Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

FENERBAHÇE Spor Kulübünün büyük konseri Perşembe akşamı saat 21,30 da Açık Hava Tiyatrosunda verıhyor. Biietlerinizi aJmak içın umhuriyet KURUCUSU.YUNUS NADÎ Gözlük Depoşpt Her ne»l lennt gczlülc Cam. cerçeve «« jozlukculöjl tid bOtİn mılzema. j J. SARAGOSSİ » ^ Hoo !9 . ACELE EDİNİZ. Bulgaristanın notasma cevabımız Bir 97 Telgraf ve mektub adresb Oımhuriyet, Istanbul Posta Kutusu îstanbul No 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yaz. Işleri: 24299, Matbaa: 24290 93 IÖOU rivayete göre cevab dün verildi, diğer bir habere göre ise yarm verilecek Notanın ihtiva cttiği en möhin nokta, Bulgaristandan 3 ay içinde çıkarılacağı bildirilen 250,000 ırktaşımızın muhacereti meselesinin tetkik ve hallini Türkiyenin Birleşmiş Nilletlere tevdiini taleb etmiş olmasıdır Dünkü ziyaretin içyüzü Bulgar Elçisi bir protesto notası tevdi etti, fakat Dış İşleri Bakanlığııruz protestoyu kabulden imtina etti Ankara 22 (Telefonla) Bulgaristandaki 250,000 ırkdaşımızın goçetmesine dair Bulgar notasından sonra Bulgar elçisi Çobanof un Ankaraya gelir gelmez Dış İşleri Bakanlığı Umumî Kâtibinden randevu istemesi türlü türlü tahminlere yol açmışb. Hükumetin cevabi notamızı hazırlamakta oldugu sırada, Çobanofun neler söyliyeceği bilhassa basui muhitinde hayli merak uyandırnuştı. Bu sebebledir ki pek meraklı gazetecilerle bazı ajans muhabirleri sefirin kaçta gelip kaç Arkası Sa. 3, Sü. 1 jde AVRtiPA KONSEYINDEN İLK RESIMLER: Strasbourg'da «Avrupa Evi» nde istişari asamblenin yaptığı bir toplantı... Soldaki resimde «Avrupa ordusu» hakkmda izahat veren Churchill ve hemen önünde de Turk delegasyonu üyelerinden Başmuharririmiz ve Muğla mılletvekili Nadir N'adi göıülmektedir. Sağdaki resim ise Fransız Dış İşleri Bakanı Schuman, ismini taşıyan plân hakkmda delegelere izahat verirken almmıştır. Solda riyaset kürsüsünde Belçikah sosyalist lider Spaak bulunmaktadır. Hitabet kürsüsiinun arkasında da Churchill ve Nadir Nadi görühnektedirler. Birleşmiş Milletlerdeki başdelegemizin demeci Selim Sarper, Türkiyenin Atlantik Paktına alınması bu camiaya 2 milyonlıık bir ordu temin eder, diyor Lake Success 22 (a.a. A.P.) ve Amerikan askerî yardımile daha Birleşmiş Mılletler nezdindeki Tür uzun zaman mukavemet edebüecekiye Baştemsilcisi Buyük Elçi Se ğini belirtmiştir. lim Sarper dün akşam, TürkiyeBoğazlann kontrolu nin Atlantik Paktına dahil olduğu Türkiyenin Boğazların müşterek surette bu camiaya 2,000,000 kişılık kontrolu hakkındaki Rus tekliflebir ordu temin edebüeceğini söy rine asla muvafakat etmiyeceğini lemiştir. belirten Selım Sarper, Türkiyenin Birleşmiş Milletler muhabirler Rusyanın iyı bir komşusu olmak birliğı tarafından alınan ve plâğa arzusunda bulunduğunu, fakat iki çekilerek ABC radyo istasyonu memleket dost olarak yaşıyacaksa tarafından yayınlanan bir mülâka Rusyanın Türkiyeye karşı siyasçtitmda Sarper, «Bu ordu halen Batı ni değıştırmesi icab ettiğini söyleAvrupanm en büyük ordusu» nu miş ve Türkiyenin Atlantik Paktına kabul edileceği ümidini izhar teşkıl edebilir, demiştir. Türkıyenin herhangi bir taraftan etmiş tır. gelecek herhangi bir taarruza karş) Rusyanın siyaseti kendini müdafaa edeceğini belırBirleşmiş Mılletler Türkiye ten Sarper, Türkiyenin bir mıllet temsılcisi Selim Sarper, Sovyet ler birlığinden gelebılecek yardımı Rusyanın dünyaya hâkım olmağa da memnuniyetle karşılavacağını Arkası Sa. 3. Sü. 7 de Yedek Subay Okulu lâğvediliyor Mayıs devresinden sonra yedek subay olacak gencler atış okullannda yetiştirilecekler Ankara 22 (Telefonla) Yedek subaylık hizmetinin ne şekilde yapılacağını tayin ve tesbit edecek olan komisyon çahşmalarına devam etmektedir. Yuksek ıııtbeıi subaylardan müteşekkıl komısyor.da bazı kararlar alınmıştır. Haber verildiğine göre, alınan kararlar ara Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Memurlara aid bir münakaşaya Bulgar elçisi dün Dış İşleri Bakanlıfrmızdaıı çıkarken Ankara 22 (Telefonla) Bakan ta esas itibarile Kâzırlanmıs lar Kurulu yann toplanacaktır. Iç ğundan Bakanlar Kurulunda son timaa Cumbur Batkaaı Celâl Ba {eklini aldıktan sonra kuvvetli biı yarın başkanlık etmesi muhtemel ihtimalle perşembe günü Bulgar eldir. Bulgaristana verilecek cevabî çisine tevdi edılecektir. notaraızın yannki Bakanlar KuruDış Ijleri Bakaru Fuad Köprülü lunda görüşüleceği a&laşılıyor. No Arkas\ Sa. 3, Sü. 2 de Bevin AçikaTm mülâkatt Atlantik paktına iştirakimiz bahis konusu edildi Londra 22 (a.a ) (Reuter) Dış İşleri Bakaru Bevin bugün Türkiye büyük elçisi Cevad Açıkalın ile görüşmüştür. Bu görüşmede Türkiyenin Atlantik Paktına dahü olmak üzere yaptığı müracaatin bahis konusu olduğu sanılmaktadır. uvahk, muhallf, partili gazeteler arasında bir münakaşa başladı. Bu münakaşa, memurlann değiştirilmesi ve tasfiyesi mevzuundan çıkıyor. Muhalif gazeteler, memurlar arasında yapılan tasfiye ve değişikliklerden şikâyetçidirler. Memurları, vaktile Cumhuriyet Halk Partisine hizmet ettiler diye NewYork 22 (R.) Kore eep püskürtülmüş ve Amerikan birlıkişlerinden çıkarmamn hem haksız, hesinden alınan haberlere göre, leri dün kaybettikleri araziyi geri hem de istikrara mâni olduğnnu, Komünist birliklerin güney sahi almışlardır. Taegu kesiminde düşböyle bir tasfiyenin büyük memnr linde yaptıklan şiddetli taarruz Arkası Sa. 3. Sü. 4 te Adalet sarayının inşa edileceği kütlesi arasında huzursuzluk ve endişe yarattığını ileri sürüyorlar. yerde yapılan kazılarda daha kıvmetil eski eserlere rastlanaMuvafıklar ve bn meselede muvafıklardan daha ileri giden bazı cağı ümid ediliyor tarafsızlar ise, memurlann tasfiyeYapılacak olan yeni Adliye sasi lüzumn üzerinde ısrar ediyorlar. rayı binasının temel kazılan sıraOnlar da, hükumetin bu işte gevsında Bizanshlara aid bir vaftizşek davrandığından ve iş başında hane binası bulunmuştur. Bu taribırakılan eski Halkçı memurlann hî bina hakkmda, Arkeoloji Müzeyeni iktidara sabotaj yaptıklannleri müdür muavini Ptüstem, bir dan şikâyet ediyorlar; tehlikeli sayarkadaşımıza §u izahatı vermiştir: dıklan bu hoşgörürlük siyasetinin, « Adalet sarayının inşa edileistikrarsızlık ve huzursuzluk yaceği yer, Bizanslılar devrine aid en rattığından bahsediyorlar. Hattâ önemli yapılann bulunduğu mev1913 ocağında Kâmil Paşa kabinesikidir. Bu münasebetle Adalet sarani deviren İttihadcıların Babıâli Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan muhtelif sağlık konuları üzerinde yınıc temel kanlanna Arkeoloji baskınım misal olarak gösterenler lığının Sosyal Yardım İşleri Genel çalışmalara başlamışür. bile var. Müzesinden bir ekip halinde n»zaMüdürü Seyfeddin Okan evvelki Dün kendisi ile görüşen bir ar ret ettik. 14 mayıs seçimlerinden sonra, Arkası Sa. 3, Sü. 1 de Arkas% Sa. 3, Sü. 3 te e7İci bir üstünlükle iktidarı eline gün şehrimize gelmif ve çehrimizin alan Demokrat Partinin ilk kabinesi iş başına geçer geçmez, Başbakan Adnan Menderes, bir «devri sabık» yajatılmıyacağını soylemişti. 1908 de Meşrutiyetin ilânından sonra, Sultan Hamidin 33 yıl süren istibdad idaresine «devri sabık» adı verilmiş ve bu devirde hizmet etmiş, vükelâ. vüzera, kumandanlarla büyük küçük memurlann bir çoğu azledilmiş. bazı cazırlarla diğer ileri gelenler Midilli adasına sürülmüş, orduda rutbeler tasfiye edilerek Abdulhamidin ferikleri yüzbaşıhğa indirilmiş. alayh subaylar tekaüde sevkolunmuş; memurlar arasında da büyük ölçüde tensikat yapümıştı. Yalnız Meşrutiyetin korunması için almanları haklı ve isabetli olan bu tedbirlerin genişliği, o zaman memlekette huzursuzluk yaratmış ve bir müddet sonra iş başına gelen Sadnazam İbrahim Hakkı Paşa bu huzursuzlugn ortadan kaldırmak için bir «adlüihsan» politikası takib ederek tensikat adile kapıdışan edilen memurlara tazminat vermişti Sayın Adnan Menderesin «bir devri sabık yaratmıyacağız» dediği şey budur. Kore'de düşmanın taarruzları tardedildi Güney Koreliler kuzeyde bir adayı daha işgal ettiler Başbakana açsk mektub yazan D.P. milletvekili Diyarbakır tnilletrekili. idarenin hâlâ eski devlet ricalinin elinde kaidığını belirtiyor D.P. ye mensub Diyarbakır m'1letvekıli Nazım Onen butun gsz?te'ere, Başbakana hıtaben açık b'r mektub göndermıştir. MektuMa, 14 mayıs seçimindenberı ıdarî cı» hazda butun milletin bekledıği ıslahat yapılmadığı, ıktidar Demokratlara intikal ederken, idarenin eski devlet ricabnın ve elenvm larının ellerinde kaldığı belirtüdıkten sonra, bu drumdan umumî ef* Arkast Sa, 3, Su. 4 te 6 ıncı asra aid bir biıta bulundu Eylulde büyük bir manevra yapılacak Amerikan uzmanlannm da katılacağı bu manevra Kocaeli ile Karadeniz sahilleri arasında olacak Ankara 22 (Telefonla) Kocaeli havalısmden Karadeniz sahillerıne kadar uzayan bolgede eylulün 10 un da buyuk bir manevra yapılacaktır. Amerikan Askerî Yardım Heyeti uzmanlanrun katılacağı öu manevrada Cumhur Başkanı Celâl Bayarın da hazır bulunacağı sanılmaktadır. Yurdda doğum miktarı artıyor Russell Dorr, İzmir Fuarının açıldığı gün Fuarı gezerken Sağlık Bakanbğı Sosyal Tardm İşleri Genel M&dürünün verdiği izahat R. Dorr'un beyanatı Marshall plânı Türkiye İcra Komitesi Başkanı, İzmir fuannın Marshall plânı ile müşterek olan gayelerini anlattı İzmir 22 (Telefonla) Marshall Plânı Turkıye İcra Komitesi Başkanı Russel Dorr, bugun saat 16.30 &ı izmir Enternasyonal Fuarındaki Marshall plânı paviyonunda verilen ve Ekonomi ve Tıcaret Bakaru Zühtu Hılmı Vehbeşenın de hazır bulunduğu bir kokteyl parttide Türkiye Iktisadiyatı ve Mı1letlerarası İktisadî İşbirlığınde izmir Enternasyonal Fuarının onem li rolü hakkmda bir konuşma yapmıştır. « izmir Fuarının Marshall plam ile müşterek olan gayeleri vardır. Arkast Sa. 3, Sü. 2 de ttalyada Türkiye güzeli alâka ile bekleniyor İtalyan basını, Türk güzelini Avrupa güzellik müsabakasında favori addettiklerini bildiriyorlar c Belediyenin Glaude Farrere şerefine verdiği çay Anadolu şehirlerindeki güzelter îlk kafile bugün şehrimize geliyor Güzellik müsabakamıza Anadoludan iştirak eden güzeller bugün şehrimize gelmeye başlayacaklar ve gazetemız adına karşılanacaklar • dır. Muhtelif şehirleri temiil eden güzeller, refakatlerindekılerle beraber Konak otelıne yerleştırıleceklerdır. Müsabakanm tertib kom»tesı bugun son bir toplanü yaparak, ılk eleme gunune aid son hazırlıkları gözden geçirecektır. Komiterün vereceği yeni kararlar olursı bunları, yann guzellerimize ve okuyuculanmıza ilân ede ceğız.. İlk eleme, bilindığigıbı 25 ağustos cuma gunü saat 10 da Saray sinemasmda yapılacaktır. Jüri azalanna davetiyeleri gönderilmis, Arkast Sa. 4. Sü. 7 de Grev hakkı Henüz hiçbir proje veya tasan hazırlanmamış Ankara 22 (Telefonla) İşçiye grev hakkı verilmesi yolundaki çalışmaların henüz tetkik safhasında olduğu anlaşılmaktadır. Bu mü nasebetle gazetelere verilen bazı haberlerin asılsızhğı Çalışma Sakanhğı tarafından işçiye bildırıldi. Henuz hiç bir proje veya tasarı hazırlanmamıştır. Muhtelif memleketlerin mevzuatı üzerinde yapılan tetkıkler neticelendıkten sonra Tüıkıyede tatbık edılecek hukumleıia tesbıtıae geçilecektur. Çeyrek asır kadar süren «tek millet, tek parti, tek şef» rejüni daha 1946 seçimlerinden biraz evvel ortadan kalkmıştı; fakat o seçimlerde girişilen bazı hareketler, eski iktidarı mevkiinde bırakmıştı. Bu İstanbul Belediyesi tarafından dün şehrimizde mısafir bulunan maruf Fransız edıbi Claude r'arrere îerefıne Emırgân korusunda bir çay zivafeti vcnlmiş, bu toDİanüda şehrin tanınmış simalarıle CUMHURİYET kclonisi erkAn ndan pek çoğu hazu bulunmu^lardır. Reaiaıde. Claude Farrere, Vali ve Ünıversıte Rektörü ile davetlılerden bir kısmı gorulmektedtr. « Athası Sa. 3. Sü. 5 £« İtalyan jruzellerinden Roma güzeli plâjda uçuncu,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog