlerini • bir an evvel cektirmeleri ve a• ğustosun 10 una kadar gazete• mize göndermeleri gerekmekte; dir. Bu tarıhten sonra gelecek • fotograflar veva fotografhanele: rimize yapılacak müracaatler • maalesef nazarı itibara alınmı; \ acaktır. f Güzellik Dün şehrimizde iki katil vak'ası oldu Bir katil tabanca ile vnralarak öldn, bir genc de eniştesini öldördü Evvelki gece ve dün şehrimizde iki cinayet vakası olmuş, neticede 2 kişi ölmüş, 1 şahıs da ölüm halinde hastaneye kaldınlmıştır. Her iki cinayet vakasının sebebi ve cereyan tarzı şudur: Katilden 18 yıl hapse mahkum iken affa uğnyan ve bu sebeble de tahliye olunan Cafer adında biri beraberinde sabıkalılardan Bahriyeli Kemal ve Çamur namile maruf Şevket olduğu halde evvelki ak şam, Şehremininde Hekim Alıpaşa caddesinde 60 numaralı Fethiye aid kahveye gitmişlerdir. Sarhoş bır halde olan bu üç kafadar, az sonıa sağa sola küfürler savurmağa başladıklanndan bu kahvede ocakçıhk yapan Kudsi Turhal, Caferle arkadaşlarını sükuta davet etmiştir. Fakat Cafer, ocakçınm bu müdahalesi karşısmda sinirlenmiş, elıne geçirdiği bir sandalye ile Kudsınin üzerine yürümüştür. Caferin bu tecavüzüne arkadaşlan da iştirak edince bu defa ocakçı tabancasını Şinasi hiç askerlik yapmantış Ulaştırma Bakanı, Teknik Üniversiteyi ziyaret etti Bakan, Koministlerin faaliyetlerini artürdıklannı icab ederse, Hükumetin bunlara karşı kanunlar çıkaracağını söyledi ilgililere bir ihbarda bulunuldu Hapisaneye zehirli yemek gönderen adam Izmit 2 (Telefonla) Akyazıda Rasim Alkan isminde birisi, oğlunu öldüren Fehmi Yazıcıdan intikam almak istemiş, başka bir isim vererek Cezaevine zehirli yemek göndermiştir. Yemeği yiyen Fehmi ile dört kişi zphırlenmışler ve mnhakkak bir ölamden çok güçhıkle kurtanlmışlardır. Rasım Alkan ya Ankara, 2 (Telefonla) Eski Adalet Bakanı ve halen Varşova Büyük Elçisi Şinasi Devrinin askerlik hizmetini yapmadığma dair ilgililere bir ihbarda bulnulmuştur. İhbara göre, Şinasi Devrin, tahsilini ikmal edip Avnıpadan döner dönmez milletvekili seçilmiş ve bunun için askerlik vazifesini ifa etmemiştir. Milletvekilliğinden istifa edince, askerliğini yapması gerektiği halde, Varşova Elçiliğine tayin edilip yeni vazifesi başma gitmiştir. İhbarda, Şinasi Devrinin askerlik hizmetini ifa etmesi gerektığine işaret edilmektedir. Çukurovada yeşilkurt miicadelesi Pamuklar yüzde 80 nisbetinde bu âfetten kurtanldı Behiee Boran ve arkadaşlan Ankara 2 (Telefonla) MiUî menfaatlere aykın beyannameler yaymaktan sanık olarak tevkif edilen Banşseverler Qemiyeti mensub larından Adnan Cemgil, Behiee Bo ran ve arkadaşlan bu sabah şehrimize getirilmislerdır. Sanıklar askerî cezaevinde nezaret altına alınmışlardır. Hnklannda İstanbul Savcıhğınca tanzim edılen dosya gelınce, askerî mahkeme tarafından yargılanmalarma başianacaktır. Arkası Sa. 4, Sü. 4 te Cinayeti isliypn katil Rahmi Oüljen yakalandıktan ionra kalannusür. Ankara 2 (a.a.) Tanm Bakanlığı yetkili çevrelerinden öğrendiğimize göre, Bakanlık mücadele teşkilâtı, iskân ve toprak işleri üzerinde şu faaliyetlerde bulunmaktadır: 1 Pamuklara ânz olan yeşil kurtla metodlu bir şekilde mücadele edilmektedir. Bugün İstanbuldan bu mücadele işinde kullanılmak üzere 200 ton D.D.T. K preparat Çukurova bölgesine sevkedilmiştir. Yapılan mücadele başarılı olmakta ve yüzde seksen nisbetinde pamuklar bu âfetten kurtanlmış bulunmaktadır. Tarım Bakanı Nihad İğriboz, yapılan bu mücadele işlerile çok yaUlaştırma Bakanı Tevfik İleri Teknik Üniversitede kından alâkalanmaktadır. 2 Teşkilât işleri: Evvelki gün şehrimize gelen U etmiş ve bazı direktifler vermiştir, Tarım Bakanlığmda mevcud teş laştırma Bakanı Tevfik İleri dün Bakan saat 16 da Teknik üniverkilât bugiınun ıktisadi ve ziraî şart sabah Denizyolları idaresine gele siteye giderek Rektör Ord. Prof, Arkası Sa. 3, Su. 2 de rek müdürler toplantısına riyuet Arkası Sa. 4, Su. 4 te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog