Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

2T AgujJİM CCTlHÜRİTEf iktidann gelir vergisl kamma II» Irdçre arhk tarafsn Gtrid adasmda btr k n memurlardan alman vergilerl inkalamaz.» kaçırma hâdisesl dirmek suretile yapmak istediği Batı Avrupayı lstllâ edecek bir Stalln terfihi, yeni iktidann reddedeceği İçin İsvıçr. kalesinl zaptetmek bir za Attna 2« (Nafen) Girld Halk Par. tisl liderinın kardeji Llberal Partisl 11. kolayca kabnl edilemez. man meselesi olmaktan ileri gidemeı. derinin kızını kaçırmıj v« bu yüzden Baştarafı 1 inci sahifede t Bulgaristandakl Türkleri sev Muhalefet llderi dünya dııromn Ba$tarafx 1 inci sdhifed» Gerçi, memlekette memnr tayısı Bu takdirde İsviçreliler d* bütün Av Girid adaaında bir nrvi .harb navası» Belediye Reisliğüe valiliği birleşk etmek için bazı hazırlıklar yapüBulgar Dış İşleri Bakanının lüzumundan fazladır. Fakat memur rupanın mukadderaünı paylajacakları esmeya ba?lamıjtır. Kaçınlan kızın ttrmek suretile bu şehirler üzerinğmıt şeklindeki haberier de asılsız karşısında tngilizleri birleşmeye ordusunnn çoğalmasından memur na gör*. onlar İçin kuvvetlerirü Batı lsml Tasula'dır. Kaçıran •rkeğtn adı sözleri de tasallutunu en ileri bir dereceye lılarınklle bırleîtirmek dah« makul olMnsahakalara bufön de davet etÜ lar mesul rutulamaz. Onlar, kendi maı mıt Bu yardım belkl o kadar mü da Kefalogiarmi'dlr. tkl »evglll tuvSofya 26 (Türk Ajansı) (Tele rrudır?» getirmişti. Bunun içindir ki partivetli v» s:lâhlı muhafulann yardınu 11.45 ten Hibaren denm Minço Neiçev, kısa bir tereddüd him görülmez. Fakat demokrasiler İçin ile Anogia kasabasına ngınmışlardır. Londra, 26 (BB.C.) Bu ak kendilerini tayin etmiş değillerdir. miz Belediye Reisliğüe Valiüğin fonia) Türk Ajansı bugün Bul den sonra, demiştir ki: edilecek en ehemmlyetslz zanredilen kuvvetleri Fakat kızın babası bu lje muhalif olduzamanında memnr şam radyoda konuşan îngiliz mu Eski iktidar birbirinden mutlak şekilde ayrıl gar Dış işleri Bakanı Minço Neiçev «t Sevk kelimesini burada yerkadrolan tedricen genişletilmiş ve dahi kendilerine çekmekten başka te ğundan o da taraftarlan İle Anogia ile Istanbuldan bir telefon kanuşhalefet lideri Winston Churchill, ması prensipini kabul ve ilân etti. İstanbul MilletleTarası Tenls hzflâketten kurtulma çaresi var mıdırf kasabasını kuşatmıştır.' Şlmdikl hald» siz buluyorum. Zira, biz BulgarisBu prensipin tatbikına en yakın za ması yapmıştır. Bu, demir perde tanda yaşayan Türkleri sevketmeyi İngilizlerden siyasî ihtilâflannı biı memurlar çoğalmıştır. Bunda devpolis bu ikı Icuvvetin çarpıymasına nuvasınm beçind yıl mümbekalaletçiliğin müfrit şeklinin de tesiri erıcasındaki bir devlet adamı ile manda geçilecektir.» Isvıçrede kâfi silâh fabrikası yoktur manl olmaktadır. Dün polMn d« ysr nna dün aaat 14,30 daa rtfbar*» düşünmüyoruz. Biz sadece, memle yana bırakarak müdafaayı takviye olmuştur. Tasarruf maksadile meSamed Ağaoğlu, sözlerine şöyle Türk matbuatı arasında vaki olan ketımizden çıkmak istiyen Türk için gayret sarfetmelerini istemişOnun için ağır toplarını, tanklarım, dımı ile yapılan uzlaştıncı bir teşebbüs Tenis Eskrira Dağcılık kulfibBmur sayısını indirmek için alına uçaklannı haricden alır. Normal zaman retice vermemiş ve Anogia kasabasınilk konuşmadır. tir. İngiliz muhalefet lideri çöyle devam etmiştir: nür. Taksimdeki kortlannda bafBu kanuşmnda Bulgar Dış Işler? lere çıkış vizesi vereceğiz. Esasen demiştir: «Parti ihtilâflan ne olur cak tedbir, topyekun bir tasfiye larda bu ithalât bır guçluk arzetmez. dakller Tasula'yı bırakmak lstememiş lanıldı. « Dikkat edersenir, muhalefet so nnotamızda da Türk hükumetin olmamalıdır. Çiinkü böyle bir tas Fakat Kore macerası ortaya çıktıktan lerdir. olsun hepimiz aynı tehlikeye partileri, şimdi bütün faaliyetlerini Pnkanı, bazı sualleri cevablandır den bunlara giriş vizesinin verilBirind günün müsabakalamaı tek fiye neticesinde açıkta kalacak me berl büyuk devletler harb istLhsallerinl * * * maruz bulunuyoruz.» İstanbulda toplamış bulunuyorlar. mn. bazılanna cevab vermekten mesini taleb ettik.» erkek karşılasmalan teşkfl etmekmurlar ve aileleri kcndüerine bit Atlantik Paktı imzacılanrıa hasretmışistinkâf etmiştir. Churchill, komünist Rusyaya söz miktar tazminat verilse dahi ız lerdir. Onlarla b rleşmeyenlere hiç bir Genel sekreterlerinden liderlerine te idi. Cumhuriyet kupaat Içln ymYannın uçak gemlsi « Türkiyeden kabulünü istediTürk Ajansı, Bulgar Dış işleri geçirebilmek için faik kuvvetlere tırab ve sefalete düşerler. Tasfiye yardımda buîunulmıyacak. kadar büyüklü küçüklü bütün şahSes süratinl gerlde bırakan ve uzak pılan bu müsabakalarm flk tanntBakanına evvelâ şu suali soımuş son notamızda da Türk hükumetin sahib olmanın lüzumundan bahBernkdekıler bunun farkında olduk•iyetleri İstanbuldadır. tedricî surette, muhtclif sebeblerle ları için kendileri gibi «bltaraf» olan tan idare edilen mermüer «ahasında da şu neticeler ahndı: daki mallan ııe oîacaktır? Bunlann setmiş ve «Büyük bir tehlike karilmin terakkiler kaydettlgl bu dev.rd» Bu zevat ve bilhassa Halk Par turNezmi Bahri Erol Bolel* i/t, « Türkiyeye verdiğiniz nota ile hakikî kıymetlerinin karşılıklan a şısında olduğumuz inkâr edile vukua gelen münhallere ycniden Isveçe sıpanş vermeyl düşünüyorlar uçak gemilerlnln hâlâ lşe yarayıp yara 6/1; Stalioa (Yunan) Feyyaz Bertisi erkânı îstanbulda, İstanbul Maalesef bu memleket mukemmel çellk üç ay içinde kabulünü istediğinız lınıp, Türkiyeye nakli mümkün o mez» diyerek şunlan ilâve etmiş memur almamak suretile yapılma ist hsal etüği halde kendi askerî ihtl mıyacağı suali akla gelebillr. Belediye seçimlerinden, İstanbulun kere 6/3, 6/1; Kri« Uncuyan Rahdır. lacak mıdır?» Uçakların se» süratinl geçmeleri, hayaçlarma dahi cevab vermekten âciz. tir: Ihtiyac ve arzulanndan kat'iyyen 250 bin Türkü tazyik ettiğiniz söyvalanmalarına yarayan ılanların bun sim Akına 0/6, 6/2, 6/2; Kowalev«Bu sualden sonra Bulgar Dış işIsvıçrelılerin bu hususu teemmül etm«. bahsetmiyorlar. Bütün sözleri ve lerıiyor. Bu hareketi nasıl ızah e«Fakat önümüzde bir mühlet Bizde, bütçenin açığını kapamak lerl hiç de yersiz olmaz. dan böyle lüzumsuz oldukları manı. ki (Amerika) Uğur Sevindike dersiniz?» leri Bakanı Minço Neiçev, mükâ var. Bu mühletten istifade edildıgı yazılan büyük politika içinde ^teniçin yeni vergiler ihdas edildiği Kullanacakları malzeme ekslk olduk sına gelmeı. YUksek »ürRÜİ uçaklar 6/2, 6/2; Suzan Gürel Melas (YuMınço Neiçev, bu sual üzerine lemeye devamdan vazgeçerek söz takdirde banş korunabilecektir. En kld hududunu hakikaten çoktan zaman, evvelâ hizmet erbabmın ay tan fonra kumandanlarının bilglsi ve fezla yakıt »arfettlklerlnden bunlann nan) a 6/2, 6/2; Suad Nemli Alerini şöyle bitircniştir: hareket serbestisl dahe »zdır. Süratt postolidis (Yunan) a 6/2, 6'1; Telaşmış bulunan bir tarz ve eda ıle şöyle demiştir: büyük tehlike şimdi Avrupadadır. hklarmı vergi yolile kırpmak en askerlerinm kıymeti neye yaraı? « Bu şaj ialar gazetoler tarar « Bu hususa telefonla cevab Demir Perde dışındaki memleketlcc Aurore'dan sesinkine muadil olan tepkili nçagın yan Bean'a 0'3, 6/2; Van M?egepartimize ve hükumetine tecavüze mühim malî tedbir addedilegelmişhareket sahasına yakın alanlara ihtıfından ortaya atılmaktadır. Fakat. ver.meyi doğru bubnuyor, ve mü takviye edilmelidir. Şimdiki haWe * * * inhisar etmektedir. tir. Devlet hizmetinde bulunanlayacı bildiğimlı pervaneli uçaklardan rra Fehmi Kızıla 6/2, 6/1; Jack onlara itimad caiz değildir.» saadrnizle konuşn.aya kesiyorum.» Rusyanın tecavüze girişmesine mâLondra Posta idaresi memure çok fazl&dır. Şimdi son iki, üç gün zarfında Harper (Avustralya) Celâl Ura ayrılan tahsisat bütçede büyük Bu cevabdan sortra, Türk Ajansı, Eulgar Dış işleri Bakanı ile Türk ni yalnız Amerikanın elindeki abulamıyor •özde seçım propagandası altmda bir yekun rutmakla beraber, bu Hattl yarının uçak femisl uraktan ]uğa 6/0, 6'1; Semih Süreyya Bulgar Dış işleri Bakantna şu mu Aıansı arasındakl konuşma, dört Londra 26 (Nafen) Londr» P. T. T. idare edilen pilotsut uçaklarla müceh Ivan Ancius'a 3/8, 6/3, 6/1; Lmck »öylenen ve yazılan bazı fikirlere tom bombası stoklandır.» tahsisatm yüzde 2530 u da kesilen kabelede bulunmuştur: buçuk dakika ^«vam etmiştir. temas etmek istiyorum: Muhalefet lideri, İşçi hükumetini vergiler yolile tekrar bütçeye gi idaresı santral memuresi bulabilmek hez o!sa dahi bunlann gen« konacak (Holanda) Enes Talaya 6/1, 7/5; İçin kampany» »çmak zorunda kal»ıınıiııııııniiiniltllllllllllllllllllllCailllllllllÜlllllllllllllllllıııı* Komünizmle mücadcle şiddetle tenkid etmiş, Attlee ka rer. Hizmet erbabının aylıklann miîtır. Buna sebeb de bu bayanların blr yer e lhtıyaeı olacak. Onun için Geelhand (Belçika) Estradiadia uçak gemisi henüz blr kenara atılacak Bir eski Bakan, (Biz komünizm(Yunan) a 6/0, 6/1; Oarrett (Amebinesini komünistlere modern ve dan muvazene vergisi, buhran ver evlenmek için vazifelerinl terketmekte vaziyete gelmemisttr. BilAtd»... le mücadele ettik, onlar affetti.) tepkili siiâhlar satmakla itham et gisi, kazanç vergisi, tayyare ver olmalarıdır. Son 6 ay zarfında 450 meLt Journal di GnUVdt» rika) Engin Balaşa 6/1, 6/1; Deydiyor. Bu söz ve iddia kadar seviro 'Filipin) Hikmet Nedbogluna miştir. gisi kesiliyor. Birer kalem darbesile mure vazifestnl bu sebeble terkettiğin. * * * Londr» telefon sebekeleri hissedl. yeslz ve hakikattn yüzde yüz ak6/1, 6/1; Dorfmann (Amerika) Büyük Britanyanm harb devrı kolayca tahsil ediliveren bu ver denbir sıkıntı çekmeğe ba;lamıştır. llr tkt kafah çocuk •ine bir söz ve iddia olamaz. DeMelıh Kutaya 6/2, 6/0; Gardini (1lideri, komünistlerin yakında Ti gilere karşı maliyecilerimiz şimdi* * * Ankara 20 (Ankarm AJansj) Çamokrat Parti ve hükumeti bu talya) Celâsin Lüy'e 6/4, 6/9» bet ve İrana taarruz etmelerinin ye kadar, büyük zaaf göstermişlerNezle olduğundan 470 nakkaleden biz» bl dlrildigin» göre, Fritz Weiss (Avusturya) Kemal memlekette millt insanî ve ahlâkî mümkün olduâunu da sövlemiştir. dir. O kadar ki bazan memurlat Memleket haıtanednde 22 yasında Azize Bastara.fi 1 inci sahiiede Baştarafı I inci tahifede mendil çalnuş her şeye düşman olan komünizmi Başa 6/1, 6/2 galih geldiler. aylıklanndan kesilen vergilerin ğundan bunlar da halkla beraber vermiştir. Londra 26 (Nafen) Jeanne Coupel Tükenmez adında blr kadın ftmdlye kökünden kazımağa karar vermış Bugünkü müsabakalar vergisini de vermişlerdir. Memur lsmınde bır kadın 470 mendil ve 107 kadar eslna rastlanmanuı bir dojfum Genel Sekreter, sorgusu yapıl çadırlara yerleştirileceklerdir. ve tedbirlerini almıştır. Maçlara bugün de saat 11,43 te» lann aylığı bir kazanç mıdır ki peçete çaldığı İçin tevkif olunmuf ve yapmıa ve tek vücudlü, lkl kafah, üç Yangmın ertesi günü Demırciye kolhı Cç bacaklı blr çocuk dogurmus itibaren devam edilecektir. Otintt» Fakat derhal açıklayayım ki: Bu dıktan sonra, kendisile görüşen bir bundan kazanç vergisi kesilsin? mahkemeye »evkedllmistlr. gelen Iç işleri Bakanı Rükneddin Hâkimın sorgusunda kadının laroajı rur. tkl kafah çocuk «lü olarak doğ programı ıu fekildedir: tedbirlerin tatbikında hükumetin muharririmize aşağıdaki demecde Receb Peker kabinesi zamanınNasuhioğlu, icab eden acele tedmustur. Annesl slhhattedir. karşısına çıkan ilk saha, onlann u bulunmuştur: Saat 11 45: MarU Welm (Arjm Baştarafı 1 inci sahifede da, memurlan terfih için aylıklara nezlesine tutulduğundan dolayı bu fuçları l;lediğini ltiraf etmesi üzerine * * * t Cumhuriyet Savcılığına, 9 birleri aldırmış olduğundan bugün derhal kendi cennetlerine göndeeun yıllar zarfında yanlış, samimitin) Marika, Hermsen (Holanyapilmış olan zamlardan da yuka malların iadesi (artlle suçunun affedllefant 14 te uçakla Ankaraya dönHindistanda toprak hâlâ oynuyor da) Ruth Baker, Yıldıs Akm yetten uzak ve yalnız gösterişten ağustos 1950 de Bozüyükte partili müştür. rilsinler. nda adı geçen vergiler kesilmek ceğıni h&kim kendisine blldlrmljnr. lerle yaptığım bir konuşma dolaYeni Delhl 26 (Nafen) Düny» ra Müheyya Tuncay, Bahtiye Musıuibaret politikalarının yarattığı vaGitsinler, orada mesud olsunla; suretüe sağ elden verilen sol elle *** Bahkesir 26 (Telefonla) Bay•adhanelerinln »enelerdenberl kaydet oglu Jutka Lorant, Kornfeld (layısile ifade vermeğe davet edilmişeiyetlerle doludur. reyahud çıkanlacak yeni kanun kısmen geri ahnmıştır. Bu suretle ramiçin Karagüller köyü dvarm' Einsteln teorisinden dab* tlklerl en f.ddetll aelzeley* *ahn« olan Devletin çok yüksek ve salâ tim, bu sabah ifademi verdim. daki ormanîarda başlayan yangmın larla bunlar vatan haini olarak belediyelerin mahdud ve kifayetsiz Assam bölgesnlde topragm bllâ oyna rail) Minon, Georganda» (Yumütekâmil bir teori Bozüyükte yaptığım konuşmada, hiyetli yererine malum konan) Llan Scarpello), ManfrtıM bütçeleri de dolayısile munzam bir bütün şiddetile devam ettıği ve idam sehpalanna çekilsinler.> Londra 26 (Nafen Bundan M ae n.akta olduğu bildirilmektedir. Halbuki münistleri getirip yerlestiren on üzerinde ehemmiyetle durduğum Kazdağ eteklerini sardığı bildirilCibali Kutu Fabrikası İşçileri vergiye tâbi tutulmuştur. ne evvel yasayan ve bir matunıtlkçi İlk deprem bundan lkl hafta evvel vu (İtalya) Roksan Karakaf, M. kua gelmlsü. Buna ragnno depremln lardır. Milliyetçüiğe millî bir bay nokta şu olmuştur: «Dünyanın bu mektedir. Bütün civarlardan yan Sendikası Başkanı Süreyya Biroı Devlet hazinesinden aldıklan ay olan Ollver Heavislde tarafından k»le fctgıla 11» v* hafif larsıntılar hallnd* Tuckey (tngiltere) Rita. ram gününde en ağır hücumu ya günkü kanşık durumunda en bü gın ekipleri gittiği halde tehlikenin da sunlan söylemiştir: me alınmi} vesikalar sayeelnde atomun lıkla geçinen ve harb içinde «dar devam ettlğl görülmektedlr. Bu zelz*. Saat 14.30: Acrivos (Yunan) pan onlar ve onların millî şefleri yük kuvvetimiz millî birliktir. önüne geçilemediği öğrenilmiştir. « Gün geçmiyor ki bir devlet gelirli, değişmez gelirli» diye va yapısı hakkmda yeni bilgller edınmek lede yanm mılyondan fazla mauı zarar Muallâ, Bullen Selma Madenci, dir. Gencliği, tanınmış koniünistle Millî birliğin ana şartlanndan biri Bugün şehrimizden de yardım is yıkılmasm, bir isyan çıkmasın, biı sıflandırılan hizmet erbabının ve mümkün oîacaktır. İfakat Mergen Pat Ward (İngüElektromlknatıs teorilerl hakkında 3 görmus. evslz barksız kalmiftar. rin kendilerine gösterdiği istika de dış politikada birliktir. İktidarla tenmiş ve derhal ekipler yola çı hükumet devrilmesin ve bir taar ailelerinin, on yıldır, nasıl ıztırab cildllk bir eser yazmıj olan mezkur Assam'ın Oyla yerlerl mevcuddur kl tere). # mette işkencelere bırakanlar onlar muhalefetin dış politikada beraber karı'nuştır. Eütün ekipler Edremıd ruz olmasın. Komünizm denilea çektikleri malumdur. Gelir vergisi, al<min bu eserine zeyl olarak v» ne«ret buralara tayyareler dahi toem«rr»kteSaat 15.30ı Suad Nemll Hedır. Meşru komünistleri sofralanna olabilmesi için, iktidann muhale jandarma kumandanlığmın emrin meş'um âfet îkinci Cihan Harbın dar ve değişmez gelirlilerin hayat medlği bır * üncü cild* tesadüfen dir. Bu bfilgelerta tl'an gallaranakt» raldo Weiaa (Arjantin), E. Neuolduğu zannedilmektedir. Fakat bu relalarak arkalannı okşayıp teşvık fetle ana dış meselelerde istişare de vak'a mahalline gitmişlerdir. mann (Avusturya) Iüyan, Mrg. den sonra Türk işçisinin arasına pahaiıbğı yüzünden omurfanna Galles memleketinde rastlanmıstır. Bu elldi tetkik eden âllmler, bunun zele esklsl gibi aidd«tll degildlr. Hlnedenler gene onlardır. Biz sırası etmesi ve kendisini mühim mesegirmeğe yeltendi. Fakat Türk i$ yüklenen ağır yükü biraz hafifle Eınstein'ln teorisinden daha mütekft distan uçaklan bu bolgelere d» para Bean J. Marcellme (Franaa). geldiği zaman bütün hakikatleri ve lelerden daimt surette haberdar Miss Cornet Mlss Dorothy He»d çisi uyanık ve yurdsever oldu tecektir. Bu itibarla bu yeni ver mil olduğu kanaatini ızhar etmıglerdlr. şutle gıda maddeleri atmaktadırlar. bütün isimleri meydana koymakta etmesi gerekir. C. H. Partisi, Ikti(Amerika), Suzan Gürel O«elğundan, bu ncnhus hastahğı yık ginin tatbikatından memurlar ledan bu suretle dıs politikada milli tereddüd etmiyeceğiz. hand (Belçika). tı.» hine meydana gelecek farklann taŞimdi, gene, İstanbulumuzun Be birliğe davet etmektedir. Bu sözSaat 16.30: Rtta, H. Recfbolğv Süreyya Birolu müteakıb T.M.T sarruf maksadile maaşlara aksctlerde en ufak bir suç kokusu yoklediye seçimlerine geliyorum: Pat Ward, Gerrett; Yılds, Kenıal Federasyonundan Ahmed Ayata, tirilmemesi gibi bir formül üzerin Baştarafı 1 inci sahifede konuşmuş ve Türk işçisinin koİlk prensipimiz, yukanda işaret tur. Bilâkis memleket hayrına söyDa| Hermsen, Lmk; Marika, de durulması doğru olmadıktan ettiğim gibi Beiediye ile Vilâyeti lenmiş samimî ifadelerdir. Demok ğıru tamamlamış ve Mamakta 20 münist olmıyacağını belirtmiştir. başka, Demokrat Parti lchindeki •Bastaraft 1 inci sahifede KrU Muallft, J. Harpet, Behbtrt birbirinden ayırmaktır. Bu iş ya rat Parti Bozüyük teşkilâtının tah günlük bir talim devresine başlaDaha sonra konuşan Beyoğlu havayı da bozacak bir hareket oDursun Bayraktaroğlu şu hrtabede Cevansir Stalyo». pılarafc hakikî bir belediye kurul rikile yapıldığı anlaşılan bu ve mıştır. Birlikteki her branşa men Mensucat İşçileri Sendikasından lur. Devlet hizmetinde bulunan Saat 17J0: Duloa, Apoetolidte Ankara 26 (Ankara Ajansı) bulunmuçttır: benzeri hareketlerit bizl yıldırmak sub subay ve erlerimiz ihtısas tatduktan sonradır ki, büyük şehriTahsin Erşan demiştir ki: büyük bir kütlcyi ümid kınklığma Pariste tahsilde bulunan Türk tae Bugün tstiklfil Savaşımızla Geebnuyden, N. Bahri; Tuckey, mizin derdlerini ve ihtiyaclarını gi istiyorlarıa yanlış yolda gidiliyor. bikab yapmaktadırlar. Birfiğin ha« Din, ahlâk, aile ve inanç ta ve hayal sukutuna uğratacak böv lebelerimizin siyasî durumu ve sol düşman tasfiyesile sona eren büyük Dorfman Karakaf, Suad Nemll; Biz hakkmuzdaa «mln v« vatan reket tarihi bir eroniyet tedbiri odermek mümkün oîacaktır. Estradyadia, Andon Çip İfakat, larak gizli tutulmaktadır. Birliğin nımıyan komünizmi tel'in edelim le bir formül üzerinde eğer ha culuk cerevanile alâkah diğer çe taarruzun başladıgı günün 28 inci Şimdi, aziz İstanbullular, bu pren perver Türkler elarmk memleket Suzan Gürel; Van Meegeren Türk işçisi ve gencliği hiç bir kikaten duruluyorsa bundan vaz şidli meseleler hakkında Millt Egi yıldönümüdür. Tahsin •ipi, daha ilk kurulduğu gün kabul haynna tuttujumuı jrolda yürüy* komutanlan Tuğgençral geçmek lâzımdır. Çünkü bu formül, tim Bakanı Tevfik İleri, Ankara AHerjeyden evvel Gazilik unvanı Nazml Bahri Y t n a ve Albay Celâl Dora ile di zaman komünist olmıyacakür.» ceğia. ve ilân etmiş olan partimizle hâlâ Saat 18J0: Bahtiye, Deyre BelEyüb Mensucat İşçileri Sendik» davayı halletmez. jansınm bir muhabirine şu beya nına çeref kazandırmış Ebedt Şef ğer fubaylar Gülhanedeki sağlık bunu telâffuz etmekten çekinen Hakikatin t*e«Ul ctmeaind* t« muayenesini kazanmışlardır. smdan Mehmed Gürel de şunlan natta bulunmuştur: Atatürkün ve yurd için fehid dü len, Celâsin Lüy; Nenmarm, F. ABİDİN DAVER Halk Partisi arasında bir tercih refli, müatekil y idü Türk hâkisöylemiştir: c Pariste tahsilde bulunan 8ğ şenlerin ve aramızdan ebediyete WeİM Bean^ Bean. Aynca Koreye gidecek birliğiyapacaktır. Biz, bu terclhin parti mizte v» tMamntfi gOv«niyerum.» « Türk işçisi, dünyanın başına rencllerimiz üzerinde hassasiyetle kavuşmuf malul gazi arkadaflanHazırlık mizin lehine olacagına kanl traluC. H. P. CtaMİ Skkretatl dün • • mix 30 ağustos Zafer bayramı mü belâ olan komünizmin değil, garb lerce Eskişehlrlinin iştirakile Köp duruyoruz. Komünist olduklan id mızm kıvmetli hatıralannı taziz için > Futbol aeaoon yaklaftma ohnaa nasebetile lehrimizde yapılacak gerübaşı meydanmda yapılmışür. nuyoruz.» •t 18 to Limaa lokantaamda baam demokrasisinin âşıkıdır. Komüdia edilen öğrenciler hakkında ba «izleri bir dakika sükut vakfesine dolayısile taktmlar hanrhk raa*Mitingte tahrikçilik ve komünizm Samed Ağaoğlu bundan tonra cskl mensublan |wefbM bir 6ğl« yem« çid törenine iştirak edecektir. Ey nizmin aramızda yeri yoktur. Onsına akseden haberler mübalâğah davet ediyorum. larma baalamiflardiT. Bn hanrlık lul ortalarında Koreye hareket etJktidara temas ederek demiştir ki: gl vermiştir. Zlyafette, ü başkanı lara bu kürsüden bir defa daha propagandası yapmak istiyen 5 dır. 107 öğrenciyi de geri çağırdıBugün çocuklanmıı ve gencle« Onlar diyorlardı ki ıMilll Şef» avukat tlhaml Sançar da hazır bu mesi muhtemel olan birliğimiz he sesleniyoruz: Aramıza nifak sok şahıs ile gencler arasında münakaşa ğımız asılsızdır. Muhtelif kollarla rimız (uzak divarlarda dünya sul maçlarmdan ikisl bugün Fe nüz yeri tesbit edilmiyen ve muhçıkmış ve tahrikçiler polis tarafın yaptırmakta olduğumuz tetkikler huna yardım için .vatanımızm hu bahçe stadında eynanacaktır. olmadan üç gün dahi bu memleket lunmuştur. mağa çalışmayın. Nafile.» temelen Filipinlerde veya JaponUzun konusmalar ve iki ldare edilemez. Değil üç gün 30 sene Son olarak Bahir Ersoy ile Vah dan yakalanarak haklarında taki henüz bitmemiştir. Tetkiklerimiz dudlarını, mazluma zulmedildiği değiştirilen program •onunda dÜB yada bir ayhk egitim göreceklerbata başlanmıştır. de idare edilebilir lfte görüyonusonunda icab edersce tahkikat ya Korede müdafaaya başlayacak olan Subeylannnzm dir. Bu aırada Amerikalılar Kore deddin Durmaz birer konuşma yap nutT» Ankaradaki miting pacağız. En kısa zamanda kat'l ne kahraman askerlerimiz) bize diyor akşam geç vakit maçlar hususunmışlar ve mitinge saat 16.30 da son «avaşlarmdan edindıkleri tecrübefiniformalan Ankara 26 (Ankara Ajansı) tice ahnacaktır. Kat't neticeyi aldık lar kl; «Hiç şüphe etmeyin, ey ma da kulübler fu fekild* bir anlasMohtar Mffanleri leri birliğimize izah edeceklerdir. verilmiştir. Kumünizmi tel'in mltinği genclik, tan sonra Türk halk efkârmı ay lul gaziler. Düşman karşısında biı maya varmışlardır; Ankarm M (Telefonla) Bakan Biriiğimize, EsJdşehlrdetd miHnf Birleşmis Milletler Saat 16 da Galatasanry Adalet| Muhtar secrmlerfne de temas eden işçi teşekkülleri ve halkın iştiraki dınlatacağız. de en az sizin kadar kahramanca lar Kurulunun bugünkü toplanb Türk ailâhlı kuvvetleri manasına Samed Ağaoğlu: Eskişehir, 26 (Telefonla) MillJ ile TJlus meydanında yapılmış, hep dövüşeceğiz. Bu kan, bu iman ve saat 18 de de Fenerbahee Beysmda denis, karm ve hava «ubay ve gelen (Birat) ismi verilmiştir. Birkoz birind takımlan karfilajacakTürk Talebe Birliğinin Eskişehirde bir oğızdan söylenen Istiklâl mar< Dün« kadar aldığımu netlc*cesareti sizden miras aldık.» Yeni Erzincan valisi erbajlaruun üniformalanna taalluk liğe mensub subay ve erlerimiz lardır. tertib ettiği ve siyasl partilerle İ3 ş . i a n sonra DP. adına Ankara ler 17.000 D. P. 1300 H. P. halbuki Ankara 26 (Telefonla) EmekU Daha sonra resmi geçıd yapıhnif eden yeni talimatnam* gözden ge aykklannı istedikleri memlekette çi sendikalannın, genclik teşek roiiletvekili Hamid Şevket, CJî.P General Saıd Balının Erzincan va ve bu geçid resmlne kara, deniz ve onlann S2 bin muhtarhğı mevcudKurtuluş KulübÜDÜn çirümistir. Talimatname her aınıra dolar veya dolar karşıhğı Türk Uküllerinin kaüldığı komünizm! aduıa Yılmaı Akpınar, MP. adına liliğıne tayinine dair karamame polis kuvvetlerine mensub birer du. Bu da gösteriyor ki 14 mayısta 1 dair tubay ve erbaşlann elbise rası olarak alacaklardır. atletizm bayramı tel'in mitingi bugün saat 17 de bin Adi Aytacırndır konuşmuşlardır. yüksek tasdika iktiran etmiştir. besbyan Türk mllletinln tasfiye kakıt'a iştirak etmişlerdir. renklerinin bej rengi olması ve yalKurtuluj Genclik Kulübü tararan devam etmektedir.» Taksiradeki törenden »onra da nıs fekil bakmundan farklar bulunPROF. NtMBUS'ÜN MACERALARIı bir heyet Şehidliğe giderek meçhul fından tertib edilen atletinn birinBaşbakan Yardanan Kore m m masmı derpis etmektedir. asker abidesine çelenk koymustur. cilikleri bugün Fenerbahoe rtadınlesi hakkmda yapdaa tenkidlar* d« da yapılacak ve müsabakalar» «aat temasla: bu beyanan zmıhalefete karaı ağır 10 da başlanacaktar. « Bu tenkidler tenkld rarla bir tehdld olarak tavdf etmişlerdir. Nâzım Höanet ve Zekeriya rmı asmısur. Bunun »«»«• mlDî Ankarm Ajansmıa bir muhabirl muAvTupalılararan tfitfln Sertel pasaport istemişler birflği aamaktadır. Tahkfkata göre halefetin jörüşleri hakkmda ne Ankara, 26 (Ankara Ajansı) konferantt •abit ohıyor Id tnnirli gazetecfler düşündüğünü Başbakan Adnan Aldığımız bir habere göre, af kaAnkara, 26 (Telefonla) 10 eyaskerlere bu yanlan yazdırmiflar Menderesten »ormuştur. Başbakan nunundan istifade eden Nâzım Hik lulde Romada toplanacak olan Av» dır.» demlştir. demiftir ki: • metle Zekeriya Sertel Avrupaya rupalılararası Tütün Konferanss Menderesin eerabı « Muhalefet yeBİ blr fey »8ylegitmek için pasaport istemişlerdir için Ticaret ve Ekonomi BakanlıAnkarm 26 (Ankarm Ajann) medlği için verilecek yeni hiç bir Nâzım Hikmet Fransaya, Zekeriya ğında hazırlıklara başlanmıştır. Tü« Başbakan Adnan Menderesin yap oevab yoktur. Muhtar seçimlerini Sertel ise İtalyaya gitmek arzusun tüncülüğümüz bakunmdan ehemtığı beyanat fizerine muhalefet çev keybettiklerini anladıklanndan o dadırlar. Her ikisinin müracaatlen miyet verilen bu konferansa Türk releri görüslerinl bfldlrmisler, konuyu da bıraknuı bulunuyorlar.* tetkik edilmektedir. delegesi olarak Ticaret Bakanlığl Müşaviri Lemi Aksoy ile Gümrük lsrail Elçisi şehrimizde «CUMHURİYET» ta EDEBt TEFRİKASI: 1 O 3 Israilin Ankara elçisi Elia Sasson ve Tekel Bakanlığı mümessilleri Belki bu leferden hiç dönmiyece lemedik İskender... Bir arada gebir bakısla dalıyordu: madığını anlamışüm. Ona bunun memleketinde toplanan elçiler kon ve Türkiye Tütüncüler Birliği ve ğim İskender... Çünkü kendimi hiç Çİrdiğimiı o güzel uzun seneler bir Benden ısrarla istemiş oldu izahını borçlu idim: feransına iştirak ettikten sonra tek Ege Tütüncüler Demeği temsllciiyi hissetmiyorum... Senden diledi ömre bedelmiş meğerl. Ama daha ğun şeyi sana va'dedemeyişime asıl Hayatta benden gizli hiç bir şeğira seyi bir çok yıllar beraber yaşayabilir sebeb, seni benden daha çok seven yim olmadı, diye sesim titreyerek rar vazifesi başına dönmüştür. Elçi leri de katılacaklardır. Konferansta kendisile görüşen bir arkadaşımıza müstahsil memleketlerle müstehlik dik... Daha bir çok neşeli ve bah birisi olduğu içindi İskender... Sözünü keserek: devam ettim. Sen bizim nasıl ev Türkiyenin Güvenlik Konseyine memleketler beyninde Avrupa a» Eğer bu çeşld konuşacaksan, tiyar günler geçirebilirdik... Hiç Fakat kimden bahsediyorsun? lendiğimizi bilıyorsun. Ama bundan seçileceğinden emin olduğunu söy rası mübadeleleri mkisaf ettirmek senl asla dinleyemem Şahizer! diye değilse sizin saadetinize inanmcaya Kimden bahsettiğimi pekâlâ sonra başımıza gelenleri değil! lüzumu üzerinde durulacaktır. lemiştir. bağırdım. kadar yaşamak isterdim... Yaşamak biliyorsun... Ona meseleyi olduğu gibi anlat Lâkin yavrum, ne kadar «a İskenderim... Sizler için... Evet, sen Taamt NADİR tım. Beni dinlerken, gözlerinde o valhyjz!. ve Ecmel için yaşamak... Her iki Ne yazık ki, seni asıl mesud tatlı gözlerinde biraz da acılık gizMuhakkak kl hayatımm bütfln kı»Evet, oradaydı; bir kanapede o Geçen defa da böyle idik, de nizi de ne kadar sevdiğimi bilelan daima o günlerden bir tatlı turuyordu. ğil mi? mezsiniz!. Son nefesimde bile sizin edecek olan o kalbi sen hâlâ tanı liydi. Ve eli ağrıyan göğsü üzerinde mıyorsun yavrucuğum... Hâlâ gaf olarak için için oğunur gibi duruhayal bakiyesi sakkyacaktı ve kok Burada M yapıyoraunT diye Ama bu defa vaziyet bambaş saadetinize dua edeceğim.^ let içindesin... şunda, bir iç ağnsmın da ıstırabı ladığım bütün karlarda, bütün 6m sordum. ka! Bu derdden artık kurtulamıya Allahaşkına sus!. rümce ben hep o günlerin kokusu Fakat Şahizer... Benimle alay seziliyordu. Nihayet: Hiç! Evde yalms kalınca kork cağımı biliyorum... Bana yaklaş Hakkın var. Belki de lüzumnu duyacaktım. tum Her taraf o kadar aydınhk ki! canım... Çekinme, b»şını kalbimin suz yere böyle teessüre kapılıyo mı ediyorsun? Buna her şeyden çok sevinmeKöşke vardığım zaman, orasını Alay edecek halde miyim? Ne miz lâzım! dedi. Odanın koyu loşluğuna rağmen, üzerine koy... Onun şimdi ne kadar rum. Kim bilir belki de hakikaten daha şimdiden garibsemis hissetUro. yuzünün korkunç solgunluğunu ve zayıf atüğını göreceksin... İçi o ka dediğimi biliyorum... Sen Ecmeli Hayale kapıhna! diye gülümŞahb.erin sadece kısa bir müddet gözlerinin ısürab dolu bakışını far dar çok hayatla, o derece hayat iyileşirim gene... asla anlıyamadın... sedim. Bu dahi istikbaUmize mü Elbette iyileşeceksin! Elbette Hasılatı KızJaya bıra kılan bu balo, »enenm için aynlacaŞı inancma sımsıkı sa ketmiştün. Hattâ bu gözlerdeki yaj aşkı ile dolu olduğu halde! Acaba Beni sevdiğini ha? Hem de essir olamıyacaktır. Çünkü benlm gene bir arada bir çok uzun ve merıldığım halde, gene evhamı ata l&n da... senden çok sevdiğini?. en a a ölüm, en çok yaşamak iste sud seneler geçireceğiz... için dünyada senden başka kadın en güzel balosu olacak mıyor, beni kaplayan derin hüznü Eğer bana inanıyorsan, bu ha mevcud değil Şahizeri Bu odada kendimi daima daha diği zamanda gelen midir, dersin?. Tebessümündeki hüzne dayanabir türlü yenemiyordum. 1950 Türkiye Güzellik Kraliçesi ve az yalnız hissederim! diye aynı Göğsüne çektiği basıma gözlerin mıyordum. Fakat bütün metaneti kikate de inanman lâzım. Doğru, Bana kalırsa, bu sende bir saIçeriye bu hüzünle dopdolu o hafif sesle ilâve etti. arkadaşlan |erefine gazetemim tarafındünyada seni benden çok sevebile bit fikir ohnus! Baska bir t«y deden yaslar damladığuu hisaettim. mi toplayarak: larak girdim. Fakat Şahizeri bütün dan tertiblenip, hamlftta tamamfle Km Fakat buraa çok soğuk. U|ü Ben de kendimi tutamadım... Bir Haydl, dedun. Şimdi bana s5y cek bir kadın tasavvur olunamaz ğil! Ecmele olan ajkını inkânn gibi odaJarda arayıp da bulamayınca bir raüyor musunî laya bırakılan büyük balo, 1 Cylul Cudı; fakat beni sana biraz da, senin sadece bir kapristen ibaret!.. birimize şanldık ve sessiz sadasız leyecekleıini dinliyorum... de merakla sarsıldım. Ona seslenma gecesi Taksim Belediye fazinoaumbana olan merbutiyetin bağlamışbr. ağlaştık... İçimizde ebedl bir hasreGözlerinl kurutmaya çahşü; içini Hayır canıra... Erken geldiği Ecmele olan askım mı? Hey dim, bekledim, gene seslendim... da verilecektlr. Tertib komltesi, baloeu» Halbuki Ecmel seni kayıdsız şartsız Yarabbim!. ne ne iyi ettin!. Sana söyliyecekle tin sezgisi, birbirine kanşan yaş çekti. Sonra: Hayır, köşkte hiç bir hayat eseri senenln en muazzam balosu ohnaat Içfaı sevmekte sebat etti... Onun aşkı rirn vardı.. Şöyle yanıma gel!. lanmızda bu sezginin bütün zehiri Dudaklanmdan fcrlayan bir kah Evet, beni dinle canım, meyoktu. bazırlıklar yapmaktadır. benimkinin üstündedir. Seni ka kahayı elimle boğdum. Şahizerin Yanına oturup da, onu uyuyan vardı. Ikimiz de var gayretimize di. Hani sana bir gün, bir sunn Balonun davetiyeleri Takafaa gasinoO zaman, kendi metruk odama bir çocuğu sarar gibi, usulca kolu rağmen elim bir ümidsizliğin penzanmaya benden çok o lâyıktır... anahtarmdan bahsetmiştim, hatırlıbu hülyan cidden gülünçtü. Fakat da bakmak zorunda kaldım. Bu o mun yanm çemberi içine alınca, çesinde idik. Evet, aanki bu bassu, Saray ainemaav, Foto Sabah, Kmbs/ A a an gülmekten kendimi ala o an; bir münakaşa anı değildi. Aryor musunî da, adeta ilk gencliğimin bir tür derin bir nefes aldı. Fakat yüzünün başa dakikalann aruk hayatımızda EminSnü floe mt'keıi, Gesetecüer Oemadım: Nasıl hanrlamaml tık aramızda her şey bir ıulh ve ıfl besi halinde idi. Bütün perdeleri ifadesi o kadar ciddî idi ve kollan son olduğu içimixe doğmuf bulumiyeti, Necmi I t m Mağaaa«mda ve İşte onu sana vermek zamanı Valahl, ben ne böyle bir sev kuna varmahydı. Ve mademki Şainikti ve demirbaş eşyası yerli ye ma sığınan vücudü öyle hasta bir nuyordu. Baysal Çiçek Mağazagında Mtütnaktadır. arük geldi... giye, ne de öyle bir liyakate akıl hizer sadece bizim mesud olmamızı rinde duruyordu. ra'şe ile titriyordu kı, söyleyeceği Nihayet Şahizerin, şimdiden maerdirebilirim Şahizer... Biz onunla diliyordu; ona mesud görünmekle Sahi mi? Bir perde açmak üzere ilerler sözler bana bir vasiyetmiş gibi gel ziye dalmış gibi gelen derin sesini asla anlaşamadık... Benim bütün mükelleftik. Bana inanırsın değil miî ken, hafif bir sesin: di. Nitekim: duydum: bildiğim bundan ibaret!... Şüphe mi var? Acmal dediğini duydum. Beni iyi dinlel diye bajladı. Biz saadetimizin kıymetini biSon vaziyetten henüz haberi olTekrar güJumsedi. Lâkin gözleri Arkatt vvr Başbakan Yardımcısının diinkü basın loplanlısı Bulgarların son notasına cevab Churchill'in diinkü nııtku Bir formüle dair... AJANSLARINOkN Basmakaleden devam Tenis turnuvası başladı Kasım Giilekin dün Savcıhkfa ifadesi alındı Demircide açıkfa kalanlar çadırlara yerleşfirildi İşçiler komünizmi dün lei'in ettiler Kore'ye giderek Bırlıgımız Millî Egitim Bakanıiun Parîslekî komunist falebeye dair demeci Büyük taarrozun yıldönümü ST UVERCINI 1950 Güzellik Kraliçesi şerefine Güzeller Balosu Şimdiden hazırianınız!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog