Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Güzellik Kraliçesi Müsabakasının Arifesinden Intıbalar CUMHURİYET 25 Ağustos 195» göml kmmız bir arada! Balıkesirli, Mersinli ve İzmirli güzelleri, Güzeller, matbaamızın teknik dairelerini de gezdiler ve bir gazetenin nasıl hazırlamp, nasıl lıasıldığına dair malumat aldılar. Yukarıdaki resimde arfcadaşımız Metin Toker, büyük baskı makinelerimizden birinin önünde, güzel'ere bu rotatifin çalışma tarzını anlatıyor «Cuuıhurjyet» in bahçesinde görüyorsunm. Ankaralı füzeUerden biri »azetemizin bahçesinde /o 10 safi kira getiren ^m••••• \ 3 Dükkânh Satılık Apartıman Yüzünüz Çamaşır Değildir! Bol KöpüklüNefis Kokulu Beyazıdda, Üniversite karşısında tramvay caddesinde, konturatlarına gore 8885 lira kira getiren iki dairelı bir apartıman, 45.000 liraya satılıktır. Bankaya olan uzun vadelı 8.500 lira borcu satış bedelinden indirlir. Bir katı boş olarak teslim edılebılir. Müracaat Karakoy otjtus djıağı Demhbağ han No .18 Telefon: 1C304 TC ZIRAAT BANKASI VADESİZ TASARRUFHESAPLARI İKRAMIYESI •PURO kjuvdet Sabunları Saftır. •• •• IÇ IŞLERI BAKANLIGINDAN: 1. Bakanüğımızca bastınlacak olan 12000 cild doğum, 7000 cild ölüm, 2000 cild yer değiştirme ilmühaberi ve 3000 cild nüfus kayıd örneği eksiltmeye konıılmuştur. 2 Eksiltme, kapah zarfladır. 3 Tahmin edilen baskı ücreti 5200 liradır. 4 Geçici teminatı 390 liradır. 5 E3csiltme 4 eylul 1950 pazartesi günü saat 5 te Bakanlık binası içinde Gereç Müdıirlüğünde yapılacakür. 6 İstekliler bu işe aid özel ve genel şartnameleri Ankarada Bakanlık Gereç Müdürlüğünde, Istanbulda İl Daire Müdürlüğünde görebilirler. 7 İstekliler teklif mektublannı kanunen gerekli belgeleri eksiltmenin yapılacağı gün eksiltmeden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri gerekir. (11307) SUMER SPOR HEREKE GENCLIK KULUBU BAŞKANLIĞINDAN: Sumer Spor Hereke Genclik Kulubü eşya piyangosunun, çekilişinm 29 ekim 1950 pazar gunune tehir edıldiği arz ve ilân oluııur. ACELE SATILIK ™ " " ^ ^ « KERESTE MAĞAZASI Not: DUTTIL Traş Bıçağı ve Çelik Eşya Fabrikaa, Solingen, İzmir Enternasyonal Fuan Alman çadır paviyon^nda muhterem müşterılerinin ziyaretıne intizar etmektedir. Türkiye Genel Deposu: Istanbul Galata, Melek Han No. 6. Tel: 43080 Cıbali Ayakapı caddesinde daniz kenarmda, altında kereste mağa^ası usiünde âort kat yazıhane ve depoları bulunan 289 ?. kıymetlı bır emlâk acele satılıktır. Muracaat: Karakoy otobüs durağı Demırbağ Han No. 18. Tel: 40304. L A MPA R T D O N Y A C A T A N I N M I Ş Gaz Lambaiarı, Gaz Lambaları Bekleri Gemici Fenerleri JZMİR FUARINDA MACAR PAVYONUNDA TEŞHIR EDILMEKTEDİR F E R U N I O N BUDAPEST 53 P. O. B. 74 Her Takatte Ağır Motörteri T e d i y a t t a Devirii 2 EVAYRICA 15000 LİRA 1 EVAYRICA 30000 LİRA 1 EVAYRICA 25000 LİRA PARA İKRAMİYESİ VERİLİR İNGİLİZ DENİZ DİZEL Gelmiştir. K o l a y l ı k . DIŞ TİCARET T.A.Ş. Galata ,Rıhtını Caddesi Kefeli HiiFeyin Han Dördüncü Kat Posta kutusu 1237. Galata. Uynz ve Deri Hastalıklan için yağsız ve kokusuz PARAZİT ŞAYANI TAVSİYEDİR I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog