Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

Gozlük Deposü Her nevı lennl gc;!ulı Cam. cerçevs x gozlukculdğe aid SK bulun ma!2emı. J. SARAGOSSİ . C.I6I Bay Hon 29 lıtoobul umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADİ Vital IITAMİNLERİ KATILMlŞ Bı 9 C9 D, 27 nCİ Vll SâV? ! S359 Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu Tst?nbu1 No 246 Telefoniar: Umumî Santral Numarası: 24298. Vaa Işlen: 24299, Matbaa : 24290 g e raeMub a d r e s l : Son şeklini alan cevabî notamız Bakanlar Kurulunda tasvib edildi Bulgar Dış İşleri Bakanı, İstanbuldan telefonla sorulan suallere kaçamakh cevablar verdi ve konuşma dört buçuk dakika sürdü rın son notasına cevab Bir formüle dair... ir İstanbul gazetesi, gelir vergisinden ve memur maşlanndan bahseden bır haberinde «Devlet memurlan kadrolarında yapılacak tasarruflar arasmda gelir vergisi tatbikatından memurlar lehine meydana gelecek farklann memur maaşlanna tesir ettirilmemesi gibi, bir formiil üzerinde de aynca durulmakta» olduğunu yaımıştı. Bu haberin, kat'iyet ifade etmemekle beraber, gelir vergisi kanunu tatbik edilince biraz fer^U dk uüüJlle 1951 jılu*ı bekliyej memurlan, yalnız memurlar Samed Ağaoğlu, gazetecilerle konuşurken değil, Devlet hazinesinden aldıklan ayükla geçinen asker, sivil butun hizmet erbabını üzeceği tabiî idi. Bereket versin ki 25 ağustosta yayınlanan bu gazete haberini Maliye Bakanlığı o gün Anadulu Ajansı vasıtasile homen y;:V..!adı vc dunkü gazetelcrde cıkan bu tekzib, hizmet erbabının yureklerine »u •erpti. BariıabeTİ tekzib etmelc yolunda gosterdiği hassasiyetten dolayı Maliye Bakanlığını takdir etmek lâzımdır. Ba::an herhangi az çok doğru, fakat hoşa girmiyen bir haberi dahi alelacele tevilen tekzib c ^t?k âdetleri olan Devlet daireleri, bazar da hemen ve ehemmiyetle yalanlanması lâznn gelen esassa ve endişe uyandrncı haberler karjıBaşbakan Yardımcısı Samed A mi? ve ezcümle demiştir ki: gında, derin bir sükuta dalarlar. Jaoğlu dun D. P. il merkezinde bir « Eski üttidar bazı şehirlerde P""'in misali, geçenîcrds Mar basın toplantısı yapmış, Beledıye ki başta İstanbul gelmektedır A r k a s ı Sa. 3, Sü. lde rnaraya girdiği, kâh şurada, kâh seçimleri hazırlıklanndan bahsetburada göründüğü rivayet edilip duran, nihayet bir akşam Daneaoa av • boüarım" çarpı^h!.ln sonra yakalandığı ve Bulgar gemisi olduğu da ilâve edilerek yayınlanan meçhul denizaltı masalıdır. Hükumet «fill yuttu yılan» nev'inden murrram bir j..lan olan bu haberi Anadoin Ajansı vasıtasile resmen tekzib etmeğe liizum görrr.edi ve bu masal, gtinlerce •ğızHan ağza dolaştı. Eski bir tâLirle tahdişi ezhanı mucib oldu. İstanbuldaki Elektrik, MotörlO İşte bu sebebledir ki Maliye Ba Taşıt İşçıleri Sendıkasmın tertıb kanlığının Devlet hazinesinden ay ettığı konnunızmi tel'ın mitmgı dun lık alan yüz blnlcrce v'2ndd5i il saat 15 de Taksımde yapılmıştır püecllr. ': ''.bcri hemen i:kzib Şehrimızdekı on kadar ışçı sendıetmesini takdire ve dlğer daire kasmın katıldığı toplantıda muhlerce o.uek tutu'mağa lâyık bulu telıf hatıbler soz alarak komuniztD yoruz. alejhinde konuşmuşlardır: Meselenin esasına gelince, bu ha Evvelâ kürsüye gelen Türk işçiberi g. jıe vercn Ankara mu si, komünizmi tel'in mıtingi tertib habl.i arka:!a§, f» !:anlığın tekzibi komitesi başkanı Mehmed İnhanb hakkında şöyle diyor: şu hitabede bulunmuştur: «Bu haber indî değildir. Demok« Arkadaşlar, Atamızın ve hürat Parti kunılduğu gündenberi kumetimizm komünizm hakkında men.. tnaaşı olarak aynlan tah verdıği karan takdirle karşılar sısatm fazlahğmdan şikâyet etrr.^k dıinyanın neresinde olursa olsun, te ve bu tahsısatın azalülması için komünizmle mücadeleye hazır olturlü tedbirler aranmaktadır. Bu duğumuzu bildiririz. Yalnız, hüitibarla haber, D^.nokrat Partinin kumetten rica ederiz, memleketta bir görüşünü ifade etmektedir.» kızıl diktatörlerin uşaklığmı yaDemokrat Partinin Hazineden pan bu tohumu bozuk insanlarm hizmet erbabuıa maaş olarak ay hüviyetleri tesbit edilir edilmet Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Dünkü mitingde konnşan işçiler rılan tahsisatı bu şekilde azaltmak suıetile butçede tasarruf yoluna gidip gitmiyeceğini bilmiyoruz ve tahmin de etmiyoruz. Çünkii memurlara hayli sıkuıtı ve ıztırab çektirmiş ve zaman zaman bu hatasmı tashihe çalışmış olan sabık Manısa 26 (Ankara Ajansı) mırciye yâsd olmuştur. Bu sabah• ABIÜİN DAVER Demirci felâketzedeleri için Izmir tan itibaren faaliyete geçen iskân Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Kızılayı tarafmdan gönderilen 300 ve iaş» komisyonlan bu çadırlan çadır bu geceyansmdan sonra De kasabanın kenar mahallelenne kuı Ankara 26 (Telefonla) Bulgarlara verilecek cevabî notamız son şeklini almış ve bugün saat 11 de toplanan Bakanlar Kurulunda tasyıb edılmiştir. Öğleden «onra D15 İşleri Bakanı Fuad Köprülü ve Devlet Bakanı Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu, Başbakan Adnan Men Kraliçe namzedlerinden 10 tanesi gazetemizin öniinde. Sağdan sola 24 Gülten Şenvuva, 96 Ayfcr Giilsöz. 26 Güler Arıman. 13 Şukran Aksuî, deresin evinde toplanmışlar, akşam 52 Goniil Altmses, 2 İnd İzmirli, 46 Atine Kaçamakoğlu. 104 Perihan Onurgan, 59 Ayten Uluatb, 41 Narin Şencan. geç vakte kadar çahşmışlardır. Bu tcplantı sırasuıda da notanın ne suretle verileceğinin görüşüldügii tahmin ediliyor. Cevabî notamızın jann sabah Bulgaristanın Ankara maslahatgüzanna tevdi edileceği anlaşılmaktadır. Notanın meüıi hakkında ketumiyet muhafaza edilmekle beraber Bulgaristandan gelecek göçmenlerin Türk Bulgar anlaşması gereğince para ve emvallerine el konulmaması lâzım geldıği ve muhaceretin normal gartlarla yapılması gerektiği esasını ihtlva ettiği söylenmektedir. Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Büyük Jürimiz saat 17 de Tarabyadaki Konak Otelinde toplanarak ilk elemede aynlan 16 namzed arasından Kraliçe ile ikind ve üçüncü çüzelleri întihab edecek 1950 Türkiye güzelli kraliçesi yarın seçiliyor Turîciye Gtfzellflc Krah'cîsi yann akşam uzerı Tarabyadaki Konak Otelinde seçılecektır Cuma gunü Saray sinemasında iîk'âimeji yapan ve 84 namzed arası'nçfen 13 güzeli ayıran büyük jüri saat 17 de yeniden top'anacak ve bu 15 .gene kızımızın içinden 1950 Türidya Güzellik Kralicesile ikinci ve üçuncü güzelleri intihab edecektir. Jüri azalanna davetiyeleri gönderilmiştir. Fakat baz^arımn adresleri bizce malum oîmadığı, dığer bır kısmı da yazlıkta bulunduklanndan bu yazım'zm bir davetıye olarak kabu'ünü rıca ederiz Juri azalan o gun saat 15,30 da Galatadaki Zıraat Bankasının önünden kalkacak hususî bir varmrla Tarabyaya gotürülecekler ve gene aynı vapuıla getınleceklerdir. Müsabaka dolayısıle Konak otelinde gazetemizce bır de kokteyl parti verileceğinden juri azalan eşlerıle beraber davetlıdırler. O günkü seçımde jüri azalarıle eşlerinden başka hiç kimse bulunmıyacak, hiç ktmseve giriş kartı verilmıvecektır. Yalnız elemede kazanan 16 guzel, beraberlerinde aılelerinden birini getirebileceklerdır. Güzellerin aileleri de vapurla gidecekler, narozedler ise otobüsle götürüleceklerdîr. Kraliçeyi seçeeek olan büyük jürirn'z, ilk elemeyi yapan büyük jürinin aynidir. Başbakan yardımcısmın dünkü basın toplantısı Büyük taarruzun yıldönümü Dün Taksim meydanuıda bir toren ve geçid resmi yapıldı 26 ağustos 1922 büyük taarruzun yıldönümü münasebetıle dun saat 16,30 da Taksimde bir tören yapılmıştır. İstiklâl marşı ve bayrak rekme torenini mütekıab kürsüye geîen Malul Gaziler Birliğinden Arkast Sa. 3, Sü. 7 de Samed Ağaoğln, muhaliHer bütün faaliyetlerini İstanbulda toplamış balunuyorlar, dedi ve tenkidlere cevab verdi Isçiler komünizmi dün tel'in ettiler Kore'ye gidecek hirliğimiz Birleşmiş Milletler Genel Sekre. terliği hareket tarihini bildirdi Ankara 26 (Telefonla) Koreye gidecek askert birliğimizin hareket tarihi hakkında Birleşmi» Milletler Genel Sekreterliğinden beklenen cevab Dış İşleri Bakanlığımıza gelmijtir. Birliğimiz her turlü hazırh Arkast Sa. 3, Sü. 3 te 107 Aysel Lekmaa S kraliçe namzedi matbaamızda 67 Şenol Taylanlar M Milırimıılı Özbllid Kraliçe namzedleri arasmda geçirifen bir kaç saat Hepsi de birbirinden zarif, güzel ve hoş olan namzedlerin içinden bir tanesini 1950 Türkiye Güzellik Kraüçesi ilân etmek jüri için hayli müşkül bir iş olacak nna kadar güzel ile doluydu da . Rengârenk elbiseleri içinde, rengârenk güzeller; sanşmı, esmeri, yeşil gözlüsü, kara gözlüsü .. İnsan hangisine bakıp, hangisi ile konuşacağını şaşınyor. Bir defa, nasıl hitab edeceğinizi bilemiyorsunuz. Malum, kraliçelere tMajeste» denir ama, acaba hangisi iki gün sonra bu unvana bütün bır Arkast Sa 4, Sü. 1 de Cüzeltere aid diğer resimtev* Bugün 8 inci sahifemize bakınız! r Demirdde açıkta kalanlar çadırlara yerleştirüdi ) Bizim odanın tarihine dünkü ki dar «bahtb bir gün», belki de durmuşlardır. Kaymakamın evi bas hiç yazılmıyacak. Bizim oda derta olmak üzere bütün memur a ken, matbaadaki çahşma odasından ilelerinin de evleri yanmıj oldu bahsediyorum tabıî. Dün, kapıla Arkast Sa. 3, Sü. 3 te Kasım Gülekin dün savcılıkta ifadesi alındı C. H. P. Genel Se.'ireteri: «Bizi yıldırmak istij orlarsa yanlış yola gidiyorlar» diyor Bozüyükte C. H. Partılılerle yaptığı bır konuşma münasebetıle hak kında tahkıkat açıldığmı bıldırdığımız C H. P Genel Sekreteri Kas'm Gu'ek dun sabah saat 9 da İs. tanbul Savcılığına gıderek ifade i Arkası Sa. 3. Su. 2 de Demircide yanguıdan sonra, umumi bir görünüs (Sağda); enkaz aıasıı.da esjalaruu ara^an feiâketeedeier (soldai Sralije oamzedleıindeu biri; 99 £ırtuut
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog