Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

CUMHÜBtnST tT Ağnstos 1950 İCK1SÎZ SAZ Kraüçe namzedleri arasında CAĞALOĞLU ÇIFTESARAYLAR BAHÇESINDE geçirilen bir kaç saat HER Baştarafı l Ind »ahtfed» Umür boyu için kavuşacak? Kraliçe olmasına, mutlaka olacak, zira karsımdakiler, bizim güzellik müsabakasırun cuma günkü ilk elemesinde seçilen on altı talihli dilber... Fakat acaba hangisi? Belkl esmer, harikulâde iri kirpıkh, uzun boylu, şu haşmetlı güzel. İsmi Gülten Şenyuva; okuyuculanmız onu Nurten Şenyuva diye bilirler, resmi gazetemizde o isım altında ve 24 numara ile çıkmıştı Yahud güneşten yanmış, uzun kumral saçlı, bronz rengmdeki yüzünde yeşil gözleri panldıyan ju sportmen güzel. Resmi 26 numara ile çıkmıştı: Güler Arıman. Belki de esmer, ince, uzun vücudlü, havaya kıvrık burunlu, çocuk yüzlü güzel: Şükran Angün. Numarası 29 idl. İster misiniz kraliçe Ankaralı olsun? İri parlak gözleri, siyah saçlan ile diğer güzel arkadaslannın sinema artıstl Elisabeth Taylor'a benzettikleri Şenol Taylanlar bu if için biçilmiş kaftan. Fakat bakahm sinema hayaü boyunca bir tek defa nasib olan bir tacı upuzun boyu, kısa kesilmif «açlan ile Amerikan dilberlerint benziyen 41 numaralı Narin Şencan ona bırakacak mı? Hem bir karara varmadan önce Ayfer Gülsözü de hesaba •atmalı. tlk elemede, açık renk gözlerinin, kumral laçlan ile ne kadar hof bir tablo meydana geÖrdlgiai pek çok kimse farketme•aiştir eanınm. Mesafe o kadar u•akü kl... Tavıiye ederim, bir dak* dlkkatll bakıno. Ya Gönül A'fcnsea? Onun da ipirl kirpikll ye|il gfoleri aala yabana aülacak «ibflerden değfl. Omuzlanna dökülen kmnral saçlan kendlsine başka bir Kosluk veriyoc. Bir da •essis gü•el var; jrefll elbisesi içinde MII Nngin hâkim olduğu bast bilhasss dflckatl çekiyor: 59 numarah Aytaa Uluatlı. Nlhayet tam karşımda tnei İnnirli, biras Uerimda de Atine Kaçaraakoğlu oturuyorlar. Omm yanında esmer, hof bir kıx rmr. 11 numaralı Şükran Aksut Onlara tertib komltesi adıaa yannki mflsabakanın eereyan tam, Tarabyaya gidifin nasl olacagı, jflrtntn önüne hangi kıyafetle çıkılaeağı anlatıldı. Hepsi dikkatle dinlediler. Kendilerine dendl kl: « 1950 Türklye Oüzellik Kraliçed, mutlaka aranızdan biri olacakbr. Kraliçe 3 eylulde İtalyaya uçacağına göre şimdiden, aankl Krallça seçilmissinis gibi haarlık yapınız.» O zaman hepsi, mahcubiyetle Itirazda bulundular. Bu kadar fflzel varken, Kraliçe kendllerl ml olacaklar mış? Haydi carum, alı kimi kandırdığınızı sanryorsunuı? Müsabakanın neticesi ahnmoaya kadar belki yuz bin defa Italyava uçacağımın, hem d« bu seyahatleri çocukluk günlerimlzln ma1 lanndaki gihirli halınm flzerinde yapacağımm aanki bllmiyor muyuz? Bakm. birblriniz* ne kadar da iltıfat ediyorsunuz. Ofllten Şenyuva, Ayfer Gülsözü p«k beğeniyar; zahır kalb kalbe karaı oluyar kl Ayfer GüLsöı dt Gülten Şeayuvayı Herkes birbirina, kralloe «eçUirse ne yapacağmı soruyor. Ek serıyet evlenecek. Bir erkeğin bunu duyup da, koltuklannı iftiharla kabartmaması imkânsız. Demek bu günkü dünyada en kıymetli meta biziz. Bu sırada geç kalan güzeller göründüler. 104 numaralı Perihan Onurgan, kraliçeliğin pek kuvvetli namzedlerınden. Ona ne güzeH dıyece°ımi sorarsanız, Türk güzeH diyeceğım Ortadan aynlıp, arkada toplanan siyah saçları, iri siyan jözleri, biçimli endamı ile hakikaten cazib, ama, sol kaşı hep hafifçe havaya kalkık durduğu iç\ı açık kestane rengindeki gozlerinia bakışı, dayanılmaz derecede tatlıIaşan, ucu havaya bakan ufak burun yüzüne apayn bir sevimlılık •eren Aman Güngör Fırtına hanırn, siz beni şair yapıp, çıkaracaksınız. Kraliçe namzedlerini bahçeve in irip resimlerini çektirdik. Hepsinde a>Ti bir güzellik, ayn bır zarafet vardı ve müşterek vasıflan uun boylu, uzun bacakh olup, son derece mütenasıb vücudlere sahib ulunmalanydı. Jüri heyetinın hacikaten iyi bir eleme yaptığı, nam:edlerin havaya doğru süzülen bi • ;im!erinden anlaşılıyordu. Sizlere onlan, kendilerini yakından goren, konuşan, ahbaphk eder,, hattâ resim çektirmek için yemek aatlerinl bile geçirtecek kadar oyaladığından beddualannı alan biri nfatila daha yakından tanıtmaya çahjtım. Hangiai Kraliçe olacak? Ne blleyim ben; hiç bir fik rim yok. Hepai da birbirinden öylesin» larif, gfizel v« ho» kl.. A'lah, jüri azalannın yardımcıaı olsunl PAZAR saat 14 ten 20,3U a kadar yegân» fasü okuyucumuz C A N A K Ş İ T ' i n iştirakil» ve tanınmış saz üstadlanndan mütesekki) KÜME FASL1 da birlikte RADYO ( Bugünku Program j Son 25 yılın nlgiın Muzeyyen Senar Işıl Ahmed Üstün Aodullah i u c e Mefharet Vıldırun Keman : NECATI TOKYAY Kanun t tSMAİL TEZELLt CELAL TOKSES Kanun : Ahmed Vatman Klârnet s H A Y t K KEMAL GÜRSES Cümbü? : Yorgi BACANOS Klsrnet : Ş E R E F İBRAHİM TUĞBAX Cümbüş : Cemal CÜMBÜŞ Kanun t Eşber Köprülü Şadan A D A N A U Piyano : B A Rt K A Darbuka t Ü^tad Hasan Tahsln EMİN TANINMIŞ Bağlama iistadı: Ş E M S İ Y A S T I M A N Birınci Fasıl: HİCAZKÂR KÜRDİ İkinci Fasıl: ŞETARABAN. Daıbuka üstadı HASAN TAHSİN ve Zuma EMİN TANINMIŞ tarafından eski KÂĞIDHANE OYUN HAVALARL llâveten saat 18 den 20,30 a kadar üstad aanatkâr R A Ş 1 D R I Z A Tiyatrosu, yirmi kişilik tam kadrosu ile ••ÜI^BProgram tam 7 saat devam eder Komin!ernin içyüzü Hava Knrumunun yeni Genel Başkanı m * MÜ J D E Floryanın, nezahatfle meşhur* «Haylayf» afl« plâjı 1 eylulden itibaren saym lstanbul halkma yüzde 35 tenrilât vapacaktır. Aynca büfede de yflzde 20 tenzılât vardır. Deniz ve kum banyosu bakımından eçsiz bir sıhhat kaynağı olan cHaylayf» plâjını daima tercih ediniz.... (tkincı sahıfeden devam) artisf temsilcilerinin hisîerlne kaıldıklanna inanmamanız için bunu sbvlemeyi de uygun buluyorum.» Sımdı söz sırası Bo^^onafa gelmışti O sükunetle ve soğukkanlııkla konuşuyordu: tKışlık elbiselerimiı yoktur... Yardım talebleri İcra komiteıi tarafından tasvib olunmalıdır .. Durumu incelemek v» müşkülfl en muvafık bir ıurett» hallebnekl* meçgulüz. Enternasyonal Kızü Yardım kurulu durmadan para vemes...ı Dimitrov onun »özunü kesti: tPeki, Bogdanof yoldaş, Enternasyonal Kırıl Yardım ne makaadla kurulmuştur?t O cevab vermeylnce Dimltror devam etti: Ankara, 26 (Telefonla) Türk «tspanyol yoldaşlanmırın duruHava Kurumu Genel Merkeı Kurulu, bu tabah başkan •ekillerin munu yeni bastan inceîeyeceğiz. den All Rııa Çuhadarm başkanhSonra »ustu ve »akalını kan?tırğmda toplanmıjtır. Toplantı açıl mağa koyuldu. Şimdi Santo «8ı aldıktaa aonn Şükrü Sökmensüerln dı: istifa mektubu okunmuf ve bunu t tspanyol arkadaşlarımızı mflmmüteakıb gizli oy ile Genel BaşkaD kün olduğu kadar iyi bir lurette •eçlmln» gtçilmistlr. Tasnif neti fabriklara dağıttık.» cesinde diş doktoru Celâl MeraBen fözünü kestim: lının Başkanlığa seçildiği tFabrikalarda çalışan tspanyol miftır. yoldatlar bunun böyle olmadığmı Santo yoldaf* i»jat etmlslerdir... A Q BlR ÖLÜM Santo yoldaştan lutfen durüat bir curette konuşmasını rica ederim. Tüksek Miihcndi. DlmitroT müdahale etti: NVRİ ESMEN tYoldaslar bugün anlatılanlarla K»lb krlzlnd«n vafat «tmlfUr. M«rhum HICM v» Anadolu Demlryolları ln Ispanyol arkadaşlanmızuı durumu f«atınd» T» Nafıa Hezmnt r* Vekâle hahkında yeter derecede aydınlant:nd« büyük hlzmeller lfa «tmi| mü dık. Raporda neticede bildırilen dlh«ndlı BMkteU müdürlUtünd» buluna. leklerin kabulünü tekllf ediyorum kiTm«tU t n »dâjnları Bunlar Castro yoldaşın bildirdiğı ttr. D«vl« D«mlr7oll»n Atelycler Baftauu TOkMk MUhcndl* Ncdnt dilekler olup cnlar Bol?evık parKsmcntn fcahtııttir Cc tlsinin merkeı komitesine tebllg tT/H/950 pasar gunfi BcJndl " • " » ! " o'unmalı ve alınacak kararlann ne •onra Fıtlh »mtlrvi» kılıoarak Bdlm*. M«r yolda tatbik olunduğu kontrol eAüatıtaa ı ı t i K v* lnd«nlld« dilmelidlr,» Tekllf kabul olundu ve bizler nlhayet arkadaslcnmızm durumu• •• nun ıslah oluna^ağı ümidıle sevinç tçir.d» toplanbdan çıktık. Ftaol ruraag hua Balla Turoag Aradan bir ay, aonra ikl ay geçvim, IHIIinTll ndas Nıftı Kıcı. U. Raporumuzda yazıh dıleklerimunkmba hejiü mit bakımından elde olunan scnu; 300 ruble aybgın idamesl il» bazı ŞEREF TURUNÇ HanııiMfcndl rttmt «talfto. AJlıh rth harb malullerine ayda 100 ruble tahfl* olunmasından ibaretür. •tlsM Kflkezln «fl. OUlhan* hutan«at haıletj» n>Ot»has!i»ı Ajım It»pl» dayın. D Demlryollan menıurl«rır>d«n Hsllm K6kex ve Nebahat Kfikeztn b» baları, Emekll Eczacı Generall MEHMED ARİF KÖKEZ Allahm rahmettne kavuşmujtur. Cen« ıesl bugün ÖJle vaktl Beyazıd eanülne jetlrilerek cenaıe ruunaıı kılındıktan «onra Edlrnekapı Şehldl glndekl «bcdl istlrahatgâhın» tevdl «Hlecektir Mer lâdan kendislne rahmet, kederll ailesln baanğlıgı diirr.ı. 19,8 950 Yerll 711m Yapıcılar Cemlyeunln mUsam*r«inln hl« bır maddi :E«nia*t baklemed«n kıymetli vtklUtrlni hureden muhterem dort ahbabUrımııdan Üstad Münlr Nureddln S*lçuga, Bayan Suzan Yak&r Rutktya, B«yan Mcuıaret Yıldırım» Bayan Rüçhan Çarnaya. Bay Rakım Çalapalaya re babaiinıa »ynı fun vefat rtmeslne rsjmen gecemııta afm lçlndt geçtneslnd» büyuk tedrl olan B«y Osman Zıta «lenen t<e«kkUr «tzneyl Yerll Film Yap&nlar Cemiy«a bir vaılfe bilir. TEŞEKKÜR ÖLÜM Denizaltıa Emekll Binbafi K A M İ L EGEMEN vefat etmistir Cenazesi 27/8/ 950 pazar günu saat 11 de Denix nastanesinden kaldınlarak ğle naman Eyüb Sultaa camıinde • *• kılındıktan sonra hazırlanan makBir hafta avvel hayata ebedıyen göz beresine tevdl edilecekür. rin! yuman MVgill aîinera Kederdlde aileslrte Allah »abır E L E N t APAK'ın eenazesln» uraktan ve yakından te?rif versin. Egemen ailesi •tmek, çelerık göndennek, mektub. telgraı ve teleforü» »cılarima ortak olmak lutfunda bulunan aaygıdejCT ark&daşMEVLİD larım» ayn ayn mukabFlsde bulunmak Erzİncanlı Doktor Albny merhum lmkAnını bulamadığımdan bu veclbeyc 1VIEHMED LÛTfİ FIRAT'ın gasttenlzln tavacfutumı rlc» ederim. fllıutıünUıı 10 uncu yıldönumü munaseDerln «aygılanmla. betlle 23/8/1950 pazart«l günü öğls naIrnttt Apak U!u» Xcza depomı lahlblerlnden maıınl müteakıb Beçlkta? Vıjre^ade c»milnde merhumun nıhuna Mevlldı *** Şerif okutturulacaktır. Akraba ve tamdıklarının ve arzu edenlerln teçnflerî Tüccardan Bay DtMİTRİ Y. KONDOPULOnun rica olunur. AOesi a u tOrcnln* gelmek lutfunda bulunanlara. t«lenk gOnderenler», bu vedle 11* yoksul •ocuklar* Uberruda bulunanlara, g»r«k şalucn, gcrek ttlgran» ve. 7* m«ktubla acımıza lıtlrak edenlerc ayn ayn taeckkUr* bUyuk acımız manl oldugundan muhtcrem gazettnlzin tavaa1050 tutunu rica ederlı. Krdrrli aUeti yılında ( C o u n Serv'sl AngeVdlj) İSTANBUL 11.57 Açılll vt fxrogramİAI 1S.00 en nefii Haberler 13 15 ögl« konaerl (Pl.) en güzel 13 45 Kume Sazdan saz eserlerl ve oyun lavaları 14 00 Posta ve Telgrafcüar kıymetll :em!yea adına konuşma 14 10 D&na müzigl (PL) 14.30 Şarkılar; okuy&n: Cemal Kâmtl Gönenç, çalanlar Sadl Jşıiay, tzzeddtn Ökte, Yorgo Bacano» 15 15 D nleyıci irteklerl 16 00 Eu eserleri, jarkı v« türküler (Pl ) 16.30 Kcnserto (Pl.) 17.15 Konujma 17 2~ Dans muslklri ve turkçe tangolar 18.00 Konuşma 1810 Sevilmlj sesîerden rr.elodller (Pl.) 18 20 Fasıl 528 Sahif* ıeyeü konserl cHıca;kâr» 19 00 Hajerler 19 15 istanbul haberlerl 19 20 385 Ruim <onuşma 19 30 Şarkılar; okuyan: 204 Yan afıye Ayla; çalanlar: Sadı Işılay, Iz:eddln ökte, Edıb Erten 20 00 Ko52 ıuşma 20 10 Heılf vabler (Pl ) 12 Tablo !0 30 Klâsik saz eserlerl; çalanlar Cevdet C^>ğla. Hadlye Ötugen. îzzeddln Ökte. Vecıhe Seyhun, Nurl Halıl 20 45 Spor hasblhalleri, konusan: Eşref Şeflk 2100 istanbul Turlstk Burosu (Radoforuk temsıl) 2135 Konuşma 145 Şarküar; okuyan Mefharet Yılırım; çalanlar: Hakkı Derman, Şerlf Içll, Izzeddln ökte 22 15 Konu?ma 22 25 Keman sololan; çalan: Vlyolonlst Marta Amatl 22 45 Haberelr 23 00 Marta Anıatl 22 45 Haberler 23 00 Dans muziğı (Pl ) 24 00 Kapanıj. ANKARA 8 28 Açıhj ve program 8 30 Haberler 8 45 Günaydın (Pl ) 9 10 Gü. Türklyenln en •alâhryetll kalemlerinm y««ı re tarlhln »imdiye un programı 9.15 Radyo ile lnglllzkadar bUinmiyen mevzu ve reaimlerile dolu olan bu etsiı derginin ilk e 930 Sevumlş parçalar (Pl.) ( .0 10 Konuşma 10 25 Makamlardan cildi bir jaheserdir. >lr demet 11 05 Temsll 11 30 Salon Kahve Tîryakllerl re Kahvecüere orkestraıı (Pl ) 12 00 Hep beraber Kahvenin Türkiyeye girişınin 400 üncü yıldönumü geliyor. Prof. «öyllyellm (Yurddan »esler korosul 12 30 Telden tele 12 50 Oyun havaları Dr Süheyl Ünver, yann çıkacak olan İnce saz takımı) 13 00 Haberler 3 15 Dan» müzlğl (Pl ) 13 30 Oğ'e îa;etesl 13 45 Daııs müzlgl (Pl ) 4 00 Kapanıj. Mecmuası ile ilk defa ortaya atıyor ve kahvecüerln bu yıldönümünü kutlamal^rını teklif ediyor. Aynca kahvenin Türkiyeye gelıs maceı t tu • 17 58 Açıhj ve pıojam 18 00 Ko ve tıryakılerinin de bilmesi lânm gelen cihetlçri bir doktor »fatı ile nujma 18.10 ince saz (Karışık fasıl anlatıyor. sarkıları) 18 30 Konu5ma 18 40 Yann Tarih Dünyasını mutlaka görünüz. Üâvesüe beraber 60 ince sazın devamı 19 00 Haberler 19 15 Tanhten btr yaprak 19 20 On sahife 50 kuruş. daklka dans (Pl ) 19 30 Konuşma 19 40 Akşamın karma muz gl (Pl ) 2015 Radyo Gazetesl 20 30 Konuşma 20 40 Guzel sesler (Pl ) 21 15 Konuşma 21 25 Muzıkle gezl (Pl ) 21 40 Konusma 21 50 Haflf melndtler (Pl ) 22 00 Koruîma 22 15 Dc"« müzığl (Pl.) 22 45 Haberler 23 00 Kapanış TARÎH DÜNYASI EMLÂK BULMACA ı t a * s o < o ANKASI Necdet Tezkaygan 100 U 100 > Fatma Ismet Berkln 100 ı Azize Süyunc 100 > Beşir Fuad İzmirlioğlu 100 » Baruyir Kabnkcıoglu 100 ı Nihad Özgencer 100 > Şahabeddin Ersoy 90 > Cemal Yücellr Yani Karayuvan 90 > 90 » Mehmed Sadreddin Göbelek All Gürpmar (Erenköyünde Matematik»^ İngilltce Fransızca (Üniversite Lise) talebelerine evde müsaid çartlarla ders verilir. Pangalti Türk beyi So. Bozkurt Apt. 119/1. adresine veya 83723 telefona mur.ıcaat üralık part Tkramfyelerl ve çok kıymetli ziynel 60.000 eşyaları dagıtıyor. 11 1 1 1 «1 1 •IB 1 | «1 I»! tarafından küçük carl hesab sahibleri arasında tertiblenen 1950 senesi mevduat ikramiye keşidelerinin 3 üncüsü dün Ankarada Noter huzurunda yapılmıştır. Bu çekilişin büyük ikramiyçpl olan ErenkSyündekl koşk tstanbulda 19211 hesab numarah Bay Ali Gürpınara isabet etmiştir. Diğer nakid ikramiyeleri asağıdadır: İSTAVBUL ŞlTBESt 10565 13362 19463 5298 19226 16493 19037 9157 20551 15015 19211 • m m m m\ Yenlpostıne Cadiesl No. 47 XI inci MİLLİ TIP KONGRESİ (Türkiye Tıb Encümeni Başkanlığindan) 1 XI. inci Mılll Türk Tıb Kongresi 1619 Ekim 1950 tarihinde Ankarada toplanacaktır. 2 Kongreye katılacak üyelerin, mahallt Ziraat Bankalanna müracaatle İstanbul Ziraat Bankasuıdaki 31495 numaralı cart hesabımıza (5) beş lira kayıd ücreti yatırmaları ile alınacak makbuzun tarih numarasını, iki aded vesika fotoğrah, seyahat tenrilât kartlan için lüzumlu altmıs kunı?luk damga pulu ve açık adresleri yazılı bır zarfı iadeli taahhüdlü olarak Encümenimiı Başkanbgı adma postaya vermelerl lftzım gelmektedlr. Bu suretle kaydolan arkadaşlann adreslerine, kongre üye kartı, gidis dönüj tenzilât kartlan ve kongre raporlan hemen yollanacaktır. 3 Kongrede serbest tebligde bulunacak arkadaşlann tebliğlerini nihayet 1 Ekim 1950 tarihine kadar Encümenimiz Başkanhğına göndermeleri icab etmektedir. Acele edilmesi ve vaktinde gonderılmesi ehemmiyetle rica olunuı. 4 Fazla bilgi edinmek istiyenlerin; İstanbulda Cağaloğlu Etibba Odasında Türkiye Tıb Encümeni Başkanlığına, Ankarada Ankara Ünv. Tıb Fakültesl profesörlerinden Dr. Nusret Karasuya müracaatleri. Soldan Bağa: 1 C ddî olmıyarak. 2 Perijan ha'de ve kötu fıkırlerln tesirt altında kalmıs olanlar (eskl usul çoğul). 3 Bahtsızların alınlurındaki (mürekkeb kelıme). 4 Esas toprak parçası (İkl kelime). 5 Tersl •terlm» in eskı karsılığıdır < Çıftçtnln yaptıgımn yarısı. takım ve grup 7 Ulaşımı » 8 ıyan. 8 Sır (eskı tcrun). S4n|l klBim. • •• Arkan var Yukandan aşağıya: 1 E?kı>;tlık 2 Takıp sallandıran Kral Faruğun memleketlnde on on bej yılda bır gorulen. 3 Uzun uzadıya duşunulup taşınıldıktan »onra ver.lir, çevnl r.ce tokun ıltlfnt etmiyecpğl olur 4 Şuradan buradan havadan an bah'slere boyle denllir. eskl harflerden blrlnin okuruşunun ters! 5 Bobreklerln fena lşlemesinden hasıl olsn 6 Ele geç rerek 7 Şahsl 8 Bfr sıfnt tftkısı, tarlhe m&l olmus îngillz dıDİomatlarından. 1 2 3 4 5 6 7 8 (Erenköyünde kösk) ANKARA ŞUBFSt 12140 12525 13309 3539 9132 İZMİR ŞUBESİ 2538 5180 5144 2608 Bahlr Kocabay Gül Gülveren Perihan özbek Şehri Akdoğan 1000 > 100 > 90 > 90 ı Safi Tezlç Kâmuran Yesnyurt Belki» Barlaa Lutft Süreyya Denlzerl 100 Ltra 50 > 90 > 90 » 50 > RÖNTGEN Sezai S, Konııkgil Mü^ehassısı Doktor I İ i k Cad. Parmakkapı No 65 J N 65 İstik C d P k k Foto Kanzlerin bulunduğu I I binada. M » a. *a O D VIAILIIILIEİRF EİTİI N | ! İ S İ U İ N 1 |A|M|A|«|A|H|1 !|R|A|N|1|L|E|R AİKİNİA * | E | N | I HİE *|N|O|TW|Ş lI|N A atlYiaiL'a K RİALVLAIT DİŞ TABİBİ • • • ^ BURSA ŞUBESİ 308 Muzaffer Yavaşçılar 900 » ESKİŞEHİR ŞUBESİ 386 Saml 393 Ahmed 90 > 100 > m Bugün Gündüz Necdet Rifal Atay Her gün öğleden sonra |Çağa]oğlu Babıâli Cad. No. 33 20264 tkıhlb «• NADİR NADt Bm nüthada yazı Hltnıu klar* «dm: CEVAD FEHM! UaXbaam CL.MnURİYETlıı TEFRtKASI: «S Buran banyoou degül Dedl, kapatb. Kendl kendine: Banyocunun çırağını telefonla çağırtan kibarlar da varmi|!. Diye söyîenirken telefonun çuıgırağı yeniden duyuldu. G«ne deminki ses. şimdide bilmem hangi bir «aile bahçesinl» anyor: Dün gece sarhoşlukla $«pkamı orada unutmuşum, buldunuz mu?.. Diye soruyordu. Sonra artık kendini tutamamış gibi Salâhaddinln kaygusuz, tadsız gülüşti çınladı Böyle şakalan pek severdiü. Köşke telefon almması, Süheylânın yaşayışındaki değişikliğe bir baslangıç oldu. Denilebillr kl bu telefon olmaaaydı genc kadının alın yazısı belki de baştan başa değışırdi .. Fikret, aıtık her gün telefon ediyordu. Süheylâ evde yalnızdı. Uzun uzun konuşuyorlardı. Her kadının kendi kendinde bulup gördüğü neler vardır. Bunu başkalannm da gördüğü olur, görüp o kadının yüzüne karşı söyleyenler de bulunur. Süheylâ, eimdiye kadar kendinde bir güzellik, herkesten ayn, herkesten üstün bir incelik, bir aîım aramamıj, bunu belki de hiç düşünmemişti. Kendini daha bulmami}, daha tanımamıştı. O kadar ki saçlarıru tararken, pivinip kuşanuken aynava bile bakrndığı olurdu Baktığı zamanlarda da ayna ile konusup cılveleşmeyı düşunmez, onun fısıldadıklannı dlnlemeye uşenirdl Arada bir, bu oaun parçası hiç bir k»Hm^an esirgemedigl lltüaü ooa da tayıp dökecek olsa: Ne güzelsin!. Hele | u gSzlerlnln rengine bakl. Hele şu saçlanzun dalgalaruaıT. Dislerin, dudaklann, boynun, hepsi hepal güzel!, hepsi birbirinden güzel!. Diyecek olsa, aynanın önünden kaçar, ona bile inanmazdı. Başka kadınlarla yanyana gelince, jöyle hiç kimseye belli etmeden, kaçamak bir bakışla kendini onlarla ölçerdi. Hele o herkesin beğendiği, arkalanndan koştuğu kadınlan inceden mceye gözden geçirir, onlarla kendl arasında ne aynhk var, diye aranırdı. Bunu belki her kadın yapar, fakat hepsi de en «onunda gene kendıni beğenir. Süheylâ, öteki kadınlann yanında »önük kalmak korkusundan bir türlü kurtulamanuıtı. Arada bir: Peki ama, benlm nem eksik?. Dlye «ilkindıği de oluyordu. Eksiği değü; bütün o en güzel, en ahmlı kadınlann pek çoğundan, belkl hepsinden üıtün neleri vardl. boyu boau, yurüyüşündekl farraklık, aaçlannın rengi, «esinin tathhğı, hepsi ayn ayn onun yüreğine su serpecek, kadınhk gunırunu okşajacak kadar güzeldi. Hele gözlprının belki bir eşi daha yoktu. Öyle ıken, jıMt.rdanberi ıvocasındaki tuakl'k, durgunluk genc kadını e kadar klrmıstı kl arbk hiç birine tnanrmyordu. Flkretin telefonlan başladığı gün den •onra iste bunlann hepsi değlstl. Bu çocuk, bütün o »imdiye kadar aynalann bile keşfedemediği güzellikleri, incelikleri, renkleri btrer blrer bulup •öylüyor, hepiini ayn ayn beğenlyordu. O «öylerken Süheylâ da kendl kendinl yoklar, ara}ünr, hepsinl kendinde bulur: Doğru, derdl; hepsi var bende... Şimdiye kadar ben bile görmemişım; ben bile anlıyamamışım. Fikret, beni herkesten iyi görüyor, herkesten çok anlıyor. Hem de yalnız o anlıyor!. Biraa duruj^r, gözleri yanyanya kaparuyor: Demek kl beni de bir beğenen varmış, beni de geven oluyormus!. Diye geriniyordu Sonra, birdenbire sükinir, kendinl toplardı. Sermek mlT. Sankl Fikret on« «eviyor muydu, bunu da nereden bulup çıkarmışb?. Ük tanıstıklan gece otomobilden merken, «onra pasteada mantosunu giyerken başına gelenleri düsünüyor. Bana yaptıklannı aimdlye kadar, kimbilir, kaç kadına ymprru»ör!. Diye içmde tavranan »cıy» y«tışrırmsğa, gidermeğe uğrasıyor: O zaman başka, diyordu; o da bütün erkekler gibivdi. Bana o îdzle bakıyordu. Şimdi öyle mi ya? Or*R belki büıbüttt» y«İH> degildi. Şimdi Fikret, çok degişmisti. Bakıslan değişmia, konuşması değismif, karçısında oturup kalkması, yanyana yürümesi, hep«l hepsi değismişti. Genc kadının aklına sevgiyi getiren hep bu değlşlkliklerdi. Bana hem Mviniyor, hem de korkuyordu; •onundan korkuyordu. Kendinden de korkuyordu. Karşıkksu kalan aevgiler çoktur. Karfilanndakine usano verealer de az değildir. Fakat birinl termek, bazan kendinl sevdirmek için de elverecek, yetip yeti^ecek kadar iz bırakır. Hiç •ermemif, hiç sevilmemif Oyle insanlar vardır kl kendilerini feven birisi çıkınca ona karçı anlaşümaat bir boro duyarlar. Bu borcu Sdeyip kurtulmak için kendi kendüerinl verdikleri bile olur. Süheylâ d* bundan korkuyordu. Onu İlk olarak anlayan, İlk larak tatiyen bu genee karfi kendml borclu »myryor; ona karplık n» rerecetmi, nkretin kendlsinden oe tatiyeceğml dusünüyordu. Öde»mekten yıhyordu. Onun İçin alacaklının «linden kurtulmağa ç«lı•an bir borclu glbi o da kaçmaga baalmdı. Arhk telefonlan aflmıyor onunla k«nm karfiya l M k Içfaı rmııhjuıeye bile MkM sık uSnnnıyordu. Arada bir rişe çıkılacak olsa Salâhaddin, b zamanki gibi, yerinden kımıldamağa üşeniyor. kansının yarusıra gene Fıkreti gondermeğe kalkıyor4ı. Arkan vm BÜYÜKDERE BEYAZ PARK'ta Neje v« eğlenceler günü MUZEYYEN SENAB IŞIL ZEHRA BİLİR Konserleri Sesle çlzgüer •anatkân CELAL ÇAHİN KOMEDİ VARYETE • Bağlama Nnatkân BAYRAM ARACI. Cofturan Cas Dans • masdl* Vazan: KEMAL RAGIB ENSON Gorenler öyle sanacak; bu kadının su ik: erkekten ancak Fikrete yakm ouljftunu, daha ilk bakışta anlayıve recpkti Kimısuıde Süheylftnın omuzu onun göğsüne yaslanmış, kiınmndc başı omuzuna dayanacak kadar sokulmuştu. Salâhaddin hepsınde de bir yabancı gibi, jöyle bıx yanda ,ikisinden ds uzak duruyordu Yalnız bir tanesinde ,ikisinın ctasına gelmiş; bir kolunu Süheylânın ötekini de Fikretin omuzuna =)tmıştı. Şimdi resimlere bakarktn bile onların arasındaki bu yakınlığı, bu günahkâr sokuluşu, ya 'uç görmüyor, yahud da aldırmıyordu. Yalnız: kendıni görüyormuş, yalnız kendlni beseniyoTnuş gibi eiindeki fotogTaf'an ikıde bırde şöyle gözlerıne doğru yaklaşbrıyor; sonra bir de uzaktaa tutup uzun uzun l^kı>ordu. En sonunda masamn î'^tüne yanyana dizdi. Kendısi do bir ikı adım geriye çekildi; biraz da öyıe baktı . O aralık SühevH ile Fikret gözgoze gelmişlerdi Kadın, kandini tutamadı, güldü. Gülerken dudağının bir ucunu ısırıyordu. Sonra yava? yavaş başını çevirdi: Fıkıetle bovle gozgoze durmaktan da ürk muş gibi odanın öbür ucuna doğnı yüıiidü. kendine başka bir iş aradı; sedirin üstüne yan açık ab'ıvermış ^azeteleri toplamaya, devs'rme\c başladı * * * Fencrb^hçocleki köşke telefon da •Jmışlardı. Bir îabah karanlığı Fik rctin evındeki telefon çalındı; boğuk bir ses: Banvonun muslukları akıyor, dıyordıı hcraen Kırkoru buraya alış Devlet Denizyolları Işletme U. M. llânları 1 Kontinfl cereyanh, arkh (5) «ded re lftmbalı da (2) aded ki eeman (7) aded geml projektörü kapalı zarf usulile satm alınaeaktu*. 2 Hcsfltme 29/9/1950 euw« «unu Mat 15 te Tophanede Genel Müdürlük Ahm Sfbm Komisyonunda yapılacaktır. S Taaarlannuı degerl olmıyan bu malzeme alımında, isteklilerin tekltf edecekleri maü bedelinm % 7fi nisbetinl geçici güvenme olarak fcesablamalan Te ekslltmeden önce güvenme paralarmı ldare veznesine yatırmalan ve fartnamede yazıh belge ve makbuzlannı teklif mektublannı ihtiva eden kapalı zarflanna koy4 5 Şartnameal her gün Komlsyonda görüleblllr. Kapeh tarflar ekslltme günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Baskanlığına verilmiş olmalıdır. (11555) Şu Fikretin durusuna bakınız. dıye BÖylenıyordu; karşısında biı • varaıs da jnunla kavga edecekmış, sanırsmız. Nedir o öyle kaşlar çatümi}, dudaklar kıs lrruş? Ya bızim hanım? O neye gülüyor acaba? Dünyayı kendislne mi bağışlamışlar, dersiniz? Onun yerinde başka bir erkek. başka bir kcca olsa resnıleıın hep sıni yırtar. filmlerinı de bulup paı çalar ^ııç bnıni ortnda bıra!cmazdı Fıkrct. boyle yanlışlıklara Salâhaddin, onlaııi' arasında yalnız mıştı: 1 73826 aded ve takriben 740 ton normal ebadda parke taşına aeele lhtiymoımı» vardır. 2 Muhammen bedell lt.000. ltra olan bu taslardan hazır malı mercud olanlar İstanbulda vaaıtamını derhal tcsllm sartile teklif yapacaklardır. 8 Bu ifin pazarlîğı 2/9'1950 tarihine rastlıyan cumartesi eünü ••at 10 da Tophanede Genel Müâürlük Ahm Satım Komisyonunda ympılacağmdan toteklller teklif edecekleri bedelin yüzde on beşı nıs' bettnde temmat fle beraber meckur saatt* Komisyonumuza müra DİŞTÂBİBİ • BÜRHAN CEN I Babıali, Ankara caddesi No. 99. Telefon: 20778 I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog