Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

BEYAZ ÜSTUPU RENKLİ ÜSTÜPÜ KATRANLI ÜSTÜPÜ Gelnıiştir. PANZO STAVROPULO MAHDUMLARI Galata, Karamustafapaja /9. umhuriyet • DIŞ TİCARET REJİMİ HAKKINDA KARAR D15 tfcaset rejimine dair Ekonomi ve Ticaret ". Bakanhğmca bazırlanarak 5/16604 sayüı vie 28/7/950 tarihli yazı ile teklif «ffiunan karann yüriirlüğe konulması haJckındaki karar kitab halinde çıkü. Saüs Yeri: Tur ile Amerika Güvenlik Konseyine arasmda müzakereler kabulümüz kafileşiyor Washington'da yapılan müzakerelerde Kore meselesi, Marshall yardımı ve Atlantik Paktı mevzuu bahsediliyor Diğer taraftan Ankarada da dün Dış İşleri Bakanımız ile Amerikan Biiyiik / Elçîsi arasmda iki saatten fazla süren bir görüşme oldu ! 27 nciyıl Sayı : 9354 KURUCUSU:YUNUS NADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta Kutusu tstanbul No. 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24238. Vaa Isleri: 24299, Maibaa: 24290 Salı 22 Agustos 1950 İNKILÂP KİTABEVt Birleşmiş Milletlerden 34 devlet namzedliğimizi destekliyecekler M Pemek ki bilgisizce konusmadtk! ış işleri Bakanı Prof. Fuad Köprulü, Amerikan basınında çıkan yarısında memleketimizin dı; siyasetinden ve Türk Amerikan münasebetlerinden ve dostluğuodan bahsederken miihim bir noktaya temas etmiştir. Sayin Bakan dış siyasetimizin esaslannı izah ettikten sonra şöyle diyor: «Birleşik Amerikarun bilhassa son hâdiselerden sonra, Türkiyenin Yakınşark sulhu için ne kadar ehemmiyet'i bir amil olduğunu daha iyi ve daha açık anlayacağını ümid ediyoruz. Ve ümid ediyoruz ki şimdiye kadar memleketimize Dış İşleri Bakanımız ve Amerikan Büyük Elçisüıin Amerikalı Âyan yapümış olan asker! ve iktisadî üyesi Cain ile birlikte alınmış bir resimleri yardımlar, bu anlayışla mütenasib bir dereceye çıkanlacaktır. Bunu BÖylerken herhangi bir pazarlık mevzuuna girişmek istemediğimi bilhaEsa açıklamak isterim.» Prof. Fuad K8prul«, Türk miUeti dışandan hiç bir yardım görmes» bile, kendi şeref ve haysiyetini elindeki mahdud imkânlarla dahi sonuna kadar müdafaadan geri kalmıyacağını belirttikten sonra şunlan ilâve ediyor: «Ancak dünya sulhunun ve insanlık idealinin zaferi için bu kadar kararlı olan ve bu uğurda çok ağır maddî fedakârlıklara katlanan Türkiyeye karşı Birleşik Amerikanın şımdıkınden daha geniş ve daha tesirli askeri ve iktisadî yardımlarda bulunması ve bugünWashington, 21 (a.a.) Başba Mundt, Âyan Meclisi Başkanına hikü fi'lî işbirhğinin hukuki teminata bağlanması Ortaşark sulhunun kan Adnan Menderesin 28 temmur taben şu demecde bulunmuştur: «Bay Başkan, şimdı elimde, Turk muhafazası hususunda az zamanda tarihinde Ankarada Başbakanlıkta büyük ve müsbet neticeler doğura tertib etmiş olduğu bir basın top haberler bürosu tarafından yayınbilir ve bu saha .üzerindeki meşum lantısmda Türkiyenin Koreye as lanmış olan ve Turk Başbakamrun emelleri kökünden kırabilir; bir kerî kuvvet gdndermek hususun Türkiyenin Korede çarpışan Birleşçok dalâletleri önliyerek şerre alet daki karan etrafında verdıği izahb miş Milletler kuvvetlerine yapacaolacak bir takım kuvvetleri insan demec, Amerikan Âyan Meclisind» ğı yardım hakkında izahat veren bahis mevzuu edilmiş ve Türkiye bir demecini havi bulunan bir halığm hayrına meylettirebilir.» 1 Dış İşleri Bakanımızın bu sözle hakkında sempati tezahürlerüıe yo ber bülteni var. Demec, cesaret ve rıci mahiyette ve şayanı takdirdir açılmıştır. rini şöyle hulâsa edebiliriz: Arkası S a . 3 , S ü . lde 1 Türkiyeye yapılan Amerikan Amerikan âyanından Mr. Carl Akhisardaki şebekenin iki askeri yardımı daha geniş ve daha azası dün tevkif edildi tesirli bir hale getirilmelidir; 2 İktisadî yardım arttınlmalıAkhisar 21 (Telefonla) Şehridır; mizde evveldenberi komünist pro3 Türkiye ile Amerika arastnpagandası yapmaktan sanık 6 kişilik bir şebeke meydana çıkanbntştır. daki fi'lî işbirliği, hukukî teminaYapılan tahkikat neticesinde bunlar ta bağianmalı. yani bir ittifak hadan Muzaffer Zeybekoğlu namınline getirilmelidir. Bu üç madde, İkinci Dünya Har Arkas\ Sa. 3, Sü. 4 te binden sonra, Türkiye ile Amerika arasmdaki kuvvetli dostluk münasebetleri kurulduğundanberi, Türk milletinin dilekleri olmuştur. Biz, bunlan Cumhuriyet sütunlannda defalarca dost Amerikadan istediklerimiz ve beklediklerimiz diye Londra, 21 (B.B.C.) General süratle inkişaf ettiği kaydedilmekyazdık. MacArthur bu akşam normal teb tedir. Gene harb muhabirlerine göMr. Truman, Devlet Başkanı ol lığini neşretmemiştir. Bundan, cep re, merkez kesimde Naktong nehduktan bir muddet sonra, Amerik», helerde büyük bir değişiklik ol rini aşmış olan son komünist birAnkara 21 (Telefonla) Siyasi Türkiyenin Yakmşark sulhu için ne madığı anlaşıknaktadır. Yalnız mu likleri de imha edilmiştir. durumun gerginleşmesi üzerine kadar ehemmiyetli bir amil oldu habirlerin kaydettiklerine göre, Gu Savaşlara iştirak edecek İngilizleı 1939 yıhnda ordu mensublannın ğunu kavramış ve tarafunızdan bir neyde kızıl Koreliler tarafından Birleşmiş Milletler kuvvetlerine izinlerine tahdidler kanulmuştu. 10 taleb vaki olmadan Türkiyenin dün yapılan mevzii bir taarruz iltihak edecek olan İngiliz kars yıldan fazla bir müddetle tatbik millî müdafaa masraflannm yükü durdurulmuş v* Amerikan kuv kuvvetlerinin derhal Hong Kong' edilmiş olan bu tahdidlerin kaldınlnü hafifletmek ve Türk silâhlı vetleri derhal mukabil hücuma gi tan yola çıkarılacağı bildirilmekte ması Bakanlar Kumlunca karar Arkan Sa. 3, Sü. 2 de laşmıştır. kuvvetlerinin modern vasıta « rişmişlerdir. Bu mukabil hücumun malzeme ile teçhizini sağlamak için, bize ve bizimle beraber YuABİDİN DAVER Arkast Sa. 3, Sü. S te Ankara 21 (Telefonla) Amerika Birleşik Devletleri ile hükuraetimiz arasmda, Washingtonda baz] muhım müzakerelerin cereyan ettiğine dair haberler, bugün ilk defa sızmış bulunuyor. Bu görüşmelere, Büyük Elçi Feridun Cemal Erkinin memleketimizde bulunduğu sıralarda geciknıemesi için maslahatgüzar olarak vazife gören Mebh Esenbel memur edilmişti. Alâkab cevrelerin intıbaı, görüşmelerin memnunluk verici bir gelişme gösterdiğidir. Amerikalılarla aramızdaki temas ve müzakerelerin başlıca şu üç mev zu üzerinde olduğu anlaşıhyor: Kore meselesi, Marshall yardımı ve Atlantik Paktı. Bu münasebetle ahnan malümat bilhassa Kore olaylan dolayısıle. Güvenlik Konseyini ilgilendiren bazj çahşmalann bizzat Amerıkalılar tarafından tedvir edildığidir. Filhakika Birleşmiş Milletler Ordusu olarak, Koredc hâlâ sadece General MacArthur komutasındaki Amerikalı birlıkler ddvüşmektedir. Bu sebebledir ki, Türkiyenin Kore kuvvetlerine Jcatılacak ilk savaş birliğini gönderecek olmaM, Amerika umumî efkânnda son derece geni§ bir alâka uyandırmıştır. Anla Arkası Sa. 3, Su. 2 de Lake Success'deki Türk Delegasyonunun faal kampanyası iyi netice verdL Mısır'dan boşalacak yere bizimle beraber namzedliğini koyan Lübnan'ın şansı çok zayıf görülüyor. "v : j ] Amerikan Âyanında Türkiyeye karşı sempati tezahürleri 6 kişilik komünist şebekesi bugün verilmesi muhtemel tekliflerde bulunacağı anlaşıhyor Ankara 21 (Telefonla) Bulgar elçısi Çobanov ile Dış işleri Bakanlığı Umumi kâtibi arasuıdaki görüşme yarın sabah 10 da Dış İşleri Bakanlığmda olacaktır. Çobanov'un Bulgar notasile ilgili ban yeni teklifleri veya malumatı hamil olduğu söylenmektedir. Bununla beraber cevabî notadan önce bazı noktalarda sefir vasıtasile Bulgaristana mukabil tekliflerde bulunulması ihtimalinden de bahsedıli Güvenlik Konseyi toplantı halinde. (Okla gösterilen zat, temcilcimizin jerini alaeağı Mısır delegesidir.) Lake Success, 21 (Nafen Ajar.il muhabirinden) Sene sonuncj Güvenlik Konseyind« açılacak olan yere Türkiyenin geeeceğı anlaşılmaktadır. Mısırdan boşaÎ3c:ic olan bu yer için Birleşmiş Mılletlerdeki Türk delegasyonunun eıriştıği faal kampanya şimdHen iyi Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Nenderesin Kore'ye yardım hususundaki demed oy Bu sabah Dış İşleri Bakanlığımız U. Kâtibi tarafından kabul edilecek olan Bulgar elçisinin bazı yeni birliği ile Âyân Medisi zabıtlarına alındı yor. Cevabın yann elçiye verileceğini tahmm edenler de vardır. FUhakika cevabımız hanrlanmış gibidir. Bu sabah erkenden Başbakanukta Adnan Menderesin başkanlığında Dış İşleri Bakanı Fuad Köprülü, Başbakan Yardımcısı Samed Ağaoğlu, Devlet Bakanı Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu ve Dış İşleri Umumî Kâtibi Faik Zihni Akdurun iştirakile yapılan toplantıda cevabi nota üzerinde görüşübnüştür. Grev hakkı Hazırlanan ilk tasarıda sıkı tahdidler var Ankara 21 (Ankara Ajansı) Grev mevzuu etrafındaki çalışma» lara, Çalışma Bakanhğmdaki komisyonca devam edılmektedir. Komisyonun hazırladığı bir ön tasan Türkiyedeki grev hakkının ne şe Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Kore cephesinde yeıti bir şey yok! MacArthur, dün akşam tebliğ neşrine bile lüzum görmedi 4 Bakanlıgı Kasım Gülekin olan Bakan Orduda izin tahdidleri kaldırıldı basın toplatıüsı Yeni Yunan Kabinesinde Venkelos, hem Başbakan hem de Dış, İç ve Savurjma Bakanı! Atina 21 (R.) Liberal Lider Venizelos tarafından teşkil edıien hükumet bu akşam Kral Paul huzurunda and içmiştir. Venizelos tarafından yalnız Liberallerin iştiraki ile kurulan hükumerte yedi Bakan vardır. Venizelos hem Başbakan, hem Dış İşleri Bakanı, hem İç İşleri Arkast Sa. 3, Sü. I de C.H.P. Genel Sekrete rî, memurlar arasında istikrarsızlık hüküm sürdüğünü, muhtar seçimlerinde baskı yapıldığı nı «öyledi ve diğer icraattan dolayı iktidarı şiddetle tenkid etti İzmir Belediye Başkanı, Fuann açılış günü nutkunu söylerken Bir müddettenberi şehrimizde bu tısı yapmıştır. Toplantıda eski millunan CH.P. Genel Sekreteri Ka letvekilleri, CHJ?. ü idare kurulu sım Gülek, dün saat 16 da parti başkanı Ilhami Sançar da hazır merkezi binasında bir basın toplan Arkast Sa. 4, Su. 7 de c tzıııir Fııarı Izmir 21 (a.a.) Dün açılan Izmir Entemasyonal Fuartru ilk 24 saat içinde gezenlerin sayısı 65 bini geçmiştir. Bu rakam bir rekor teşkil etmektedir. Orduya Katılan Tabib Asteğmenlerimiz Güzellik Kraliçesi Güzellerîn kayıd müddeti dün akşam sona erdi, resmi çıkanlardan hemetı hemen hepsi kayıd numarası ve giriş kartlarını aldılar Büyük güzellik balosunun hazırlıkları ilerliyor GuzeKık müsabakamız için kayıd muddeti dün akşam sona erdi. Gazetemizde resmi nejredilen güzellerden hemen hemen hepsi kayjd numarası ile giriş kartlarmı aldıkları gibi musabakaya, resim neşrettirmemiş olanlardan da girenler oldu. Şimdi karar Büyük Jürinindir. Bılindiği gibi Büyük Jürimiz ilk toplantısmı cuma günu saat 10 da Saray Sinemasında yapacak ve guzelleri eleyerek aralanndan 15 tanesini ayıracaktır. Rrahçe ile ikinci ve üçüncü güzeller bu 15 finalıst arasmdan 28 ağustos günu. gene Büyük Jüri tarafından intihab edıleceklerdir. Güzellik Kraliçesi ile arkadaşlan şerefine 1 eylul cuma gecesi saat 21 den ıtıbaren Taksinı Belediye Gazuıosunda muazzam bir balo verılecektir. Bütun hasılâtı gazetemiz tarafından Kızılay Demeğine terkedılen balonun davetiyelerı Kızılay merkezinde, Gazeteciler Cemiyetinde, Saray Sinemasmda, Foto Sabahta, Nec^rnı Rıza mağazasında ve Taksim Gazınosunda satışa çıkarılrmştır. Bıletlerı mahdud olan balonun fevkalâde bir şekılde cereyan etmesi içın tertıb KOmitesi buvük hazırlıklar yapmaktadır Balonun, senenin en büyük balosu olacağı şimdıden aniaşılmaktadır. Naliye Bakanı İzmirde izmir 21 (a.a.) Dün gece Bursadan şehrimize gelmiş olan Maliye Bakanı Halil Ayan bugün ögleden evvel Izmir Defterdarlığına giderek bir müddet meşgul olmuştur. Maliye Bakanı Defterdarlığı zii yareti esnasmda kendisile konuşan Anadolu Ajansı muhabirine şunlan soylemiştir: « Izmire Bakanlık işlerile meşgul olmak üzere geldim. Yılbaşından itıbaren yürurliığe gırmiş olan yeni gelir vergisi sistemi kanunu. Arkast Sa. 3, Su. 4 te Ankar3, 21 (Telefonla) Yedek Subay Okulu 32 nci dönüm öğ rencilerinden tabib, dişçi ve eczacılar bugün 4 aylık eğıtimlerını ederek dıplomalannı almışlardıı. Genç asteğmenlir öğleden evvel Ataturk â'oıdesıne çelenk ko^inuslar. bunu müteakıb Etnografya Müzegiderek Atatürkun geçıcı kab{Joi iiyaret etmijlerdir. Resunde dıploma alan genj a&teğmenlerınıız gorülmektedır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog