Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

İMAM ŞAMİL DAĞİSTAN ASLANI Yazan: TAR1K MÜMTAZ GÖZTEPE En muazzam Rus ordularına ve meşhur Rus generallerine Dağistan ve Çeçenistam tam 35 yıl dar getiren İmam Şamilın büyük zaferleri. Tamamı: 4 cild: Bir arada cildli 500 Kr. Yalnız 4 üncü cildi cildsiz 200 Krş.tur. umhuriyet 27 nci yıi Sayı : 9356 KURUCUSUrYUNUS NADÎ Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, îstanbul Posta Kutusu Istanbul No. 246 Telefonlar: Umumî Santrai Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299, Matbaa: 24290 DIŞ TİCAREIREJİMİ Hakkında Karar ve J950/51 dış ticaret Dış tica.et « j i ı o l ^ d a i r Ekonomi ve ^Ticaret Balpmhğınca hazırJanarak 5/36604 sayılı ve 2M| 950 tariiıli yazı ile teklif oM^ıan Ksrarın yürüriüğe konulması hakkındaki. karar kitab halu^cık İNKILÂP KÎTABEVİ Perşembe 24 Agustos 1950 KILÂP KİTABEVİ MKI P Bayarın riy asetinde yapılan toplantı Başbakan Menderes, Dış İşleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısının istirak ettikleri bu toplantıda Bulgaristana cevabi notamız son şeklini aldı Bir istîkrarsızlık ornegı •• w • azetelerde şöyle bir haber çıktı: «Yeni Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurt bek Devlet Denizyollan ve Limanlan İşletme Genel MüdürlüğUnden İdarenin 5 yıllık faaliyetine dair bir rapor istemiştir. Bakan, İdarenin gelecekteki çalışmalannı layin ermek bakımından böyle bir rapor tanzimini faydalı bulmuştur.» Seyfi Kurtbekin başına geçtiği tllaştırma Bakanlığına bağlı genel müdürlüklerden Devlet Denizyollan İdaresi hakkında, herhangi bir karara varmadan önce bir rapor istemesini, onun rasyonel ve metodik çalışma tarzına bir delil addederek tnemnun oluyoruz. Bu rapor, Bakana, Devlet Denizyollan bakkında yeni iktidarın vereceği ve vermesi lâzım gelen rotayı ayduılatmağa hizmet eden tabir caizse bir deniz feneri mahiyetinde olacaktır. Devlet Denizyollan ve Limanlan İdaresi, sabık iktidara Meşrutiyet devrinden, meşrutiyete de mutlakiyet idaresinden yadigâr ve miras fcalmıştır. Cumhuriyet idaresi kurulduktan sonra adı değiştiıilerek TUrkiye Seyrisefain İdaresi olan bu müessese şimdiye kadar müteaddid defalar hem isira, hem şekil, hem de biinye değiştirmiştir. Seyrisefain İdaresi bir aralık bir yavru da peydahlamış, şehir hatlan aynlarak Akay adını almıştır. Bir müddet sonra daha büyük ölçüde bir deniz cilik müessesesi olarak Denizbank kurulmuş. fakat ömrü vefa etmiyerek ilga edilmiş ve yerine biri Devlet Denizyollan, diğeri Devlet Limanlan adında iki Genel Müdürlüğe aynlmış iki müessese kurulmuştur. DeVıizbankın idaresi altında toplanmış olan biitün işletmeler, b,ir banka olarak az çok elâstikî bir idareye mazhar olduklan halde, Devlet Denizyollan İdaresi bu suplesten mahrum ve devlet kanunlanna tâbi bir daire olmuştu. Sonradan, Devlet Limanlan îdaresi de Denizyollan Idaresile birleşti. Şirketi Hayriye de yok pahasına satın almarak bu müesseseye katıldı ve «Devlet Denizyollan ve Limanlan işletme Genel Mudüriuğü» adile bir idare kuruldu. Bu idarenin çerçevesi içinde eskiden ayn ayn idare edilen 20 mıiessesc tâ Van gölü vapur işletnıesine kadar bir araya toplanmış bulunuyor. Bütçesi ve teşkilâtı tâbi olduğu Bakanlığın bütçesinden t'e çok büyük olan ve muhtelif deniz ve liman işlerimizi idare eden bu nıüessesenin, diğer devlet dairelerile hemen hemen aynı mevzuata tâbi olarak yaşamıyacağı nihayet sabık iktidarca anlaşılmış ve devlet iktisadî müesseseleri arasına çiımesi esas itibarile kabul edilmişti. Bu prensip karan bir türlü gerçekleşemedi. Çünkü Maliye BakanIığı ^nüessçsenin kıyafet değiştirmcsine esas itibarile muhalif olduğu gibi, hazırlanan kanun tasansının bazı malî hükümlerine de muarız oldu ve tasan, Şemseddin Güna'tay kabinesi tarafından hattâ Bıniik Millet Meclisine bile sunulamadı. Ankara, 23 (Telefonla) 250 bin ırktaşımız hakkında Bulgarlara verilecek cevabî nota uzerinde bııpüıı de çahşmalara devam edilmıştır. Dış İşleri Eakanbğınm hazırlamakta olduğu nota metninın, hu sabah Cumhur Başkanı C^Iâl Bayarın ba^kanlığın.la, Başbakan Adnan Menderes, Başbakan Yardımcısı Samed Ağa oğlu, Dış İşleri Bakanı Fuad Kö'prülü arasmda yapılan toplantı da gözden geçirildiği ve son şeklini aldığı kuvvetle tahmin ediliyor. Yapılan bu toplantıdan sonra notanın akjamüzeri Bulgar clçisine tevdi edileceği söylenmişse de haber geç vakte kadar teeyyüd etmemiştir. Ancak diğer Bakanlann da mütaleası ahndıktan sonra notanın yann veya öbür gün verilmesi kuvvetli bir ihtimal dahilindedir. Diğer taraftan Cumhur Başkanı Celâl Bayar, öğleye doğru Başbakanlıkta yapılan toplanbdan evvel, Çalışma Bakanı Hasan Polat Arkası Sa. 3, Su. 2 de İ»nir ve Balıkesir giizellerinden BUlend Hoşkao ile Suzatı Guven, dün gece geldikleri Bandırma vapurutda kendilerini karşdıyan ~ arkadaşunız ve bir kısun İstanbul guzellerile birlikte Almanya Batı Avrupa savunmasına dahil edildi Adenauer'in Almanyadaki Amerikan Yüksek Komiserinden Batı Almanyanın silâhlanmasını istediği Acheson tarafından dun açıklandı Bonn 23 (a.a.) (Reuter) Almanyadaki Amerikan yüksek komiseri John MacCley Almanyanın Baü Avrupanın savunmasına dahil edildiğini bu akşam aöylemiştir. Adenauer'in Batı Avrupa savunmasının takviyesi hakkındaki talebini tefsir eden MacCley şunlan söylemiştir: « Batı Avrupa kuvvetlendirilmelidir ve kuvvetlendirilecektir. Avrupanın savunması herşeyden evvel müşterek bir gayretle olmahdır.» Güzellik müsabakası için ilk eleme yarın Müsabakaya Anadoludan katılacak güzel kızlarımızm ilk kafilesi dün geldi, güzeller karşılandılar v,e Konak otelîne misafir edildiler Ticaret Bakammn tethihleri Zühtü Velibeşe dün, İzmir tacirlerile bir görüşme yaptı İzmir 23 (Telefonla) Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zühtü Velibeşe bu akşam Ticaret Odasında tüccarla bir görüşme yapmıştır. Evvelâ tacirler istediklerıni söylemişlerdir. Bakan, tüccarla daima temas etmek mecburiyetinde bulunduğunu, ikazlan hüsnü niyetle karşılayacağını bildirmiş, yeni dış ticaret reimi kararnamesinin 3 üncü maddesindeki «ıhracı» kelimesinin «satış» manasında anlaşılmasını ıstiyen bir tacire cevaben: «Mal, memleket dışına çıkanlıp da orada Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Türkiye Güzellik Kraliçesi müsahakamızın ilk elemesi yarın SKbah saat 10 da Saray sinemas'ncıa yap:îacaktır. Müsabakaya Anadîlu şthirlerinden katılacak güzel kiilarımız «Cumhuriyet» in davstl'i ve misafiri olarak şehrımize geınıoyp başlamışlardır. Dün öğle vakti Zonguldaklı Güzel Bedriye Eren (74) Cumhuriyt.t VL'puru ile gelmiş ve nhtımda ?azetemiz mensublarile Istanbnihı güzellerden bazılan tarafından har şılanmıştır. Amerikan yardımı önümüzdeki yıllarda yapılacak yardımlar programlaştınlıyor İzrfiir 23 (a a ) İktisadî işbirliği idaresi Türkiye icra komitesi başkanı Mr. Russell Dorr bu sabah saat 9 da Demirkonakta bir basm toplantısı tertib ederek aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: « Müşahedem Izmirdeki endüstrinin faal olduğu merkezindedir. Biz Amerikada buna «gelişen ve ümid verici» bir endüstri sistemi deriz. Marshall plânının kendilerine bir yardım yapıp yapmıyacağını şu anda söyliyemem. Fakat problemlerini etraflı bir şekilde tetkık edip yardımda bulunmak arzumdan emin olabilirsiniz. Zamanımızın en mühim hareketi muhakkak ki Avrupa tediye birlığinin kurulmasıdır. Bu müessesenin kurulmasınm Türkiye ihracatının en büyük merkezi bulunan İzmir için büyük bir ehemmiyet arzetmesi tabüdir. Bir zamanıar yeryüzündeki bütün yabancı dövizler kolaylıkla birbirlerine tahvil edilebilirdi. İkinci Cihan Harbi bu muvazeneyi bozmuş ve ondan sonra dünya ticaretinde «iki tarafh» sistem ticaret hayatını bas müşküUere sevketmiştir. Adenauer Adenauer'in isteği Bonn 23 (a a. ) (United Press) Hukumet partisi sözcüsünün dün gece bildirdiğine göre, Sovyet tecavuz tehdidlerine karşı Başbakan A.denauer «tebdil giyinmemiş» biı Batı Almanya ordusunun derhal Arkası Sa. 4, Sü. 8 de Arkası Sa. 4, Sü. 7 de Deniz manevraları Donanmamız ve hava kuvvetlerimiz bugün Marmarada müşterek tatbikata başlıyacaklar Deniz ve hava kuvvetlerimiz bugünden itıbaren Marmarada müşterek manevralara başlayacaklardır. Tatbikata bombardıman uçakları da iştirak edeceklerdir. Donanmamız Florya açıklannda tecemmü ettikten sonra Marmaraya doğru açıLmışbr. Bir müddet devam edecek olan bu tatbikat, bilâhare ordumuzun Kocaelinde yapacsğı manevralarla birleşecektir. Bu büyük manevradan sonra Üsküdar veya diğer münasib bir mahalde geçid töreni yapılacakür. Bu geçid töreninde Cum hur Başkanı, Başbakan, Millî Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanile diğer komutanlar da hazır bulunacaklardır. Manevralara iştirak edecek kıtaatımız modem silâhlarla mücehhez bulunacaklardır. savaş kızışıyor Bursa ?üzeli Melike Nilgün, İstanbul güzellerinden Şükran Angün ile birlikte dün matbaamızı ziyareti esnasuıda Kore'de Yeni sanayi kanunu tasarısı Anıt • Kabir inşaatı Ekim 1951 de bitecek Devlet İşletmelerile hususî işletmeler arasuıda fark gözetilmiyecek Ankara 23 (Telefonla) Ekonotiyaclannı karşılayacak yeni bir sanayi kanununun hazırlıklarile meşguldür. istanbul Universitesile izmir ve istanbul Odalarmın da hazirlanmakta olan tasan hakkında mütalealan sorulmuştur. Yeni sanayi kanununun ihtiva ettiği esaslar arasında nıillî ekonomimiz bakunmdan kurulmasında fayda nıülâhaza edilen işletmelere aynca ını Arkast Sa. 3. Sü. 6 da Amerikal.?ara, toplu bir komünist taarruzuna karşı hazır bulunmalan bilöirildi Kcrede güney batı cephesi 23 (a n.) (United Press) 25 inei Amerikan tümenine, giiney sahiji boyunca Pusan'a doğru 24 saat zarfmda yapılması beklenen toplu bir komünist taarruzuna karşı hazır bulunması bildirilmiştir. Istihbarat haberlerinden öğrenilaığine göre, cephede 3 gün sürea duraklamayı muteakıb, komünİ5tlex Chinju bölgesinde kuvvet tahşid et mektedirler. Arkası Sa. 3, Sü. 4 te mi ve Ticaret Bakanlığı günün ih Dördüzler tam 1 aylık oldular Memleketimiz için bir mazhariyet teşkil eden Dördüzlerin yaşaülmalan davasıle 'Cumhunyetrt okuyuculanndan başka hemen hemen kimse, hiç bir müessese alâkadar olmadı, meşhur Çocuk Esirgeme Kurumunun yardımı da topu topu dört kımdak takımından ibaret kaldı! Inşaat projesinde bazı tadiller yapıldı, bu suretle 5 milyon liralık in.aıtla Anıt Kabrin bitirilmesi imkân altma alındı Atatürkün ebedi medfeni olan AnıtKabirin inşaatına süratle devan edilmektedir. Rar şirketi tarafından inşa edilmekte olan Anıtuı, plânda mevcud parçalarından ABİDİN DAVER " Arkası Sa. 3, Sü. 5 te r bir kısmı kaldınlmıştır. Bu arad3 Kore harb cephesinden bildiriliAnıtın üstündeki Vfubbenin inşa yor 23 (A.P.) Amerikahlarla sından sarfı nazar edilmiş, bu su güney Koreliler bugün cephenın retJe 10 milyon liralık bir tasarrof crta kesiminde, hatlannın icıne u Arkast S a . 3 , Sü. 1de Arkası Sa. 4. Sü. 7 de Dünkii harekât Ticaret Filomuzun Yeni Gemisi Türk deniz ticaret filosuna yeni katılan (Karşıyaka) vapurunda dün saat 17 de bir kokteyl parti verilmiştır. Şehrimizin tanınmış simalarile. armator ve denizcilerimizin bulunduğu bu toplantıda misafirlere gemi gezdirilmek suretile izahat verilmiştir. 8500 tonluk Karşıyaka vapuru Avni Meserretçioğlu tarafından İngiltereden satın alınmış i tır. Modern tesisleri ( haiz olan gemi 14 mil süratle seyretmektedır. Geminin kaptanlığına Denizyollarının tanınmış kaptanlarından Aziz Derya tayin edilmiştiı. J I miktar Hacı ile hareket edecek, Suriye sahilierinde* Karşıyaka vapuru bugun limanümzdan bir J | de alacağı hacılan Ciddeye göturecektir. gun •I. aylık olan Dördüzler, annelerı ve bir nem§ire , İYazısı 5 ind sahıfemızde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog