Bugünden 1930'a 5,431,920 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

23 Ağustos 1950 ALMAN MAMULÂTI YATIK D İ Z E L MOTORLARI Harpten «vvelkinden daha üstün lcalitede, meşhur Güldner DİZEL motorlaıı gelmiftir. Güldntr DİZEL motorları ekonomik sarfiyatt ve emin falışmaları iU bütün dünyada $6hret kazanan motdrlafdır. HAC YOLCULARINA İSTANBUL CÎDDE yapacağmız en rahat yolculuğu 4 motörlü konforlu uçaklarunızla yapabilirsiniz. I Arasmda GİDİŞ DÖNÜŞ LİRA İSTUR TURİZM BÜROSU Beyoğlu Konak Oteli. Tel: 41985 Galata, Rıhüm Cad. Adrıatıka han. Tel: 43428 Sirkeci. Altay Palas Otelı Tel: 23348 VVILLYSOVERLAND EXPORT CORP., TOLEDO, 0HI0, u.S.A. Türkiye U m u m î M ü m e s s i l i ; Beyoğlu Istiklâl eaddesi No. 392 394 Istanbul ',' Telefon : 49244 Tel*r«f : TÜRKMOTOR Utanbul I f I Osmanbeyde telefonlu, 7 odalı, modern ev temiz bir aıleye kiralıktır. Müracaat: 2 ile 5 arası Telefon: 82612 K ! R A L I K •• * RADYOÜNoiş Macununda kullanılan M İ Ç A M nedir? ARNAVUDKÖY SAHİLDE \ I SATIUK I mmam EN ARSA Tei: 36 230. ^ ^ I Hususî surette yetiçtU rilen nâne filiz yapraklarının imbikten geçirilmlş ve f m b i ğ i n yalnız orta kısmından çıkan dünyaca meşhur nâne esansıdır. I İYİSİ v« EN UCUZU 0 ^ ^ ma m 500 lirası peşin, 75 lira ayda • • • • AHMED TAKSİTLE SATIUK ARSALAR Bu arsalar İstanbulun plâjlar kartiyesi halinde inkişaf eden Marmaranın Anadolu yakasında, (Dragos) Orhantepe çevresindedir. Bilindiği eibi bu tepe, Ankara Yapı Kooperatifi tarafından kendisine yeter tesislerle plânlaştırılnuş ve burada şimdiden 50 ev inşa edilmis olduğundan burası yanrun en mütekâmil bir şehir ömeğidir. Saülık arsalar böyle bb sitenin çevresi içinde olmakla beraber hem asfalt Bağdad caddeâ üzerinde, hem de Cevizli tren istasyonunun tam karjısında bulunmak gibi enteresan bir hususiyete sabibdirler. Müracaat: Küçükyalı ilerisinde Bağdad caddesi üzerinde İdealtepe otobüs durağında 93 No. Ev ve muayenehane: Çarşıkapı. Tel: 25616. Halebli Sünnetçibaşızade Soydan TEMİZ TAKSiTLE YAZIDIKİŞ MAKİNALARI fdıt SÜNNETÇİ G A L A T A M U M H A N E CAD.532 MARVAK TEL. 4 1 9 9 4 SATILIK KAMYON Çok az kullanılmış hakikî üç tonluk bir FORD kamyonu satılıktır. Tediyatta kolaylık yapılır. Görmek istiyenler Taksim Valideçeşme, Ankara Garajı. Tel: 21518 150 aded vaketadan biletçi çantası satın alınacaktır. İ. E. T. T. İŞLETMELERİNDEN: 1 Muhammen bedeli 2250. lira olan 150 aded biletçi çantası 25/8/1950 Cuma günü saat 10.30 da pazarlığa konmuştur. 2 Muvakkat te.ninat 192 liradır. 3 Şartnameler levazımdan «Metrohan» parasız tedarik edilir. > (11281) Certk siz. ffere* eşmız. ıla ytkayınız saçlannızın saçlannızı hafiada bir defa SAPıKSıN SAP1KS1N LAJVIPART ve BUDAFOK YÜKSEK KALİTE ömrunü uzatır Kafintı ve ktpeğı yokeder EMAYE EV LEVAZIMI Alüminyumdan Mutfak Takımları Kuçük Mutfak Makineleri İZMİR FUARINDA TEŞHİR EDİLMEKTEDİR MACAR PAVYONUNU ZİYARET LDİNİZ F E R U N I O N BUDAPEST 53 P. O. B. 74 SAPIKSIN S<K Dokulmesine Karjı "İM Bl> KÜRK MANTO BİR ROBLUK KUMAŞ veya 50 hediyelerden biri Ruj kutuları içinde bulanan numarayı saklayınız. Yakında Noter huzunanda çekılecek kur'ada bu hediyelerin birine sahib olabilirsiniz NOT: Şimdiye kadar Ruj alanlaı kutuların içindeki kuponun (P. K. 83 İstanbul) adresine gönderdikleri takdirde kendilerine yeni bir numaralı kupon gönderilecektir. İSTANBUL F1RINCILARINA İstanbul Belediyesi hududu dahilinde ekmek ve francala kooperatifi kaydı 23/8/ 1950 çarşamba günü akşamına kadar devam edecek 24/8/950 Perşembe günü idare heyeti teşekkül edeceğinden alâkadarlann saat 11 de Cemiyet merkezinde bulunmaları rica olunur. 21/8/1950 KAZANABILIRSINİZ BÜTÜN PARFÜMERİ dukkânlarında satıkr. Fınncılar Cemiyeti •ıp^lf I MlplW
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog