Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

23 AgOSIM l f S f Dumlupınarda yapılacak zafer töreni Atimiz nıüemnıcn! eşhur fıkradır. H bomoasının bir hıdrojen bombaMle Acemı olsun, usta olsun, Koreli Bjr düenci gelip: kerın mumeyjız vasfı çıle çekme ka klâsık şekilde ura..jumlu b.r atom bom Başmakaleden devam Bana beş kuruş sabasından murekkeb olacagı tahmın bılı>etıdlr. Gorur.aite cılız hıssını vere müdafaasını muhtemel blr Sovyet bu adamlar başlarır.da kolaj lıkia 5ı eaıınıektedır. Atoın bombası evvelâ in daka verin. Allah nzası için: diyc taarruzuna karsı takviye • etmek veya 60 kıio yuk taşırlar. Dağlık ara fılak ederek matlub sıcaklık derecesl yalvarmış. Kendisinden sadaka isAnkara 24 (a.a.) Her yıl 3( ni tenm suretile hidrojen bombasını Londra 24 (B.B.C.) Tokyodan maksadile Amerikanm Aîmanyada z de yahud pır:nç tarlalarını ayıran v ağustosta Dumlupınarda yapılan iııf lâk ettırecek. Bu takdirde uıanıumlu tenen adam: bu gece alman haberlere göre, Ko ki işgal ordusıınu arttıracağı mesul çsmuru ayaklara sakız gibi yapışa: zafer törenine Türk gencliğin: Beş kuruşum yok! demiş. Diboınba. tesulerı muthış olacagı anlaşıyollarda uzun mesafeler katettıkle; makamlan tarafından re cephesinde tehlikeli bir durgun Amerikan lan H bombasına »tdece kapsjlluk ede lenci aza da razı ohnuş: talde yorulmak bılmezler. Guneş, yag temsilen iştirak etmekte olan Türluk devri hüküm sürmektedir. Düş bildirilmiştir. Bu kuvvetin 5 zırhlı ınur, haşere. sulardan geçerken ayak cek demek olu\or. kiye Anadolu oymağına mensu Baştarafı 1 inci sahifede propagandalara girişilmiştir. Tay man kuvvetlerinin Taegu kesimle tümen Bir kuruş ver, ne oluısun? deolacağı söylenmektedir. larına yapışan Amerıkalılar bu muazzam te^cbbüslesulukler onlar içı gencler, dün Atatürkün geçici kab« Söz buraya gelmişken ekmek yarelerle vatandaşlara memlekette rinden çekilmiş olduklan ve yeni Müttefik işgal makamlarınca Bonn ehemmlyetMZ şeyler.. Halbukı butu rlr.de muvaffak o!ac?klar mı? Bu hu mis. rini ziyaret ettikten sonra 19 20 ve şeker fiatlarmın düşürülmesi şeflik sisteminin devam etmekte su?ta tahmıplerde bulunmaktan İleri Bir kuruş da yok, cevabını bir noktada taarruza hazırlandıklan hükumetine Batı Almanyada kud bunlar Koreyi Amerikan askeri için bı ekspresile Polathya hareket etaniş etrafında yapılmakta olan tenkid olduğu veya iade edilmiş bulundugltmek mpnkun dfğ.l. Çur.ku 1918 de almış. kanaatkâr adammış. retli bir federal polis kuvveti bu cehennem hal:ne ko\makt:r. Anlaşıla zann edilmektedir. Enıvetok'da yapılan tecrubc'.erden son. bu ad.ımların yorgunluk mikyası A lerdır. Gencler geceyi Polatlıda ge leıe de temas edeyim. Ekmeğin ki ğu zannını verecek beyannameleı Öyle ise bir sigara ver, demif. General Mac Arthur karargâhı, hındurmak müsaadesinin verilmesi mcnkalılarınkine ujmujor. ra araştırmalar uzerine kahn bir esrar çirerek, sabahleyin şafakla beraber loda alü kuruş ve şekerin cinsine atılmıştır. Bu beyannameleıin o karar altına alındığı da son habercephelerde hiç bir değişiklik olmapeıdes. çek.lmıştır. Halbukı Bıkıni tec Ona da: Korelıler.n cesareti de havsalanın ala Mılli Mücadelede düşmanm en zi göre yirmi ve otuz kuruş indiril mıntekalar halkını heyecana düşür cümlesindendir. Adenauer'in rubelerine \^pı]an prnvaganda bızlerı Sigaram da yok. karşılığını dığından tebliğ neşretmek lüzumu ler csğı gıbl de^'l. Asyalılarla Avrupahla yade ilerleyerek geri püskürtüldü miş olmasının mı aleyhindedirler, düğünü söylemeliyim. Diğer tarafsözcüsü, Başbakanın Sovyet teca •ır. Korel ler hakkındaki fıkirlerı bun bu esrara alıstırmamıştı. almca; tan Koreye gidecek birliklerimizi nu hissetmemiştir. Atom ve h drojen bombaları arasında ğü Karaboğaz mevzilerinden tö ycksa bu indirmeleri mi az görüHongKong'dan gelen haberlere vüzlerine kar^ı Batı Almanya or arın pek muharıb ol:nadığı merkezındı g..jet muiî'm bir fark var: Uranıum Ne oturuyorsun, be herifî renle savaş toprağı alacaklar, son yorlar? Bu konuda da fikirler açık nakledecek trenlere orduyu siyasegöre, Kore cephesine gidecek olan dıısunun derhal teşkil ve sefcıber dı. Butun tarıh boyunca bu adamla veya plutonıumlu bombalarda tshrık Kalk beraber dılenelün. diye derolarak söyleneceğine, sanki bir teh te kanştırmak manasında ve şefboyunduruk altına alınmış vı ra Mülk köyü. Sivrihisar, Çifteler, edilmesini istemekte olduğunu bil ıcp ilk İngiliz kara birlikleri yarın ~<a kuvveti ağır atomlördr.kı nuveîerln par sini vermiş. Seyidgazi, Döğer üzerinden Za like karşısında endişe eder gibi lik sisteminin iadesi hasretini ifada dirmiştir. Bonn hükumetindr mu r'nlcketieri istilâya ugrarmştır. Son çalanmasmdan meydana gelmpktedır bah yola çıkacaklardır. cfendileri Japonlar askeri mezıyetlerme yazıl;örünüyorlar ve tenkidlerini ou edecek mshiyette yazılar fcrtcpeye varacaklar ve Eskişehir halefet vaziyetinde bulunan Sos\ aOnlar demcden, ben dijeyim. Truman yardım istiyor pek ınanmazlar ve onlara muharıb b r Eılîks hîdıoıcn bomhr^ında a>Tiı kudmıştır.» list partisi lideri Srhumacher de, ıkteıde yer vermezlerdi Boyle barışçı ret. gunpste oldııeM gibi, hafif hıdrojen ve Afyondan da aynı şekilde sa ındirmelerden hasıl olacak bütce Benim de Belediyedcıı şekvalarım Washington 24 (a.a.) Unite Başbakan devamla «C.H.P. kat'î Avrupanın şimalinden Akdenize gevşek hattâ oldukça soysuzlasmış ku. nr\e1erının bırlc;.ncsıle temin edılevaş meydanlarından geçerek gelen çıklan ne olacaktır şeklinde yurü Başkan Truman bugünkü vardır. Bunlar Belediye azası ol'ktır kadar demir perde karşısında kuvbir mılletın çımdı Birleşik Amerıarkadaşlarile bırlıkte 2930 ağustcs uyorlar. Bu indirmelerin bütçene ve rihai müradeleyi dış politikada Bn'ıın bunlar bıze guzel blr istıkbal madan çok evvel «öylenegelirdL bssın toplantısında, Birleşik Ame ; vetli bir Amerikan ordnsu yığınağı •a askerınl ve harb malzemes nı hıçe vsded:yor! gecesi Meçhul Asker anıtını sabi yapılan hakikî tasarruflarla temın ve askerî kararlar üzennde yapOlduktan sonra devam etti, ?imdl msk azmindedır» demiş ve şun rika hükumetinin, can sıkıcı olarak vücude getirilmesini istediği gibi, .ayrnası zamanınızın* ıızerınde ehc.nha kadar meşalelerle bekleyecek edilmiş olduğunu gbreceklerdir » Epoi7«e'dan mıyctle durulacak bir hâdhesıni teşkı vtsıflandırdığı Kore savaşına istis seçim devremiz sona erdiği sırada lan ilâve etmiştir: Batı Almanyanın, Avrupayı müdalerrlir. Açık tehdidler c! j or. **:•• nasız olarak bütün Birleşmiş Mil faa bahsinde diğer milletlerle miigene devarnmda fayda vardır diye « Hiç kimsenin dikkatinden Adnan Menderes, muteakıben, O Dönüşte Kütahya, Afyon ve Esletler üyelerinin katılmasmı aı Amerlkalılar bu umulmadlk cesaretın ve tıpkı beraberce dilcnmek kabiProgranılar çok yüklü! savi şartlar temin edilmediği müd. ye karşı yapılan bazı isnadlaı • kaçmıyacak bir hakikat varsa, o da, kı^ehırın kurtuluş yıldönümü tösıkını bulmak için her gun gayret ettiğmi bildirmiştir. detçe, silâhlanmaması lâzım geldiği ;nrfctmektedırler. Ev%'elâ bunu Sovyet Ceçenlcrdo t^lebenın birlne sormuş linden bir okuyucumun KÖnderdiği dan bahsetmış ve bunları cevab Kore kararımız etrafında Halk Paı rcnlerine de katılacak olan gencni de söylemiştir. ropag.indasıriin kızıştırdığı sıyasi taa? lar. «Tarıh bılgısi neye yarar?» O da zarif bir mektubu asağıya dere tisinın hareket hattının, siyasî tenler, 3 eylulde Ankaraya gelereic andırırken demiştir ki: rba atfettıler. Fskat esırlerın sorgusu şu cevabı vcrm ş. <ıTarıh okumazsak ediyorum, bu mektuba Belediycnln Daha dün sozcüleri şu cüm kid hududunu çoktan aşmış bumçmleket topraklarını ve BaşkuBütün bu haberlerden anlaşılıyor zbere vertlen bu hukmu teyıd erier Kcnkord meydanmdakı dıkıh taşın Na. vereceği cevablar vardır; lâkin bu mandanlık Meydan Muharcbesi eyı kullanmıştır: (Demokrat Parti lunmasıdır. Kararın ahndığı günki Almanyayı ve Japonyayı kayıd gibi değil. General MacArthur'un bıı prleon'un V.'aterloo'da Almanldrdan aliıiîı tnnları erıterek yaptırdığını nasıl cevahlar ne olursa olsun mekrtıbun Sehıdlerinin toprağını Atatürkün ktıdarmın tuttuğu yol, yurd için den itıbaren arasız ve ısrarla devam sız şartsız teslime mecbur ederek sozcuu bu hususta demışt r ki. çimdiklcyicl niiktelerini söndüre• Esırler, şahslyetlerinı kaybetmiş v» bıl riz'» de, kendileri için de tehlıkeli bir eden propagandalarm ve tahrikle gecicı kabrine koyacaklardır. dünya kuvvet muvazenesini yık Bir cumlede kaç yanlı?' Bir kere di mez. vaz'fe^erınl bırer robot gıbı yapan ınrin bir manası olmak lâzım geıır •oldur.) Hiç bir vatandaş bu cünımak hatasını işlemiş olan Mütte 5.<nlar ıntıbaını vermekted r. Onlara kılı taş Kımkord meydanmda değil. partınin «Muhterem Burhan Telek Beyefendl, enin manasını anlamakta gecık Aklı başında bir siyasî fikler, beş yıl müddctle Sovj e' ılerlemeleri, sa'. nşmaları olmelerı em Toplarıerıtmek. onları taşa İnkılâb etGıyabl Aşınalarımz tarafından tahrltenkid yolıle istihsahne çalışacaü' miyecektir. Bunu ve buna benzeı İzmir 24 (Telefonla) Bugün Rusyanın Avrupada Polonyayı, reoıJnılş. Onlar da llerlıyor, savasıyor tırmez. Nlhajet Npoleon \Vaterloo'da ren rahabız edllmeye alışık olduğumütemadî hücumları biz iktıdaıa başlıca netice, memleket hesabtnp bir basın toplantısı tertib eden E Doğu Almanyayı, Çekoslovak> ay ve öluyorlar. Bunu yaparken de uzun Aimanlardan zırnık dahi alamamştır. nuru kuvvetle t&hmln ederek ben da Bu cevab tarıhin faydasından ziyade bu »atırları jrazmRktan kendlml alatarşı yapılan açık bir tehdid olarak hatah olan karar ve hareketlerıo konomi ve Ticaret Bakanı Zühtü Macaristanı, Balkanlarda Runıan uzun duşunmuyorlar. Eeyaz ırka karjı besledikleri kin v« v'ocvıklann kafasına sokmağa çalıçtığk madım. Müsaadenlzle mded* «elldüze'.tilmesini temin olabilir. Hal Velibeşe Orta Avrupa pazarlarının yayı, Bulgaristanı, Yugoslavyayı, nıiz bin bir çeş'.d luzumsuz bllginln o Bnştarafı 1 ivci sah'iede kabul edıyoruz. Mesele sadece sozbuki Kore meselesinin ısrarh ten Türkiye için kaybolmamış olduğu Uzakdoğuda Moğolistanı, Mançuri nefret onları harekete getırmek İçin korpe beyinlerde nasıl bir teçevvüs ya yorum: kâfı. balan istenmiştir. Civar vilâyetler den ibaret kalsaydı belki gülümDünkU gazetelerdf Beledly* taraiın. kidlerle düzeltılecek bir tarafı v&t nu, Macaristan, Avusturya ve Çe yi, Şünal Koreyi ve o koca Cin: er geçerdik. Ancak yapacağım Subaylarından duşmandan fazla kor rattığıfcı gostermektedlr. den itfafiye ekipleri gönderilmekHgaro'ia» dan halka blldirılen blr haber rardl. zahlarla anlaşılacaktır ki kendımi mıdır? Bu karardan dönmenin im koslovakya ile ticarî temasbrın komünistleştirmesine seyirci kal kujorlar. Subaylar da geıidekl insafsıı Çöplerln dısarı atılmamalan, madent tedir. Şehirde su bulunamadığınkânı olmadığı herkesten ziyade gittikçe arttığuıı ve bilhassa Al dıktan sonra, nihayet akıllan baş kudretten yanl harbeden bırlıkler arkablsr Jçinde eopçüler» verllmeleıi, dan vanam bütün şiddetile devam ;i bir ikaz vazifesi karşısında görkendilerinin bilmesi icab eder manya ile bu temaslann süratle in lanna gelmiştir. Şimdi yıktıklan k.isına âdeta perde germış bulunan kovetalre.. Bu, mııhakkak dlkkatle tatetmekte ve itfaive tarafından di mekteyiz. Gerek devam ettinlen Pataicsin filizîenmcslne mani mıır'ist bırlıklerden odlerl pathjor. Bu bik edilmesl İcab yeden b.r hususrur. Çünkü, bu karan intac eden bü kişaf ettiğini kaydetmiş, aynı za ku\rvet muvazenesini yeniden kur suctle Kuzey Kore ordusunun yaptıtn namit kullamlrrirktadır. Manisa yayınlar, gerekse yakından görolan ilâç Belediyenin hatırlatmasına teşekkür tün tedbir ve taahhüdler kendileri manda yeni müştenler nranmakta mak lüzumunu anlamışlar ve buna hsmle a^keri kahramanlığı tahlıl eden Valisi derhal yangın mahalline git mekte olduğumuz tahrikler, bizi I^ndra 24 (Nafen) Inglliz âlimlerı edenz; fakat efendim gel gelelim kazın bir ratın sdyledigi gıbl «lltrıye tevcih patates stoklarının muhafaza edlldlğl ayoğı öyle defil Blzım «okağa ugnolduğunu da belirtmis ve tütünün teşebbüs etmişlerdir. miştir. Demircide bulunan bir kaç ıu kanaate sevketmiş bulunuyor tarafından ittihaz olunmuştur.» edilmiş blr fırar hâdıseslnden bajka b.r muddet zarfmda flllzlen'.p yenmM blr yan yegane Beledlye mümMsiU çöpçü Başbakan, muhalefetin bozguncu lisansla ihrac edilmesi hakkmdaki havuzun suyu tükendiğinden ve Bundan ciddî bir üzüntü içindo Almanyanın silâhlanmasını. Is şey değildir.» hale felmeslni »nlemek maKsadil* yap olmakla beraber o da ancak on. on siyasetine temasla demiştir ki: karan izah ederek demiştir ki: rüzgâr esmekte olduğundan yangın ılduğumuzu itiraf etmek isterim. tikbal için bir tehlike saymakta Mateh'dan mı? olduklan tecrübeler netleeslnde be» günde blr tesıif edlyor (Mubalâga « Ne yaızktır ki, Kore hakkında « Tütünün lisansla ihracı her devam eden Fransa dahi, bugün bütün şehri kaplamıştır. Hükumet Bu memlekette bugünden yarbu hale manl olan blr llac bulmu*. degil'). Tabil o gün bütün gokak kes* * * binalan tamamen yamııştır. Ceza na bir iktidar değişikliği vukua aldığımız karara mana vermek ve hangi bir güçlük ihdası için de çin asıl büyük tehlikenin Almanlardır. Bu yeni İlâç sayeslnd* «enede bl feyzeyllyor. GUnlerden. haftnlar. cejld fena evindeki mahkumlar tahliye edileelecektir havasını yaymak iste onu tefsir etmek yolunda muha ğildir. Tütünün kıymetli bir döviz yadan değil: Sovyet Rusyadan gelRomada gürültü ile miicadele /arım mllyon ton patateıln boıulmasl danberl binkml| ve envaı lerred mll. Jnlenecektır. Yeni bulunan bu mad kokular hasıl «tm!;, her rek vangın mahalline yardıma cönenlerin doğru yolda olmadıklan lifler malum ve muayyen bozguncu kaynağı olması itibarile bu dövt mekte olduğunu anlamış olacak ki Roma 24 (Nafen) Homa sehrınde denin patatesln Ie7zetlne zerre kadar yonlarca mlkrobu havl çöpler boşalırcVrilmişlerdir. Kazada açlıktan kor ışikârdır. Kore meselesini ele ala propaganda ile bir hizaya gelmij zin normal yollardan elimize geç Schuman plânile Avrupanın kömür gıırultu lle mücadeleye devam edenleken «okağı görmeyinl Blr ıtriyıt fabrl:esir lcra etmediği de ayrıca bildrril kaıı gibl oluyor. ak, ellerini ve dillerini orduyi ve hattâ onunla işbirliği haline mesini temin etmek istiyoruz. Ön ve çelik endüstrilerini blr elden rin »on aldıkları tedbir otomobıllerın kulmaktadır. Etraftan yiyecek ve klakson çalmalarını yasak etmek ol mektedır. ; adar uzatmak isteyenlerin hare di şmüş bulunuyorlar. Bir taraftan lemek istediğimiz hal daha zi dare etmek şartile Almanyanın si muftur. Takat tedbir alındıkun bir tHer derdln ohrr çarefi...» maıeU çadır istenmiştir. Postane binası da * * * yada reeksportasyon mevzuudur meçhuruna uyarak bendçniz de kendtâhlanmasına itiraz ermektcn vaz muddet sonra leyrüjerer kazalarının etlerine bu memleketin taham Koreye giderken diğer taraftan yandığından civar kaza ve vilâyetme mahnu olmak Uzere buna blr cara Scfalct içinde ölen bir lülü olamaz. Memuru, hükumet maksad ve menşei ne olursa olsun Lisans formaliteleri de en basit ha jeçmiştir. durmadan artmakt* olduğu mujahede lerle güçlükle muhabere edilmekbtıidum. İlk defa flze arzediyorum. edılaujtir. Istatısttklerden de anlaşılleyhine tahrik, kendilerini mak memleketi bozguncu faaliyet ve pro le iğraf edilmiştir.» kâşif daha! tedir. Yarın Ankaradan İç İşleri Sovyet Rusya, Batı Avrupaya Her sabah veya lcabında aksam evden dığı gibi. gurultu ile mucadele edeyım Tütüncülerden kesilen yüzde 5 karşı, mua/zam kara kuvvetlerile adlanna ulaştıracak yol drğildir » pnîandalara açık bırakmıyacağız. Bakanı uçakla Akhisar hava meyMclboume 24 (Nafen) Blrinci aün çıkarken çop tenekesl mııhteviyatını dtrken şımdıye kadar gorulmedık jeı hartlnde yiıks?k infllSkh mermiyi eski gazetelete tarıp guzel caketler Gayrı tabii vaziyete Çunkü nereden gelirse gelsin bu gibi ler hakkında Bakanlıkça bir karar bir tamruza geçtiği takdirde. topun kilde kazalar artmıştır. danına eelerek, doğruca Demirciye cad etmış olan John Pomeroy dün 78 yapıyorum ve bunu yolumun üzerinnihayet verilecek tahriklerin, doğuracaklan neticeler alın:p alınmadığı hususundakı bir ağzında bulunan memlekctler Bagidecektir. Klaksım çalınrmsı yasak edıldıhten deki münatib yerlere bırakıyonıra aşında vefat ermiştır. Bakan «öyle ı Almanya, Fransa, Holanda, Bcl sonra yaralananlar arasında komunist Başbnkan sözlerine şoyle devarn itibarile birbirinden ayırd edilmesi suale cevab veren Son vaziyet ilk keşf. sayesınde eline geçen 25 000 ftab:T klmse görmeden!). Baz&n bırakazannedıyorum ki yakında varaca çika ile Danimarkadır: arkalann lıderı Toglıattı de bulunmaktadır. Mutmiştir: ne imkân yoktur. Akhisar 24 (Telefonla) Gecengiliz lirasını v> daha »onra da ka c»k munasib yer bulamayınc» kıymetli haoirler bir otonıobilin altında kalan andığı paraları keşll v« tecrüb«lere blr esya gıbl tasımaya devam ediyoyansından sonra aldığım haberlers « Hakikat şudur ki bu mevzuDünya hâdiseleri hızla kötüye jımız netice herkesi memnun ede dan da Norveç vc İtalya gclmekkızıl Iıder Togliattı'nln ajır sıırette rfeden bu meraklı ıdem bej parasız rum. Boyle paketlerle tramvaya blndigöre, Demircideki yaneın devam da bir ıztırab varsa buna kendileri cittiği bir zamanda ve bir askeri cek ve bilrnssa müstahsilin zara edir. Şimal Atlantik Paktına dahil i olduğunu soylemektedirler. ğlm bile oluyor. Geeenlerde tramvayd» e sefalet İçinde »lmöştOr. mcmleketlerden İngilterc, donanetmektedir. Kasabanm fazla meyilli sebeb olmuşlardır. Çünkü onlar, birliğimiz yola çıkarılmak üzere rına mâni o!acp';tır» demiştir. orunılan yerln altına psketiml koyması ve hava kuvvetlerile bir Rus mustum. Kalkmak Uzere ldim; olur a ve sokaklannın çok dar olması ve sistemleri içinde devlet memurunu iken bu gibi mesum tahriklerin stilâsından masun kalacaksa da, unutmuşum. Yanımdaki lhtar etti. şehre su çıkmaması yüzünden yan partilerine ve şahıslprına bağlı kıl devamını müsamaha ile karşılaTeçekkürle kıymetli (!) pakete hemen ıl, V2 gibi Alman icadı silâhlargın Kıtün şfhri tehdid etmektedir mak hususunda o derece ileri git mak gafl^tini gösterecek değılız. sarıldım. Bövlece evlmln çdpünü dala LonHra ve İneiliz toprakları Batı Muhr.bcrat kesilmış ve durmustur. mişlerdir ki bunun doğurduÇu ta Butün vatandaşlarca mal'ım olmak reme kadar goturerek btiyuk çöp sanAvrupa kıyılanndan bcmbardıman Biıtün halk sokaklara dökülmüş mamile gayrı tabiî halin acısını şim üzere arzediyorum ki Koreye asker dığına attım. İşte bendenu boyle y«gy edilebileceçi gibi Ruslann 1000 taİzmir 24 (a.a.) Kaptan Ali Degönderilmesi .leyhinde yapılacak tur. Yangm muhtelif yerlerden pat di Ankara 24 (Telefonla) Diyar pıyorum. lk kk Baştarafı 1 inci sahifeae neye çıkaımak için calıştıklan 300 ren idaresindeki 40 tonluk «İlk» propaganda ve tahrikât hiç bir suhk vcrmektedir. Civar vilâyet ve ka di memleket çekmektedir. bakırda Demokrat milletvekili NaBu hususta eok derdllylnı. Daha f«la y ç Bu gayn tabi! vaziyete nihayet retle iyi niyete hamlolunamaz. Bu esnasır.da âmmenin telâş ve heye • motdrü dün gece Araburun önle zım Onen, Başbakan Adnan Meu yazmağa tıhammulUm yok. Kış olsa n* zalardan eelen itfaiye ekipleri su dcn fazla denizaltısı ile de abluka canın: mucib olarak ve halkm ma Kendilerini gibi hareketler ceza k?nunumuzla !s« çöp ar olur; fakat yaı gunleri öyla rinde şiddetli bir poyrazın tesirile buUmadıklanndan müskülât için vermek karanndayız. derese hitaben gazetelerde nesre değil. Hem çok hasılat oluycr, h»m d» altına alınacaktır. Bu itibarla Avneviyıtım kıracak veyahud düş karaya bindirerek batmıştır. dedırlcr. Manisa ve Akhısardan ilk hâlâ eski iktidann mümessilleri suç sayılmıştır ve ağır cezalarla rupanın miidafasma Almanyanın dilen açık mektubunda İç İşleri çabuk kokuyor... Gel de boyle evlerd» man karşısında memleketin mukaBuğday yüklü bulunan motörün yardım olarak ekmek ve yiyecek zar.neden bir kısım memurlar, va karşılanmıştır. iştirak ettirilmesi, hattâ âcil bi> 7aBakanı Rükneddin Nasuhioğlunua hajarat lle müeadele et, D. D. T. yapl gonderılmiştir. Insanca zayiat ol tandaş kütlelerinl haklı olarak ren ' Kore meselesi, nerede ise, mem vemeti azaltacak şekilde asılsız ruret olarak kendini göstermistir. altı kişılik mürettebatmdan yaln:z Nesvünema vniıtaJnrı, lmha va^ıtalaSamsun Valisi bulunduğu sırada rından daha kuvvetll ve feyizl.l eya kasde müstenıd havadıs ya • cide eden hal re hareketlerini derkaptan Ali Deren bir direğe sarılröaHığı öğrenilmiştir. lekette adeta salem bir korku vayBu zaruret artık esas itibarile kaan veya nakleden kimsenin 5 seAllah askına Beyefendl! halka akll mak suretile ve denizde altı saat 1946 seçimlerine fesad kanştırdığıYangının sebebi henüz meçhul hal değiştirmedikleri takdirde daha mak vasıtası haline getirilmiş bubul edilmiş bulunuyor. na dair bir imada bulunmuştu. »ftreten Beledlyeyt bu derdlmlzl barl neden aşağı olmamak üzere ağır fazla beklenmeksizin tasflye edilec"ür. Manisa valisi yangın mahallunuyor. Sovyet Rusya, Almanyanın < i kaldıktan sonra kurtanlmıstır. =»iz duyurunl... Çopçü ayagını aakınaRükneddin Nasuhioğlu bugün verhapis cezası ile tecziyesine dairdir.) linde çalışmaktadır. Yanan ev ve cekleri muhakkaktır. Çünkü memrak on. on bef gunde bir gelmekte deâlılanmasına müsaade edecek ve Şehirlerarası telefon Buna meşru muhalefet demeğe en miş olduğu bir beyanatta sunlan vam ederss lemtin. lokağın hall nasıl clukkân miktannın 800 ü eeçtiği lekette millet iradesile işbaşına ge demokratik telâkkilerle dahi imjir Alman ordusu kurulmasını bekMardin 24 (a.a.) Mardinle An sbylemiştir: olur? Bütün komsuların çöplerl kapılan bıldirilmektedir. Yarın Akhisara len iktidann, yerleşip hakkile vazi kân yoktur. Bu gibi tahriklerde d?Şinasi Devrim askere iyecek mi? Stalin'in daha önce kara arasında telefon konuşmalaıı ardmda bir.klp kalıyor, n» derslnlz? gelecok olan Iç Tşleri Bakanı ile fe görebilmesi ve istikrann bu yol vam etmek kendi tabirlerini kenharekcte geçmesi ve bütün Avru açılmıştır. « Diyarbakır milletvekili Na Onlara da benim yeni lcadımı öğrealınacak Akhisar Kaymakamı da Demirciya dan temini, bizce her mülâhazanın dilerine iade suretile söylıyelim, payı işgal ermesi ihtimali yok dezım Önenin sayın Başbakana yaz teyim ml? Amma belkl herkes benü» üstünde bir ehemmiyeti haiz ola hem memleketin, hem de kendileri gklecrktir. gibl çop hamsllığı yapmayı Utemeı. Ankara 24 (Telefonla) Eski ğildir. Fakat böyle bir ihtimal varetmekle mükelleftirler. Bunn yapa dığı mektubu gazetelerde gördüm. Blr kuçuk not daha: c?ktır.» Adalet Bakanı Varşova Elçimiz Şi dır, diye Almanjayı silâhlandırmak nm haynna olamaz » Yardımlar Bu mektubda bana taalluk eden Vıtr.nı lijelerl* dolu blr ıueu dükbilecek kudreti kendilerinde görKoreye asker göndermek karan nasi Devrımin askerliğini yap şini Batı Avrupa devletlerinın Ankara 24 (a a ) Kızılay Gemüyorlarsa Alman milletini, kendi pasajı da okudum. Sayın Nazım kânı. Hemen /an tamfta ıBurada buı Koreye asker göndermek karanmadığını, bu sebeble hakkın «uvvetlenmesi sonuna kadar gelevh» vır. Ekserlya 55 nel merkezi Demircide vukulan Kaçakçılarla musademe da bir ihbarda bulunulduğunu iktirmck de aynı neticeyi verebi topraklarını korkunc ve zalim bir Onenin görüşü ne olursa olsun »atıhr» dly» blrbazan da bir deUkanll na temasla da Başbakan şöyle deİlk btr kadın. ysngın felâkctzedelerinin âcil ihtiistilâdan korumak imkânından kıymet verecek değilim, yalnız |U oturuyor. Ana ogul olacaklar.. mistir: Mardin 24 (a.a.) Surıyedct bıldıimistim. Haber verildiğine go ir. Sovyet Rusya, üçüncü bir dünyaclarının karşılanması için 5000 « Açıkça söylemek mecburiye hududlarımıza giren 18 kisılık ,i re, Dış İşleri Bakanlıgı Şınası Deva harbini göze aldırdığı takdirde, nıahrum etmeğe haklan yoktur. kadarını arzedeyim, ben meslek re Buz var mı? lira göndermiştir. Bundan başka tindeyim ki, Koreye nskcr gönAvrupanın müdafaasuıa Hayır efendim I niındeki zajıf Batı Avrupa devlet Hulâsa, lâhlı süvari bir kaçakçı kafıles'k siyasî hayatımın bütün safhalannı imi merkeze çağırmıştır. Şinası Gencl merkcz, felâketzedelerin ba derme karanmız, millî duygulann Almanya, bütün kuvvetlerile iştirak On bej gün aynı »uall on be» defa gümrük erlerı arasında vuku bul'ı Devrim, askerliğini mazeretsız ola erini hemen istilâya teşebbüs eder. en ince noktalarma kadar umuml tekrarladım, aynı cevabı aldım. Niharınmalannı temin için de Izmirden icab!.~nnı bir tarafa bırakamk, bir Müttefikler, kayıdsız şartsız tes ettirilmelidir. Yoksa Marshall plâ efkâr önünde tereddüdsüz ve göz yet on altlncı musa^emede 3 kaçakçı ölmüş, yir rak yapmadı ise Yedek Subay O«uallmden nonra ka300 çadır göndermiştir. nının milyarlarile takib edilen gatahrik vesi'.esı olarak e!e ahnm'ş mi bin lira değerinde eşya yaka kulunun önümüzdeki devresine lime icbar ettikleri ve ordusunu kırpmadan izah edebilirim. Meslek dınla aramızda (öyle bir muhavera Erzurum Adalet binası yandı \e, sıfıra iner. tır. En uzak köylere kadar ağır lanmıştır. dağıttıkları Almanyayı müdafaa geçti. sevkedilecektir. CITIVIHURIYET ve siyasî hayatımda beni ihata Ş mdlye kadar on bef defa »orErzurum 24 (Hususî) Çarşı oredenler, bütün tanıyanlar beni bi dum, yok dedinlz. Bu on alüncıdır. tösındaki Adalet Sarayı bugün saat PROF. NIMBUS'ÜN MACERALAK1: lirler. 15 sene süren vafliliğimde Yarın tekrar »oracağım. Gen* aynı 10 da yanmaya başlamış ve yangın cevabı alırsam |u levbayı yırrıp atakanunsuz bir hareketimi ve 948 »esaat 16 ya kadar devam etmiştir. Dış Yapı ve Kredi Bankası çimlerinde milll iradenin («öylen cağım. Şimdiden haberln olsun.. Kadın güler ytlzlt eevab Terdl: duvarlarından maada bina kâmilen Haklıaın! Yırt at. Memnun orodiği gibi) tecellisine fi'len mânl d yanmıştır. Yangının sebebi katî olatarafından çocuklara bir hizmet duğumu meydana koyacak bir ve rum: fakat ondan lonra beraber Belarak belli değildir. Tahkikata devam dlyeye gideltm, onun levhajını da yırt olmak üzere İngiltere ve Ameedilmektedir. Bina bir av evvel 80 rikadan getirtilen kültür filim sika varsa bunu ortaya koyman kl lçlm ferahlasın. Neden? bin liraya tamir ettirilmişti. lerile tatil müddetince gösterilen Nazım Önene düsen bir jeref bor Neden olacak t Ylrml kalıp buza cudur.» Karacabey ormanlarında yangın abone olduk. DSrt kalıp g6nderıyorlar.ı Bursa 24 (a.a.) Dün geceyv ÇOCUK 3İNEMASININ tstanbulda Beledlye davası, henfiı rısından sonra başlayan Karacabey çöp meselesi, lâğım meselesi, kalormanlanndaki yangın devam etSON SEANSI Hürriyet kahramanlanndan Er dınm meselesi ve su meselesi safrrektedir. Civar köylerden giden kânı harb miralayı merhum hasından ileriye geçemerniştir. Kenîönöürme ekiplerinden başka Tann saat 11 de düniri aldatmıyalım. Lâkin bir büBurs~dan da yardım eönderilmişt'.r. ftASAN TOSUN BEYİN yük medeni şehrin bin bir işi araölümünün 1 inci yıldönümü müna( l MHURIVET» in EÜEBÎ TEFRIKAS1: 1 O 1 sında bunlara ayrılan imkân hisBütün cesaretimi toplıyarak ona vardı. şunda, o musiki ile hemvücud olsebetile 27/8/950 pazar günü öğle k tekrar yaklaştım: »esi maalesef Dıtiyacı karşılıyama Çok teşekkür ederim Ecmel, muş bir hal vardı. Ve yanaklannnamazını müteakıb Tramvay eadHer yer 30 kuruş Banşalım Ecmel! dedim. Sa dedim. Sana minnettanm... dan sessizce süzülen iki damla yaşdesindeki Erenköy camiinde merhu maktadır. Ben bir Belediye azası mimiyetimden emin olmasan bile, Sesim sevinçle titriyordu... ta, ruhundan kopmuş bir çift iztımun ruhuna Mevlidi Şerif okut sıfatile bn okuycumu haklı buluGösteren : müşterek gayemizi düşünmelistn! rab incisi ışıldıyor gibiydi. turulacaktır. Akraba ve tanıdıkla rum. İstanbul şehri ve Belediyesi XXXI Vazifemiz henüz bitmedi, biliyorAnsızın onu, yaşadığı bu hayaDoğan Kardeş Yayınlan A. Ş. nnm ve arzu edenlerin teşrıflerl davası büyük çizgilerfle halkm şisun... Bu geceyi unutarak gene kâyet ettiği muayyen sıkuıtıları O günden sonra Ecmeîin her tın a a ve ağır şartlan altında öyle rica olunur. şartlarımız gereğince yaşamağa degidermek işirir. Bu is salâhivet, paşeye rağmen bana karşı ihtiyatlı bedbaht gördüm ki, o sakin sabnnın Eşi: Gülşen Po?ta vam edelim... Bundan böyle sana ra, canlı ve cansız vasıta, halkın anbir tavır almış olmasmı mazur gö bir nevi ruh sefaletini gizlediğine Vazan: KERIME NADIR karşı tamamen dürüst davranacalsyıs ve yardırnı gibl bir taVıra rüyordum. Vakıâ, görünüşte ara kanaat getirdim. Kendi haksızlığı Ne yaptığını bilmiyor musun? ğini bilemezsin... ğımı temin ederim... unsurların toplanmasma bağ!;öır. mızdaki samimt ahenk hemen hiç mı da bir kere daha derin rurette Beni huşunetle ittiktea lonra siEcmel cevab vermedi; lâkln ba bozulmamıştı. Gene günlük olay hissettim. Bu ruh haleti içinde aLâkin ilk ihtiyaclan önlemenin de Senden af diliyorum. | nirli sinirli gülerek: na doğru usulca döndü. Yüzüme larm ve harcıâlem mevzulann ha yağa kalkmış, ona yaklaşmıştım. şüphesiz blr yolu vardır. Eırden dondu. Sapsarı kesilmişti. Ya! dedi! Demek mesud ol kaldırdığı gözlerinde mağrur bir zin veya neşeli akislerini beraberEcmel bu hareketimi farkeder etB. FELEK Ni'in boyle altust oluverdiğini an dun?... benliğin granit gibi sert ve müte ce yaşıyorduk. Ama, o hâdisenin mez doğruldu ve bana şüphe ile laf.madım. Kısılan gözleri bana, Hem de .. Hem de nasıl?... hakkim bakışı vardı: bendeki hakik! izlerini tamamen bakta. Parmaklannın ucuyla yabir uçuruma bakar gibi bakıyorda: Bari beni sevdiğini de söyle!.. Barışacağız değil mi? diye tayin edememiş olan Ecmel, ihti naklanndaki yaşlan acele silerken, Dcmek beni tanıyamıyacak Haydi çekinme!... tekrarladım. Seni bir daha hiç kır mal ki o izlerde kendi lehine bir hafifçe çatılan kaşlan solgun yükadar kendinde değildin?. Evet Ecmel mamağa çalışacağım... Her şeyi u mıknatisiyet vehmettiğinden hep zünde birer istifham remzi yarat; Rica ederim «us! Bu saçma nutmanı ve beni affetmeni rica • bir huzursuzluk içinde görünüyor mıştı. Hasılâtı Kızılaya bıra kılan bu balo, senenin Demek bir kere daha olduju lara tahammül edemiyeceğim ardiyorum. du. İşte beni karşılıyan bu tavır, ben gibi, sadece kudurmuş ihtirasma, en güzel balosu olacak tık... Nihayet sımsıkı kapalı duran Benim hissiyatım ise, şlmdl n de öyle bir reaksiyon husule geEYLÜL a'kolle aptallaşan kafanın hatasma Ama kanm olduğunu unutma! güzel dudaklar kıpırdamıştı. Bu du dece utanç ve nedamet sureti al1950 Türkiye Güzellik Kraliçesi v% tirdi ki, içimi bürümüş olan bütün kurban oldum öyle mi? Kann mı? Bu vasfıma lânet daklardan içtiğim aşkın lezzeti mıstı. Suçumun vicdanımdaki bas o Bamimî duygular birden hınzırca AKŞAM1NA KADAR arkadaşlan »erefine gazetemiz tarafın Fakat Ecmel... olsun!... kendime rağnıen hâlâ bajımı dön kısı gitgide daha ziyade karar bir isteğe inkılâb ediverdi. Oturdan tertibipnip, hasılâtı tamamıle Kızı Beni şimdi tanıyorsun, güzel! Asıl o şartlara lânet olsun! O dürürken, Ecmelin benim arzvun makta idi. Ecmelin bendeki bu ruh duğu koltuğun arkasına geçtim. Ve laya bırakılan büyük balo, 1 Eylul CuVe benden af diliyorsun, bu da gü gülünç şartlara... En büyük gafdan ziyade kendi karanna uyar haletini anlıyamayışına ma geceti Taksim Belediye gazinosunkınlıyor, sırf bana güvensizliğtnin cezasını zel! Ama hiç bir şey, mahvettığin letimiz, hayatımızı onlara bağlagibi âmir bir tavırla föyla dedıği hele o malihülyav! lhtiyatkârlığı vermek için, başını arkaya alarak da verilecektir. Tertib komitesi, balonun hRyatımı tamir edemiyecektir. mak olmuştur. Fakat iste bu rfn ni duydum: senenin en muazzam balosu olması için TA na vakit vakit tutuluyordum. Bir ağzmdan öptüm... Niçin? Eğer izin verirsen... cirin halkasını kırmıs bulunuyo Hayatımı bir razifeye Tak akşam aramızda bu hisst tezahflhazırlıklar yapmaktadır. Ecmel fırlayıp ayağa kalkmıştı: Seni bu yolda tatmine müsaid ruz. Bundan sonra aklıselim ile hafetmlj değil miyim? Elbette bunu ratlara misal olacak küçük bir vaka Balonun davetiyeleri Taksim gazino Delü... diye bağırdı. değilim ben... Dıtirasuıı söndürecek reket etmemiz lâzım!... sonuna kadar götüreceğim!... su, Saray sineması, Foto Sabah, Kızılay geçti: Fakat asıl kendisi deli gibi koLirahk kadınlan ancak dışarıda bulabiEcmel bana sırtmı çevirmij, penBir çab altında onunla beraber Eminönü ilçe merkezi. Gazeteciler CeYemekten «onra Ecmel radyoyu şup odasına girdi, kapıyı içeriden lirsin, anladın mı? cereden dışanya bakıyordu. Mev yaşadığunız hayaü ne kadar sevmiyeti ve Necmi Rıza Mağazasında sakanştınyordu. Birdenbire odanın kapadı. Yataktan fırlayıp yanına kostum. znn endamı orada müheykel blr diğimi ancak onu kaybetmek tehBir küçük hcsap tılmaktadır. içine ilâhl bir keman sesi yayıldı. On'i kollanmın arasına almak is hal almıgtı. Kızıl hareli dağınık likesi karşısında anlamif bulunuBunu dinlemek için gazeteden baaçtırırsanız 21 Eylul ds tedim: laçlannın kufattığı bası ise, tam yordum. Evet, bu hayatta dostan* jırru kaldınnca, onun, çenesini blYeni yıl acı sürprizlerle gelmlş Yanhf anlıyonun Ecmell Be dığırn en inatçı bas olarak dündik olduğu kadar çeklci, çekici olduleğine dayamış re gözlerini kapa ti. Fevkalâde ikramiy* ni bu g«et M kadar meaud ettl durmakta idi. 2u kadar da cUnlendirici bir hasss mi| olduğunu gördüm. Bu duru m dün yaptığı konuşma Almanyanın silâhlandırı Iması Kore'de kızıllar zaruridir yeni bir taarruza hazırlanıyorlar Beraber di.enelim! Korelilcrin cesareti! Demirci hazasmda dün 800 ev ve diikkân yandı Ticaret Bakanımn İzmirde yaptığı basın toplantısı Kasım Gülek hakkında tahkikat açıldı Bir moför battı. 5 kişi boğuldu İç İşleri Bakanımn beyanafi MEVLİD ATLAS Sinmasında OSTA ÜVERCİ 1950 Güzellik Kraliçesi şerefine Güzeller Balosu 3 100 xxxn Şimdiden hazırlanınız! Arkan var girenioi^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog