Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

l UfCl X Eı 1" UÇÜ KUÇÜK MÜNİR Her ÇİFTLIK'te ÜSTADI HÂC YOLCULARINA!) MEMLEKETİN BÜYÜK NUREDDİN SELÇUK'u PAZAR İçkisiz Aile Matinesinde muazzam program* llâveten dinliyeceksiniz. SARAYKOY Vapurlanmız muhterem Hacılanmızı Clddeye götürüp getirecektir 6500 TONLUK KUÇUK ÇİFTLİK PARKINDA N AZ I M F İ A T: 5000 TONLUK Vapurlarımızm sürati 14 mildir Yolcuların biletlerini kestirmeden evvel gemilerimizi görmeleri kendı menfaatleri icabıdır. HaklkT 5 Tonluk ağır y k kamvonlarının O memleketimlz Ihtlyaçlarına en uygun ve en elverişli kamyonlar oldukları bir kere daha filen sablt olmustur. • AUS 1950 MODELİ TIN MÜZEVYEN SENAR IŞIL Nevzat Altınok Suzan Güven Z EH RA B İ L I R GİDİŞ GELİŞ 250 Turk Lirasıdır. (Kanal ücreti dahil) Komisyon: Hacı temin edenlere komisyon verilir. Yolcuların pasaport, döviz ve vize işleri tarafımızdan takib ve intaç edilecektir. HAREKET TARİHLERİ: C E N N E T HER G İ B İ B İ R B A H Ç E ' d e Istanbulun gbrmedıği muazzam bir program. Küçük Çiftlık, bütün Türk musıkısi âşıklannın gideceği yeeâne bahçedır. PAZAR tÇKİSİZ AİLE MATINESİ saat 14,30 da. Telefon: 85771 Bahçe muazzam lente getirilerek güneşten korunmuşhır. SARAYKÖY N A Z IM Vapnru 28 Ağustos Pazartesi günü Vapurn 4 Eylul Pazartesi günü Galata rıhtımından hareket edecektir. Memleketimizin değerli ve tanınmış hocalan vapurlanmızlm gidip gelecek ve vaizlerde bulunacaklardır. Vapurlanmızda, zengin ve temiz büfe, soğuk hava dolablan mevcud olup Hacılahmızın arzusuna göre ehven fiatla yemekler hazırlanacaktır. Hacılann sıhhatlerile alâkadar olacak doktor, hastabakıcı ve eczanemiz mevcuddur. Vapurlanmızda; ibadet yerleri, duş ve yıkanma mahalleri mevcuddur. Hacılanmızın emrinde bol ve soğuk içme sulan bulundurulmaktadır. MÜRACAAT YERLERİ: İstanbulda : İBRAHİM KALKVVAN, Galata, Kefeli Huseyin han bırinci kat No 8/9. Telefon: 40571 KERVAN, Seyahat ve Turizm acentası, Galatasaray, Yeniçarşı No. 12. Telefon: 40758 CELÂL İKİZLER, Vapur acentası, Telefon: 2424 İSMET İŞEVt Vapur acentası, Telefon: 13/15 ZİYA KALKAVAN, Vapur acentası. Telefon: 172 MUHTEREM HAC YOLCULARI 12 MİL SÜRATLİ Haccülekfcer ziyaretinizi rahat ve ucuz yapmak isterseniz 4000 TUNLUK SKLCIR VAPURU Piyasamızda muhtelif marka kamyonlar içinde 4 mebzulen 3 msveut Yazıbanesine uğratnadan ve Haliçde demirli buliınan vapurumuzu gömıeden karannızı vermeyinîz. Haziran ve Temmuz 1950 ayları 9 ad«t »otılmif v« Yolcular şimdiden yktmak üzere vapura kabul edilirler. hizmete girmiş bulunmaktadır. Fevkalâde rağbet goren ve bu rağ« bete her bakımdan lâik olan bu kamyonlardan yeni gelen ve «eiçtık vapum .ahibieri: V e v s e l S a i d A k b a ş o g l u K a r d e ş î e r Adres: Galata Tüne! caddesi No. 68. Tel. 42273. Telgraf: ÜÇLER Galata. miktarı mahdut olan şofor mahalli rilerimizin emirlerine amade bir parti daha sayın müşte* Muhtelif cins malzeme satılacaktır K. E. T. T. İŞLETMELERİNDEN: tzmlı : M e rs1 n : İskenderun : bulundurulmaktadır. 1 Aşağıda cins ve mıktan yanlı malzeme 4/9/950 tarihinde pazarlık suretile satışa vaz'edilmiştir. Muv. Tem. Muh. bed. Saat Kasabada yapılacak olan mezbaha yapım i?i açık eksiltmeye ko243,75 Müstamel galvanizli oluklu 15 toa 150. lira S23C 10. nulmuştur. Muhammen bedeU 21402,86 lira olup geçici teminata 1605,22 28125 250 aded > saç fcçı 15. lira 3750. 10.15 liradır. 1 aded 93 75 » Ford kamyoneti 1250. 10.30 İhale, 1 Eylul 950 Cuma günü saat 15 te Koçhisar Belediye Dal1 aded 75 > Ford otomobili 1000. 10.45 (11657) ml Komisyonu odasında icra kılınacaktır. 2 Bu işe aid şartnameler Metro Han Levazımmdan parasız tedarik edilebilir. Talib olanlann eksiltmeye iştirak edebilmelerl lçln arttırma, eksiltme ve ıhale kanununda aranılan sartlan haız olmakla beraber en az 20 bm bralık bu işe mümasil bir isl muvaffakıyetle yapıp kabul u kat'ısini yaptırdığına dair ibraz edecekelri vesikm ile eksıltme tarihinden en az üç gün evvel tatil günleri hariç Ankara İl makamına muraracaatle Baymdırlık Müdürlüğünden alacaklan vesika ve teminatı muvakkate akçelenle birlikte ihale günü saat 15 te Belediye Başkanhğına müracaat etmeleri. Adlî Sicil: 42474 Çemberlitas Garanti Bankası Üstfi No. 6/1. Tel: 27310 Bu eksiltmeye aid gartname vesalr evrakı görmek İstiyenlerin Koçhisar Belediye Başkanhğına mesai saatleri dahilinde ihale gününe kadar her gün gelip okuyabılirler. (11142) AnadoJu müsterilerimizden Florym Altın Şehirf görmtyenler, İzmir Fuarında, Altın Evler BUGÜN GÜNDÜZ B E Ş İ K T A Ş BAHÇESİNDE paviyonunda, fotograflannı görmelidirler. Mukaveleleri henüz gönderılmeyip, Fuara giden Anadolu müşterilenmız, paviyonumuzda satış mukavelelelerinl alabillrler. Peşin yaüranlar, tapulan içinvekâBüyük Komedi Zengin Program letname verebilırler Altın Şehir arsalan, otobüsleri hakkında her türlü genia tafsilâta alabilirler. İzmir Fuan münasebetile paviyonumuzda gayet müsaid şartlarla arsa alabilırler. NOT Bundan evvel Yeni Sabah, Aksam ve Hergun gazetelerinde Altın Şehir hakkında her ciımlesi, her kelimesi ve her harfl tamamen uydurma olan, eski rekabet, yeni Türk meskân şirketinm vermiş olduğu ilânlan şirketimi* resm! vesaikle tekzib ettirecektir. Şirketlerden arsa alan sayın halkm, rekabet ve Türk meskân şfrketi kurucusu, Hüseyin Tasdelenler hakkında İzmirde çıkan (Devran) eazetesini okumadan arsa almakta aeele etmemelerini bilhassa tavsiye ederiz. Şerefli Koçhisar Belediye Başkanlığından: A U S T I N e daima itimat edebilirsiniz. T. A SA T 1 9 V • R i t TEKTAŞ TEKNİK VASITALAR TİCARET ALTIN EVLER İNŞAAT KOLLEKTİF ŞİRKETİNDEN: Ayda 20 ve 30 lira taksitle satılık arsalar Beyoğlu. Istiklâl caddesi No. 103 ISTANBUl TELEFON : 41069 rtLOMP ı VASITALAR •tTAHBUV İSTANBULUN HER SENE BEKLE NEN EN BÜYÜK EĞLENCE GECESİ S A H N E S A N A T K Â R L A R I D E R N E Ğ İ N İ N BÜYÜK TİYATRO BÂYRÂMI ••^••^••^•••••i Tıyatrosunda satılır. Yer bulmak için acgje ediniz. •••^••İ^^^^B^IB 29 Ağustos (SALI) günü akşamı saat 21 de (AÇIKHAVA TİYATROSUNDA) muazzam bir proframla Muzeyyen Senar Işıl Mefharet Yıldınm Nevzad Akay Suzan Güven Setnlha Cogar Ahmed Üsrun ve RaşH Etza Sadi Tek İsmail Dümbüllü Halide Pişkin İhsan Balkn Şahln Tek Aziz Basmaa Muzaffer Hepgüler Rauf Ulukut Kemal Sahir Şadi Şener Şevki Şakrak Adıl Guldürücü Kenan Güler Rifat Telgezer Taklid Kralı Cevad Kurtuluş Bağlama üstach Şemsi Yastıman Amerikan, İspanyol varyete grupları Jak Biçaçi balesi Yüksek müzisyenler Bir çok sürprızler.... Bıletler 321 liradır Numaralı yerler her gun 12 den 19 a kadar Şehir Dram Muhterem • HÂC SEFERLERÎ /. Dr. HALİL SEZER \ Karyola Fabrikasınm Somyalan dünyamn en rahat somyalandır 32 Liraya sahib olabilirsiniz. Sirkeci Demirkapı No. 7. FENNÎ SÜNNETÇI Istanbul, Ankara ve Adanadan C İ D D E ' Y E E n ucuz, e n r a h a t İ N G İ L İ Z DEV U Ç A K L A R İ L E 5 SA ATT E DOKTOROĞLUDOKTOROĞLU İstanbul NAKLİYAT İSTANBUL TelgrafYenJ İzmir Amban DenizdleT 1$ 15 Doktoroğlu, Borsa civan No. 10 Sait Peşkircioğln Hayri Tokman JEEP Motör Suvanklı O&aliafi Neş'et Türkınen • Hamiyet Yüceses İsmail Dümbullü Zehra Bilir Ses Kraliçesi HAMİYET YÜCESES, İSMAİL DÜMBULLÜ ye arkadaşlan. Halk türküleri bıricik okuyucusu ZEHRA BİLİR Konseri. Kıymetli Düetist HAKKI KARADAYI ve MELÂ \VT CİVELEK heyeti temsiliye tarafından ikı büyük komedi bırden. CEZA MAHKEMESİ KAREVI BENİ ALDATIRSA Dıkkat: Bu akşam Beylerbeyi Aıle Bahçesınde Pazartesi ^^H Şenyol Çmardıbi Çıçek Bahçesinde ayn program. ^ ^ H HAC YOLCULÂRINÂ İzmirde Nazmi AKAT Hac seferleri bürosu ile yapılan •!»laşma üzerine her türlü istirahati cami ve süratli süvari (HACI HALİL kaptan idaresindeki) 6500 YÜZÜNÜZ ÇAMAŞIR DEĞİLDfR TONLUK HAFIZ RAHM1 GELAL T E Z E L Çabuk, acısız sünnet yapılır. Aksaray, Valde camii karjısında köşebaşında Ayyıldız apartımanı. f ^ | Doktor Operatör HALİT AKYÜZ ACENTALAR ANKARA ADANA KAYSERİ AFYON KONYA ESKİŞEHİR I Kadın hastalıklan ve doğum I miilehassısı I Kadıköv Moda Caddesi, I Sarrafali No 9 Tel. I Muayene saatleri: 912, 1519 ASRÎ DANSLAR Hususl ve münferid olarak layıkı veçhile öğrenmek istiyenlere: Galatasaray Yeniçarşı No. 25. Müracaat saatleri Pazardan maada her 12 ilâ 20 arası.A. PANOSYAN Yapılacak is: Gölcük Belediye Mezbahası olup, 1 Mezbaha keşif bedeli 41231 lira 49 kuruştur. 2 İhal» 1/9/950 cuma günü saat 15 te Belediye Encümen S«lonunda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat tutan 3092 lira 36 kuruf olup bu para Gölcük Belediye Saymanlığı veznesine yabnlacaktır. yesi ise 1951 mall yılının iklnci ayı nihayetinde ödenecektir. 4 Mezbaha keşif tutannın 30000 lirası 1950 bütçesinden, bakl5 İsteklilerin Kocaeli Baymdırlık Müdürlüğünden alacaklan yeterlik belgesini ve Ticaret Odasında kayıdlı bulunduklanna mübeyyin vesikalan ile hazırlıyacaklan kapa'ı teklif mektublannı yukanda zikredilen gün Te saatte toplanacak Komisyona yermeleri. 6 Bu ise aid avanprojesi, husust vc fennl jartnameler Gölcük Belediye Fen Bürosunda gSrülebilir. 7 Postada raki olacak geclkmelerden komisyon •orumlu o l mayıp aynca komisyon flıaleyi yapıp yapmamakta •erbesttir. (11501) Gölcük Belediye Başkanlığından: TASKÖPRÜ VP R AUU Bu sefere tahsis edilmiştir. (Ağa camii başimam ve hatibi Cençfik ve guzotJığinizt, tenlnizln kadife yumuşaklığını muhafaza için beyaz sabun yerine PURO TUVALET SABUNU kullanınu. HACI Efendinin nezareti altında) 1 Eylul Cuma günü İstanbuldan hareketle izmir ve Mersme uğrıyarak doğru CİDDE'ye gidecektir. Muhterem Hacılann ŞAM ziyaretleri gozönünde tutularak BEYRUTa uğrıyacaktır. Vapur, Sirkeci nhtımmdadır. Mutlaka görünüz. 28 Pazartesinden itibaren bilet alan yolcular gemıde kalabilirler. PURO BOt KÖP0K10 NEFİS KOKUIU Bilet Satıs Yerleri: İSTANBULDA Salâhaddin Doğan ve ortakîan Kol. Şirketi. Yolcu Salonu karşısı, Muradiye han. kat 4 No. 27. Telefon: 49438. Emek Nakliyatı Umumiye Amban. Yalıkoşkü Cad. No. 30 Sirkeci. Tel: 20144 Doktoroğlu Nakliyat amban. İstasyon meydanı, Sirkeci, Tel: 20Î75. Meserret Oteli, Ankara Cad. 87 Tel: 20*529. Nazmi AKAT Hsc seferWı Hirosu. Hisar camii civarı, Bakır Bedesteni No. 44. 1 Ilgaz Tosya jolunun 14 000 üncü kilometresinde 23175 lira 25 kuruşluk keşif bedelli bir aded «îekizlik betonarme köpru ile yol genışletme ışınin inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 2 Bu ise aid evrak ve resimler Daimî Komisyon kaleminde görfllebıhr 3 Ekcıltme 7 eylul 1950 tarihine rasthyan Persembe günü saat 15 te II Daimî Komisvonunda yapılacaktır. 4 Geçid temimt (1738) Hra (15) kuruştur. 5 Fksıltmeve girmek istiyenlerin yukanda yazıh gün ve saatte geçıcı temınatı bankaya vatırdıklanns dair banka makbuzlan ve 19Î0 vılında Tıcaret OHasında kayıdlı bulunduklanna dair vesikalarıle bırhkte Daimî Komısyonda hazır bulunmalan ilân olunur (11499) Oaırkırı lli Daimî Komisyonundan: ^ TÜRK TİCÂRET BANKASI Sermayesi : TX. 4.400.000 İhtiyatUn: T.L. 1.876.000 1950 ikramiye plânımızın 3 uncü çekiÛs taribl DÎKKAT! DIKKAT! v EMLÂK SAHİBLERİNİ DAVET: Derneğimiz: Ağustosun 30 uncu Çarşamba günü saat 16 da Kadıköy Süreyya Sineması bahçesinde toplantı yapacaktır. Bu toplantıda fevkalâde kararlar alınacağından Demeğe kayıdlı ve kayıdsız bütün emlâk •ahiblerinin istirakleri ehemmiyetle rica B l olunur. • • • Gayrünenknl Sahibleri Demeği TUVALET SABUNU |100d« 100 Saftır., Altı ay muddetle Amerika Avrupa arasında gemi ile yapılacak hayvan nakliyatında istihdam edilmek üzere Iki veterinere ıhtiyaç vardır Galata, Karamustafapasa caddesi Tahir Han, kat 5, 23 No. ya müracaat. VETERINER ÂRANIYOR UCUZ FİATLA SATILIK LA.MPART ve BUDAFOK YÜKSEK KALİTE EMAYE EV LEVAZIMI Alüminyumdan Mulfak Takımları Küçük Mutfak MakiıVeleri İZMİR FUARINDA TEŞHJR EDİLMEKTEDİR MACAR PAVYONUNU ZİYARET EDİNİZ F E R U N I O N BUDAPEST 53 P. O. B. 74 II Eylul 1950 Bu çekilişe iştirak edebilmek lçin MÜŞTERİLERİMİZİN 1 Eylul 950 akşMiıina kadar bankamızda bir hesab açmalan kâfidir. Bu çekilisin büyük ikramiyesl l W 7 donüm baf ve bahçesl, 4 odalı evi bulunan arazi çok ehven satılıktır. Mübadele de kabul edilir. Topkapı, Maltepe, Demir^ • • • • ^ I ^ İ ^ H M İ kapısmda 9 nuınara. I Paraya Ihtiyacı Olanlara ( iH| Gayrimenkul karşılık gösterllmek »artile paraya ihtiyaa olanlann 4 0 8 8 4 telefon vasıtasile müracaatlerl. 10,000 Liradır A yri e a 8 aded 1000 Llralık 12 aded 100 Llralık ve muhtelif para ikramiyeleri vardır. Yafaklı Vagonlar Şirketinden: İZMİR FÜAR EKSPRESİ 9 Eylul şenliklerinde bulunmak üzere Fuan ziyaret edecekler için Haydarpasadan İzmire Eylulün ilk haftasında bir ymtaklı ekspreai tahsia «dilmesi düşünülmektedir. Ziyaretçiler, tzznirde yataklı vagonlarda kalabileceklerdir. Gidis ve dönüs, yolda yemek parası dahil seyahat ücreti birinci 170 lıra, ikinci 135 liradır. Eylulün ikinci günü öğleye kadar acentalarımıza müracaat ediniz. 950/387 İstanbul Eminönü Yağiskelesi Yogurtçu »okak No. 16 da Gerze Amban sahibi tbrahim Gürsoy tarafından İstanbulda Gerze Amban n«mına Ege vmpuru sef er 10. 1483 ve 1486 numaralı lki konşimento muhteviyaü kansık markada 36 sandık yumurtanm D. Dz. Y. Gerze acentalığmdan alınan konjimentolan ve gene Ege vapurunun 10 uncu seferinde Tireboludan Gerze Ambanna yüklenen dört kafes sandıkta yedi adet radyonun Tirebolu D. Dz. Y. acentalığmdan alınan 1515 numaralı konsünento ve gene Ege vapurunun 7 nd ««ferinde Giresun TeshOat Amban tarafından Gerze Ambanna yüklenen üç adet boj gazoz tüpünün Giresun D. Dz. Y. acentabğından alınan 9654 sayılı konşimentolann zayi olduğundan iptaline karar verilmesi mahkemeden istenmif ve mahkemece zayi keyflyetinin 45 gün süre Üe ilanma karar verflmlş ve durusması 25/10'950 saat 14 de bırakılmıştır. Zayi konşimentoyu bulanın işbu süre içinde mahkemeye petirmesi aksi takdirde iptaline karar verileceği ilân olunur. Istanbul Asliye İ Z M H D E Birinci Ticaret İnşaat İşçisi Âlınacak Mahkemesinden I L AM P AR T D O N Y A C A T A N I N M I Ş Gaz Lambaları, Gaz Lambaları Bekleri Gemici Fenerleri İZMİR FUARINDA MACAR PAVYONUNDA TEŞHIR EDİLMEKTEDİR F E R U N I O N BUDAPEST 53 P. O. B. 74 Sıva, fayans ve çini işçisme ihtıyaç varlır. isteklilerin Zmcirlıkuyuda Levent mahallesi inşaatı müteahhıdlığıne muracaatlen
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog