Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

n • *' , •. CUMHURÎYET SAYIN MÜSTERİLERİMİZE TEBLİĞ 1 . Stok fazlası ASKERÎ ARABALARIN tamir (rökondisyone) edilmek suretile satışa arz edildiği ve böylece WILLYS~OVERLAND fabrikaları tarafından imâl edilen UNİVERSAL 1 6 6 D e rekabet edildiği UJILLVSOUERLRnD EKPORT CORPORRTIOH tarafından haber alınmıştır. 2. UNİVERSAL Jeep Jeep DUNYADA BİR TANEDIR ve bir çok bakımdan askerî arabalardan Y A L N I Z WILLYSOVERLAND tarafından imâl ve yine Y A L N I Z WILLYSOVERLAND 'in y e t k i I i mümessilleri ile y e t k i I i satıcıları tarafından satılır. 3 . UNIVERSAL ICep farklıdır.^/\Tj?5'Ar J e e p 'in makine ve karoserisi birçoktekemmüller arz ettiği gibi başardığı hizmetler sahası çok daha geniştir. 4 . B u ilânı mücerret sayın halkı ve müşterilerimizi ikaz maksadile yapmaktayız. jeep adı altında bir araba satın alırken, bu ara banın WILLYSOVERLAND tarafından imâl edilmiş hakikî bir UNIVERSAL İGGp olmasına dikkat ediniz. Herhalde Jeep adı WILLYS.OVERLAND 'a aît bir alâmeti farika (marka) dır. tDILLVSOUERLRRO EKPORT CORPORflTIOfi T O 1 6 O O m İmza: OHIO. U. 5 fl. S.fhemmiyetle ilâve eyleriz k i : % UNIVERSAL fggn' ' lerin WILL YSOVERLANP namına Türkiyede satışına mezun olan f E K F İ R M A TÜRK MOTOR ANONİM ŞİRKETİ dir. Istanbul, Beyoğlu fstiklâl caddesi No. 392394
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog