Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

CUMHIJ K "23 Ağıitos İstanbul Enternasyonal tenis müsabakaları Beynelmilel kıymette 28 tenisçinin iştirak edeceği bu turnuvanın galibine (Cumhuriyet) bir kupa verecek İstanbul TenisEskrimDağcılık kulübünün organize ettiği istanbul Milletlerarası Tenis Turnuvasının bu seneki beşinci yıl müsabakalarına katılmak üzere, dört kıt'aya mensub ve beynelmilel kıymette tam 28 tenisçi davet edilmiş bulunmaktadır. Bu davete memnuniyetle icabet edeceklerini büdiren dünyaca maruf tenisçiler bugündeD itibaren şehrimize gelmeğe başlayacaklardır. Bugün Barlotta vapuru ile gele cek Amerikah meşhur kadın tenisçi Misa Butler'den sonra, aym 24 ü ile 29 u arasında diğerleri ge leceklerdir. 26 ağustos cumartesi günü başlayıp, 4 eylul pazartesi günü sona erecek Beşinci İstanbul Milietleıarası Tenis Turnuvası dolayısile bu müsabakaların kısa bir tarihçesinı vermek doğru olur kanaatindeyiz. istanbul Milletlerarası Tenis Turnuvası, 194S senesinin 14 ağustosunda başladı. İkisi Yunan ve ikLsi de Fransız olmak üzere dört ecnebi tenisçinin iştirak ettiği bu müsabakalar sonunda; tek erkeklerde Yunanlı Stalios; tek kadmlards Fransız Mathieu, çift erkeklerde Yunanh Stalios Argirin çifti muhtelitte de Mathieu Genüen (Fransa) kanşığı şampiyon oldular 1947 senesinin 5 eylulünde başlayan ikinci yıl müsabakalarına katılan yabancı tenisçilerin yekunı: 8 idi. Birinci sene müsabakaların» nisbetle daha büyük bir heyecaD uyandıran bu karşılaşmalar sanunda şu neticeler alındı: Tek erkeklerde Yunanh Stalios, tek kadmlarda Türk Bahtiye Musluoğlu çift erkeklerde Yunanlı NicolaidisStalios çifti, muhtelitte Bahtiys (Türk) Coen (Mısır) kanşığı. 1948 senesindeki üçüncü yıl mü sabakalarında T.E.D. Kulübü kortları 9 ecnebi tenisçiyi bir araya toplamıştı. Daha kuvvetli oyuncuı laruı yaptıkları bu karşılaşmala) sonunda; tek erkeklerde Weiss (Avusturya), tek kaduılarda Muailâ (Türkiye), çift erkeklerde Hugh&(İngiliz) Stalios (Yunan) çifti, muhtelitte Muailâ (Türk) Red' (Avusturya) kanşığı şampiyon oldular. Şimdi müsabıklan umumî olarak gözden geçirelim: Kowalevski (Amerika) Amerikanın, tenis âlemine en genc ve en yeni hediyesi. Fevkalâde servıs atışlarile temayüz etmiş bir kıymet. NewYork kapah salon enternaS' yonal tenis karşılaşmaları finaluu kadar yükselmiştir. 1950 Viyana Enternasyonal müsabakaları tek erkek galibi ve gene bu senenir Paris Enternasyonal karşılaşmalarmın tek ve çift erkek dömifina listi. Meşhur Vimbledon tenis turnuvasında (Tete de ser) ünvanınj kazanmıştır. (CUMHURİYET) kdpasınm en büyük bir favorisi olarak bu müsabakalara katılmaktadır. Doremann (Amerika) Bu çok kıymetli tenisçi 950 Fransa Enternasyonal Tenis Turnuvasmda, VVirnbledon'un (1) numaralı ası ve finalisti Frank Segdman'ı yenerek elimine etmiştir. 1950 Viyana Turnuvası tek erkek finalistidir. Kupamızm en belli başlı favorilermden biri bulunmaktadır. Fausto Gardini (İtalya) İtalyanlarm büyük ümid bağladıklar: en genc oyuncuları. Deauvilie Enternasyonal Turnuvasırnn tek erkek galıbidir. s RADYO f Bugünku Program İSTANBUL 12.57 Açılıa v e programlar 13.00 Haberler 13.15 Karışık hafil ögle müziği (Pl.) 13.45 Şarkılar; okuyan: Me'.ek Erdik; çalanlar: Sadi Işılay, İzzeddin Ökte, Yorgo Bacanoa 14.20 Serbest saat 14.30 Oyun havalan ve saz eserleri (Pl.) 14.45 Oıkestra eserleri (PL) 15.00 Kapaaıj. Hürriyet kahramanı Eyüb Sabri Yazan: Arif Ersoy SERBEST SİJTTIiy r Giovanni Cucelli (İtalya) İtalyanların dört yıldanberi (1) numaralı oyuncusu unvanını muhafaza etmektedir. 1947 İsviçre Turnuvası şampiyonu, 1949 Mısır ve PanAmerikan Turnuvalan galibi, Italyanların Davis kupası ekipinin en gözde oyuncusudur. (CUMHURİYET) kupası favorilerinden. Heraldo Weiss (Arjantin) Arjantinin (1) numaralı oyuncusudur. 1950 Kahire Enternasyonal Turnuvasının çift erkek finalisti, Genc ve kıymetli bir tenisçi, ihmal edilmez bir oyuncudur. Jack Harper (Avustralya) Avustralyanın en kıymetli bir oyuncusudur. 1937 Avustralya çift erkek şampiyonu, 1946 Surrey Turnuvas: çift erkek galibi, 1946 İngiltere Turnuvası tek ve çift erkek şampiyonu. 1947 yılı Danimarka Kral kupası galibidir. 1949 Mısır Turnuvası çift erkek şampiyonu, ayru senenin istanbul Turnuvası çift 1949 yılının 25 ağustos günü baş erkek galibi ve Ankara Turnuvasılayan dördüncü sene müsabakala • nun (Von Cramm'ı yenerek) tek rında içlerinde dünya çapında kıy erkek şampiyonudur. Kupamızıt metler bulunan tam 16 yabancı te büyük favorileri arasında kolayca nisçiyi seyrettik. Çok heyecanlı ge yer alabilir. çen ve büyük bir alâka toplayan Fritz Weiss (Avusturya) Abu müsabakalar neticesinde tek er vusturyarun (1) numaralı oyuncukeklerde Alman Von Cramm, tek sudur. Eski profesyonellerden olup ksdınlarda (İtalyan) Bossi, çift er 1948 İstanbul ve Ankara Milletlerkeklerde Von Cramm (Alman) arası tenis turnuvası tek erkek gaJ. Harper (Avustralya), çift ka libidir. dınlarda Bahtiye Muailâ (Türkiye) çiftleri, muhtelitte de VOD Lazare Stalios (Yunanistan) Bu seneki Milletlerarası İstanbul Cramm (Alman) Cury (İngiliz) tenis turnuvasının en kıymetli bir kanşığı şampiyonluklan aralarında tarafı da; Atinadaki mahud futbol paylaştılar. hâdisesinden sonra temaslan kesBu seneki şampiyonaya katılacak miş olduğumuz komşu Yunanistan•ecnebi tenisçilerin yekunu ise yu la yeniden spor karsılaşmalarına karıda da söylediğimiz gibi tam 28 başlamış olmamızdır. Stalios, Yuclir. Sıraladığımız ıakamlardan da nanhların (1) numaralı tenisçisidir. kaydettiği inkişaf kolayca tesbr1 1933 yıhndan 1938 senesine kadar olunabilen bu cazib turnuvanın Yunanlılarm Davis kupası ekipindo geçirdiği dört sene zarfında memle yer almıştır. 1946 ve 1947 İstanbul ket tenisine sağladığı faydalar in turnuvalan tek erkek galibi bulunkâr edilemiyecek bir hakikattir maktadır. Tenis Eskrim Dağcılık KulübüVan Meegeren (Holanda) nü, büyük riskler altma girerek Henüz 20 yaşında bulunmasına rağ teşkiiâttan en ufak bir yardım dah; men Holandanuı (2) numaralı ogörmeden, tertiblediği bu büyük yuncusudur. 1948 İngiltere entertumuvalarla memleket tenİLİnt nasyonal turnuvası çift erkek galibi yaptığı hizmetten dolayı bilhassa meşhur Fransız tenisçisi Marcel tebrik etmek gerektir. Bernard'ı yenerek Rubaix turnuva APAMARKA ÖLÜM Manastırlı Niyazi Bey damadı Belediye Sevk bürosu şefi ŞÜKRÜ TURANLI 22ATII/1950 salı günü 9 da vefat efmiçtir. Cenazesi 23, VIII 1950 çarşamba günü Aksaray Valide camiinden öfcle r.amazım müteakıb kaldırılsrak Edirnrkapı kabristanlığına defnedilecektlr. Mevlâ raiımet eyliye. % & % Mermer tüccarı Saüh Sabri ve Kadir Karagözoelunun validelen Nallıhan llçesi Çayırhan Bucağı Yetiştirme Yurdu Müdiirlüğünden: Muhammcn Miktan Fiah Tutan Geçici teminal kilo kuruş Lira kş. Lira kş. Halk tipi ekmek 24435 38 9285 30 696 39 Kuru meşe odunu 50000 3 1500 00 112 50 1 Cıns ve miktan yukanda yazılı ihtiyaç usulile satrn almacaktır. 2 Eksiltme ve ihalesi 4'9 950 tarihinde pazartesi günü saat onda Nallıhan Ksymakamhk binasmda toplanacak Satınalma Komisyonunaa yapılacaktır. 3 Şartnameler Yurd Müdürlüğünde ve Nallıhan Malmüdürlüğünde görülebilir. 4 İsteklilerin muayyen gün ve saatte teminat ve diğer vesikalan i'p birlikte Komisyonda bulunmalan. (11308) Cinsi ASİYE KARAGÖZOĞLU kısa bir hastalıktnn sonra 22 8 950 tarihinde Hakkın rahmetine kavnşmustur. Cenazesi 23 8,950 çarşamba günü (bugün saat 2 de Çamlıcadaki köşkünden kRİdınlarak Fatih camiinde ikindı namazmı müteakıb cenaze namazı kılındıktan sonra Edirnekapıdakl aile kabristanına defnedilecekür. Alah rahmet eylesin. Çelenk Rönderilmemesi rica oîunur. Kendisi de Arjantinin (1) numaralı T.O. Robenson marka 60 lık bir aded Katrakt ve teferrüatı kadın tenisçisidir. Bu sene Wimbleile R.A. Lister marka dik üç silindirli 30 beygir 1500 devirli kuldon müsabakalarında, geçen senelarulmış Diezel motörü uygun şartlarla satıhktır. nin İstanbul ve Ankara tumuvaIVIüıacaat: F A İ K Ö Z D \ MA R lan galibi dünyanın (8) numaralı Küçük sanayi mınt.ikasında kerestcci No. 3 Balıkesir Tel: 1245 kadın tenisçisi bulunan İtalyan Mme Bossi'yi yenmiştir. 1949 Riveı Plate turnuvası tek kadın galibi ve 1950 Kahire turnuvası finalistidir. Mll. Mermsen (Holanda) HoYalova Müdiriyetine aid 14 8 1950 tarihinde eksiltmesi yapılacak landanın (1) numaralı kadın tenisolan deniz nakliyat işi lâyık fiatta görülmediğinden ayni şerait dahiçisi, Wimbledon'da büyük başarılinde 15 gün müddetle uzatılmıştır. lar kazanmış bir oyuncudur. İsteklilerin 30 8 1950 Çarşamba günü saat 15 te Başmüdiriyet Miss K. Tuckey (İngiltere) (11250) 1946 Hambourg turnuvası tek ka Muhasebe Şubesine müracaatleri. dın şampiyonudur. İngilterenin VVightman kupasının en bellibaşb oyuncularmdan biridir. Bunlardan başka bugüne kadar konfirmasyonları gelmiş olan diğeı oyuncular arasında şunlar da vardır: Devlet Demiryollan Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan: Garett (Amerika), Miss Butler (Amerika), Miss Neumann (Avus 1 1000 Kilo istrotıp metali taahhüdünü ifa edemiyen müteahhid hesabnî ı açık eksütme ile satın ahnncaktır. 26 ağustos cumartesi günü baş sını kazanmıştır. Holandanın Davis turya), P. Geelhand (Belçika), 2 Muhammen bedeli 2600 lira olup muvakkat teminatı 195 liradır. layıp 4 eylul pazartesi gunü hitam.» kupası ekipinin en kıymetli bir o Miss Ward (İngiltere), Mrs. Migerecek olan Beşinci İstanbul Mil yuncusudur. liori (İtalya), Miss Manfredi (İtal 3 Buna aid şartname komısyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 4 Eksiltme 8 eylul 1950 cuma günü saat 10.30 da Haydarpaşa Gar letlerarası Tenis Turnuvası dolayıLing (Holanda) Holandanın ya), Del Bello (İtalya), Deyro (Fibinası dahilindeki Haydarpaşa Satınalma Komisyonunda yapıla(Yunanistan), sile, bu turnuvaya katılacak ecne (4) numaralı oyuncusudur. 1950 lipin), Jean Melas cağından arzu edenlerin vsktinde komisyonda hazır bulunmalan. bi tenisçilerin değerleri etrafında \Yimbledon tumuvasında üçüncü Mll. Victoria Georgandes (Yuna(11444) okuyucularımıza biraz maluma.' tura kadar yükselmiştir. Neticede nistan), Mll. Maria Acrivos (Yunanistan), Kornfeld (İsrail). vermek isteriz. Amerikah Vic Seix'e yenilerek eliTek erkekler. tek kadınlar, çift mine olmustur. Yukanda, haklarında kısa izahat erkekler. çift kadınlar ve muhteiitKumar (Hindistan) Hindista verdiğimiz şöhretli oyunculara karDevlet Demiryollan Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan: ler olmak üzere beş branş üzerinde nın (4) numaralı oyuncusu, tenis şı çıkacak Türk takımı henüz belli yapılacak olan bu maçlarm en he âleminin en şöhretli çift erkek o olmamıştır. Tek erkeklerde en bü 1 Örnekleri komisyonda mevcud 15 kalemde cem'an 3626 aded yük şans Amerikalılarda bulunmuhtelif cins, eb'ad ve miktarlarda pirinç su ve buhar musluğu yecanlısı muhakkak ki tek erkek yuncularından biridir. açık eksiltme ile satın almacaktır. ler arasındaki karîilsşma olacaktır Miss Dorothy Head (Amerika) maktadır. Kadınlarda ise AmeriTenis sporunun en mühim karş* Amerikarun (9) numarah kadın ka, Arjantin ve Ingiltere arasında 2 Muhammen bedeli 7678 lira 75 kuruş olup muvakkat teminatı 575 lira 91 kuruşrur. laşması olan tek erkekler arasın tenisçisidir. 1950 Viyana enternas paylaşılacaktır. Çok çetin geçeceği muhakkak o 3 Buna aid şartname Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. daki müsabakanm 1950 İstanbı.i yonal tenis turnuvası galibi. Büyük lan 1950 İstanbul Milletlerarası te 4 Eksiltme 5 Eylul 1950 Salı günü saat 10,30 da Haydarpaşa Gar Milletlerarası Tenis Turnuvası ga bir tenis yıldızıdır. binası dahilindeki Haydarpaşa Satınalma Komisyonunda yapılalibine, gazetemiz tarafından orta Mrs. Maria Weiss (Arjantin) nis turnuvasına katılacak tenisçicağından arzu edenlerin vaktinde komisyonda hanr bulunmaya konulan (CUMHURİYET) ku Arjantinin (1) numaralı erkek t e lere muvaffakıyetler temenni edeCem ATABEYOĞLU nisçisi Heraldo Weiss'in karısı. riz. lan. (11253) paı hediye edilecektir. SATILIK KATRAKT ve DİEZEL MOTORU Tekel İstanbul Başmüdürlüğünden: | DEVLET OEMIRYOLLARI ILANLARI MATBAÂ METALİ AUNAGAK Eyüb Sabri subaylık hayatını, mensublannı tesbit ve imhaya meBulgar, Sırb, Karadağ, Yunan hu mur edilen Müşir Osman Paşa 17.57 Açılıs ve programtar 18.00 Karışık hafif akşam müziğl (Pl.) dudlannı çerçeveliyen ve merkezi (Tatar Osman Paşa) Manastır hü18.20 Şarkılar; okuyan: Can Akşit; ça Manastırda bulunan üçüncü ordu kumet konağuııa karşısında Drahor lanlar: Sadi Işılay, İzzeddin Ökte, birliklerinde geçirmiş ve bu yasuju kenarmda müstakil kârgir bir Vecdl Seyhun 19.00 Haberler 19.15 bancı hududlardan Makedonya içi binada karargâhını kurdu. Şemsi İstanbul haberleri 19.20 Türküler; ne sızmış bulunan çetelerin izale Paşa gibi askerî bir zihniyetle deokuyan: Zehra Bilir; çalanlar: Hakkı Derman, İsmail ve Kaarl Şençalar, sinde göstermiş oldugu ateşli he ğil, siyasi ve ince yollardan geçireNecdet Gezen 19.45 Radyo salon or yecanile ve tabiatinde mevcud sü cek bir plân hazırlamakla meşgulkestrası ^ 20.15 Konser salonlarmdan kutiiik, tevazu, feragat ve vefa ken 10 temmuz 1324 geceyansında büjuk Isimler (Pl.) 20.30 Serbest kârlığı ile arkadaşlan arasmda şehir içindeki gizli teşkilâtla kasaat 20.40 İstanbul Konservatuarı bir sevgi ve takdir ka rarlaştınlan plâna göre Eyüb Sabri Türk Musikisi İcra Heyett konserl; mümtaz idare eden Eyyubi AH Rıza Şengçl zanmış faziletkâr, fedakâr bir inve Niyazi Beyler, maiyetlerindeki • Karcığar» 21.20 Dudakların (Rad san dı. binlerce silâhlı vatanpenerle ">esyofonik operet) 22.15 Puccini'nin Cermen ve Slav siyasetinin o za siz ve telâşsız şehre girdiler ve rioğ operalarından müzlk (Pl.) 22.45 Haberîer 23.00 Dans müziği (Plj manlar çarpıştığı Rumelide ecnebi mca Müşir Osman Paşanın karnr22.30 Kapanış. imayesine dayanan Makedonya gâhını sardılar. Muhafızlaruı kanımeselesinin, Türk milleti aleyhitıe na ve canlarına dokunmadan Müşir ANKARA Reval mülâkatile başgösteren feci Osman Paşayı aldılar ve eece ka7.28 Açılıs ve program 7.31 Vals ranlıklarında Ohriye götürüp izzet ve paso dobleler (Pl.) 7.45 Haber akıbeti önlemek için Pariste ve ve hürmetle misafir ettiler ve ermemleket içinde gizli çahşan Ittihad ler 8.00 Hafıf müzik (Pl.) 8.25 Günün programı 8 30 Beethoven e Terakki fırkası mesaısine daha tesi sabah şehir halkının iştiraküe (Fa majör) kuartet (Pl.) 9.00 Ka :ezrî ve fi'lî bir veche vermek lü istasyon civannda kışla meydanında top altılmak fıretile hürriyet panıs. umu karşısında kalmış ve buna ilân edildi. Saray ve hükümet de tarar vermişti. O zaman Eyüb Sab• bunu kabule icbar edildi. Ohri redif taburu kumandanı, 12.30 Acîlış ve program 12..",0 Sarktlar 13.00 Haberler 13.15 Melo Niyazi Bey de Resne redif taburu Kışla meydanına akm eden mün;!er (Ple.) 13.30 Ögle Gazetesi umandanı idiler. Bu iki fedakâr seüâh inkılâbcı vatanperverler grup 13.45 Piyano ile caz (Pl.) 14.00 Kaer türlü tehlikeleri istihfafla der lannın başında herkes tarafından panış. al Manastır, Resne, Ohriden etraf gorülmesi istenilen Eyüb Sabri bu • arına aldıkları ve silâhlandırdık ı.ümayişe katılmamış, bilâkis (va17.58 Açılıj ve program 18.00 Şar arı binlerce vatanperverlerle dağ zifemiz bitti) demiş, silâhlaruıı çık.'lar 18.30 Konuşma 18.45 Caz ara çıktılar ve fi'len istibdad ıe karmış, dağlarda zamanla büyüyen orkestralarından: Sammy Kaye (Pl.) araya karşı rr.ücadeleye atıldılsr. salçannı kestirmiş, sakalını tıraş 1900 Haberler 19.15 Tarihten bir yaprak 19.20 Rachmaninov (Fa diyez Bu hareket gerek dağlarda dolaşan ettirmiş, temiz subay elbisesini giy rrir.ör) piyar.o konçertosu (Pl.) 19.45 Bulgar ,Sırb, Yunan çetelerini ve miş, mütevazı, mütebessim çehreEhzabeth Schuman söyltiyor (PLı unları idare eden gizli komite teş süe Lokanta caddesindeki Şark O19.35 Konuşma 20.00 Halk türküleri kilâtını, gerek saray ve istibdad er telin penceresinden çekingen, fa 20.15 Radyo gazctes: 20.30 Serbest ını dehşet ve korku içinde bı kat istikbalini, hayatını istihkar e saat 20.35 Meydan faslı 21.13 ?kmıştı. Bunun üzerine bu komi derek uğrunda çalıştığı gayenin taKonuşma 21.30 Dans orkestraları çahyor (PU ?2.00 Konuşma 22.15 ecilerin hepsi gizli kanallar vası h?kkukunu görmekten doğan seŞen parçalar (Pl.) 22.30 Klâsik saz asile Ittihad ve Terakki ile teması vincle etrafı seyrediyordu. Eyüb eserleri 22.45 Haberler 23 00 Karamağa, a>Tiı gaye ile çalıştıklarım Sabri bu gibi nümayiş ve alâyişten panıs. ne sürmek suretile iş birliği yap hoşlanmaz. daima uzak kalmak isteıdi. Onun başlıca şian teva7U mağa ve uzlaşmağa koyuidular. Zaiçinde kalmak, milletin huzur ve lanm hâdiselerine göre millî hetealisini görmek ve bu uğurda icab jfın siyasî vecibelerini kavrayan eJerse seve seve ölmekti. Olümüne nkılâbcı vatanperverler bu teklifl'adar böyle düşündü ve böylcce erp fazla kıymet ve ehemmiyet 1 t 3 4 3 0 < s kaldı. Ölümü. kendisini yakından ermediler. Bu inkılâbcı çeteler tanıyanların kalbinde unutulması izdikleri yoldan yürürken, tenkil güç bir keder bıraktı. .'azifesile ve saray iradesile Ma•0 astıra ge'.en orduda ve bilhassa Cenaze merasimi için Teşvik'ye 09 .rnavudluk muhitinde cesaretHe camiine gidonler gibi ben de keder öhret bulmuş Şemsi Paşa maiye içinde gittim. Camiin bahçesinde, inde bulundurduğu üç piyade ta ağaclann gölgeliklerinde toplanınış ıuru ve Pizre hapisanesinden almış dünün inkılâbcı vatanperverlerinlduğu yetmiş kadar kanlı katil fe den sağ kalan hemşerilerimden bir • laisi onlan asla korkutmamış ve kısmını gcı^bildim. Mazinin o aindirmemişti. Şemsi Pa^a, Manas te?li ve heyecanlı günlerinde h a •• ;ırdan Yıldızda Mabeyinle yapmış atlarım hiçe sayan, başlan dimlduğu sekiz on saatlik bir telgraf dik gurur ve feragatle yürüyen, mu'.öberesinden sonra, ateşli ve yılmak bilmiyen o zamanın bu atılSoldan sağa: mülî heyecanla vatan aşkından ve n levend delikanhları, 42 seneiilc 1 İnsanm hayatındaki en kıymetli çağ. 2 Rüya gibi geçip giden, kom elâmetinden başka bir şey düşün b'r hayatın bin bir seyri ve tesiri sularımızdan birlnin başında bulunan. miyen ve hayatını istihkar eden içinde bugün başlan ak, belleri bü3 enc mülâzim Atıf Beyin savuıdu kük. yanaklan çökük, benizleri sa Eski Baltık devletlerinden birinin merkezi, zallmin masuma reva gördüu kurşunlarla saraya Karşı olan rprmış, renkleri solmuş bir ha'de ğü. 4 Koreye alayımız onu kazan ;adakatini kanile ödeyerek telgrafihtiyarlamışlardı; fakat bu fedakâr mak için gldiyor, hürmet gösterilmeğe deger. 5 Çekip götürme (eski ter m), ane kapısı önünde ve Paşanın et ve yieit insanlar icab ederse, yavın sisede durduju gibi durmıyan. 6 •afını saran yetmiş silâhlı fedainin İT de güçlerinin takati merteaeKabahat yapanın isitttği. 7 Gemile çinde öldü. inde vatan uğnında yapabilecekrimizin petrol yükleyip getirdikleri ]i. Şemsi Paşanın bu ölümü jîrayı lcrin: yapm^ğa hazır, vakur ve asil manlardan biri. 8 Akropolun kom• istibdad erkânını olduğu kadar bir çehre ile gecmiş celâdetli c;.ine şusu şehir, boyutlardan. Iakedonya komitelerini de sarsrin hatıralannı toplamikla mcşgul Yukarıdan aşağıya: .ıştı. Bütün bu komiteciler silâhlı derin dalgınlıklar içinde mu.sai'a 1 Eskiden alacağı kızı damad adı. incelemeşe ?;den. 2 Bir kadın Tüık inkılâbcılannın emirlerine a taşmda son namazının kıhnma.'nı adı. bir emir. 3 Çcvrilinee bize 24 made ve her türlü yardıma hazır bekleyen Eyüb Sabriye bakıyoHar, ;a?ti hatırlatır. dördüncü (eski terim». lduklarını bildiriyorlardı. O sırada sevgi ve saygılarile onu son Jefa 4 Tersi İrtanbul Üniversitesi Rektö ;evki kaza ile ve bir arkadaşırr.la olarak selâmlıyorlardı. Işte Türke riinün soyadıdır. Şüpheden daha kuvclerine düştüğüm yüz elli kişilik niEhsys ulvî bir karakter; diyerok vetlidir. 5 Orta >erde. 6 Bir hizHaXkı met iç'n faydalı ol!» mönasına mürek Milanmatov çetesinden samimî bir yanımda bulunan ismail keb bir emir. 7 Eğlence yerlerinde .•eda ile ve hiç bir zarar görme Beye gösterdim. Insan fanidir. Oyediklerimizden, bir soru edatı. 8 en aynlmaklığım bu tesirin canlı lür, gider. Hizmet bakidir. NesilEvin d?ktatörü. bir şahidi idi. Şemsi Paşanın ölü den nesle intikalle ebedileşir. Ne Evvelki buhnarantn hnücdilnij gekli münden sonra inkılâb ve hürriyet mutlu vatana hizmet edenlere! etelerini tenkil, Ittihad ve Terakki Emekli albay Arif Ersoy 1 2 3 4 5 6 7 8 BULMÂCA 1 1 1 1 1 1 1 11 » ım 1 ım 1 •ı ı ı 1 •1 I 1 m 1 1 1 «I •I 1 1 I !• I JLLI» 1 to » A •a OD Muhtelif Musluk Alınacak A0|A|T|E|Ş|« K YİE|R|W|L|A|M| A E|M|T|Öİ«|M|U| M T|B|t|R|S|!IH E • A | N | T | t | L | * |T D|E|L|E|G|El*l 1 MDİAİRİEİSİII R|A|M|A|N|«|S| 9 Anadolu şehirlerindeki z güzeller Başîarafı 1 inci sahifede jüzellere de kayıd numaraları vegiriş kartları verilmiştir. Kendileinden müsabaka günü, müsabaka ıerinde ve tam vaktinde hazır buiunmalannı rica ederiz. Güzeller şerefine verilecek balo Güzellik Kraliçesi ile arkadaşları şerefine 1 eylul cuma gecesi saat 21 den itibaren Taksim Belediye Gazinosunda muazzam bir balo verilecektir. Bütün hasılatı gazetemiz tarafından Kızılay Derneğine terkedilen balonun davetiyeleri Kızılay merkezinde, Gazeeciler Cemiyetinde, Saray Sinemasında, Foto Sabahta, Necmi Rıza Mağazasında ve Taksim Gazinosunda satışa çıkarılmıştır. Biletleri mahdud olan balonun fevkalâde bir şekilde cereyan etmesi için tertib komitesi büyük hazırlıklar yapmaktadır. Balonun, senenin en büyük balosu olacağı şimdiden anlaşılmaktadır. (Saim Ağabey) i anma töreni Vefa Kulubü Başkanlıgından, Vefa Lisesi Müdürlüğıinden ve Vefa Lisesini Eitrenler Derneğ' Başkanlığından: Kulübümüz kurucusu. Derneğimiz Baj kanı ve Vefa Lisesi Tarih öğre^neni Saim Ağabey (Turgud Aktansel 1 in aramızdan ebediyen ayrıldığı gıjne tesadüf eden 24 agustos 950 per;embe günü saat 15.15 te Edirnekapı Şehidliğir.deki mezarı başında bir anma töreni yapılacağından mezkur gun ve saatte bütün Vefahların, akrabalarıııın ve kendisini sevenlerin iftirakleri rica olu. nur. KAYIB Nüfus kâğıdımı kaybettim. Yenisini alacağımdan eskislnln hükmü yoktur. Rami nüfus memurluğunda 335 doğumru Orhan Krçükgün Sahib e< BaşmuharriTi MEVLİD Tüccardan All Ongan. Hazım Ongan, Nejat Ongan. Neclâ Targayın babalarj Trabzon eşrafından Hacı Ali Hafız za« de Hasan efendi oğlu İBRAHİM FAHRİ ONGAN ın ruhuna 25/8/950 günü cuma namazından sonra Beyoğlunda Ağa camiinde Mevlid okutrurulacaktır. İstanbuîda bulunan akraba ve taallukatile arzu eden lerin buyurmalarını rica ederiz. Damadı: Dr. Turgud Targay NADİR NADİ fftlen Bu nüshada ı/azt ijlerini Cumhuriyet Matbaatı idart eden: CEVAD FEIOTİ CUMHURİYET'in TEFRİKASI: 11 Süheylâ ia evin içinden kurtıilaukça cnların arasına karışiyoı. aıa sıra Moda kojoında tek ba;yîa kürek çekip dolaştığı oluyordu. Kendini bildiği gündenberi, bsbssının yanında olsun. kocasınm evınde olsun, o kadar kapalı yaşamaya alışmıştı ki şimdi bu defLşıklik. bütün yorgunluklarmı unutturmaya elveriyor: köşkün içinde eksik olmıyan bu sürültü bıle onuıı için bir eglence yeıine geciyordu. Matfak kcşeleıinde saatlerce uğraşıp rneze hazırlamanın acısını, küçu'rlügdnü bıle duyraaz olmuştu. Saiâhaddin de bedava geçinmenin yolunu bulmuş, o da bunun için hiç birine ses çıkarmıyordu Öyle iken sabahian yazıhsneye geldiktsn sonra hem esner, hem söyleniıTİ'' Kaç gec:edir gene üstüste sabahhyoruz. Dün gece sözüm ona erken yatacaktık: eene de saat üçe kadar oturduk. Bizim yaşımıza geidikten sbnra artık dayanılmıyor. Haydi onlar genc, sabahlara kadaı yiyın içiyorlar; calıp oynuyoriar; ertesi günü de öğleye kadar yatıp uyuyorlar. Bizim ömrümüz kana İstanbul Asliye Birinci dcğişiklikti; onun böyle birdenbire dm, bunu bir hakaret sayar, kim çinirdi: yordu. Uzandı, kadmın arkasındaağır basan, kendini zorla saydıran bilir ne kadar kızardı. Şimdi hiç Kadmlan kapalı tutmalı!. Üst ki perdeyi çekti, kapattı. Süheylâ, Ticaret Mahkemesintîcn: de kendi üstüne almadı; almamış lerinden kilidi eksik etmemeii! hiç sesini çıkarmadı. O aralık bahali idi. 950, 333 Büsbütün ağırbaşlı bir kadın ol gibi göründü: şından şapkasmı çıkarmış, parmak Onlara hiç inan olmaz!. İstanbul Belediye ır.uhasebesinin S0 muş da denilemezdi. Onda gene es Mihnet kimisine yararmış, deDiye ikide birde, herkesin yanm lannı saçlarınm şurasmda burasınNo. lı hesaba aid 3 7 950 tarihll ve Otomobilden düşerek öldü k?si gibi bir «al bani!» vardı. Hep di; bizim de çüemizde bu yazı aşçı da atar tutardı. Kimbilir, belki ya da dolaştınyordu. Taksiın Sarıyer arasında dolmuş n• j971 K 0 . jı Merkez Bankasından paöyle: «Hadisene...» diye fısıldıyan lıkla, vekilharçükla geçirmek var rına öbür güne de kalmadan, şimFikret, bu parlak, hareli ipek yı yapan bir otomobil ile Hürriyetiebediye raya tahvili ;ktiza eden 1515 liralık iptalme bir kadınlıkla her yeri ayn ayn mış!. diye kadar çoktan, ne olacaksa ol ğma bakarken içinin titrediğini tepesınden geçmekte olan 46 yaşlarmda çekin zayi edildiğinden bahisle istcnmij Yazan: KE3IAL RAGIB ENSON konusuyor, her yeri insana göz kır Ondan sonra da, bir derd ortağı muştu. Kadmdaki bu değişiklık duydu. Hep öyle perdeyi çekip Fatma adında bir kEdm, dayanmakta karar verilmesi mahkemeden ve mahkemece talebln kabulüe ziya düzeltiyormuş gibi yaptı; yavaş olduğu kapının âni olarak açılması keyfîyerinin 45 gün müddetle illnına pelerin üstünde yarı uyanık, yan pıyordu. Ustelik bunun yanısıra in bulıouş gibi çektiklerini uzun uzun mutlaka bundan olacaktı. ile aşağıya düşmüş ve kafatası par sanı ezecek bir ağırlık, karşısmda anlatmaya başladı .Kendini büsbüuykuda geçiyor. Kadınların pek çoğu, belki pek yavaş biraz daha sokulacaktı. Ka lanmıştır. Yaralı kadın derhal bir can karar verilrmş ve bu babtski duruşma kini çökertecek bir yükseklik, baş tün ortaya koymuyordu da sanki kolay değişir; hemen her kadın, dın bunu anladı. Anladığını belli kurtaran arabası ile Etfal hastar.esine 2 10 950 saat 15 e bırakılmış nlmakla, Süheylâ artık İstanbula pek seyzayi çeki öulamn işbu müddet içinde rek iniyordu. Nasılsa bir gün yazı kalaruıı yalvartacak mümtaz bir evdeki beslemeyi düşünüyor, ona böyle bir yaşayışa belki de çarça etmek de istemedi; sanki başka bir kaldırılmışsa da çok geçmeden ölmüş mahkemeye getirrr.esi aks'. takdirde ipistiğna gelmişti. Denilebüir ki, şim acıdığı için söyleniyordu: yere bakıyormuş gibi şöyle yavaş tür. Cesedi muayene eden Adalet dok faline kar.ır verüeceği ilân olunur. buk kendini uydurabilir. Faknt haneye uğradı. Saîâhaddin yoktu. Zavallı Peyman, bütün şün, Süheylâdaki başkalık, olsa olsa yü ça yana doğru çekildi. Başka za toru defnine rulısat vermiştir. Kâtib bir iş için sokağa çıkmıştı. di şimdi kendini buluyor, dişiliğinin pençeleri yeni yeni gerilip u bütün gece mutiaktan çıkmaz reği ilk olarak çarpan, dişiliğini manda olsa, ne kadar çekilse belk Daktılo da izinliydi. zan'yordu. oldu! daha yeni yeni duyan, sevilmenin, kurtulamazdı. Fakat Fikret de buKadın, Fikreti yalnız görünce Köşke gelip gidenleri Fikret, ge beğenilmenin tadmı ilk olarak alan gün pek durgun, pek çekingen göFikret, bugün Salâhaddini büsöyle her zamanki gibi hemen kapıPertevniyal Ortaokulu binasınm 999 lira 93 kuruş keşıf bedelli dan geıiye dönmedi. Ke yapacağını bütün unuttu. Onun yazıhanesın ne Salâhaddinden duymuş, ondan bir kadında, ancak böylelerinde rünüyordu. Pastacıdaki gibi öyle onanmı pazarlıkla eksinmeye çıkarılnnştu. Kat • teminal 150 lırati:r. de clduklarını bile unuttu. Bu ka dinlemişti. Pek çoğu zengindi. iç görülebilecek açılıp saçılmayı andı hoyıat bir atılışla kadını omuzlabilmiyormuş gibi durdu: rından yakalayamadı; bu kadarına Eksiltnıe 26/8/950 Cumartesi günü saat 10 da Liseler Saymanlığı bina Vapura da daha iki saat var dm. sanki Salâhaddinin karısı de lerinde genc, gösterişli olanlar da rıyordu. gücü yetmedi. Bir adım daha at smda yapılacaktır. İsteklilerin teminat n.&kbuzu ve Ticaret Odası belBirdenbire kızdı. Neye kızdığmı, Diye kendi kendine söyleniyord'j. ğildi. Belki kızı. kızkardeşi, beiii eksik değildi. Birinin sesi güzeldi. (11564) de büsbütün yabancısı idi. Artık Oteki tanbur çalıyordu. Bir baş niçin öfkelendiğini de bilmiyordtı mayı, biraz daha sokulmayı bile gelerile müracaatleri. Fikret: kasının kotrası vardı. Kimisi de Saiâhaddine kızdı; bu kadını böy göze alamadı. Arka arkaya çekildi. Buvurmaz mısınız hanımefen Süheylâya bu gözle bakıyordu. Evli Eski yerine geçti. di, dedi; biraz dinlenmiş olurdu bir kadın olduğunu bile düşünme hani şu pek çoklarmın önlerini le kapıp koyuvermiş, diye... SüGene öyle şuradan buradan koden, bugün ilk olarak onu istedi; iliklemeden konuşamadıkları asa heylâya kızdı; şimdi karşısına geçnuz. Bombaıdıman tayyarelerimiz 24/8/1950 tarihinde saat 10 ile 17 nuşmaya başladılar. Denilebüir k ym bay!..» lardandı. Hani o, Beyoğluna ah|verişe çık kıskanarak istedi. rp.iş de sanki ona nisbet veriyor, Süheylânın duyduğu eksikliklerden arasında deniz hedeflerine karşı atış yapacaktır. Atış: tıkîarı gündenberi Süheylâyı gorHepsi de çapkın diye tanınmıştı diye... Kendi kendine kızdı; neBir kaç adım ötede, arkasını Sa28 " 53 ve 29 " 05 tul daıreleıi memişti. Şimdi birdenbire tanıy.ı lâhaddinin masaına dayamış, ayak Bunların arasında Süheylâyı ken den, orası pek belli değildi!. Bütün bir tanesi de bu idi; konuşacak hiç 40 " 41 ve 40 " 51 arz daireleri aıasmdaki sahadır. İlân olunur. mıyacnk gibi oldu; o kadar değiş ta duruyordu: dine bağlı tutabilmek, Saiâhaddin bu olup bintenlerden kendini de kimsesi yoktu. (11519) mşti. O da karşısındaki kadım bu Maşallah, dedi; Fenerbahçenm gibi bir kocaya mı kalmıştı? Onun suçlu görüyordu; niçin, onu da bil Çocukluğunun nasıl çectiğini u nutmuş gibiydi. Saiâhaddine vargün sanki daha ill^ gbrüyormuş gi havası size ne kadar yaranuş!.. Ar kadar gevşek, ağır yaradılışlı bir rr.iyordu! dıktan sonra da hiç başka erkek bi derli toplu konuşmaya başladı. tık Fenerbahçenin havası mı, yok insan, karısını böyle her soydan, Bu kadın düşecekti; gidiş o gi yüzü görmemiş, hiç kimsenin araDüğün gecesi otomobilin kapı sa dayı beytn köşküne gelip giden her boydan kalabalığın ortasına diştü. sma çıkmamıştı. Konudan komşaBelediyemiz itfaiyesi için 2,5 vcya 2 3 4 parmak eb'admda 100" smaa, daha sonra pastacıda Fıkrete ler mi, onUrın arasında yaşsmak kapıp koyuverdikten sonra, yann Bir iki adım yürüdü. Sühevlâ, bütün o taşkınbklan yaptıran da nıı. her ne ise!. öbür gün başuıa geleceklcre de oa pencerenin önüııde duruyordu. Kar dan öyle içli dışlı olabileceği kim metre ketcn hortum satm almacaktır. se yoktti. Salâhaddinin annesi, kızFiat. evsaf ve tealim müddetini bildii'ir teklif mektublarının en. genc kadının kendisi idi; şimdi oSe=inde kıskanç bir acılık vardı h?. çimdiden boynunu uzatmış, goz şı.da da gene öyle başka yazıhanckardeşi. onlar da işte ancak bir geç 30 8/950 akjamuıa kadar Belediye Başkanlığıaa gönderilmesi ilân nu birdenbire bu kadar sıraya, say Bunu Sülieylâ da anladı. Başka za It'ini yummuş sayılndı. ler ,tıcarethane]er vardı. Birinin kaynana ile bir görümce idi. olunur. (11574) gıya getiren de gene o nıanda olsa, bajka biri söylese kaBir de sözüm ona kıskanç ge pencerssinden ötekinin ıçi göriinü Arkast var Perfevniyal Ortaokulu Müdürlüğünden: Donanma Komufanlığından: Eskişehir Belediye Başkanlığından:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog