Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUKIYET Ağustos 1950 lurkıye guzelı ıçııı ılk eleme bugün yapılıyor /STIKLAL CADDESI Taksim Kulübii kiirek takımı diskalifiye edildi İki hafta ev\el, Buyukdere fle Bebek arasmda yapılan merhalelı kurek yarışında gayrmızamî harekette bulunan Taksim kurek ekıpı dıskalıfıje edılmıştır Hakem hejetının bu kararından sonra Beykoz Kulubu bınncı sayılmış ve kupa torenle verılmiftır IHACYOLCULARINA Memleketimizin en büyük, süratli yolcu gemileri emrinizdedir r Bugünkü RADYO Radyolarda Program ^ ISTA>BUL Baştarafı 1 inci sahıfede Bisiklet İhtisas Kulübii kuruluyor 2. Juri Da veHıler • aı e/pri I Yannki musabakanın yapdacağı Sarav suıemasınJa guzelleruı ve juri azalanle davetlılcnn gıreceklen kapılan gostenr krokı Bagtarajı 1 ıncı saıııjeae vethlenmıze hususî jerler aynlmışür Herkes elındekı gırış i artına gore, ıç kıs'mdakı husu^ı kapılardan yerıne geçebılecektır Jun azalarına verılecek lıste ve rey puslalan Jun azaları salona gırerlerken Isımierını muhtevı cetvellen ımzalayacaklar % e kendılerıne guzellem ı numaralarıle yaşları, kıloları vs boylanru gosteren lısteler v erılecektır J u n azalan her numaranın hızasında, kanaatlerını yazabıleceklen bır not hanesı bulacaklar \ o bu suretle guzellerı bırbırıne kanştırmak tehlıkesırden kurtulacaklardır. J u n azalanna avrıca muhurlu bır rey pusulası verılecektır Azalar, guzellerın geçıdı bıttıkten eonra bu rey pusulalarındakı hususi mahalle, nıhaî seçım ıçın avırdıklan 15 guzelın numaralanm j a eacaklardır Bu 15 guzel, herhangı bır surette tasnıfe tâbı degıldır, \ anı ]un azaları bırıncıden on beşıncıye kadar guzellen değü de sadece en fazla beğendıklen 15 guzelı ayıracaklardır Toplantının açılması ve guzellerın takdımı Okuyucular arasındaki Anadolu şehirlerinden gelen güzeller miisabaka 1950 Turkrve Guzellık Kıalıçesı mu'abakası Holajasıle okuvuculanrhız arasında t<»rtıbl»dığımız KUT a>a ıştırak muddetı dun ak=am so na ermıştır Gerçk posta ıle, gerek^e okuvuculanrrız taraıından bızzat o kadar fazla mektub gonderı'mış ve eetırılmıstır kı bunları ta^r.ıf ıcın arkad^=larımızdan murekkeb hu«usi btr he\et kurulmuş V3 rejet e\velce de bı'dırdıgunız gıbı çalı^matanna başHmi'tır Tasnıf 28 a^u'tosa kidar tam^mlanacak fakat netıce, jıırı azalarım her han^ı bır te^ır pltında bi'akmamak rr »kaadıle ancak o cun Junnm seçe^aı Kralıçp ıle beraber ılân edılecektır Kur amız noter huzarunJa ctes 1 gun çekılecek ve bılındıgı gılu kazanacaK talıhlı okuyucumuz, KrJıoe ıle beraber Ital>aya bızım r.ısafırımız ola.ak gıdecek, 19aO Miıletlerarası Avrupa Guzellık Kra lıçeai musabakpsını takıb edecektır Dun 9 randevu evi basıldı Ahlak zabıtası scn bır hafta ıcınde Bcvoglunda meşhjr randevucu rdan E enı Katına v e mjhabbet tellalı Sareyyanır "ende\TJ e\leıınde ardştınnalar yaoarak 26 dan taz'a çıft jakalanmıstır Piinİ3rdan ba=ka 6 randevu e\ ı işl"t°n m«hur A%şe N metın ev1 de arastııiarak bırçok kad n \e erkek jakaliı mı^t»r Ennı ette<ı ka\ıd T ara go r e Ab^nozda 2S Zıbada 4 ta ntada 65 een»l ev mvecud olup burada 317 genel k t Jır \TI lır loplantı saat tam 10 da Tertıb komıtesı adına aıkada=umız Burhan Felek taıafınthn acılacaktır Guzellerı halka maruf sanatkâr Feıcb la\fur takdım edecek fakat DU sırada hıç kımsenın ısmı sovlenDun Vefa stadında japılan futmıv ecektır Namzedler hır numara \e temsıl ettıklerı şehrın ısmını bol maçında Defterdar takımı bü\uk masraflar japan Adalet takıhavı bır kordela taşıv acaklardır Guzellerın adedı fazla oldugun mını 63 venmıştır dan geç kalınmamak ıçın toplantı saat tam 10 da acılacaktır Bu bakımdan guzellerın saat 9 30 da iuKızım Lambrıvanamn teh'ıkelı doğun azalannın da en geç 10 da sıne* munda en buyuk hazakatl gostcren ve mada hazır bulunmalarını bılhassa bu suret'e ıkı hs\ atı bırden kurtaran kıvmetlı doktorlarımızaan Çanakkale rıca ederız Memleket hastanesı Nısa \e m tehasçısı Revlcrın tasnıfı D"ktor Suad AUy ve ha<;tamıza karşı Guzelleıın gecıdı bıtıp dc revler Mik^ek «la^a gosteren hastane ba«hem. r toplanmca ıurı tarafından kendı « esı \e hmşırelenne alenen teşekEn temiz, telcfon, s.cak soğuk snvu bnlunan kamaralar, zcngin kurle beraber sajgıbrırm «tınarım azalan arasm lan se%ılecek bes kımutfak, hususî ibadet ycrlcrı rahat salonlar. suratli re emniyetli Babası Bozcaad» Papan şıiık bır hevet, Altmcı Noter Hamjolculuk yşlnız DFMZrOLL\RI gemilerinde bulunabilır. Istefnnos Bozcaadah dı Selçukun nezaretınHe ogleden * * * sonra tasnıfe başlıjacak ve netıce B r c k \avrun ıız v arınkı gazetenızde ılân edı1 eceklUCEYAVLVun tır Bu hc\ete ]urı pzasından dahı SALIH ZEKI aıarnızdan ebedlven avrılması muna^eolsalar, gazetemız mensubları ka beiıle gerek cenaze mera<ımine gelen tılmıvacaklar \alnız tasnıf ışleım gerekse mektub ve telgrafla tees^rıDortyol Kıstrmandıra 1000 m/m lık boru hendeğının, kısım kısım dekı tecrubeleıınden ıstıfade edıl mj2e ışt rak eden do'tlanmıza teşek âııjet toprakla ırrlâsının yapılması ışı pazarlıkla eksıltmeye konulkur edenz mek uzere arkadaşımız Mazhar mustur Isteklılerın eksıltme gununden ıkı gun evvel Idare Fen MuAnneannesı Annesl Kunt muşahıd ve muşa\ır aza olagavırlığınden ehlıyet vesıkası alması lâzımdır. M "CIICT Altye rak hazır bulunacaktır Şartnamesı bedelı mukabılınde Idare veznesınden alınabılır Isteklılerın teklıf bedellerının % 7,5 u nısbetınde yabracaklan temınat makbuzlarıle 31/8/950 perşembe gunu saat 14 de Idare merkezınde yaIstanbul Dnnersıtesl Tıb Takulte^l pılacak pazarlıkta bulunmalan. (11712) Dekanhgmdan Fakul'emızın Sın r hastalıklan kur. <ı^u emeklı Ord Profesoru ve eskı Bajtarafı 1 tnct sahıfede n ılleUekıh nasıl hazırlanm na«ıl dızıldıgı ve Dr. MUSTAFA HAYRULLAH bas.'aıgı anlatıldı Buvuk bır muDIKER 1 Yusufelı ılçesınde yapılacak sağlık merkezı bması yapımı sabdkanın heve'am ıçmde olmala v "fat etm şt r 2D f 9DO euma gunu rına ragmen gazellerımız mesleğı cgle nannzı ıı muteakıb cenaze nama olarak eksıltmeye çıkarılmıştır 2 Keşıf bede ı ellı bın sekız vuz on beş lıra doksan ıkı kuruştur mıze buvuk alâka gosterdıler, ve zı Be\azıd camıınde kılındıktan sonra ~i< ^ı Un:ver« e Merkez bınasına alına3 Ilı^le 12 ejlul 950 salı gunu saat 15 de Çoruh Bayındırlık ıılen ızahatı merakla dınleculer rak meıRsım vapııacak \e Ferıko\un ITudurlu:*u odasın^a toplanaf'ak komısjon huzurunda yapılacaktır Ankara, Izmır Bahkesır, Zongul t"ekt aıle kabr <;tanin3 defnedılecektır 4 Bu ışe aıd keşıf kâşıdjarı ıle sozleşme ve şartlaşma orneklerı Fakulte men ublar le e«;kı ve >eni ta. dak, Bursa, Anteb guzellermden lcbe^ınln ineras me ıjtıraklnı rıca her gun Bd\ındırliK kalemm^e parasız olarak gorulebılır •=onra dtın de Meışm \e Konja gu ederlm (11673) 5 Eksıltmeve gırmek ıçm ısteklılerın 3790 80 uç bın \edı yuz zellen Istanbula geldıler ve gazeteacksan lıra seksen kuruşluk geçıcı temınat makbuzu ıle 1950 yılına mız adına karşılanıp, Konak OtelıDu! B»>an Luı^» ^ kolaıdls ve kızı Eid tıcaret odası vesıkası ve en az yırmı bm lıralık bına ışını ıyı bır ne nvsafır edıldıler Bugun de gu Hr *t na Dul Ba\an A^mıenıa ^Ikola şekılde yapıp kesın kabulunu yaptırdığına daır beigelerıle tatıl g\mzellerden bır kafıle şehrımıze gele ıcl s Dul Ba\an Kat na \e kızı Nu'a !erı dışında ıh?lcden uç gvm e\vel dılekçe ıie Vahlığe muracaat ederek Ba\an \rı>;tı e*ı \e çocukları Bav rek ve "sabahleyın «aat 10 daxı mu Brfos Idarecl eşı pcderı oglu kar nılekçeve bagl^acakları belgeleıe gore gene Vahhkten bu ış ıçın alacaklan yeteılık be gesını ıbraz etmelen lâzımdır de^leri domadı ve arkıahaları olan sabakaya katılacaklardır 6 PtMidı \ \kı ol^rak "er kmrler kabul edılmez (11374) LEOMDA MKOLAIDISın Istarbuldakı guzellerımız de dun vefatını tec^ rle b Idırır er bavuk hevecan ıcındevdıler Eks»Cenaze mers= mı I^UE n cuma 25 agıi';rısı berberlennde, terzılermde son • n« 19.0 «ast 17 de Ts^abvada Av os hazırlıklarmı tamamlamakla meş Yorg os Rtım kıl se«ınde ıcrı olunacakguldurler ve hepsı sadece musaba tır Ornze î^lerı Servısi kadan bahsedıvorlaıdı G\RBIS CELIL Tel 42"4G «Cumhunjet» musabakaja katılan butun guzellere mu\ affakıyetler teSo) dan bunnetçı 1 I çemızde asi'Iard'iberı her yıl kurulmakta oîan eşva ve mennı eder haj\an pazdrının b rıncısı bu \ıl 2930 e>lul cuma, cumaıtesı gunlen clmak uze^e ıkı gun devam ec ecektır Bır Ingilız vapurunda 2 Ikıncı panav ır 1314 ekım cuma, cumartesı gunlerı olmak E\ \P muaveııeha uzere keza ıkı gun devam edecektır jangın çıktı ne Çaışık^ı Tel. 3 Cı\ar \ılâ>et, kazalan halkıle uzak \ılâ>etlerm dahı ıştırak B r hiftadanbe"l lımann ızda bjlu2561G nan Ingıl z bandıralı 1373 tonluk \ e cjlemekte clduğu ou panajırda her cıns havvan, tıcarî eşya ve zahıre retzıa şıleLınjı kıç tarafta bulunan faşradan eelenlerın nzerınde buvuk ve favoalı ü'eı v?Dilmaktaaır murettebat karrarasında jangın çıkmış sunnetlerı >apıhr. 4 Panajıra ha\van getırecek olanlaıın, hayvanlann kendılenne \e çok ge~rreden buM mege yuz tutan sjd olduşuı u \e ı ıktıgı jerın men.e şahadetnamesı olması lazımdn vargın Iatıııv" den z 'tfaıjesı tarafından KAMB Den zjollarından aldıeım 5 Panojıra ^elecekleıın ıstııahatlerı ıçın ıcab eden tertıbat alın^ nd ' u l m j ^ ı ı Yangıpın «sıg^ıra ız pa^ovu kavbettım Yenıcmi çıkaracarrıs bulundugu gıbı bu vesile ıle \TATURKUN ısım verdıçı çara aga^r on' nden cıktıgı tahm n olunıiakta gımdan hukmu vo v ruDcnzjolları B<kçıbaşı lan ve >e* ı'ıklerle kaplı sıhhat kavnagı meşhur Esen Tepeyı de z\iır Savcılık tahkıkata devam etmekSıievman Arpacı t°a r jaret etmı=. olacak^rdır (11372) Bisiklet sporunun daha genış bır şekılde yapılabılmesı ıçın Istanbulda bır bisiklet ıhtısas kulubu kurulacaktır Muteşebbıs he>ette eskı Federasj on reıslerınden Muvaffak Menemencıoğlu, Mehmed Ozçelık ve Şışh Kulubunden Ozcekmler bulunmaktadır Kulubun nızamnamesı hazırlanmıştır. Formahte tamamlandıktan sonra Bisiklet Ihtısas Kulubu faalıvete geçecektır Mutespbbıslere bu faaln etleıınde muvaffak olmalan ıçm başanlar dılerız DENİZYOLLARI Idaresinin yeni gemilerinden ORDU vapurunun eşi GİRESÜN 6 Eylul yerine 3 Eylulde İ Z M İ R 4 Eylulde Kalkıyor Acentalarımız» pasaport. döviz işlerini ücretsiz yaparlar. İzmir vapuru yotcularımızın Suriyeyi de ziyareflerini femin maksadile İskenderundan sonra lazkiye'ye de uğrıyacaktır u partı başkanı konuşmuştur Ayrıca C H P ıl merkezınde de Gtnel Sekreter Kasım Guleğm ba^ kanlığmda bır «oplantı vapılmıştır Kasım Gulek, dan, kendısıle gonışen bır muharrırımıze aşagıdakı demeçte bul'onmuştur 17 57 Açıh} r e programlar 18 00 « Halk Partısmm mıllehekı'ı Kanuşma 18 30 Yurdun her koşesınden devişler ve sovlevışler tertıb ve scçım'erı kav bmın mühım bazı E\\elâ partı ıdare eden Psednı Otyara 18 oO Ko f^vdalan olmustur rusraa 19 00 Haberler 19 15 Istan ıcınde tabıî bır tasfıye oldu ve men bjl haberlen 19 20 Konusna 19 30 faatı ıcabı Dartrve bağlanan ve DarRodvo senfom orka«t^dSi konser! ıdare eden Cemal Resid Rey 2010 Ko tıde kalmakla kendısme fa\ dalat ruşma 20 30 Sa'kılar oku>an Cev Saglıjan ın'anlar aramızdan avrılr ve Tanju çalanlar Hakkı Derman Bu bızım ıcın bır kuvvettır Az Şerıf Içlı Ragıb Tanju 21 00 Soh da olsa temız ve fa>dah bır partu betler konuşan Sevket Rado 21 10 kutlesıle partırın ı=tıkbah ^aglaŞan sololaı sovl ven İrıs Bulbulvan rscaktır Secımlerdekı kavbn ıkm refakat eden Ferdı Statzer 21 30 Komi'ma 2140 Fasıl heveti kor er c fsvdası şu oldu Şımdıve kadar 22 10 Konuşma 22 30 Saz eser k çclışmalanmızla halkı kat ı delerı çalan'ar Sule>man Ereuner (\eı) recede memnun edemedıgımızı se> A«af Ergune> (Tambur) 22 4o Haber çım sonuçlan go^terdı Çalısma ler 23 00 Dans muzığt (Pl ) 23 30 tsrznıızda ve hıl'î ıle mums°betKapanıj lerımızde venı >ollar bu'acagız 12 57 Açllış ve pograml«r 13 00 Haberler 13 15 Kaıışık haftf ogle mazıgı (Pl ) 13 45 Şarkılar okuvan Ekrem Kongar çalan ar Sadl Işılav Izzeadın Ok e Hı MIU Tuzuner 14 ""0 Sanatkâr Bedıa Statzer hakkında (Konuşan Abid n Dav er) 14 30 Şarkı \e turkuler (Pl ) 14 43 Orkestra eserlen (Pl ) 15 00 Kapanıs seçim propağandası başladı 4 Şehırlının kapısının onunden ış \erme ve eg'ence sahalar'na kadar ılgılı olan her T, eı ı v e her şevi temız tutmak, ıslah etmek, gıdasını ucuz ve temız olarak almasını mutlaka ve mutlaka sağlamak, ıhtıkârm ve gavrımeşru kazancın kokunu kazımak 5 Esnafın derd'erıle ve ıhtıvpclarıle val^men meşgul olarak bu v atandalann şradıve kadar beledıve ıle çok kotu gıden munasebeı^ u n ı tanzım e,tmpk \e onlara beledıv enın çekmılecek v e korkulacak bır ceza muessesesı olmadığını fı l"n go=termek Tâzımdır 6 Me«ken ıhtıv acını dındırer^k, ıhtıvacı âcılen karşılamak ıçm bcedıvenın elınde bulunan arsala ı musavı olçuler ıçmde ve taksıtle deıhal satısa çıkzrmak geıektır 7 Itfaıve teşkılâtıru tevsı etmek ve >enı ıtfaıye uslerı kurmak lâzımdır S Beledı\e mevzuatını modern hul uk telakkılerıne gore yenı baştan hazırlamak çok faydalı olacaktır 9 Beledıye hududlan ıçındekı denız vasıtalannı şehre maletmek lâzımdır D P dıışunduklerını ve yapmak ıstedıklerını boylece sıraladıktan sonra, Istanbul halkı, kendılerıne hızmet jmkânı verırse buna lâvık olmağa çalışacağını bıldırmektedır • Defterdar, Adaleti 63 yendi ALENI TEŞEKKÜR GİDİŞDÖNÜŞ 390 Liradan Başhyor Istanbul Sular İdaresinden: ÖLÜM Çoruh Valiliğindeıt: Iktıdarda ıken bıze bır taK m ısnadlar jap'ldı O \akıtler verdıgımız cevablar tatmmkâr gorulmedı Bu ısnadlan yapanlar şımdı ıktıdc.rdudırlar ve ısnadlarım ıspat edeceK dunımda degıllerdır Eunun hukrrunu gene elkân umumıve 12 28 Açıhş ve program 12 30 Şar \ermektedır » kılar 13 00 Haberler 13 15 Orkes Radtodakf konuşma tra parçalan (Pl ) 13 30 Ogle Gazete=ı n 45 Opera aTalan <P1 ) Kasım Gulek dun akşam Istan14 00 Kapanıj bul Raav osunda yaptıgı konuşmada < Muhaletetın radvo konuşma 17 58 Açıh? r e program 18 00 larından daıma favdalanmast tezıt i c e saz (Şat?riban fash) 18 30 Konı ortava atmakla memlekette dcnuşma 18 45 Hafjf melodıler (Pl ) 19 00 Haberler 19 15 Tar Men bır mokrasmm verleşecegıne mandıgıvaprak 19 20 Tar hı Turk m ız gi nı sovlemıs ve C H P nın yıkıldı2d 00 Varvete rruz klerı (Pl ) 20 15 gmı ıddıa etmek gafletınde buluRadyo Gazetesı 20 30 Serbest saat nanlann aldandıklanna ışaret et20 35 U v e n ' l e r (Pl ) 2100 Konuşma 21 15 Elgar (Sı rrınor) keman mı«tır » Cemıl Saıd Barlas da saat 2115 te bır kcnu^raa vapmıştır. konçerto=u ( P ! t 2 ' 00 Konuşma 22 15 Dans rm 7igı (Pl ) 22 45 HaD P nın bevannamesı bpler 2> IV) Kipanı» Demokrat Partı ıl ıdare kurulu Beledıve secımı ıçın bır bevanname vavmlamıstır Bev annamede I«tanbulun bugunku durumuna temas edıldıkten sonra D P nın duşuncelerı <;ovle sıralanmaktadır l t 3 « 5 0 ( 8 1 I«tanbul tıcarî, ıktısadî sı^at:î \e kulturel bır merkez olarak mutalea edılmek lâzımdır Tıcaret'le ıktısadıvatıle matbuatıle ve TJnıver^ı'elerıle butun memlekete taşmakta ve Turkıvemızın maddî, manevî ve fıkrî havatı bakımından bır ortak şehır manzarası arzetm^ktedır Bovle bır şehrm ıdaresını, ımannı ve umumî havatmm tanzımı ışını buna gore avar'amak ve ıstıkametlendırmek lâz mdır 2 Istanbul turıstık bır şehır olmak ıçın en mu"=aıd şrtlarla teçSo dan saqa hız edılmelıdır 1 Ankara cıvarında maske fabrl3 Sehırde hıç bır sebeb \e bakasının bulundugu verın halkından 2 Cılveli tavırh valıde (ıkı kelıme) hane ıle ımtıvazlı semtler japma3 Çevrılınce «ıç sım sıkı doldu mak Beledıve hızmet ve emegını nılmuşi mana=ına gelır 4 Adım at şehrm her tarafma ve musa\ı olma va^ıta^ına sahı'o degıl (ıkı kelıme) çuler ıçınde goturmek ve her semt5 Açık havada ıçıne yatıp uyudugumuz na\ret edatı 6 Btr soru takı te sagUk ıstasvonlan kurarak bunsının tersl kole gıb birşey 7 Bır lan en veıımlı şekılde ışletmek bır çeşıd tatlılı onılet 8 Taşıma. zarurettır Yukarıdan nşagtya " 710 Açılış ve Drogram 7 35 Kuranı Kerırn 7 45 Habeıler 8 00 Saz e«erlen ve çarkıHr (Pl ) 8 15 Tangolar (Pl ) 8 25 Gunun progTamı 8 30 Lıszt (La rpınor) pıvano konçertosu (Pl ) 9 00 Kapanıj ANKAR* • • Vila> etin beyannamesi BULMACA 1 1 1 1 1 1I m 1I mm •I 1I I I ıa •1 1 1 1 ım 3 evlul oazar gunu yapılacak Beledne secımlerı munasebetıle Tstanbul Valıhgı aşagıdakı beyannamevı vavm'amıştır 3 evlul 1950 pazar gunü vapılarnk o'an Beledıve seçımlen dolavı^ıle partıler \e dığer aUkalılar ta^afından seçım propagandasma başlanmış bulunmaktadır SeciTi kanununa, yapılacak prop» gandalarm kamu hjzmet ve va"=ıtalannın ıslemesme engel olmaması ve baskalannın ana haklannı ve hurrı^ etlennı ıhlâl edecek hadde cıkmaması ıçın baa kayıdlar konulmuştur Buna gore, genel yollar uzeıınde, mabedlerde, kamu hızmetı corulcn. bına ve tesıslerde prora<randa \apmak memnudur. 3u tesı=ler dışında propaganda yapılacak \eılcr beledıyeler ve ıcoy ıhtıvar hevctlerı tarahndan tesbıt ve ılân edılmıştır Tesbıt olunan bu verler ha'icınde propaganda vapmak suçrur Kanuna naz^ran propagarıda ıkı kısımd?n mutalea edılmektedır. Toplantı \olu ıle propajanda %e v az lı propaganda Secım kanunu oy veıme eununden oncekı uç gun ve ov vcımc gunu her turlu propagpndc v ıpmavı menetmıstjr Bınaer^'cvh o^ vcımc gunu olan 3 evlul gunu ıle ondan oncekı 31 ağustos, 1 \e 2 evlul tarıh'emde propaganda yapum j acaktır M E ŞHüR GEREDE EŞYA VE HAYVAN PAZARI 1 E'i\etler v e meşekkatler (e>=kı u«ul çogul) 2 Ismı mı dhış (ıkı ke!ıme) 3 Bazıları bunun vuksegıne ?eçt ler mı derhal b u r u r l a r ı bıvır »geçmış^ ın v?rısı 4 . A h m a ' a m z a r «t ma lasına m ırekkeb bır eroır 5 Baştarafı 1 ıncı sahıfede Kanape ve koltu^ arın ıçıne d o l d u n ı Lutfı Kaı aosmanoglu bana şu ızalanlardan b r sıfat tkısı 6 Nota b r c ns toprak 7 Başına b r harf hatı \erdı getırıl nce bazı ^ U h l a r a mahfaza va? « 95051 senesı Marshall vartes nı go r dfl k olrmva pamzed ver dımı programınm muzakereb.le meş 8 G e n t a ı a f a r (çogul) Marshall plânınin tathîkatı Barışseverler kurucuları Ankarada sorguya çekildiler Baştarafı 1 ıncı sahıfede A HME D T EM IZ guluz Bu ışte esas olan ıl 'ısadı ısbırhğı nızammı ıkı mıllet ara^mda basıt bır tıcaret mukavelesı tela^kı etmemek sıstemı ve zıhnıvetı çmde duşunerok memleketimizin M ıktısadî kalkmmas nın temını ıçın 00 ıcab eden plân \e tertıblerı hazırlamaktır Tuıkıvede eskıdenberı » munevverlerın murakasa edegeld ğı bır mevzu vardır Turkıv e T iraat memleke*^! mı, joksa tıcaret o» veya sanavı sahası mıdır? Hajat ve hakıkatler bıze gosternuştır kı, artık bovle bır murakaşaji kesıp bu uç şevden hangısını one almak 00 Ankara 24 (Telefonla) Tuıkr e meselesıle mesgul olmak lâzımdır Zıraî Donatım Kurumu Idare MecTurkı>ede zıraatı ve koju evr\elâ duşunmek lâzım oldugu kanaatın lısı Tarım Bakanlığı uv elığıne Tuıde>ız Sanavı ve tıcaret de bu mem gud A\cıoglu tav n edılmıştır 62 jaşındayım senelerdenber çek mekte oldugum prostat hastahgradan leketın kalkmması ıçın luzumlu Şışlı Sıhhat Yurdunda vaptıgı bı> de şevlerdır Zıraatı duşunorken dıger falık amelıjatı ile benı pek kjsa bır ıkısını ıhmal etmenın doğru olmazamanda havata yenıden kavuşturan dığma kanı bulunmakla bera'oT kıymetll Bevlıye Operatoru evvelâ zıraî istıhsalı arttırmanın ve Dr. KEMAL ÇAĞLARa 24 Ağustos 1950 koyu kalkmdırmanm luzumuna ve hastanerun sefkatlı mensubınme tekanıız Zuaatımız tamamıle aıkışekkurü vlcdanl b r bore bılınm 1 SterUn 7 89 7 ?s 50 "=af edmceve kadar dığer esaslan Urfa tacırlerınden 100 Dolar 281 50 282 25 ^^Mehmed Gryben Koyvneu buna yardımcı unsurlar olarak ele 100 Fransı» t r a n g ı 0^0 0 80 almak lâzımdır Turkıvede yapıla100 Liret 0 44 ı?s 0<J 12a Sahib v Bajmuhamn cak her sanayı muessesesı her ın100 Isvlçrt rengı Gt 03 64 03 NADIR NADI 100 Florın 73 68 40 73 68 40 kışaf harrlesı zıraatm terakkısme 100 Belçıka trangı 5 6U 5 B0 Bu nüshada yan Itlertni tiilen yarayacak ve onu ınkışaf ettjecek 100 Drahml 0 ül 876 a 01 Sİ6 sevl°r olmalıdır Idar, eien: CEVAD FEWSU 100 ÇeVos ovak Kur Eti'lkı b ı! naran n halleddmif şeklı 1 2 3 4 5 6 7 8 OİTİOİMİOİB M L TIAILİAİKİAİTİ « O | B | U | R | « | R II F MIAİKİAİLİE C| 1 AıK|«|Z|A|M II R A TİAİRIMZİ* I|II|U|»|A|D A K KIEIMI1İRİE N| m ı klar sorgulanm muteakıb tckrar Cezacv ıne gond^nlmışlerdır H ıkumet faahvetıne avkın bevanname rpşrermeKten sanık bulun.jı b ı «chıslar hakkında askerî ceza karununun 163 ve Turk ceza kanur u r u n 68 ıncı maddelennce ^7a tılcb edılmıştır 163 uncu ma ! de d>nen şovledır «Mılli mentaatleı» zarar vereceK her hanaı bır fa^ılı\ette bulunacak kımseler 5 = T I ' e°n a'sağı olmamak uzere ag r hapıs cezasıle cezalandırılırlar » •ı Bir tayin Doktoruma teşekkür BORSA Matbaan CLMHL'RIlETiıı TEtRIKASI: 13 \azan lstMAI. RAC.IB Dıve kıvran'iken budenbıre Su F=kı ama cue ne oluvor' Uen oı du fakat Feneıbahçe he ianın anlattıkları gozunun oFenerbahcedekı d°kı eg entı'erı anıa* rken sankı o n'me gelıyordu 5 na nı=bet i ermek ıstJ^ ormuş gıbı koşl te azızları carpılmi ; gozlerı kovmi} buıunları morarmış ınsczu bu=bjtun uzatıvordu Onu uz mek ofke'endnmek kıskandıımak sanlaıın aıasmda onlara meze uzatııken, ıçkı getırırken genc kada Sııhe 'anm hoşuna gıdıyordıı FJviet bu toplıntıların u\g\ın dını gorur gıbı olu>ordu Sakın, EUZİUiUi u diılatmaga kalktiK^a k a buna mı sıkılıjordu, onu mu kıskanıv ordu ? dm 9 Salahaddmm karısmdakı değı Bana ne Bana ne japabılırşıkhk hep ıste bu adamların ale." D ve h e r l ^ e mevdan okuı gıb rasında ya^amaktan, onlarla duşup kalkmaktan olacaktı duj~~ nı bukuvordu Şu dunku surre de\esıne ba Ya Salahaddm bejefendı' O kınız hele ne olmuş7 D» v ap v or^ Dıye ba=ını salladı I te jalnız o zaman Suheylâ ssrBu kadın, artık hıç de ov'e s Id z nı sal lamıvor, kocavnm ac surıe alaymdakı develer gıbı ta'vip dını b'le anı k '"mij ordu tak =;tırm]voıdu Hele vazıhaneye gıjınısınde ne kaFıkıet o uıvı ondan ajııldıktan geldıaı pun dar ahenk vardı, renkler, çızgıler sonra ıkıde b n l e Içımde bır uzurtu \di arr'i kıvıurlar bııbırıne ne kadar uygun du^muştu, sonra hepsı bırden nertu' Dı,e kendı kerdını voklu oıd) bovuna posuna, gozieımın, saçlaHıç bır ek^ıgı voktu Onu 'itai.dk ıın n ıencme ne kadar varaşmısj ofkelcndııecek hıc kırı^evı gur Parnidg nda nışan vuzuau bıle yoktu onu ne zamandır takmıyordu memı=tı O>le fcıe ne vaı'' B^na ne o Yalnız kulaklaıında ın v eşıl taştan kupelerı vardı, gozlermın renluyor? gıne pek uygun duşuvordu da ondan olacak, bunlan çıkarmaya kıyamamıştı Sonra, gene o gun hanıya, kendısı perdelerı duzeltırken kadmın bırdenbıre cekıhşı >ok mu, he'e bu hıç de gozunun onunden gıtmıyordu Hammefendı, artık kendını ağır satmayı da oğrenmış' Oyle ya, kımlerın arasmda yaşıjor, kımlerle dusup kalkıyor7 . Dıv e sovlenıj ordu. Salahaddmm «Davıbeyı» kumar da oynuyordu Fenerbahcedekı koşkte, haftanm bır kaç gununde, bır kaç masa bırden kuruluyormus bınnde Dayıbey kendı gıbı zengmlerle bujuk ovunlar oynuvormuş otekılerde de kadmlı erkeklı, dızdıze oturup oynaşanlar eksık olmujormuş'. Fık>et de oyun oynardı Onlarla oynamak ıstedıgı ıçm değıl de, san kı genc kadına takılmak, onu denemek ıçm sojluyormuş gıbı: Benı de çağırsanıza Demıştı Suheylâ, hıç sesını çıkarmamıştı Bunu, kaçtır Salâhaddmden de duymus ıç yuzlermı bıraz daha vakmdan gorebılmek ıçm ona da dokunduımuştu O da tıpkı karısı gıbı, şovle j anmağızla olsun Gel dememıştı Hele bır gun Sen onların arasmda ne yapacaksın7 Hem çok bujuk oynuyorlar, hem de hıç bır bakımdan Onunla bır erkek gıbı konuşacaJc, onu bır erkek gıbı yakalayacak, bu erkek gıbı okşayıp gene bır erkek gıbı hırpalaj acak Bugun kırıp ezecek, vann gene başına tac Ne japajım çılemızde bu da 'erdır 7 edecek kım olursa olsun, bo^lelık'e varmış' Kendı sendelej. ışme duraklayışı ora kadınlıgını da ogretmış olaDemek ıster gıbı boynunu Du na, gene kendı bıldığı gıbı bır se cakü. kecektı' beb bulmağa çal'şıjoıdu Bır kadıBelkı de ondan duymıyaca^ü, mn gonlunde o 7 ? " i a n a kadar her Arkası var belkı onun haberı bıle olmıv. acakb Bır gun gelecek, herkes gıbı Fıkret ae Suhev lâvı baska bır erkeğm kolunda gorecektı Yoksa, buna mı kızıyordu' Bunun bovle olacağını bılıyordu da ona mı uzuluvordu 0 . Lzulduğunu enıkonu fcıskandığ m anladı, o zaman da Pekı ama bana ne oluyor7. Dı\ıp kurtulmaga çalıştı Bu kadmı ılk gorduğu gunu, onu ele geçırmek pek kolay sanmıştı Sımiı şımdı anlıjordu kı pek de kolav olmıyacaktı Guçluk nerede, onu da pek kestıremıj ordu Aralarma gıremedığı ıçm mı 7 . Bır kadmın muhıtme gırdıkten sonra, hele o kadınm kalbmı dolduran başka bır sevgı de yoksa, onu elda etmenın hıç de guç olmıv acağma ınanan erkekler çoktur; Fıkret de Bugun Suheylânın Bu kadm, mutlaka duşmuştu onlardandı bellıbelırsız başını çekışı Butun bu, kendını ağır satmalar, şojle nazlanmalar hıç de boşuna degıldı kendısmm de bılmedığı, hesab edeBovle bır kalabalığın arasma ka medığı guçlukler olabılecegmı oğrıştıktan sonra, Salahaddm gıbı bır retmış oldu Oyle ıken gene de pek kocanm başına gelecekler vardı ıyı anlayamamış, kendı kendme Bunun onune geçılemezdı Suhejlâ Şu bır kaç ay ıçmde kımbılu da şımdıye kadar duşmemış olsa neler oldu da ondandır, dıye soylebıle yann duşecektı, hem gunun nıyordu, kımbılır kımler, hem de bınnde belkı de Salahaddm gele ne kadar çabuk bu zavallıvı da cek, hepsını kendılıgınden anlata baştan çıkanvermışlerdır? Onun caktı Sonra da da gonlunu kımbılır nasıl çelmış senın uyamıyacağm adamlar Sıkılırsm' Dne kestırıp atmıştı Fıkret, şımdı bunlan da duşunujor kendı kend'ne Benı ıstemıyorlar dıvordu, ısterler mı ya ? Koşkte olup bıtenlerın hepsmı yakından goreceğım, ıç juzlen anlaşılacak7 Busbutun kuçuk dusecekler Bunu bılıyorlar bundan korkuyorlar Suhevlâ hanımefendı de, kendını bu kadar naza çekmevı, anlaşılan ışte bu gurultulu yaşayışın ortasında oğrenmış, buna da orada ahsmış olacakrı Fıkret, o gunden sonra hep bunlan duşunuyor, hep bu uzuntu ıçınde kıvranıj ordu Sonra bırden s IMndı Bana ne, dedı, tasası bana mı duştu kesten gızlı kalmış ne kadar derın, ne kadar kuvru \erler olabılecegını bümnordu, bunu hıç hesaba katmamıştı Suhevlânm da onu şaş'rtabıleceğmı, ona bır çok yenı'ıkler oğretebıleceğmı duşunmek bıle ıstemi} ordu Yalnız Var, dıyordu, bu kadmı bu kadar değıştıren mutlaka bırısı \aı' * * * Suheylâvı değıştıren hıç kımse yoktu, yahud da herkes onu bu parça degıştırmış, eskı yaşayışından bıraz daha uzaklaştırmıstı Herkesten ornek alıyor kendmı oır kışıye değd herkese beğendırmek ıstıyordu Eksıksız doğan her kadm gıbı o da ıstedıkten sonra bunu yapabılırdı, kendmı beğendırmenın yollannı bıraz kendılıgınden, bıraz da sağına soluna bakaraktan bulmuştu. Onu değıştırecek, eskı benlığmı busbutun sıyıracak msan, olsa olsa, karşısına çıkacak ılk erkektı Bunun'a beraber hu=usî teşebbuse de çok ehemmıjet verıvoruz MjVeM sanaM ı=,lermde onlar n ]u7umlu ve faydalı teşebbuslerını de^teklemege çalış^aak bırıncı emelımız ve hedefımızdır Suna memnunuz kı, bu ıktısadi ısbırlığmde kendısıle ısbırhğı ettığım ıktısadî ışbırhğı Turkıye mume'sı'ı sevımlı ve kıymetll dostum "\Ir Russell Dorr \e onun çalışkan mesaı arkadaşlarıle hemen heraen mutabakat halındeyız Mu\affakıyetımızın bınncı amılı bu mutabakat olacaktır » 100 Isveç K u r 100 Eskudes 54 12 ^0 S4 1» S0 9 73 90 » 73 90 Esham ve Tahvılât % 7 fa«zl> tah\ ıller Sıvas Erzurum 3 SlVdS • Erzu r i!iı 27 1941 Demırjolu 1941 Derrı'volu II 1941 DcTinn'u mı Vılli Mudafaa II M II! »'udafaa m M 111 Mudafaa rv Mıll! Mudafaa 22 îO 20 " 20 40 22 5Î) 20 7^ 20 4lı 20 3 5 " 19 3 5 ' 20 10 ""O 4o 2P 5 : 20 S5 2) î 19 «5 20 10 20 t j 20 Sî 20 ' 5 °J; 6 faizlı ıstıkra?iaı Tia tstıkrazı ı Kalkınma u Kalkıima lli 1940 Demı^volu IV 1941 Den \ o u Vl 1 's Tah < 1 191S T a h v ı l l 1919 t a r v ı h 1 U Istanbulun ağaçlandırılması Istanbulun bazı \ol ve tepeleırın agaclandırılırası ve şehnn bu bakı d^n guzellık ve «agl k degerınn arttırılması ıcüı Orman Fakultesı Dekan le temasa geçn Valı ve Beledne Başkanı Prof Gol ^v Bogaz cıpde rrev cud arazının ve bundan ba==ka Ed rnekıpı \e= Ikoy arasırdakl a^faltın da agaclarllma«ı mevzuunu Dekan a go^usmuştur Bu te^ebbusun l>ı bı ne tıc» vermesi beklenmektedır Bundan sonra Orvmevaanının \e d ger bozı yerlenn ağaçlandırılması d u r ı r U mektedır 91 oO 9T 65 9 tjj 9R !iı "o ' 16 50 <>b]0 OK 9ı oO "3 6 J ' 6î »fi 5u 9 > >0 "< 30 »= "6 10 «b 4 1/5 fa zli 1949 9« 6T 9» 6o 9c 5 faızh ıkramr, elıleı ^•"S Ergam t •" ı i2 iO 1°"8 Ikram \ e a M 1 ı r dafaa ı Demırvolu ıv Demırvolu V Merkez Bankasj I? Baıkası Turk Tıcaet A«lan Ç mento 20 25 21 9" "0 "<8 !0 20 25 " 21 * 97 50 98 4 0 ' Isparta Halke\i Başkaıılığının bır me.'itubu Isparta Halkevı Ba§kanlIgı^d^n f mekrubu aldık «Kı\metlı gazetenizın 10 8 930 tar h nu=h?sının bırıncı s>ı*ımıunda I^p^tar jakulanan komunıst şebeıte baslıgı al tındakl jazıda bu suçun faılı Sulevman 5phn Halıtevımız kıtablıgı m™uıu ol rak eocterılm ş+ır Halbukı mıımaılevh Isparta Halıl Hamıd pa=a kı tıbhane= nde yardımcı memur olank c»l'çmakta ve Halkevımizle asla bır munasebetı bulunmanaktadır » Hısse «.enedlerı 124 30 515 50 Sarraflarfîj altın fıatı KeşaO Cumhurlvet Uulden " r 40 "T 50 41 10 ol 80 496 "6 50 S3 60 44 20 3190 43; Ingıltz Kuke • ^lJanıele goımu t u
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog