Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

trsiyetimizi değiştirecek Baştarafı 1 inci sahifede j 3 İzmirde Inşa edilecek olan bir icad Başmakaleden devam Her ikisi de milletlerarasi ticareti | büyük bir çimento fabrikasını finan Pasteur Enstıtusunun iki buyuk âliml azar grünii biraz gezinmiş de For.bıune ile Comandon gozle gorul. yüzden doğan huzursuzluğu ve in Baştarafı 1 inci sahifede geliştirmeyi, her memleketin daha se ediyoruz. Bu fabrika işlemeye olmak icin Bostancıva Baştarafı 1 inci sahifede fiali gören Halk Partisi erkânı. milmezler âlerr.ir.de har.kulâde keçıf v e büyük bir refah içinde yaşaması başladığ1 zaman çimento Izmirde ta çıktığım gözetlemek üzere bumı.şahedelerde bulunmaktsdırlar. d e kadar gittim. Deııiz hanı ve dünyamn bizlere verebüe daha ucuz ve daha mebzul olacak kârm «şüphe» ve «endişelere» diş letin reyini, hiç bir baskıya ve higün Dış İşleri Bakanhğı binasma Fonbrur.e'un irral ettiği mkrnmani rü.ulâdç eii^el, meltem bir dilbef tüğü kaydedilerek şöyle denilmek leye imkân vermeden tecelli ettirepulator'le mıkroforge ıgozlp gorulmiyen rüvazişi gibi tatlı. tabiat pür nes'e gitmişlerdi. Bulgar sefiri Dış İşler ceği nimetlerden istifade edebü tır. tedir: cek bir Seçim Kanunu yaptılar ve bir takım cerrahi âletlerin hazırlanma4 Çamaltındaki Tuzlada istihBakanlığına 11,30 da gelmiş ve mek için memleketler arasında kimi «Parti programmm 9 uncu mad 1950 seçimleri de bu kanunun his;na ve kullpnıl'Tia.^na yarsyan ocak idi. Sevgili vatandaşîar dü Umumi Kâtib Faik Zihni Akdurun mal teatisini arttırmayı istihda' SE>İİ arttırmak ve maliyet fiatını vesaire) sayesinde bu iki bılgm hayatın yaya. kimi araba ile «aııki bu şüdesinde: (Seçimlerin serbestliğini mayesinde cereyan etti. Eski iktidüjürmek için plân ve teçhizat nezdinde 2025 dakika kaldıktan etmektedirler. membalarına kadar nufuz etmiçleıdir. zcllijc bigâne imiş gibi pelip geçi» bozacak hareketlerin millî hâkimi dar kendi kabul ettiği kanunla teAvrupa tediye birliği sayesinde sağlıyoruz. sonra ayrılmıştır. Gerek Umumî Kuçucık ocaklarınria yap;ıklirı mık yordu. yete karşı işlenmiş suç sayılacağı) celli eden millî iradeye boyun eğeKâtib, gerek Dış İşleri Bakanı, ken Türkiye şimdi Marshall p/.âmna roskopık âletlerle or.lar .Imi altust 5 Büyük Menderes vadisindeBostancı iskelpsile bilmem no etmekte ve insanın aslını d e giştirerek dilerine müracaatte bulunan gaze dahil olan memleketlerden her ki sulama projesinin tamamlanma*: yazıh iken 21 temmuz 1946 seçim rek, iktidarı yeni idareye teıketti. lerinde Sarasunda Vali bulunan, Demokrat Partinin ilk kabinesi d» hattâ yeni bir insan nurr.ıınesı ysrata Kpzinosunıın arasındpki sshile şöv» tecilerin suallerine cevab olarak bu hangi birine istedığini satabildiği için bir taraftan teçhizat temic le bir baktim. Bostancı köpriisüntacak imkânlar hazırlamaktadırlar. ziyaret ve mülâkatın günlük hâ gibi on senedenberidir ilk defa ul edildıği gibi diğer taraftan da ile millî iradenin serbest tezahür ve pek tabiî ve haklı olarak hükumet de Fonbrune'un yaptığı âletler.n yar den, Kiiçiikyalıva dönen yolun dirdiselerden olduğunu soylemekle mak üzere de temin ettiği yabancı ride yapılacak gelişmeleri gözönün tecellisine fi'len mâni olan bir zata mekanizmasınm kilid mcvkilerinde bazı değişikliklrr yaptı ve tedricî dımıle vucudumuzu trskıl eden huc scğine kadar olan kısınr'aki evleiktifa etmişlerdir. dövizle istediği herhangi bir menı de tutarak Amerikan mühendisle kabinenizde en mühim yeri verıeleri amel yat etrrek mur.kundur. rin önlerine baktım .deniz kenar:meniz programın şu sarih kaydına bir surette yapmakta devam ediBöylece, mahiyeti henüz res leketten mal satm alabilecektir rine tetkikat yaptırmaktayız. Âletlern br.yu miUmetrenin binde ya nın pisliçine tahammiil edemedim. yor. Bu değişikliklerin asla bir aykırı değil midir?» hud beş yuzde biri kadardır. men açıklanmıyan bu mülâkatın Bir kere daha bu mıntakada tic>6 Izmir yakınlarında pamuk Eser civardaki hslktan davak yeNazım Onen, 19 temmuz 1950 de devri sabık yaratmak demek olmabasında yeniden bir çok tahmin ret serbestlemiş ve geçen on sene tohumu ayıklama ve yağ çıkarma Dünyada ilk def., olmsk uzere de Fon meveccçimi bilsem kapı kapı çadığını, hak ve hakikat adına kabul brune bir hucrenın nuvesini cıkfnıak Jsp: lere ve yorumlara sebeb olacağı zarfındaki dar kanaldan dışarjya fybrikasının kurulabilmesi için fi Başbakanın gazetelerde çıkan bir etmek lâzımdır. beyanıru zikrettikten sonra mekyerine ba;kasını knvrnağa muvatfak ol. anlaşıhyordu. çıkmıştır. nansman temin ediyoruz. Yahıı! Su çüzel sahilden evr.u'stur. Vucud'imuzdeki hucre'erın aytubuna şöyle devam etmoktedir: Biz, Marshall plânı mcnsubları Adnan Menderes hükumetinin, Bizim hususi surette öğrendiği7 Eğe mıntakasmdaki yollann rılrnak suretile c"ğ?"dığı malunıdur. V("lâ ve siinün yirmi drirt saatinde «Iş programmızda (devri sabık devri sabık yaratıııamak istemesi mize göre, Bulgar elçisi yeni bir halen daha serbestçe teati edilebi gtliştirilmesi için yol inşa makineEundan boyle mesclâ kans f rli bir hucan siz istifade edivorsııbir cümle pek yerindedir. Çünkü 1908 den renm nasıl riojdusu. na«ıl huvüdütu. nuz. Nedir bu pislik! diye soracakprotesto notası tevdii için Dış İsîeıi len sulh zamammn meyvaları oları leri ve mi'hailî finansman temin yi.ıv;mıyacağız) diye r.a^ıl beslendığı ve çoöa!dıiı t»tkık malların istihsalini arttırmaya yar ediyoruz. Bu yollar ,memleketin ö vaıdı. Bu cümle ve formülle eskı sonra yapılan tecrübenin fayda yeBakanlığımıza gelmiş bulunmaktaiktldarın idaresini bir müddet da rine zarar getirdiği, memlekette olur.abilecektir. Belkı de boylclıkle kan tıır,. dır. Bununla beraber, Faik Zihni dım etmek için Türkiyede bulunuli diğer yollarına bağlanacak ha mı yaşatmak istiyorsunuz? Bu pislik denizin attısı çöp parser n vırusunu tecrıd etmek kabıl olabüyük huzursuzluk yarattığı heAkdurun böyle bir protestoyu ka yoruz. tır. bilec<k. rj;; değilrti. Denize dahi atılmaMuhalcfet rrcvkünde iken (Dev nüz unutulmamıştır. Sonra o günbulden imtina ettiği de öğrenilmişBu mümbit Ege mıntaksmdj S Izmlr limanında çalışmak; let Bakanı ve Başbakan Yardımcıde Fonbrune açı ve seromları da ya ıışenilmiş ev süprıjntüleri ve le bugün arasında da fark. vardır. tir. Bu cihet Bulgar elçisine müna yapmakta olduğumuz işlerden bir üzere gemiieıin satm alınmasını ıslah gtmektedir. Stmdıye kadar kultur türlü meze muzahrafah idi. sı) sandalyelerinin vazifesizliğini O zaman koyu bir istibdad idaresi sib Iisanla anlahlnvştır. Protesto "kaç tanesini saymak isterim: srâln cruz. yapmnk için bir surü mikrnb bir araya Insanın bakmaya kıyamadıği bn iudia ederkcn kabinenizin teşkilin yıkılmış, yerine meşrutiyet kaim Doğu vc Batı arasmdaki tezad konujsrak çnğaltılıynrdu. Halbul^i bunya scbcb olan mesele, Bulgarların 1 Çiftçileriniz için ziraî miDiğer taraftan da bu büyük mm de, bu sandalyeler boş bırakılmıştrüzel sahillprin böyle <;öplük haDoju Almanya ile Batı Almanyada ların içinde lyi cır.sten olanı ve soyolmustu. Son seçimlerde ise Cumiddiasına göre, bir Bulgar tebaa kineler temin etmekteyiz. Bir seline îrelişindcn sade o sahil ve ba takanın havat seviyesini yükselts l:en aradan çok müddet geçmeden huriyet rejimi bakidir; dcğişen sa gıda fıatları arasmdaki fark yuzde sruz'aşanı var. Bu bılgin yeni âle'lerıle sma Zonguldakta kötü muame'e neden biraz fazla bir zaman içintabiati cek ve kt.hsalâtı arttıracak olan bu sandalyelerden her birisini birer beş raddeierinde olcuğuna gor e pek tek» bir mıkrob yakalıyarak onu ço püzel memleketin talihsiz dece iktidar paıtisidir. Memlekette yapılmış olmasıdır. İşte iki gün de 1400 parça ziraî teçhizat dağımthım sayılamaz. Fakat Batıh bir Al ğaltıyor ve boylelikle elde edılen kül n^mına de^il. bizim de insanlık değerli her hangi bir projenin zata vermenizle tam bir tezada, her seçimde iktidar partisi dcgişdür hayli heyecanh bir ha'e soku ılmış olduktan başka her gün yodııvcularımuın temizlik ve medebikını sağlamak üzere imkânlnrı muh;.kak ki, düşmüş bulunuyor tikçe eski cdevri sabık» zihniyeti'e G'.an e : imi içm. Sovyet iftjalınde bu turlerin cvsafı makemmel olııyor. lan Akdur Çobanof mülâkatının nileri de gelmcktedir. hıran tonrak'Td.'k. vatandasındın beş mız dahi]ınde yardım elmeye haKanın kanseri demek olan losemi nivet hislerimizin eksikligi dolayıbütün memurlar arasında büyıik defa daha az para sarfetmek mecburıiçyüzü budur. sunuz. 2 Ege mıntakpsındaki ev ve ırız vak'alannda artık kureyvatı ameliyat sile hemscrilerim hesabına mıiteesMeclis kürsüsünde eski iktidal bir tasfiye yapmak, Türk demok yetındedir. fabrikalara daha fazla ve daha uMekki Said Umid ederim ki bu noktada bu ricalinden bir kısmının iuiistimal rasisini Balkanlaştırmak dcmcktir Hâkimiyetlerir.e terkedılen butün top etmek kabJdir. Fakat asıl sayanı hay sir oldum. Oldum da ne oldu? ret olan taraf yeni âletlerle, nesılden :uz kömür temin etmek için bü şkıin başarılmasında başlıca ân;ıl * * * ki bunun zararlarım Balkan dev raklarda olduğu gibi Sovyetler Doğu nrsle bedeni ve ahlâki evsafımızı Almanyaya da sefaletten ba^ka blrvşey yük bir önem taşıyan Soma, Değir o!an Amerikan vergi miikelleflerini lerinden, devlet emvali eleyhinde letleri çok çekmişlerdir. Bıı sene oturduğum yer guya Isnakleden chromosome'lara da miıdahasuç işlediklerinden bahsedilirken tem.n edememijlerdir. Dcju ve Bptı misaz ve Tunçbilek kömür oca* ükrnnla anarken Türk dostlarım âlemleri arasmdaki tezaddan bir hayl! lede bulunarak irsiyetimizin tadll edil t^nbu] sayfiyelerinin en itinalı ve bunlardan birisinin olsun bugüna larmı geliştiriyoruz. Bütün memurların Cumhuriyet bah?edıliyor. Fakat asü bundan çok mesidir. Bu suretle kdtu ahlâklı sna ve en temiz bir semtidir. Evlere aid >eni mazur göreceklerdir. kadar adalet huzuruna intikal ettiHalk Partisinin sadık bendeleri ol dtha vahim olan. boîl'ikla sefalet ara babadan halim, »el m. namusîu döl al olmıyan ve umuma açık buhınin ümtınmıııtım . ,, rilip müsbet veya menfi karara bağ mak imkân dahiline girıyor demektir. duğunu sanmak da yanlıştır. Böy'ıe sında gorulen tezaddır. deniı kıyılarının hepsi, Bostanrı Baştarafı 1 inci 'nfr:fcrfe L'İUustre'den lattırılmaması çok hazindir. Le Populaire'dcn bir kanaatin yanlışlığını anlamak daki mezhelenin aynıdır. /aten hiç kfdaşımıza Seyfeddin Okan şunları Işte bu hatalı ve daha doğrusu için 9 uncu Büyük Millet Meclisine bir umumî me*ire yeri yoktur ki söylemiştir: müsamahalı hareketiniz neticesile ve hattâ Adnan Menderes kabinebiz orayı cöp tenekesine çevirmi• İstanbulda bir müddet kaladir ki aziz milletimizin partimize sine bir göz atmak kâfidir. Meclisyelim. Zeytinyaplı dolmalann saCöğım ve müdürlüğümüzle ilgili rıldığı yağh cazeteler, sardalye ku» Ba$tarafı 7 ivci sahifcde BaştaraU 1 inci sahifede karş. olan sempatisini za'fa uğrat te ve kabinede son seçimler arifemeseleler hakkında temaslar yapatulan ve uyuz üzüm salkımlan, !e bu münascbetle gazetecilere Bu sahada, 1939 da hapisane bi mış, yurdun bir çok köşelerinde sine kadar, devlet memurluğunda cağ'.m.» hıyar snvuntulan. şeftali çekirdeksunlan söylemiştir: n.ısı yıkıhrken bazı Bizanten du muhtarlık ve ihtiyar meclisi se bulunmuş ve yüksek makamlard» Daha sonra arkadaşımızın sorduçimleri partimiz aleyhine tecelli et hizmet etmis. zatlar vardır. Sabık Ieri, balık kılçıklan, kavıın karpuz * Cevabî notamızm bugün ğu sualleri Genel Müdür aşağıdaki yann Bulgaristan hükumetine ve varlara rastlanmıştı .0 vakit istan miş ve Belediye seçimlevi için efiktidarın son günlerine kadar devRoma 22 (Türk Ajanjının hususî kahuklari, oralardan germiş bir pis bulda bulunan Alman Arkeolcji jekilde cevablandırmıştır: Gccen yıl olduğu gibi, bu sene de, bnğaz talânının kılıç artıklan olari'mesi beklenebilir. Onümüzdeki kârı jüpheye düşürmüştiir.» let hizmetinde bulunmuş olanları, ilk o!arak tanınmış ses sanatkârla muhabiri bildiriyor) Avrupa Genel evlerin kaldırılması günlerde nota hakkında basına da EnFtitüsü uzmanları kazılar yapaDiyarbakır milletvekili, antide scçimlerden biraz önce Demokrat rından Hamiyet Yücesese bir teh Güzcllik Kraliçesini tesbit etmek rak ciizel sahillerde, çayırlarda, sa rık «Saint Ofemi» kilisesinin hckkında şahsi kanaatiniz nedir? baslarında yatarlar. Bunlan kimsa mahımat verilecektir.» lerle süslü duvarlannı ve diğer mokratik kanunlann değiştirilme Partiye geçmiş olduklan için, hoş did mektubu Eönderilmiş ve kendi üzere. muhtelif Avrupa memleket kaldırmaz, kaldıramaz. Diınyaına • Genel evlerin derhal kaldırılerine dair kanun tasanlarınm he görüp de vazifeleri başında kalarak sinden 5 bin lira istcnmistir. lerine muvazi olarak, Türkiyede Nota verilmiş kıs;mlarım meydana çıkarmışlardı. mssına taraftar değilim. Eğer kalhiç bir yerinde belediye temizlik o Cumhuriyet» gazetesi tarafından Bu hâdiseleri nazarı itibara 'ilan nüz hazırlanmamış olduğunu kay seçimlerde Cumhuriyet Halk ParAnkara 22 (Türk Ajansı) Bu dırılırsa fuhşun önüne geçilemez. Posta ile gönderilen ve silik bir tertib edilon Güzellik Müsabakası teşkilâtı deniz kenarlannı süpürdederken Başbakanın Yalova ve tisi için adayhklarım dahi ko>maGenel evler kaldırılmadan evvel, sabah sr.at 11.30 da Dış İşleri Bı • ekipimiz. kazılara daha fazla "<?he:n Istanbul seyahatlerine ilişmektedir. mış, seçimlerde de diirüst davran kurşun kalemle yazılan mektubda r.ın rıeticesi burada alâka ile bek meı, mesireleri temizlcmez. Çünkü buraları kiınse kirletmrz. zührevi hastplıkların sirayeti bakı k&nlığma gelen Bulgaristanın An miyet verdi. Mektubda müsamahalı harekotler mış, hattâ bir çogu Demokrat Parti şöyle denilmektedir: lenmektedir. Italyan matbuatı 1932 Uç, dört metre ka'.ınlığmdaV.i mınrlan esaslı tedbirler alınmahdır, kara elçisi Yordan Çobanov'a Tüık Pizim şehirlerde sokak mezbele» ıeticesinde gclecek seçimlerin kay adaj larına rey vcnniş olan memur «Mektubumu aldığını anlatabilmen Türkiye Güzellik müsabakasınm dir. Şehirli bir şeyi köt;ilemek içiıtî siMemli bir metod tatbik edilmrü cevabî notanın tevdi edildiği şim moloz kütlcsinin altında Bizans bedÜTiesı ihtimali de ıleri sürül ları tasfiye ctmck dofrru olur mu? için bu gece ve yarın gece gazinoda da aynı gazete tarafından tertıb!»dı oğrenilmiştir. Cevabî nota met devrine aid duvarlara ıastladık ve Kaldınp sokağa athm, der. dir. Bunlar yapılmadıkça genel evninin ihtiva ettiği en mühim nokta, alelâde amele gruplannın yerine dük'en sonra şöyle denilmektedir: Adnan Menderes hükumeti bunu şaıkıya başlarken elini kalbinin üze nip, Türk Kraüçesinin dünya güSürtıikleri yermek için: lerin kaldırılmasını şahsî krnaatimreli seçildifini bclirtmekte ve Türk ı. Dcmokra.'i rejiminin vurdda tam doğru bulmanuş; yalnız kilid mev rine görurerek hafif hafif bastır. Bulgaristandan 3 ay icinde çıkan Sokak süpürgesi! deriz. Zaten ce doöru bulmam. Genel evlerin lacağı bildirilen ve Türkiye tara rr.üzemizin ekip'eri tarafından ka e kâmil manasile kökleşmesinin kilerdeki büyük vc orta deıeccdekad;nlarının şarka has sehhar eürılara devam ettik. Itinalı bir ça ve geüşmesinin bu gibi müsamaha ki memurîarı, kcndi itimad ettiği Bu işareti görünce mektubumu al zellikierinden bahsederek, Türki her kuytu köşe bir ayakyoludur. Idrmesi çirkin bir mevzudur. Genel fından kabulü istenen 250,000 ırkv Bazı açıkgözler duvar diblerini küev dünvanın mcdeni memloketle daşımızın muhacereti meselesinin lışmadan sonra sekiz köşeli bir bi sız ve mü^asdcsiz cezri harekete kimselerle deffiştirmek çibi tabii dığını anlarım. yeyi favori addetmektedirler . çük sulardan korumak için «bııraSakın şaka filân sanma, polise u rinde buızün kalmamıştır, denebi tetkik ve hallini Türkiyenin Bir r.a bakiyesi bulundu. Bu binanın Muhtelif Italyan firmalan Avruolduğunu Türk milleti çok ve nıakul bir yola girmiştir. ya eşekler işerı> diye yazarlar. Zalectk bir duruma gelmiştir.» Devlet memurlarından vazifcle hr.ber vermrğe kalkıçma, eğcr para pa güzeli için şimdiden hediyeler leşmiş Milletler teşkilâtına tevdiini önünde sütunlaıla çevrili yarım da evvelden anlamıştır. yı vermeği esirgersen işkenceye, hazırlamakta okluklarını bısına bil vallı eşekler ise hiç böyle bir pislik ire şeklinde bir (partik) revak buDoğum tniktan taleb etmiş olmasıdır. Tenkidlei'mi çatı altında d.âil, rini suiistimal edenler, irtikâb ve VP miinasebetsizlik yapmazlar. lundu ki bunun da va!:lile Alman açık yapmağı uygun buldum. Ica iıtişada bulunanlar, devlcti zarara olüme hazır ol.» dırmişlerdir. Bu hediyeler arasında Halk arasında. memleketteki Yaıumızda bir sokak var. OrarlaBulgaristandaki Türklere enstitüsü uzmanlarının ı.Saint Ofe bında daha ileri gidecei»imi $imdi sokanlar, aşırı paıticilik cdcnler, Hamiyet mektubu alınce heye Türk stili bilczik ve gerdanlıkların doŞum miktarının azaldığı söylenki ev sahibleri para verip asf^lt nıi» kilisesinin önünde bulundufu den size haber veriyonım. baskı yapılıyor himaye ve iltimas yolile lâ>ık ol canlanmış, fakat o gün ve gece mevcudiyeti, Italyan firmalarınm m~!ttedir. Bu hususta malumat veyapdrmışlar. Tramvay caddesini Şu harekf>timin sadakat ve sami madıklan makamlara yüksclcn eh kimseye birşey söylememiştir. Yal da Türk güze'ine verdikleri önem sahile bağlıyor. Daha doğrusu başKırklareli 22 (Türk Ajansı) revak bakiyesile iltisakı olduğu karir misiniz? liyetsizler ferden ele almarak dü nız şarkı okuduğu gazinoda mek bakımından manidar karşılanmaknaatindeyiz. Aynı zamanda bütün miyetime bağışlanmasım rica elaması lârım. Haritasında oyle. Gel• Halkımızın yüzde sekseni Burada çok mevsuk membalardan rust bir tetkik ve tahkikten sonra rubda bidrililen bu buluntuların bir heyeti mec erim.» ^ işareti yapmış ve tadır. gelclim birisi çıkıp bir lel çeknıiş, kövlüdür. 54 üdeki 11 bin köy sıtma aldığımız malumata göre, Bulgaristasfiye edilnıelidir, hattâ icab eden mua teşkil ettiği anlaşılmıştır. Bugözlerile tehdid mektubunu gönyolu denizden ayırmış. Telden suya mücsdelesine dahildir. Bu 11 bin tandan gelen haberler, oralı Türklcr adalete teslim edilerek kendilclunan 8 köşeli bina istanbulda eşideren şahsı aramıştır. Birşey öğkadar olan daracık yerde bir virakö'He altı buçuk milyon vatandaş lerin müşkül durumda oldukların: rinden hcsab sorulmalıdır. Fakat ne pek az rastlanan bir tipte oldune, bir mezbele, bir pislik hMine 5?51ik d?fterlerine mukayyeddir. göstermektedir. umumî bir tasfiyenin memleket renmeğe muvaffak olamıyan Hamiu için mimarî üslubu bakımından gelmi; ki; insan bakmaya tahamBulgaristan Türkleri, Bulgar hüAvnı zamanda ölüm ve doğumlar için faydalı dcğil. zararh olacağını yet Yüceses nihayet dün öğle üzekıymeti büyüktür. Binanın 6 ve/a miil edemez. ri alâkalılara müracaat etmiştir. kumetinin »on notası üzerine malmunt?zaman kavdedilmektedir. Bu da kabul etmek lâzımdır. 7 nci asırlara aid olduğu anlaşılO yolun kenanndaki evlerin sa Bnttaraiı 7 inci sah'fefle kayırltardan da anlaşılacağı üzere larını ve arazilerini satılığa çıkar mıştır. Hıristiyanlığın ilk zaman Baştarafı I inci sahifede Cumhuriyet Halk Partisi Genel vak'ayı umumilcştirmektcdir. Eğer, sında Yedek Subay Okulunun hile yüzleri yok. Hepsi oradan demağa başlamışlardır. Fakat bu mec dngıım miktarı azalmayıp bilâkis lannda yapılan vaftizhan^ler kiü Ttanın tanklarla birlikte yaptığı a Sekreteri Kasım Giilek, memurla onun iddia ettiği gibi bu tarzda lâğvedilmesi de mevzuubahistir. nizi görecek, koklayacak, hattâ oburî durumdan istifade cihetine yükseirr.cktedir. rın değiştirilmesinden bahsederken şümullü bir değişiklik yapılıyorsa, Yedek Subay Okuluna son olarak radan denize girebilecek; ama hir selerin yanında müstakil binalar rruz da geri atılmıştır. sapan Bulgarlar, Türk mallarına Düşmanın işgalinde bulunan mühim bir noktaya tcmas ediyor: bundan kaçınmak lâzımdır. Çün önümüzdeki mayıs ayında lise ve haksır sahip çıkıp işte bu yola kat'iyen talib olmamakta ve böy halindeydi. Bu vaftizhaneler daire, Profesör Doktor ieul şehrinin limanı İnchen'in a« Memur değişiklikleri, iktidar kü bazı sahsi münaferetlerin bu işte Üniversite mezunları alınacaktır. Bu kesmiş .Haydi kestiğine ses etmilece Bulgaristan Türkleri bilhassa elört köşe, altı veya sekiz köşe1! çıklarında ücüncü bir ada da buMuhterçm Gökmen partisinin teşkilâtı tarafından vâki ınl oynamasına yol açılmış olur devre de mezun ecıilrlikten sonra yelim. Mezbele haline getirmiş. topraklarını yok pahasma satmak olarak inşa edıliıdi. Hıristiyanlık Bir sahihsiz şehirdeyiz, daha doğ F^ınste kanser kongresinde bu tehlikesile karşı karşıya bulun lerleyip de vaftiz meniımi cocuk gün Güney Kore kuvvetleri tara olan talebler üzerine yapılmakta ve parti tokilâtı, bu yoldan me art'k Yedek Subay Okulu kaldınfından işgal edilmiştir. Korenm nıuılar ve hükumet üzerinde ma lacak, askerlik zamanı Relen genc rusu sahibi maiına mukayyed ollunduktan sonra Londrada Millet maktadırlar. lukta yapılması âdet olunca bu doğu sahillerinde ilerlemekte olan dır. Parti teşkilâtı, meselâ bir hâ ncvi hir baskı kurar; istikrarsı/Iik ler Ankaraya gelerek ilgili dairede mıyan bir şehirdeyiz, bir taraftan lerarasi radyolojı konsresine Türk Birleşmiş Milletler Teşkilâtının müstakil binalar fonksivonlarını kay Güney Koreliler Pohang'ın 15 ki kimi herhangi bir sebebden doiayı ve huzursuzluk havası. tehlikeli bir sınıf kuralarmı çekeceklerdir. Bu tabiat güzelleştiriyor, öbür taraftan delegesi olarak iştirak edip membt'tiler. Vaftiz merasi'rı'.Fri kihse lometre şimalinde bir noktaya eriş istemeyince Ankaraya açık telgrd rüzgâr halinde eser durur. Parti leketimize dönen Profesör Doktor bu muhaceret işine müdahale ede • kuraya göre, aid olduklan atıs okul •hısanlar kirletiyor çirkinleştiriyor. içinde aynian mahalli mahsusta mişlerdir. Muhterem Gökmen kendisile gö ceği haberinin Türkler arasına yala müracaat ediyor ve arkasından teşkilâtının istemediği memurlar larına pidecek gencler 6 ay eğitimi Gün geliyor ki; Istanbulun bu g»iyapılmaya başlandı. arasında hakikaten şikıyet edile mütepkıb asteğmen olarak kıtaya sel sahilleri keşke meskun olmaFransanın yardımı rüşen bir arkadaşımıza intıbalarını yılmamasına bilhassa dikkat eden da memur değiştiriliyor.s saydı! diye hayıflanıyorum. SonKazılara devam ediyo'uz. tnşalrek unsurlar da bulunabilir. Bun çıkacaklradır. Bulgar hükumeti, Türkler üzerinBu akşam Pariste açık' foyle anlatmıştır: Hakikaten böyle olup olmadığmı lar hakkında da müfettişler vasıra da: deki baskısını son günlerde büs lah yakında Hipodromun oturma S're. Fransa Kore cephesinde 800 « Temmuzun son haftast Lonbilmiyoruz. Muhnlefet partisinin tasile dürüst ve tarafsız tahkikat Temizlik imandandır, deris drada toplanan 6 ncı Milletlerarasi bütün arttırarak, Türkler elindeki \eılerini ve diğer kıymetli binalaıı i!â 1000 kişiden mürekkeb bir Kabulacağımızı ümid ediyoruz.» dururuz. Hangi temizlik? Hangi ra kuvveti gönderecektir. Genel Sekreteri, bclki de, bir iki yapmak ve ancak ondan sonra, radyoloji kongresi gerek ilmî ba bütün radyoları toplamıştır. bir karara varmak hak ve adalet iman? kımdan ve gerek diğer hususlardan icabıdır. Seçimlerde birbirlerinc si*** çok enteresan olmuşhır. Araya gi PROF. NIMBUS'ÜN MACERALARI: lâh çekecek kadar azguı particılik ren harb dolayısile on üç senedir Dün akşam bir mermuada geçen edenler, az da olsa, bulunduğuna toplanamıyan dünya röntgencileri sene Fransaya 3 milyon leyyah göre, memurlann değiştirilmesinde, bu kongrede bütün yenilikleri vs gehniş olduğunu okudum. Ba sena Batştnrafi 3 ınrt sahifede bir şikâyet telgrafının lıâkim olması son senelerde elde ettikleri röntgen için daha fazla umuyorlar. Biz de doğru giden bir siyaset yolu tuttubir hukuk devletine yaraşmaz. teşhis ve tedavl neticelerini anlatseyyah bckliyoruz. Bize seryah neğunu söy'emistir. mışlar, bir çok tıbbî filmler gösterden gelecek? Memleketimizin daha Hulâsa memurların tebdil ve Bir gazetecinin kendisine. Rusvamişlerdir.ı tasfiyesi işinde dcmokrasinin prcn nın dünyaya hâkim olmak tasavvu eiyade tabii güzelliklerini görmek Memleketimizi temsilcn giden sipleri ve şartlan olan hoşgörür runda bulunduğuna şahsan inamp için değil mi? Profesör Muhterem Gökmen konBiz onu daha gtizel hale lokmak lük, itidal, hak ve adalet hâkim inanmadığını sorması üzerine, Se şöyle dursun, kirletmek ve çirkingrede yüz bin kişi üzerinde yapılan lim Sarper şu cevabî vermiştir: Akcığer minyatür kütle radyogolmalıdır ki esascn Adnan Mende« Rusyanın böyle bir isteği oi leştirmek İçin ne lâzımsa yapıyoraiilerine aid sonucları bildirmiş, res kabinesi de bu yolu seçmiştir. madığını ümid ederim, fakat bunu ruz. Elinize bir diirbün alıp bütün Profesör Tevfik Berkman da gırtlak İstanbul sayfiyelerini gözden geçiCUIVIHURIYET istiyormuş gibi davranmaktadır. kanserine aid Türkiyede elde edilen Bunun için Sovyetler Birliği başka riniz. içinde bir temiz kılıkh adamı, tedavi sonuclannı tetkik etmıştir. memleketlerin kendi niyetlerinden tiksindirmeden otortacak bir meHollanda Konsolosunun eşi çüphelenmelerine hayret etmeme rire yeri, elinden iğrenmeden sn içilebilecek iistü başı tertemiz gardan geçip sokağa çıktığımız vakit kararmış gibi gözüme her tarai der bana kötü bir ağ örmüştü. vefat etti lidir. .CL!V1HURIV:ET» in EUEBI TEFRİKASh zindan kesilivermışti. Yan cansız; Artık eve dönemezdim. Bu dö serin hava başımı biraz açar gibi Rusyanın son zamanlardaki ha sonlu bir gazino, adamın kabasını Unın zamand»nberl jehrimlzde Hollâkin varcanım âteşin bir ıztırab nüşü hatırlamakla bile yeni bir oldu. Garson bir taksi çağırdıktan landa Başkonsolosu olarak bulunan Türk reket tarzı da pek cesaret vericl çimdiklcmiyen sandalye ve koltuğu bulunan bir teras var mı Şimdi külçesi halinde orada durdum. Ve felâketle kuşatılır gibi olmuştum. sonra şapkamı elime tutuşturmu} dostu Kont Hochepied'nln eşi Kontes olmamıştır.» onlann birlikte vapura girişlerıni Şahizeri bulamıyacağım ve bos, bı ve aldığı bahşişe temenna ile ka hoçhpied'nln vefatı munasçbetile dıın Büyük Elçl, Türkiyenin Güven sırası geldi de yazıyorum. Bu şchSen Mari Draperi kilisesinde buyuk bir seyrettim. Amcam benden teslim raktığı atmosferde boğulacağım bir panmıştı: lik Konseyindeki Ortaşark sandal rin en güzel yerleri, ya hususî. ya cenaze töreni yapılmıjtır. resmî ellerden en çok verene kirala aldığı emanete karşı, bir ecza pa çatı altma girmek o anda bana ö Eyvallah! Gene buyurunuz Tdrende Batı devletlert konsolosları yesine oturmak için 54 rey alabileketine göstereceğinden daha az lümden daha ağır görünüyordu. beyim. ile Kont Hoehepied'ntn dostları bulun ceğini tahmin ettiğini de belirt nır, kiracının hali, vakti, kılığı kıyafeti, o güzel yeri ne halde kullaalâkalı davranmıştı. Şimdi acımı bir parça olsun uyugmiştir. Şoföre adres verirken ğönlüm muşlardır. .KERtME NADİB nacağı asla düşünülmez. Bizde yüzKöprünün üzerine çıkıp da, ha turabilecek âcil ve müessir bir debulanıyordu. Fakat bu bulantıda, de doksan mesire yeri. benim çoreket eden vapurun ışıklar içinde vaya muhtaçtım. Bu da tabiatile, Fakat bütün bu tılsımlı ihtişam züne temasından büyük bir şifa uzaklaşan silüetine son bir defa bütün gam çeken hemcinslerimin manevi bir şey de vardı. Âdeta cukluğumda zavallı Üsküdarlıların Memleketimizin en çok muvaffaık olmuş şuuraltı hislerin yarattığı derin, altır'da, bir hasta kadın mevcudi tadıyor gibiydi. gezme yeri olan bitli Kâhtanedeki bakınca, ölümü artan bir âzabın sanldığı neviden bir deva olmak vuzuhsuz ve renksiz bir tesir... Ayegâne roman mecmuası Kendimizi ne müthiş bir ijyetinı derhal sezebilmek mümkün • kır kahvelerinin aynıdır. İnsan rabeni tıkadığını hissettim. gerekti. ma, bu dahi geçici oldu. Bütün dü. Son on beş gün içinde bir kenceye mahkum ettik Şahizer! dihatçe bir kahve bile içemez. SahiBu, aşırı bir yeis hali idi. Bunda, Hemen bir tramvaya atlayıp Bey izi, hâlâ dalgalı bulunan guurumun parça daha incelmiş görünüyordu. ye söylendim. binin yegâne tasası sizi rahat ettirruh hastası bir adamın derin me oğluna çıktım ve küçük bir çalgılı zifiri gecesinde, bir yakamoz aksi Bunu gözlerimin vehmine vermek Bilâkis! Bizim için başka kur lânkolisi vardı. Evet, sıhhatte olmek değil, mümkün mertebe çok meyhaneye girdim. İçmek!... Evet, yapıp silinmişti. Otomobilin açık istiyordum: lâkin Ecmelin de gizli tuluş yolu yoktu canım... ve çabuk para kazanmaktır. madığımı görüyordum. Hattâ bu o anda bu bana teselli yolunda camından giren sert rüzgâra başıbir endişe ile dolu olduğunu se Senden ayn yaşıyamıyacağınıı çaresiz aşkın, bu şifasız karasevBu şehrin halkı, bir takım madYARIN ÇIKI YOR sarılabileceğim tek çare olarak gö mı bıraktığım vakit, kendimi bir zeıek kcndimi aldatmağa mahai görüyorsun... rabazların elinde havayı bile para damn beni ölümlere kadar sürük rünmüştü. İçmek ve sızmak!... Sı cihangir kadar kudretli hissattim. 9 oimadığını teslim ediyordum. Sebat et! Ergeç mukadder oile almaya ve fena şartlar altında liyebileceğini hissediyordum. zarak her şeyi unutmak!... lacak ebedi ayrılığa dayanabilmen Onu o gece alıkoymak için sar almaya mecbur iken, buraya seyYuvalarına dönmek telâşında oVe, sarhoşlarla dolu olan o âdi fettiğimiz son gayretler de boşa için... Fakat apartımanın merdlvcn erlyah gelir mi ayol? Delimi bu lan halkın aktığı Köprü üzerinde meyhanenin bir masası başında, Sus! gitti. Mutlaka Yakacığa dönmekte adamlar? B. FELEK parmakhğa dayanarak karanhk su hayatımda hiç içmediğim kadar i ni çıkarken, içinde yürüdüğüm su ısrar ediyordu. Tuhaf bir telâş i Evet, buna şimdiden ahşma lara daldım... Dünyada, bendekl bana bir kat daha ağırlaşmıj ve çerek sızdım... pibi iki muazzam tarihî romanı baştan sonuna kadar sahifeleri çindeydi. Ve bunu vapura yetişme ğa çahşmalısın! bu ıztırabı tanımıyan, bilmiyen Gecenin bilmem kaçıydı; biri ko bulanmış gibi geldi. Daha garibi, içine alan bu harikulâde mecmua «yru ramanda bütün okuyutelâşı gibi göstermeğe çalışıyordu. Şahizer trabzanlara sarılan ellerimin bir nice bin insan vardı. Onların ha lumu dürtüyordu: culannı da teker teker Kaza sebebile ölüm ve maluliyete karşı Ama asıl bizden bir an önce uzak Kendimi hiç iyi hissetmiyo yatına ve bahtiyarlığına karşı gıpnevi elâstikiyetle, fideta ahtapot Beyim, beyim... Dükkânı kalaşmak telâşında olduğunu pekâlâ rum. Anlıyorsun değil mi? kolları halinde uzanıp kıvnldığını ta ile doluydum. patacağız artık... Türkiye Genel Sigorta Anonim Ortaklığına anlıyorduk. Hayır, hayır Bu halim neydi? İstikbalim ne Gözlerimi zahmetle açabilmiş'im. vehmedecek oldum. Basamaklar üNihayet kalktı. Ona Köprüye kaAkşam saatüıde Köprünün hü olacaktı?... «Ey muvazenesiz genc! Karşımdaki adamı bulanık bir su zerinde iki defa kapaklandım. Her dar refakat etmek arzuma itiraz yük kalabalığını yararak vapura Böyle nereye gidiyorsun?» diye içinde görüyordum sankü... defasında zahmetle kalkarak tekettiği halde dinlemedim; evden doğru ilerlerken, iskelenin yanında kendi kendime sordum. Nereye mi? rar yoluma devam ettim. Hangl dükkânı?... beraber çıkt'.k. bir ahbabile konuşan amcamı gör Şüphesiz hep bir çıkmaza doğru!.. E Nihayet kapmın önüne varabll Burasını beyim .. Size bir Otomobilde elini avuçlarımın içi dük. Sigorta ettirmiş bulunuyor. vet üzerinde yürüdüğüm yol ner taksi çağırayım mı? miçtim. O mevhum suyun ivicacne aldığım zaman artık mukaveŞahizer, ona görünmeden dön gün yeni bir çıkmaza giriyordu. İslarüe sallanır gördüğüm anahtar Evet, evet... metsiz bir halde, daha doğrusu tam memi ihtar eden bir tavırla band temiyerek de olsa hem kendimi, Bütün bu fedakârhklarına rağmcn KLÂSİKLEEDEN SEÇMELER Adam koluma girdi. Kenrlimi de örlığıne anahtarımı sokabılmekte bir hasta haltnde başını omuzuma acele veda etti. Onun uzakla^ma hem başkalarını günden güne damecmuasının fiatı sadece yüz kuruşttır. bir su içinde yüriır gibi hissedi de epeyec güçlük çektim. bırakıvermisti. Dudaklanmın yü sile dünyamn bütün ıgıklan da ha fazla bedbaht etmekte ıdira. Kd yordum, Boşalmıs masalar arasın Arkası var • Diinkü ziyaretin R. Dorr'un beyanatı ıçyuzu Başbakana açık mekfub yazan Da P. milletvekili Memurlara aid bir miinakaşaya dair Sovyetler harb edecek mi? T e peden tırnağa kudar sılâhlanr. ış Sovyet Rusyanın karşısnda Avrupa kendini mudafaaya gayrı nıuktedır goruyor. Fakat hal bcyle ıken tecrube sahıbi olan Sovyet stratejı ustadları Zrimarda azalacal^ olan kuvvet muvazenesızltğınden istifade ederek neden hucurr.a geçr.iıyorUr? Buna ver.ien csvab bıraz paradokial gorımuyor: »Çuıı. ku Avrupa kendmın d&hi larkında olrr.adığı «cazıoe> gibi muhım bir sılâha malıktır.» Avrupadan dönen Ruslar, Batı memlekctlerıle temasların'jan ed r.dıkleri int.baları hattâ ha>»stı gızliyemıyorlar. Rusyada. imkân bulöukları takdirds Avrupaya bu kıt'ayı jakıp yıkmaK için değil, orada \aşf.m=rk içm hucum edeceklerın sryısı pek çoktur. Kızıl askerler uzun bir temas net cesırde Avrupa burjua >ınıfının iğvasına kapılarak b?ît".n çıkarsa Ikinci Dunya harbı sonunda y.ıpıldığı gibi silânlı orduîarı temerkuz kr.:rıplarına gondermek bu sefer bıraz n uşkul olur. Diğer taraftan. eski Çarlar Imparatoriuğunda olduğu g bı Sovj et Birliğındc de sıklet me'kezı Asya^.adır. Bu ydlnız coğrafi bakımdan de^.l, Eı>asi bakımdan da bojledır. Onun için Husya rauazz."ra askeri gucu sayesinde Avrupayı da.ma teîıkte buiunjurma'.ve Asyada ia.il pohtıkasına devam etmek yolunda y 'ruyecekt.r. Tr.b'ine de Ceneve'den * * Isfanbul mesirelerine dair bir derdlesme Yurdda doğum tiiktarı artıyo; Bulgarisfanm son notasına cevabımız S ncı asra aid bir bulundu Tehdid mekfubu modası tekrar fazelendi Italyada Türkiye giizeli alâka ile bekleniyor Kore'de düşmanın faarruzları fardedildi Yedek Subay Okulu lâğvediliyor Birleşmiş MiSietlerdeki başdeiegemizin demeci STA UVERCINI KLASİKLERDEN SEÇMELER Jül S^zar ve Pontpei nin Son Günleri İOOO e r LÎRAYA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog