Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

BEYAZ ÜSTÜPÜ RENKL1 ÜSTÜPÜ KATRANLI ÜSTÜPÜ Gelmiştir. •"• 4» PANZO STAVROPULO MAHDUMLARI Galata, Karamustafapaşa !9. umhuriyet KURUCUSU.'TUNUS NADÎ 27 *.• DUROÜT Kontrplâktan ve şimdiytfrfcadar piyasamıza gelen emsalindea^ok Atün ve çok daha ucuz prese le^Huarımız yeni fıatla satışa çıkan!rr.(Jw*M(raya sipariş kabul edijjr. Telefon: 42243. Adres: 'Kalafarj'eri 22 Telgraf: TOMRUK*Ga]ftta flCİ Vll SâVI >wı j ı j # 9357 w Telgraf ve mektub adresfc Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutusu Istanbul No 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299, Matbaa: 24290 aşbakanıtı yaptıgı konuşma Cuma 25 Agustos 1950 "Kore hakkındaki kararı tef sir yol unda muhalifler bozguncu propaganda ile isbirliği haline düşmüs bulunuyo rlar,, Nenderes diyor ki: "Kore'ye asker gönderilmesi aleyhinde yapılacak propaganda hiç bir suretle iyi niyete hamlolunamaz. Bu gibi ha reketler ceza kanonumuzla suç sayümıştır ve ağır cezalarla karşıla naıştır,, Almanyanın sîlâhlandırılması zaruridir orede kızıllann baskınile patlayan harb, nihayet rahata ve gaflet nykusuna dalmış olan büyük demokrasileri uyandırdı. Fakat Amerika ve İngiltereden başkası, henuz rehavet içinde gerinmektedir; küçük demokrasiler ise uyanmış olmakla beraber gozlerini kapayıp nykuya devam etmek arzusundadırlar. Esasen onlann âdeti, zamanında formuna girmemiş boksörlerin çenelerine yumruğu yiyip önce nakvt olmak, yere serildikten sonra, akılları başlanna gelince silkinip ayağa kalkmağa çalışmalarına benzeiilebilir. I Ankara 24 (Telefonla) Başbakan Adnan Menderes bu akşam D P. merkez ilçesinde yapılan bir toplantıda muhalefetin tenkidlerine cevab vermek sırası geldiğini belirtmiş ve muhtar seçimlerini ele alarak demiştir ki: « Bu meselede gösterdikleri şid detin bir manası obnak gerekir. Onceden muhtar seçimlerini büyuk bir eksenyetle kazanmış olduklannı ilân etmişlerdir. Şimdi ıse kendi teşkilâtlanndan almakta clduklan malumatın bunun aksine ulduğunu farketmişlerdır. Bu sebebdendir ki işi güriıltüye getirmek ıstiyorlar. Resmî neticeler bugunlerde tamamile öğrenilmiş olacak ve elbette umumî efkâra olduğu gibi arzolunacaktır. Şımdıden şurasını soylemek mümkündür kl, Demokrat Parti ile Halk Partisi arasındaki muhtar seçimleri nisbeıi bızim lehimize olarak yüzde altmıştır.» Güzellik müsabakanuza istirak için Turkijenin muhtelif koşelerinden gelen guzellerden bir kısmı dün gazetemizi »yaret ettüer. Yukandaki resimde bunlardan bir grupu, matbaamızın önünde görüyorsunuz Türkiye Güzeli eleme bugün yaprlıyor Kore harbinden sonra uyananlar Cumhur Başkanı Celâl Bayar ve Adnan Menderes, diin Te harekete geçenler. şimdi şu uç Basbakanlık binasından çıkarlarksa mevzu üzerinde faalijet gösteriyorlar: 1 Korede dayanmak ve kızılları mağlub etmek; 2 Avrupada Sovyet Rusyanın bir taarruzuna karşı koyacak kadar kuvvetli obnak; 3 Harbin son yılında irtikâb edilmis büyük hatayı tamir etmek için Almanya ile Japonyanın silâhlanmasına müsaade etmek ve kızülara karşı bu büyük milletlerin kuvvetlerinden de faydalanmak. Dünkü gazetelerde çıkan haberlere göre, Almanyadaki Amerikan yüksek komiseri Almanyanın Batı Avrupanın müdafaasına dahil edildiğini söylemiştir. Japonyada da mevcud polis kuvvetinin ibtiyatl adı altında 75 bin kişilik askeri bir kuvvet teşkil edilmek için ilk adun atümıştır. Almanyanın silâhlanması hakkında verilen tamamlayıcı malumat arasında şunlar vardır: Batı \1manya Başbakanı Adenaner, Doğu Akhisar 24 (Telefonla) Bugun tır. Kazanın yarısından fazlası yan Almanyadaki komünist polisine ki sabahleyın Manısanın Demırcı kaza nuştır. Izmir, Manısa, Balıkesır ve Sovyet Rusyanın teşkilâtlandırdığı smda başlayan yangın netıcesmde Akhisardan yardım ve tahrıb bombir komünist Alman ordusondan 800 den fazla ev ve dükkân yanmış A r k a s ı S a 3, S u . l d e başka bir sey değildir icabmda karşı koyabilmek için, aynı çapta bir polis kuvveti vücude getirmek üzere, Müttefîklerden müsaade ıstediği gibi, Batüı Müttefiklerin Almanyaya daha fazla kuvvet göndermeleri lâzım geldiğini de söylemiştir. Filvaki, Almanyada Müttefiklerin yalnız ikisi zırhlı obnak üzere 12 tiimenleri vardır. Amerikablar, bir Rus taarruzuna karşı, InD. P. Il Idare Kurulu bir beyanname yayınladı. gilterede ağır bomba uçaklanndan Kasım Gülek seçim kampanyasını mürekkeb bir kuvvet bulunduruyor bir konuşma ile açtı ve bu hava kuvvetinin, atom bombası tehdidile de Ruslan durduracağını ümid ediyorlardı. Halbuki Belediye seçimlerinin yaklcişması pılmıştır. Istanbul radyosunda ilk Kore harbi, zırhlı kuvvetlerle ve dolayısile partiler arasında propa konuşmayı CJIP. adına Kasım sayıca üstün motörlü ve motörsüz ganda faaliyetine hız verilmis ve Gülek yapmıştır. Müteakıben DP. tümenlerle yapılan bir taarruzu, dün akşam radyoda konuşmalar ya Arkası Sa. 4, Sü. 7 de yabuz hava filolarile ve sayıca zaYeni Ankara V^lisi yıf kara birliklerile durdurmak Necati İmser mümkün olmadığını ispat etmiştir. Bunun üzerine Batı Avrupa devletleri ve Amerika, knvvetlerini arttırmak yolunda teşebbüslere ve müzakerelere girişmişlerdir. Batı CUMHURİYET Ankara 24 (Telefonla) Barış Savımma Bakanlığının izni üzerine severler cemiyeti kurucu ve üye bugün Garnizon Komutanbğı siya Arkası Sa. 3, Sü. 5 te lerinden Behice Boran, Adnan Cem sî mahkemesinde yapılmıştır. Sagil ve arkadaşlannın sorgulan Arkası Sa. 4, Sü 8 de Son günlerde yapılan tayin ve Tenkidlere cevab Başbakan, bundan sonra, buğday fıatlannın yüksek tutulması, ekmek ve şeker fıatlannın duşüriilmesi etrafıııilg >y jpılan tenkidleri ele alarak demiştir ki: Arkas\ Sa. 3, Sü. 2 de Bugünkü müsabakaya yurdun muhtelif koşelerinden gelen 84 güzel kızımız giriyor, jüri bunlar içînden 15 kralîçe namzedTayıracaE^ve karar yarın sabaK befli olacak Demirci kazasmda dün 800 ev ve dükkân yandı Erzurumda Adalet binası da yandı Bulgar notasma cevab Notamız bugün Bakanlar Kurulunda görüşülecek Ankara 24 (Telefonla) Bulgarlara verilecek cevabî notamız üzerinde Dış işleri Bakanlığında bugun de çalışmalara devam edılmiştir. Notanın bugün Bulgarlara tevdi edilmek uzere Bakanlar Kuruluna sunulması beklenmış ise de Bakanlar Kurulu toplanmadığından göruşulememiştir. Dün de bildirdiğimiz gibi notanın yarın Bakanlar Kurulunda görüşülerek Bulgar Elçisi Çobanov'a tevdii kuvvetle muhtemeldir Kasabada açlık tehlikesinden korkulduğundan civar vilâyetlerden yiyecek ve çadır gönderilmeğe başlandı. İç İşleri Bakanı yangın yerine gidiyor 1950 Türkiye Güzellik KaUç£Sİ musabakasırun ilk elem^ı bu ssbah saat 10 da Sarev smenasiK'ia yapılıyor. Buyuk Jurı o sastte toplanacak ve onunden ge^ecek olan, Turkıyenin muhtelif köşeîerine mensub 84 güzel arasmdan ea fazla begeneceğı 15 tanesmı, nihaî seçim için ayıracakt'r. Musabakanın Abidın Daver, Burhan Felek, Ce' ad Ff Vni, Doğan Nadı, Metin Toker ve Nedim Akçerden müteşekkıl tertıb komitesı dün matbaada son br toplanü yaparak musabakanın cereyan tarzına aıd bazı mühim ka'arlar almıştır. Bu lcararlardan okuyucularımızı, güzelleri, jüri szalanm ve davet'ilerimizi alâkadar edenleri aşağıda bulacaksınız. Saray sinemasına giriş Musabakanın yapılacafı Saray sinemasının İstiklâl caddesi uzerindekı buyük kanısmdan Juri azaları, davetlılerim'z, ecnebı basın mensubları ve güzellerın aıleleri gireceklerdir. Guzeüer salona sınemanın Ağacarnıme bakan yan so~ kaktaki kapısından gırecekler ve doğruca, kendılerıne ayrılan yer«r almacaklardır. Sınemada ve sinemanın haricinde sıkı emnıyet tedbırlerı alındığın dan içenye hıç kimse davetiyesiz giremiyecektır. Salonda Juri azalanna, ecnebi basına, güzellerın aılelerıne ve daTürkiyenin muhtelif şehirleriuden gelen güzeller, gazetemiz tarfaından Arkası Sa 4. Su 1 de Konak Otelindc misafir edildiler. İşte aralanndan ikisi, merdivenlerden iniyorlar Radyolarda seçlm propagandası başiadı Marshall plânının tatbikatı Devlet Bakanı bu tatbikatın nasıl olması gerektiğini izah etti Barışseverler kurucuları Ânkarada sorguya çekildiler Yeni valiler Ankara 24 (Telefonla) 95051 Marshall yardımmm memleketimizde nerelere sarfedileceğini tayin ve tesbit etmek üzere Devlet Ba Türkiyenin muhtelif şehirlerinden rme arakadaşlanmız takdim edildi, kanlığında Amerikan yardım he Güzellik müsabakamıza ıştirak için matbaamız ve teknık daırelerımı^ yetinin iştirakile çalışmalara devam gelen kızlanmızdan bir grup dün gezdirildi, bir gündelik gazetenın edilmektedir. Bugün kendisile gö gazttemizi ziyaret ettiler. Ksndile Arkası Sa. 4, Sü. 2 de rüştüğüm Devlet Bakanı Fevzi Arkası Sa. 4, Sü. 7 de Anadolu şehirlerînden geîen güzeller Güzetlere aid diğer resimler Bugün 6 mcı sahifemize bakmız»! na'dller yüksek tasdika iktiran etti . 1 Sanıklar Ânkarada Merkez Komutaofağı Şiyasî Mahkemesine girerierkea Ankara 24 (a.a.) İç İşleri Bakanlığı Müsteşan Haluk Nıhad Pepeyinin Kütahya, Mahallî Idareler Genel Müdürü Sıddık Tumeıkanın Balıkesır, Muğla Valisı Cavıd Kınayın Gazianteb, Gazianteb Valisi Ihsan Ecemışin Bolu, Bolu Valisi Nihad Danışmanın Giresun, Rize Valisi Hıfzı Tünun Bitlıs, Iç İşleri Bakanhğı Tetkık Kurulu Başkanı Dilâver Argunun Muğla, Diyarbakır Valisi Hayri Orhonun Tekirdağ, Aydın Vali muavini Dündar Atakerin Aydın, Tunceü valı muavini Zeki Köymenin Hakkâri, emekli Kurmay Albay Emin Nıhad Sozerirun Dıyarbakır, Mulfcıye Mufettışi Nâzım Önerın R:ze Valıliğıne taymleri yüksek tasdika iktiran etmiştir. i Kasım Gülek hakkında tahkîkat acılds C. H. P. Genel Sekreteri Ceza Kanununun 161 inci maddesi ile itham ediliyor Ankara 24 (Ankara Ajansı) CJİJ». Genel Sekreteri Kasım Gülekin son memleket seyahati esnasında Bozüyük CJİ.P. üyelerine mem'eket ve dünya meseleleri hak kında yaptığı konuşma, Bozüyük Savcıhğmca suç mahiyetinde gorüJmuş ve hakkında taKİbata başlsnmıştır. Kasım Gulek ceza kanununun 161 inci maddesi ile Aham edilmektedir. Bu madde (harb ı Okuyucular arasmdaki müsabaka ) Arkçn Ss. 3. Sü, 4 te , Okuyucularuıuzın yolladıklan resimleri tasnif için, arkadaşlarımız ara>U}dan hnmtnalı fMİirrti rnnaimrttt .«*~ ~ kurduğumuz hususî heyet tMnnıi * .•; • ~~l,;La~;~^oİ •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog