Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

25 Ağustos 1950 CÜMHUBÎYET Devlet Denizyollarınııt En Yeni Ve En Lüks Yolcu Gemisinin İlk FUÂR Seferi İSKENDERUN IZMIR seyahatine tahsis edilmiştir. PİRİNÇ HUBUBflT UNLARI avrunuzvn safv, ietniz Çıdasıdır ALBAYRAK TAHMİS SOKAK NS 74 Ist Te/. 20947 İlk Sefer 28 Ağustos 1950 de «İSKENDERUN» gemisi 28 ağustos saat 14 te lstanbuldan hareket ederek Çanakkaleye uğradıktan sonra Izmire gidecek ve Izmirde iki gün kalıp tekrar tstanbula dönecektir. Bu sefer 4, 11, 18 Eylul tarihlerinde avnı programla tekrar edüecektir. Gidiş geliş bileti olan sayın yolcuların otel aramak külfetinden kurtulmalan için ^ p u r u n İzmirdeki tevakkufu zarfında arzu edenlerin yatak ücreti mukabilinde gemide kamarada kâlmalan temin edıiecektir. Çoruh Valiliğinden: 1 Şavşat ilçesi ilk ve ortaokul binası 2 nci kısmı yapimı kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkanlmıştır. 2 Keşif bedeli seksen bin lira olup geçici teminat beş bin iki yüz elli liradır. 3 İhale, 7 Eylul 1950 Perşembe günü saat 15 te Çoruh Bayındırlık Müdürlüğü Odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 4 Bu işe aid keşif kâğıdlan ile sözleşme ve şartlaşma ömekleri her gün Baymdırlık Kaleminde parasız olarak görülebilir. 5 Eksiltmeye girmek için isteklilerin beş bin iki yüz elli liralık geçici teminat makbuzu ile bu ışe aid Çoruh IUndeki yetkili komisyondan ahnmış yeterhk belgesi ve 1950 yılına aid Ticaret Odası vesikası ile 2490 sayıh kanunun tarifatına göre hazırlanacak kapalı zarflan ihale saatinden bir saat evvelıne kadar makbuzla komisyon başkanlığına verilmesi lâzımdır. 6 Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. (11373) DEVLET DENİZYOLLARI İsfanbul Beyrut İskenderiye hatfmda seyahal ucuzladı.. Doğu Güney Akdeniz ve Avıupa limanlarını Denizyolları gemılsrile ziyaret ediniz. TELEFON: 42362. Gemide mükemmel bir Caz ile her zaman yolcuların emrine âmade yüzme havuzu ve sinema vardır. Bu konforlu gemi ile seyahaf efmeniz her bakımdan kaçırılmıyacak fırsaHtr. GİDİŞ GELİŞ BİLETLERİ SATILMAKTADIR. Denizyolları acentalarmdan izahat alabilirsiniz. (116001 YARIN AKŞAM BÜYÜKDERE""™» BEYAZ PARK'ta KIYMErÜ SANATKAK HAMİYET YÜCESEŞ Konseri İHSAN BALKIR HALİDE PİŞKİN ve arkadaşlan Skeç topluluğu, kahkahalar yağmuru, Sesle Çizgiler san4 atkân Celâl Şahia Varyete: Nerkis Neclâ. Not: Hamiyet Yüceses Tepebaşı bahçesinde okuduktan sonra DUİunacakbr. H ^ H f > MUHTEREM HAC YOLCULAR1 Haccülekber ziyaretinizi rahat ve ucuz yapmak isterseniz 4000 TUNLUK 12 MİL SÜRATLt SELÇIJK. VAPÜRU Cinsi Yazıbanesine uğramadan ve Haliçde demirli bulunan vapurumuzu görmcden karannızı vermeyiniz. c , Yolcular şimdiden yatmak üzere vapura kabul edilirler. Veysel Said Akbaşoğlu Kardeşler 'Belçika menşeli 6 mm. satışına devam edilmsktedir. Nallıhan İlçesi Çayırhan Bucağı Yetişlirme Yurdu Müdürlüğünden: Muhammen Miktan Fiatı Tutan Geçici teminat kilo kuruş Lira kg. Lira kş. Halk tipi ekmek 24435 38 9285 30 696 39 Kuru meşe odunu 50000 3 1500 00 112 50 1 Cıns ve mıktan yukanda yazılı ihtiyaç usulile satın alınacaktır. 2 Eksiltme ve ihalesi 4/9/950 tarihinde pazartesi günü saat onda Nallıhan Ktymakamhk binasında toplanacak Satınalma Komisyonunöa yapılaccktır. 3 Şartnameler Yurd Müdürlüğünde ve Nalhhan Malmüdürlü ğünde görülebilir. 4 İsteklilerin muayyen gün ve saatte teminat ve diğer vesikalan ile birlikte Komisyonda bulunmaları. (11308) Adres: Galata Tünel caddesl No. 68. Tel. 42273. Telgraf: ÜÇLER Galata. BETON DEMIRLERIN İ.AJVIPART ve BUDAFOK YÜKSEK KALİTE ALTIN EVLER İNSAAT KOLLEKTİF SİRKETİNDEN: | Adli Sicil: 42474 İstanbul Çemberlitaş Garanti Bankası Üstü No. 1 Tel: 27310 Ayda 20 ve 30 lira taksitle satılık arsalar satışı devam etmektedir. Şirketimizden peşin veya taksitle arsa alan saym müşterilerimiz sıra tercih numaralarına göre 650750 numaraya kadar 27 ağustos 950 pazar günü Çemberlitaş Garanti Bankasmın önünden saat 8.30 da kalkacak otobüslerle Altın Şehire gidilerek arsa!arını seçip kapatacaklardır. Sırası gelmiyen müşterilerimizden Alün Şehir arsalannı görmek istiyenler Sirkeciden kalkacak 8.20 posta trenile gidip dönebilirler. ^ ^ ^ * Not: Arsa satışlan Şirkelimizde ve İzmir Fuanndaki Paviyonumuzda yapılmaktadır. B M M Müracaat: Galata Büyük Tünel Han No. 16 EMAYE EV LEVAZIMI Alüminyumdan Mutfak Takımları Küçük Mutfak Makineleri İZMİR FUARINDA TEŞHİR EDİLMEKTEDlR MACAR PAVYONUNU ZİYARET EDİNİZ F E R U N I ON BUDAPEST 53 P. O. B. 74 Edirne Belediyesi Elektrik ve Su îsletmesinden: Eılediysmiz Elektrik İşletmesine 4000, Su İşletmesine 2000 elektrik 9 Cnı. en, 4 Cm. boy, su 5,5 Cm. en, 5 Cm> boy abadında beyaz emaye ü?.erıne siyah yazı olmak üzere numara yaptırılacnktır. İsteklilerin siparış tariHnden en geç ıki ay jçinde fabrıkaya tesüm etmek şartile teklif mektublarını 10/9/950 tarihine kadar birer nümuneleri ile göndermeleri rica olunur. (11699) Muhammen bedel Muvakkat Miktarı Miktan Fiatı Azı Çoğu teminatı Eksiltme kilo gram kilo gram L. Kr. Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. günü saati 950.000 1000.000 2 20 2090. 2200. 165.00 28/8/1950 14 Sığır eti 2500.000 3000.000 3 10 7750. 9300. 69750 28 8 1950 17 Dağlıç eti 1 îstanbul Ceza ve Tevkifevinin 1950 yılına aid yukarıda cins ve mıktarlan yazılı iki kalem ihtiyaç açık eksiltmeye konulmuş ise de isteklisi çıkm^dışmdan bu kere hizalannda gösterilen gün ve saatlerde İstaı.bul Ceza ve Tevkıfevınde pazarlığı yapılacaktır. 2 İstekliler buna aid şartnameyi her gün çalışma saatleri içinde İstanbul Ceza ve Tevkifevinde göreEksiltmeye konulan iş: 1 Yeni Gördes ilçesinde yaptınlacak 85 evin inşaab olup kesif bilirler. bedeli fiat birimleri esası üzerinden 516.639 lira 80 kuruştur. 3 İsteklilerin Ticaret Odası vesikası, unvan tez keresi ve geçici teminat makbuzlarile birlikte yukanda 2 Eksiltme 5/9/950 tarihine rastlıyan sah günü saat 11 de Ma yazılı gün ve saatte İstanbul Ceza ve Tevkifevinde toplanacak Sstınalma Komisyonuna başvurmaları ilân nisada Hükumet Konağı içinde toplanacak olan Bayındırlık Eksiltme olunur. (11700) Komisyonu huzurunda kapalı zarf usulile yapılacaktır. \m^^^mmm^mmm NİŞANTAŞI ÖZEL 3 Isteklilerin bu işe aid keşif evraklanru Manisa Baymdırlık Müdürlüğünde görebilirler. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2441559 liralık geçici YATILI YATISIZ ;eminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulunan diğer bir ERKEK • KIZ işi muvaffakıyetle başardığını veya idare ve denetlediğini isbata yarar belgelerile birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az «tatil gün(ESKİ F E V Z İ Y E ) leri hariç» üç gün evvel yazıyla Manisa Vilâyetine başvurarak bu Yabancı dıl öğretimi ilk kısım 3 üncü sınıfta baslar. Kadrosu müsaid, işin eksiltmesine girmek için yeterlik belgesi almalan ve bu belsınıflara her gün saat 9 ile 17 arasında kayıd yapılır. geyi göstermeleri şarttır. 5 İsteklilerin teklif mektublarını 2 nci maddede yazıh saatten Ö Z E L : O R T A L İ S E , bu saat öncesine kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz karşıhğjıda vermeleri lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (10815ı ^m Sahile yakın, deniz görür; imar plânma uvgun, çok güzel arsalar satılıktır. Miiraacat mahalleri: Emirgânda eski muhtar B Muhiddin, Bakkal B. Ahmed, B. İbrahim kahvesinde B. Celil. T EMİRGÂN MERAKULARINA ^k istanbul Cumhuriyet Savcılığından: Manisa Baymdırlık Müdürlüğünden O T İE I Ş I K R ALS LISESI AUTOLITE STAFUL AKÜMÜLÂTÖRLERİ araba normal kullanıldığı takdirde senede 3 defa suya ihtiyaç hisseder Evsafı şudur * * % 70 DAHA UZUN ÖMÜRLÜDÜR TElli CAMIA BÖLMELİDİR * ELEKTRİK HACMİ FAZIADIR Mehmed Yezdan Berk Mükâfatı 1950 senesinden itibaren üç senede bir verilmek üzere 1.000 liralık bir «Mehmed Yezdan Berk» mükâfatı tesis edilmiştir. Bu mükâfat «Kalb ve damar hastalıklan veya bunların tedavisi» hakkmda Türk :âbiıyetini haiz hekimler tarafından hazırlanan veya yayınlanan orijinal îir esere İstanbul Tıb Fakültesi Dekanlığı başkanlığında toplanacak jürinin kararile verilecektir. Eserler 1953 temmuzu sonuna kadar Tıb Fakültesi Dekanhğına verümelidir. (11701) Öğrenci kayıdlanna başlanmıştır. İstiyenlere tarifname Y^SZ YATII I ISTIKLAL LISESI gönderilir • • A. • • Şehzadebaşı Tel: 22534 Resmi okullara muadil özel' Svenska Orient Linien GOTTEMBOURG Limanımızda bulunan 1 BU AKŞAM TARABYA KONAK OTELİ'nin NİGHT KULÜBÜNDE Yüksek ve pek sevimli İspanyol okuyucusu Altı ay müddetle Amerika Avrupa ara3mda gemi ile yapılacak hayvan nakli/atında istihdam edilmek üzere iki veterinere ihtiyaç vardır Galata, Karamustafapaşa caddesi Tahir Han, kat 5, 23 No. ya müracaat. VETERINER ARÂNIYOR ROSİTA GERONA ve meşhur LUİZ VEREJO orkestrasınm iştirakile Golcük Belediye Başkanlığından: BÜYÜK GALA SUARESİ Büyük ve lüks Tombola RUMBA MAMBO'yu en iyi danseden çifte mükâfat. İstanbul halkının çok sevdiği büyük yıldızlann iştirakile VARYETE ve SÜRPRİZLER. Masalar numarah olduğjndan yerlerinizi evvelden temin ediniz. AutoLite STAFUl AKÜMOlÂTÖRlUİ (.Takslm. t*c*p Pafa ead. 7) Sarviı iltatyonu : Takıim, Fial Garajı ıtrnındo O T O TO R K Türkiy» MünMtıili ı Arpa ve Yulaf Alınacaktır, KARACABEY Baft Anadolu Aygır Deposu Miidürlüğünden: Muhammen Ratı Tutan kuruş Lira kr. PARA SATILIK YALI Yapılacak is.: Gölcük Belediye Mezbahaa olup, 1 Mezbaha kegif bedeli 41231 lira 49 kuruştur. 2 İhale 1/9/950 cuma günü saat 15 te Belediye Encümen Saonunda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat tutan 3092 İira 36 kurus olup bu para GölDOSTOB ük Belediye Saymanlığı veznesine yatmJacakür. esi ise 1951 malî yüının ikinci ayı nihayeünde ödenecektir. 4 Mezbaha kesif tutanrun 30000 lirası 1950 bütçesinden, bakitdrar Yollan ve renasül 5 İsteklilerin Kocaeli Bayındırhk Müdürlüğünden alacaklan Hastalıklan Mütehassısı yeterUk belgesini ve Ticaret Odasında kayıdlı bulunduklanna mübeyj&demi iktidar, belgevşekliği yin vesikalan ile hazırlıyacaklan kapaU teklif mektublarını yukanda tedavisl zikredilen gün ve saatte toplanacak Komisyona vermeleri. Strkeci, Ankara Caddesi 147 6 Bu işe aid avanprojesi, husus? ve fennî şartnameler Gölcük •relefon: 22533 Belediye Fen Bürosunda görülebilir. 7 Postada vaki olacak gecikmelerden komisyon sorumlu ol mayıp aynca komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (11501) Vapuru 28 Ağustosta A N VERS HAMBURG ROTERDAM AMSTERDAİI KOPENHAG OSLO ve İSVEÇ ve FİNLANDA limanlanna eşyayi ticariye alarak hareket edecektir. Fazla tafsilât için Galata Tahir han 3 ürıcü katta SCANDİNAVİAN NEAK EAST AGENCY'ne müracaat. Telefon: 4499321 SKOGALAND İlk, Orta ve Lise sıruflanna öğrenci haydına başlanmıştır. Ağustos sonuna kadar kayıdlannı yenilemiyı?n eski öğrencilerin yerine yeni öğrenci alınacaktır. İş saati 917 ye kadar. Tel: 60136 Haydarpaşa, İbrahimağa, Sokullu Köşkii L ANADOLU LİSESİ YATILI YATISIZ KIZ ERKEK 1 İdaremiz ihtiyacı için 4.00x8x28 ebadında 100 aded «9 M3» çıralı çam kalas alınacaktır. 2 Şartnamesi Tophanede Malzeme Müdürlüğünde görülebiür. 3 İsteklilerin bu ebaddaki keresteyi fabrika havuzlara derhal teslim şartile M3 nün kaça verebilecekierini kapah zarf içerisinde bir mektubla 1/9/950 tarihine kadar D. Dz. Yollan Malzeme Müdurlr.Şüne vermeleri. (11726') Devlet Denizyolları Genel Müdürlüğünden: iSedad Kumbaracılaı ZENGÎN İKRAMİYELİ MİLLET P A R T İ S İ BÜYÜK EŞYÂ PİYANGOSU Çekiliş tarihi 15 ekime bırakılan Millet Partisi Büyük Eşya Piyangosu, bütün bayüerde satışa arzedilmektedir. Bu hususta sayın halkımızın alâkasmı celbederiz. 75 bi nliralık ikramiyeli bu piyangoda bilhassa ev, otomobil, ^ ^ B tıaktör, buz dolabı, salon radyosu vefaire mevcuddur. ^ H B İlk Boş teslim ••^ Teminat Miktan C İN S İ kilo Lira kr. 200000 Yulaf 21 42000 3150 Arpa 80.000 20 16000 1200 Küçükyalı İdealtepe arası 1 Karacabey Batı Anadolu Aygır, Koç ve Boğa Depolan ihtiNo. 83, tam kârgir 3 oda, elekyaçlan için yukanda yazılı arpa ve yulaf satın alınacaktır. I trik, kuyu, bahçe, teras, nrltım, 2 Kapalı zarf usulile yapılacak eksiltme ve Ihalesi 28 ağustos I plâj, bol güneş. İçindekilere 1950 pazartesi günü saat 10.30 da Banduma Hükumet Veterinerliği bimüracaat. nasında toplanan Satınalma Komisyonu marifetile yapılacaktır. 3 Şartnameler, «tatil günleri hariç» Bandırma Hükumet Vete• D İ Ş TABİBİ rinerliğinde görülebilir. 4 Muvakkat temınat muhammen bedelin % 7,5 udur. Kaf 1 teminat ise, ihale bedelinin % 15 idir. 5 isteklilerin ihale saatinden blr saat evvel 2490 sayıh kanun Deniz Hast. Dis Tabibi gereğince aranılan belgelerile tekUf mektublannı Komisyona tevdi etBabıâli Ankar a Cad. No. 7 meleri lâzımdır. Gazeteciler Cemiyeti karşısı Kapalı Zarf Usulile Satış stanbul Defterdarlığından: Muhammen bedeli Lira 80080. NEYYİR NAYIff Postada gecikmeler muteber sayıimaz. (10687) Geçici teminatı Lira 5254. Zeytinbumu Ordonat ağır bakım tamir fabrikasında bulunan 706 ton yurda pik, 56 ton demir, 1 ton alüminyum, 8,5 ton bakır. «Dosya No. 5531107» Yukanda yazılı menkul malın 11/9/950 pazartesi günü saat 15,30 da Millî Emlâk Müdürlüğündeki Komisyonda kapah zarf usulile arttırması apı'.acaktır. İsteklilerin teminat makbuzlan ve nüfus cüzdanlarinı havi 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlanmıs. teklif mektublarını satış günü saat 11.30 a kadar Komisyon Başkanhğına vermel?ri, fazla bilgi için sözü geçen Müdürlüğe başvurmaları. eladeli taahrüdlü olarak posta ile gönderilecek mektubiarın 2490 sayıh kanunuı 34 üncü maddesine uygun oiması icab eder ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez.» .(11376) T A S H I H MALİYE BAKANLIĞINDAN: DERMOJEN Yanık, Ekzema ve Cild Yaralarına fevkalâde iyi gelir. Bakanlık binasında yaptınlacak kalorifer onanmı için 13, 16, 18 ve 20 ağustos tarihlerinde (Cumhuriyet) gazetesinde yapılan ilânm eksiltme tarihi olan 31 ağustos, perşembe gününe rastladığı halde yanlışlıkla çarşamba olarak ilân edilmiştir. Eksiltmenin 31 ağustos tarihine rastlıyan perşembe günü yapılacağı tashihan ilân olunur. (11706) L GALATASARAY'da SATILIK EV ^ Deniz görür. icabında apartımana tahvili mümkün ve 3500 liraya acele satılıktır. Tünel Cad. 354/11 Ayhan Teknik Emlâk J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog