Bugünden 1930'a 5,431,491 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

23 Ağustos 1950 CÜMHURİYET L A M P A R T D O N Y A C A T A N I N M I Ş Gaz Lambalart, Gaz Lambaları Bekleri Gemici Fenerleri İZMİR FUARHMDA MACAR PAVYONUNDA TEŞHİR EDİLMEKTEDİR n LİMANIMrZA GELEN VE GİDEN VAPURLAR KHEDÎVÎAL • LİNE MAİL Devlet Denizyollarının En Yeni Ve En Lüks Yolcu Gemisinin İlk FUAR Seferi BALUAZ NAKLİYAT SİGORTA KUMPANYASI Kuruluşu : 1864 Sermaye ve ihtiyat akçeleri İsviçre Frangı: 37.305.521. Khedive İsmail F E R U N I O N BUDAPEST 53 P. O. B. 74 TransatUntik Vapuru 24 Ağustosta muvasalat ve 26 Ağustosta yolcu ve eşyayi ticariye alarak doğru İ S K E .V D E R İ V E Y E hareket edecekür. Fızla tafsilât için Galatada Kara^öyde Veni Handa ikinci katta GİLCHRİST VVAl.KER et Co. Ltd. Acentahğına müracaat. Tel: 42964. Doktor Operatör * H S/S İzmir İSKENDERUN seyahatine tahsis edilmiştir. «İSKENDERUN» gemisi 28 ağustos saat 14 te 1>tanbuldan hareket ederek Çanakkaleye uğradıktan sonra îzmire gidecek ve Izmirde iki gün kakp tekıar *• lstanbula dönecektir. ,0. İlk Sefer 28 Ağustos 1950 de Türkiye Umum Acentalan JOZEF MODİANO ve Mahdumları Cermanya Han İstanbul. 20385 Telefon: Gölcük Belediye Başkanlığmdan: Yapılacak iş: Gölcük Belediye Mezbahası olup, 1 Mezbaha keşif bedeli 41231 lira 49 kuruştur. 2 İhale 1/9/950 cuma günü saıt 15 te Belediye Encümen Salonunda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat tutan 3092 lira 36 kuruş olup bu para Gölcük Belediye Saymanlığı veznesine yatırılacaktır. yesı ise 1951 malî yılının ikinci ayı nihayetinde ödenecektir. 4 Mezbaha keşif tutarının 30000 lirası 1950 bütçesinden, bakl5 İsteklilerin Rocaeli Bayındırlık Müdürlüğünden alacaklan yeterlik belgesini ve Ticaret Odasmda kayıdh bulunduklanna mübeyyin vesikalan ile hazırlıyacaklan kapa'ı teklif mektublannı yukanda zıkredilen eün ve saatte toplanacak Komişyona vermeleri. 6 Bu işe aid avanprojesi, husus' ve fennî şartnameler Gölcük Belediye Fen Bürosunda görülebüir. 7 Postada vaki olacak gecikmelerden komisyon sorumlu ol mayıp aynca komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbestiir. (11501) ( O Bu sefer 4, 11? İS Eylul tarihlerinde aynı programla tekrar edilecektir. Sayın yolcularm otel aramak külfetinden kuıtulmalan için yernek mecburiyeti olmadan vapurun İzmirdeki tevakkufu zarfında arzu edenlerin gemide kamarada kalmalan temın edilmiştir. Gemide mükenunel bir Caz ile her zaman yolculann emriııe âmade jüzme havuzu ve sinema vardır Ankara Üniversitesi Ziraat Fakülfesi Dekanheınfe: 1950 1951 ders yıh için fakültemize alınacak öğrencilerin kayıd ve kabullerine 15 Eylul 1950 tarihinde başlanır ve 20 Ekım 1950 günü akşamı sona erer. Müracaatler, kayıdlann başlama tarihi olan 15 Eylul 1950 gününden itibaren kabul olunur. Kayıdlann kapanma tarihi olan 20 Ekim 1950 den sonra yapılacak müracaatier hiçbir suretle kabul edilmez./ Madde 1 Ankara Üniversitesi öğrend yönetmeliğinin yazılma ve kabul edilme ile ilgili şartlan aşağıda belirtilmiştir. a) Lise olguşluk imtihanını vermiş ohnak (Türk liselerine eşitliğl Millî Eğitim Bakanhğınca onanmış bulunan yabancı memleketler liselerinde geçirilmiş olan imtihanlar olgunluk muadili sayılır.) b) Bir fakülteden veya öğrenimi olgunluğa dayanan yüksek bir okuldan diploma almış olmak, Madde 2 Yazılmak istiyenlerin getirmek mecburiyetinde olduklan belgeler junlardır: a) Kayıd olmak istediği fakülte dekanlığına bir dilekçe; b) Tahsil durumunu (birinci maddenin a nkrasında istenen şartlan) tevsik eden belgeler. c) Nüfus kâğıdı veya tasdikli ömeği. d) Ssğlık ve ajı raporu, e) Kartonsuz 4^X6 büyüklüğünde 6 fotograf, f) Beyanname (fakülteden alacağı bu beyannameyi kendi el yazısile doldurup pulladıktan sonra imzalar) Madde 3 Harç yönetmeliğine göre verilmesi gereken yazılmm harcınm üniversite muhasebesine yatmldığına dair makbuz getirmek; Yukanda yazıh şartlardan başka, fakülteye alınacak öğrencilerin seçiminde fen pek iyi, edebiyat pek iyi, fen lyi, lise olgunluk dereoe sırası tatbik olunacaktır. (11200) 4ALİT AKYÜZ lın hastalıklorı ve doğrum mülehassısı ladıköy Moda Caddesi, Sarrafali No. 9 Tel yene saatleri: 912, 1519 Bu konforlu gemi ile seyahal etmeniz her bakımdan kaçınlmıyaeak fırsattır. Denizyolları acentalannrîan izahat alabilirsiniz. (116001 ı Dr. ORFANİOİS * Deri, frengi, zührevî lıastalıklar mütehassısı. Beyoğlu, Konak karşısı Suterazi (Turnacıbaşı) sokak Nil Apt. 5/3. Tel: 43734. DİŞ TABIBI ANTİJENİ Devlet tarafından kontrol edilmiş gayet hassas bir frengi antiienıdir Yapıldığı yer Dr. ZEKÂİ MUAMMER T U N Ç M A N Bakteriyoloji Lâboratuan Divanyolu No. 103 K. 2. Tel: 29125 Devlef Denizyolları ve Limanları İşlefme Genel Müdürlüğünden: • Araba vapurlan ücret tarifeslnln bir çok kısımlannda btiyük ölçüde tenzilât yapılmıştır. Tenzilâtlı ücretler aşağıda gösterümiştir. Bu tenzilâth tarifenin 16/8/1950 tarihinden itibaren yürürlüge girdiği sayın halka ilân olunur. (11599) İstanbul Şehir Hatlan Araba Vapurlan Ücret Tarifesi (vergi ve pul dahil) NEYYIR NAYIR Deniz Hast. Dis Tabibi Babıâli Ankara Cad. No. 7 Gazeteciler Cemiyeti karşısı SAYIN BAYANLARA •••* Kocanız ellerinizdeki soğan. balık ve yağ kokularınd<ın »ikâyeçı mi'' Hakkı vaı, şüphesu kokusuz bir el zevkle öpülür. Bunu an;?k ellerinırı bozmr.dan, sodj ve saban ku!1:nmarlan 1 Bakanhğımızca bastınlacak olan 12000 cild doğum, 7000 cild ilüm, 2000 cild yer değiştirme ilmühaberi ve 3000 cild nüfus kayıd örneği eksilttntye konulmuştur. bulaşık yıkama ve temizlik tozu ıle temin edebilirsiniz. 2 Eksiltme, kapalı zarfladır. Her şekil temizliğe ve çamaşıra da kullanıhr. 3 Tahmin edilen baskı ücreti 5200 liradır. Toptan satış yeri. Sirkeci Demirkapı Ziya Urnay Han No. 16 4 Geçici teminatı 390 liradır. ••••MMMM Niyazi Sezer Müfit Aripek ı ^ H B B B H H 5 Eksiltme 4 eylul 1950 pazartesi günü saat 5 te Bakanlık binası içinde Gereç Müdürlüğünde yapılacaktır. 6 İstekliler bu ışe aid özel ve genel şartnameleri Ankarada Baanlık Gereç Müdürlüğünde, Istanbulda İl Daire Müdürlüğünde görejihrler. 7 İstekliler teklif mektublannı kanunen gerekli belgeleri ekEksilbneye konan is.: îiltmenin yapılacağı gün eksiltmeden bir saat evveline kadaı komis1 Manisa Su İşleri 3 Şube MOdürlüğü bölçesi Içinde bulunan r (11307) Bakırçay havzasma dahil Bergama ve Kestel derelerinde yapıîacak tah , ona vermeleri gerekir. kimat işleri olup tahmin edilen keşif bedeli. fiat birimleri esası üzerinden 49076 lira 88 kuruştur. 2 Ek.'iltiîe 9/9/950 tarihine rashyan currartesi günü sa.it 12 de r Manisada Su İşleri 3. Şube Müdürlüğü binası içinde toplanacak olan VAPURLAR: HAREKET EDECEK Kksıltrre Komisyonu odasında kapnlı zarf ıısulü ile yapılacaktır. MESERRET 24 AÛUSTOSTA 3 Lstekliler, eksütme şnrtnamesiııt, sözleşme tasansını, özel teknik şartlaşma fiat birimleri ve keşif cetveli ve bu işe aid dığer proje N A Z A R » 25 ve evrakı 245 kurus. mukabilinde Su İşleri 3. Şube Müdürlüğünden İZMİR EYLÛLDE alabilirler. 4 4 Eksiltmeye glıebilm.ek için isfcklilerin 3680 lira 77 kuruşluk K A R Ş I Y A K A 4 geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulunan O R D U 6 » diğer bir işi muvaffakıyetle başardığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgelerile bırlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az (taAynca (1) Eylul CUMA gününden itibaren 60 kişilik til günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Manisa Su İşleri 3 üncü Şube motörlü uçaklar her gun hareket ede<ekler>Jir. Müdürlüğün* başvurarak bu işin eksiltmesine ginnek için yeterlik bel(Mufassal malumat ve biletler için) fcesı almaları ve bu belçeyi göstermeleri şarttır. 5 İsTekü crin teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı saatten bir saat öncesine kadar Su İşleri 3. Şube Müdürlüğünde Eksiltme Komısvonu Başkanhgına makbuz karşılığında veiTneleri lâzimdır. Seyahat ve Turizm Acentası Postada olan gecikmeler kabul edilmez, (11493) İstanbul: Galata, Rıhtım Caddesi 19 Tel: 43126 m İzmirde: Cendeli Han No. 5 Tel: 5888 Saç dökülmesi ve kepeklenmesîne karşı K Ö P Ü K İÇ İŞLERİ BAKANUĞINDAN: Vasıtanın nev'i OTOMOBtLLEB: Binek otomobilleri, cipler, Kaptıkaçtılar (5 ki*ilik) Kaptıkaçtılar (8 klsilik) Kaptıkaçtılar (12 kiıüik) OTOBÜSLER: ft 1316 kisüik) Bir tarifede yazılı 1722 » ) istiab hadleri için2332 > ) de bulunan yol 3350 » ) culardan aynca 5170 » ) bilet parası alın7180 » ) maz. 81100 » ) KAMYON ve KAMYONETLER: 1000 Kg.İs.Hac.kadar (boş) 1000 Kg.İs.Hac, kadar (yüklü) 10013000 Kg. İs. Hac. kadar (boş) 10013000 Kg.İs.Hac. kadar (yüklü) 30017000 KgİsHac. kadar (boş) 30017000 Kgİs.Hac. kadar (yüklü) 7001Kg.dan yukan İs. Hac. (boş) 7001Kg.dan yukan İs.Hac. (yüklü) ÂM f 200 350 450 • Slâ p Manisa Bayındırlık Bakanlığı Su İşleri 3, eîi Şube Müdürlüğünden: 200 400 500 600 700 800 1100 1400 2000 2400 3500 5000 6500 7000 8000 AŞAĞIDAKİ MADDELERİIİHRAÇ.EDERİ CIDDEYE 500 600 8Oo 1200 1600 1800 2200 300 450 500 900 1200 1800 2600 3000 900 1300 1700 2000 2400 MACAR EV SANAYll MACAR HALK SANATL'AR! MACAR KOÇOK EL SANATL'ARI MACAR DEKORATİF SANATLAR SANAT ESERLERİ. FANTAZİ EŞYA I 350 500 550 1000 1300 2000 2800 3250 800 1100 1400 2200 2600 3500 3500 5000 ARTEX SOCIETE NATIONALE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR DE L'ARTISANAT Budapcst, Kosıuth Lajos t£r 1315 Telefon: 313330 25 Ağustos bu cuma akşamı A K TARABYA KONAK OTELİ'nin N1GHT KULÜBÜNDE Yüksek ve pek sevimli İspanyol okuyucusu Arz: 41 " 21 41 " 31; Tulü: 31 " 15 31 " 34 olan deniz bölgesinde evvelce yapılacağı ilân edilen top abşlarının aynı şartlar al tında 15 Eylul 950 tarihine kadar devam edeceği denizcilere ilân olunur. Karadeniz Üsler Komufanlığmdan: ROSİTA GERONA PETROLE HÂHN Yüzünüz Çamaşır Değildir! Bol KöpüklüNefis Kokulu ve meşhur LUİZ VT1REJO orkestrajırun iştirakile Yeniden piyasaya gelmiştir. EGZANE VE ITRİYATÇILARDA ARAYINIZ Etablisements F. Vibert Lyon France BÜYÜK GALA SUARESİ Büyük ve lüks Tombola. RUMBA MAMBO'yu en iyi danseden çifte mükâfat. İstanbul halkının çok sevdiği büyük yıldızlann iştirakile VARYETE ve SÜRPRİZIJER. Masalar numaralı olduğündan yerlerinizi evvelden temin ediniz. Nisan, Nikâh Düğün ve bilumum siparişleri, kendi bahçesinde yetiştirdiği nadide çiçeklerle yapar. Beyoğlu İstiklâl Caddesi T E L E F O N : 41747 Elektrik Malzemesi Satın Almacaktir Samsun Belediye Başkanlığmdan: 1 Aşağıda cinsi ve miktan yazıl» muhteULmalzeme teklif verme usulü ile satın alınacaktır. Malzeme cinsi Miktan Gömme tablo voltmetre komitatörüe 0500 V. 1 Aded Gömme tablo ampermetıe komitatörüe 0500 amp. 1 » Dcrt nakilli tirifaze sayai 3*500 amp. 380 volt 1 » Pumyeli sigorta 500 amp. alçak tevettür için 3 » Reksiyoner üç kutuplu 10 KVA. için demir kaidesile 5 » Sek?iyonerleri açıp kapamak için ucu kancalı toprak tertıbatı çubuk 2 » Yıiksek tevettür 10 KV. mesned izalâtörü (izalâtör ler üçer aded clmak üzere bir kaideye tesbit edilmış olacaktır.) 5 j > 200 250 KVA 6300/230 400 volt yağla soğutulan ve icabında 6000 ve 6100 volt olduğu hallerde özel bir tertihatla sekunder kısmından 220'330 volt alınabilocek evsafta transformatör. 2 » Tablo üzerinden kumanda edilir üzengili yağlı otormtik şalter 500 amp. 600 V. için. 1 » E'°k. moıörü ile akuple fennî şartnamesine uy?un evsafta tulumba örgü'ü çıplak 1 » bakır tel. 16 m/m2 2 Ton » » » 25 m/m2 200 Kğ. N.E NA. yüksek tevettür 10 KV için yeraltı kablosu 3 v i ç mm2 700 Metre 10 KV. yüksek tevettür beyaz porselen izalâtör mesned demiri ve kontra somunlarile (mesned demirieri galvanizli) 300 Aded Peratöner 6300 volt için 9 » Her yüzü kalaylanmış kalınlık 3 mm ve 0.5 m2 bakır levha 10 » Kablo başı haricî yüksek tevettür için 1 » İki alçak kablo başı dahilî (yüksek tevettür için) 5 » İki taraflı ortasmdan tesbit olunan duvar için geçid izalâtörü 10 KV. için 3 > 1016.25,35 m/m 2 çıplak bakır teller için ek, T. rap. kılemensleri beherinden 50 şer aded 200 » Alçak tevettür bar tesbit izalâtörü 8 » 2 Fennî ve hususî sartnamesi Belediye Elektrik ve Su İşletme Idaresinden temin edilecektir. 3 İlgililerin tekliflerini en geç 14/9/1950 tarihine kadar Beledive Başkanl'ğma vermeleri ilân olunur. (114961 'PURO •vjuvalet Sabunları 100 Saftır. Devlet Denizyolları İşletme U. M. İlânları Bir aded arazöz satın alınacaktır Zonguldak Belediye Başkanlığmdan: Belediye itfaiyesi için kapalı zarfla eksiltme suretile bir arazöz satın almacaktir. Markası serbesttir. Fabrika tonajı beş ton olacaktır. Su tankı üç ton su alacak ve fabrika yapısı olacaktır. Şehir yollannın yokuşlu plmasından dolayı motör takati asgari 110 beygir kuvvetinde olacaktır. Teslim müddeti dört aydır. Muhammen bedeli 20.000 lira olup geçici teminatı 1500 liradır. İhalesi 7 Eylul 1950 Perşembe günü saat 15 te Belediye Komisyonunda yapılacaktır. Bu ise girmek istiyenler teminat mektublarile birlikte 2490 sayılı kanuna göre hazırhyacaklan teminat mektublan ile arazöze aid kataloğ ve izahnameyi ihale saatinden bir saat önce Belediye Başkanlığına göndermeleri. Postada vukubulacak gecikmeler nazan dikkate alınmaz. Bu işe aid şartname Zonguldak Belediye Komisyon kaleminde görülebilir ve istenebilir. (11527) Oh! Hayatımın en rahat uykusunu uyudum çünkü dün 32 liraya Dr. Halil Sezer Kar yola ve Madenî Eşya fabrikasından aldığım karyolada yattım. Dünyanın en rahat somyesini fabrika saknlanndaki daimi sergiyi lutfen ziyaret edinız. Adres: Sirkeci Demirkapı Salkımsögüd No. 7 Tel: 21632 1 İdaremize aid bulunan Şule ve Akbas gemilerile Söğüdlü yatı, bulunduklan yerlerde ve heyeti hazırasile toplu bir halde veya teker teker, veya parti halinde satılacaktır. 2 Teklifler kapah bir zarfla yapılacak ve icabında aynı oturumda istekliler arasında pazarlığa girişilecektir. 3 Saüs 1}İ 21/9/1950 Perşembe günü saat 14 te Istanbulda Tophanede Genel Müdürlük Ahm Satım Komisyonunda yapılacaktır. 4 Tasarlanmıs değeri mevcud olmıyan bu aemilerin satışında isteklilerin, teklif edecekleri bedelin % 15 nisbetinde hesabhyacaklan güvenme parasını pazarhktan önce İdaremiz veznesine yatırmalan ve şartnamede yazılı şekilde hazırhyacaklan teklif mektublanna gene şartnamede yazıh belge ve makbuzlannı eklemeleri Jâzımdır. Elektrik Lâboratuarlan için ölçü âletleri ve makineleri satın ah5 Şartname ve buna ekli kâğıdlar parasız olarak her gün Konacaktır. (10235) 1 Bedeli, 1951 malî yılında 5642 sayüı kanunla tahsis edilecek misyondan alınabilir. ödenekten ödenmek şartile elektrik lâboratuarlan için çeşidli elektrik ölçü âletleri ve makineleri satın alınacakür. 1 Galata 21 numaralı ambar dahilindeki ilâve kat merdiven 2 Malzemenin fenni sartnamesi mesai saatleri dahilinde Ti boşluklarına yaptmlacak iki aded asansör için aşağıdaki şartlarla tekcaret Müdürlüğünde görülebilir. lif almacakbr. 3 Lüzumlu âlet ve makineleri verebileceklerin, teslim ve fiat A Asansörlerin kaldırma gücü 1.50 ilâ 2 tondur. şartlannı gösterir teklif mekrublaruu en geç 5 Eylul 1950 tarihine kaB Kuvvei muharrike ambar dahilinde mevcud fchir «lektrik dar Bakanhğa vermiş veya göndermiş olmalan ilân olunur. (10752) cereyanıdır. • • • • AMERİCAN EXPORT LİNES İnc. NewYork ^ • • l C Bilcümle tesisat Bayındırhk Bakanlığı asansör talimatnaNEWYOKK F İ L A D E L F İ Y A BALTİMOR BOSTON mesine uygun olacaktır. arasında 15 günde bir muntazam azimet ve avdet postası D Tekliflerde lüzumlu bilcümle teknik malumat bulunacak ve 24 Ağustosta limanırmzda beklenen fiat, tesis müddeti sarih olarak belirtilecektir. E X F O R D Vapuru hamulesini boşalttıktan sonra aynı 2 Tekliflerin verme müddeti evvelce gazetelerde ilân olunan 4 limanlar için eşyayi ticariye alarak hareket edecektir. Ağustos 1950 Cuma günü yerine, lüzumuna binaen 25 Ağustos 1950 CuVapur kumpanyası PİRE NAPOLİ ve CENOVA'dan NEW ma günü saat 12 ye kadar uzatılmıştır. Teklifler Fermenecilerde Devlet YORK için LA GUARDA EXOCHORDA, EXETER, EXCAMDenizyollan Yapı Şubesine verilmiş bulur.acakür. Bundan sonra verilen BİON, EXCALİBUR lüks transatlantik vapurlanna yolcu kabul teklifler nazan itibare alınmaz. eder. Fazla tafsilât için Galatada Tahir hamnda 3 üncü katta 3 Ahnan teküfler 25 Ağustos 1950 tarihinden itibaren azami bir HAYRI ARABOĞLU ve Şsuıa müracaat olunması. Tel: 4499321 hafta içinde idarece tetkik edilerek netice ilgililere yazı ile bildirilecektir. İdarece verilecek bu cevab geciktiği takdirde teklif sahibleri tekliflerinden vazgeçebüirler. 4 İdare teklifleri nazan itibare alıp almamakta, dilediğine ihaDarülâceze imalâthaneleri işletmesi için cins ve teminat nvktar lede yeniden eksiltme açmakta ve ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen lan aşağıda yazıh kundura malzemesi pazarhkla satın aLnacaktır. serbesttir. (11556) . Bunlara aid şartnane ve nümuneler her gün is saatleri dahilinde Imalâtlıaneler Işleimesinde görjlebilir. Taliblerin her cins için hizalarınds gösterilen teminat akcelerile birlikte 25/8'950 Cuma günü saat 10 da Müdirıyete müracaatleri. Miktar Cinsi Teminat Mik. 2100 Kg. Tel çivi 275.00 T.L. 650 > Keten ipi 1000.00 » Beyoğlu tstiklâl Cad. 4900 > Bakır çivi 1200.00 9 v 1100 » Nalça derrv ' 90.00 > Lâle Sineması üst sırası 1750 aded Sandık 1000.00 > No. 67 500 Kg. Saya ipi 800.00 > 4000 çift Okçe lâstiği 240.00 » Telefon: 41433 (11558» Millî Eğitim Bakanlığından: Resmi okullara muadil özel •••^••i İlk, Orta ve Löse sınıflarına öğrenci haydma başlanmıştır. Ağustos sonuna kadar kayıdlannı yenilemiyen eski öğrencilerin yerine yeni öğrenci alınacaktır. İş saati 917 ye kadar. Tel: 60136 Haydarpaşa, İbrahimağa, Sokullu Köşkü L YATILI YATISIZ .İL KIZ ERKEK ANADOLU LİSESİ Çifteler Harası Müdürlüğünden: 1 Haraya aid iyi kalitede 340 aded astragan deri 14/8 950 günü satüamadığından mezkur deriler 4/9/950 pazartesi eünü İstanbul Veteriner Müdürlüğünde saat 15 te toptan, yahud partiler halinde pazarlıkla satılacaktır. 2 Derilerin beherinin fiaü 25 lira olup alacaklan miktar üzerinden teminat vereceklerdir. 3 Deriler İstanbul Veteriner Müdürlüğünde görülebilir. 4 Şartnameyi görmek istiyenlerin İstanbul, Eskisehir Veteriner ve Hara Müdürlüğüne müracaat etmeleri. 5 Derilerin bedeli satışı müteakıb tahsil edilecek ve aynı günde teslim edilecektir. (11491) Dariilâceze İmalâthaneleri İşletmesinden: ENGEN'e gelmiştir. Soğuksu Güzelleştirme Derneğinin 20/8/950 Pazar günü senelik umumî kongresi ekseriyet olmadığından yapılamamıştır. Kongre 27/8/1950 Pazar sünü saat 11 de ekseriyete bakılmaksızın Soğuksu gazinosunda yapılacaktır. İlgililerin, ev ve arsa sahiblerinin toplantıda hazır bulunmalan rica olunur. Yönetim Kurulu Başkanı KONGREYE DAVET
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog