Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

IŞIKfLISESf İLK ORTA LİSE sınıflanna öğrenci kaydına bajlanmıştır. Her gün saat 9 ilâ 17 arasında umhuriyet KURUCUSU.YUNUS NADÎ 27 IICİ Vll SflVI ' • * J H U S U Sî YATILI YATISIZ KIZ ERKEK BOĞAZIÇI LİSELERİ 9353 Tdgrai *• meirtul) adreaL Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu İstanbul No Telcfonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yan İsleri: 24299. Matbaa : 2 Yurda zararlı hareketlere karşı ahnacak tedbirler Halkçılar bahis mevzuu tedbirleri: "Tethiş rejimine doğru belirtiler,, addediyorlar İktidar «evrelerinde ise, C.H.P. lilerin telâşının yapmacık oldnğn, memleketin hayrına bir teyakkuzu gürültnye getirip önlemek istedilderi Ueri sürülüyor " i L\ Anııctnc I 9 1 AgUSIOS Tahsil ve terbiye hususundaki ciddiyetd tfi muvafle^yetile tamnrruf, bakun ve kohfor itıbarile eşsiz bir müeasesedir. Ana İlk ' Orta ve Lise sınfffenna öğrenci Aaydana başlanmıjtır. Liluıa çhemmlyet verilir. Araavndköy tramvay Cad. Çifteearaylar "Tefcfon: 36.210 Demokrasiler uykudan uyanın! ış İşleri Bakanı Prof. Fuad Köpriilünün A merikan basınında intijar eden makalesi, dış giyasetimizi Amerikan umumî efkârma açıklamak bakımından faydalı olduğu gibi Kore hâdisesi ve dünyanın siLondra, 20 (B.B.C.) Kore cepyasl vaziyeti hakkındaki görüşühesinden bu gece alınan haberleıe miizü de bir defa daha aydınlatgöre, Birleşmi? Milletler kuvvetmıştır. leri bütün kesimlerde ileri hareDış İşleri Bakanı, bir tarih proketlerine devam etmişlerdir. Bunfesörü nfatile: cBirinci Dünya dan iki gün evvel büyük tehlike Harbinden sonra, dünya siyasetini Paris, 20 (a.a.) (Afp): Hind arzeden merker cephesinde Naktong idare eden devlet adamlarının miıradyosu tarafından verilen bir hanehri üzerindeki komünist koprutemadi hatalan yüzünden İkinci bere göre, Pandit Nehru, Pekini başları temizlenmiştir. Bu kesımda Dünya harbinin korkunç felâketleziyareti hakkında Mao Tse Tung'düşman gayet ağır zayıata uğrarine uğnyan beşeriyet, gene bu gibi dan bir davetname almıştır. tılmıjtır. hatalar yüzünden üçıincü bir harb Korenin batı sahilleri açıklarmHindistan Başbakanı, eylul ayıntehlikesile karsı karşıyadır» diyor da Güney Kore birlikleri ikinci tir da Lake Success'te toplanacak oki böyle olduğunu kimse inkâr eadaya çıkarma yapmışlar ve m'Jlan Birleşmiş Milletler genel kudenaez. Her harbden önce, her harbhim bir şehri işgal etmişlerdir. GüBelediye seçimi propaganda dev rulundaki Hindistan heyetine başden sonra, hataya ve gaflete düşen ney Kore kuvvetleri doğu sahilinresi dünden itibaren başlamış, şeh kanlık edeceğinden, bu hususta devlet adamlandır ki insanlığı ve de de ileri hareketlerme devam rin muhtelif semtlerinde yer yer henüz bir karara varmamıştır. medeniyeti felâketlere surüklemis.«tmişlerdir. açık hava toplantıları yapılmıştır. ler ve sürüklemektedirler. Zama Arkası Sa. 3. Sü. 4 te Bu arada D.P. Kadıköyünde, Sannımız harbleri çok tahribkâr olduIran Büyük Elçisi yerde ve Fatihte olmak üzere üç ğu gibi, bu asrıa zalimleri de Ne^ ' Ü . ^ m Trannv ynni tSplantr yspıaijlJ. ** "NftV " r«B»1ara ta$ çıkarrnaktiuUrlar. CuAnkara Büyük Elçisi Ekselâns MoKadıköyde kesıf bir halk toplumartesi günkü «Cumhuriyet» te luğunun iştirak ettiği toplantıyı ıl hammed Saed, bu sabah şehrimize İkinci Dünya Harbindeki insan çe idare kurulu adına Sami Mak gelmiştir. Garda Protokol Umum kayıblannın korkunç bilânçosunn talan açmış ve belediye seçiminin Müdür muavmi ve Dış İşleri Baokumuşsunuzdur, ehemmiyetini tebarüz ettirmij ve kanlığı Hususî Kalem Müdürü taÜçüncü Dünya Harbinde bol bol rafından karşılanmıştır. Bu seneki Fuardan bir gorünüş demiştir ki: atom bombası ve hidrojen bombası « İstanbul vatandaşı reyile iş ve başka yeni silâhlar kullanılabaşına gelen ve ona dayanarak ış cağına göre, bu harbin, ikincisinden gormek durumunda olan bir beledi çok daha kanlı ve tahribkâr olayeye 3 eylulde kavuşacaktır. Hür cağına, dünyanın harb sahnesi ove emniyetli bir seçimle iş başma Kullanılmıvan bazı arazide lan yerlerinde Hiroşunalann, Nagelecek yeni belediye meclısine bübü>ük çiftli.\ler kurmak gasaki'lerin sayısız derecede çoğayük ve mesuliyetli vazifeler teretistiyen bir İn?iliz firması lacağına şüphe yoktur. tüb etmektedir » hiikumete müracaat etti Prof. Fuad Köprülü, Kore harMüteakıben avukat Muzaffer Ebinden bahsederken «Günün birinAnkara 20 (Telefonla) M»mrer, Tahir Kaşıkçı, İbrahim Hoyi de butun beşeriyetin aynı buyük leketteki boş ve kullanılmıyan bave Turgud Bayar birer konuşma felâkete uğramaması, taarruz ve zı arazide zıraat yapmak ve bırTik yapmışlardır. istilâya maruz kalmaması için deciftlikler tesis etmek üzere bazı İstanbul milletvekili Firuzan Temokrat milletler bu acı dersten müracaatler vâki olduğu oğrendkil de yaptığı konuşmada belediye süratle istifade etmek mecburiyemiştir. Bu arada 12 milyon lira serseçiminin ehemmiyetinden bahsettindedirler» diyor. Fakat demokra • İzmir 20 (Telefonla) 19 uncu ha fazla bir kalabalık Lozan mey mave ile işe başlamak üzere bir Intniş, D.P. ıktidannın bir bilânçosilerin, İkinci Dünya Harbi içinde Cumhur Başkanı, derece alan ata kordelâ takıyor İzmir Entemasyonal Fuan bugün danında toplanmış bulunuyordu. gıliz grupunun hükumete başvursunu yapmıştır. ve harbden sonra, bizzat kendilcsaat 19 da başlayan bir törenle a Tören İstiklâl marşile başlamış, bu duğu haber verilmektedir. AldığıSarıyerin Istinye semtinde yapırinin, tam bir gafletle azdırdıklan Arkası Sa. 3. Su. 4 te çılmıştır. Her senekinden çok da Arkası Sa. 3, Su. 2 de lan toplantıda İbrahim Somay ıle Kızıl devin karşısında düştukleri Arkası Sa. 3, Sü. 7 de uyuşukluk ve zaaftan silkinip kurtulmak ve kalkınmak hususunda ne kadar gayretsiz olduklannı gördükçe onların bu acı dersten süratle istifade edemiyeceklerine hükMarshall plânının yerine geçecek metmek lâzım geliyor. Cenub Kore olan bu plân İngiliz İşçi Partisi Derece alan binici subaylanmız Genelkurmay Demokrat Cumhuriyetini Kızıl emtarafından hazırlandı peryalizmden kurtarmak için evBaşkam tarafından taltif edildiler lâdlarını ateşe süren Amerikaya Londra 20 (A.P.) İngiliz İşçi Ankara 2 fa.a.) Bugün An pılaıi bu parkur. 12 mâni ve 13 atÜ askeri yardım hususunda, BirleşPartisi bugun 1952 de Marshall plâmiş Milletler camiasına dahil ek karada konkuripiklerinin son mü layıstan ibaretti. Iki at müstesna nının yerine geçmesi gereken bir seri devietlerin gösterdikleri ego sabakalan da fevkalâde kalabalık bütün büıiciler muvaffakiyetle par «Dünya karşılıklı yardım plânı> istlik ve hasislik, onların dünkü ve bir seyirci kütlesi önünde yapılmış kuru bitirdiler. Tasnif zaman üzeteklif etmiştir. ve muvaffakiyetle sona ermiştir. rine ve müddet bir buçuk dakika bugunkü facialardan ders almakPartinin icraî komıtesi yeni plâKüçük av parkuru olan ilk mü idi. tan uzak olduklannı açıkça gosterun ana hatlarını bir risale ile neşUsteğmen Kılıç Omay «Efe» ıle riyor. Bu camiadaki 59 milletten sabaka kıt'alardan gelen subay atretmiştir. «Iş ve Yeni Cemiyet» adb 50 si Kore için, Amerika tarafın larına mahsustu. 12 müsabıkın ka hatasız 1,18 dakikada parkuru bibu risalede belirtildığine göre tecadan teçhiz edilmek üzere dörder tıldığı ve 1^0 metre üzerinden ya Arkası Sa. 3, Sü. 3 te vüzü önlemek için silâhlanma kâfi bin kişi verseler, 200 bin kişilik değildir. Demokrasilerin. kendilerini bir Birleşmiş Milletler ordusu temüdafaaya hazır durumda olmakla şekkul eder ve bu filî tesanüd ve beraber terakkiperver ve dünyanın • 1950 Türkiye Güzellik Kraliişbirliği, Kızıl emperyalizme karşı içesini seçecek Büyük Jürimiz ekonomik inkişafına yardım edecek parlak söz ve yazı edebiyatından •ilk toplantısını 25 ağustos cuma şekilde müşterek bir programa sahib çok daha tesiıli bir hareket olur. ;günü saat 10 da Saray sinemaGenclik Birliği Teşkilâtı Başkam olmaları lâzımdır. Birleşmiş Milletler, dünyayı isti • jsında yapacaktır. Jürinin adreskapanış nutkunu söylerken lâya hazırlanan ve bu yolda başaUzun vadeli olan yardım progra ;leri bizce malum sayın azalanna rılar elde eden komünist seline nu komünistler tarafından idare ; kendilermin ve beraberlerinde karşı, Küprülunün dediği gibî, <Aİ Arkası Sa. 3, Sü. 6 da ; getirecekleri bir misafirlerinin fcdilmez gayretlerinin cezasını mut: davetiyeleri posta ile veya elden laka çekecekler», bombalar tepe; gönderilmiştir. Fakat bir kısım lerinde patladığı ve süngüler göI azaların adreslerini bUmiyoruz, ğuslerini delik deşik ettiği zaman, ; bazılan da halen yazlıkta buluakıllan baçlanna gelecek ve ancak : nuyorlar. Onun içuı jürimizi teşondan sonra, mezbuhane gayretler; kil edecek zevattan bu yazımıle kurtulmağa çahşacaklardır. ; zm bir davetiye olarak kabulünü ve müsabaka günü saat 10 Türkiye Dış İşleri Bakanı mada Saray sinemasını teşriflerini kalesinde. kaygısız bir rehavet icinde hâlâ uyukhyanlara hitaben Millî Savunma Bakanlığı 150 ilâ ; rica ediyoruz. Herhangi bir se; bebden dolayı davetiyelerini alaşoj le diyor: 200 alev makinesile mücadeleye i mamış olanlar, gazetemize uğ«Istisnasız aynı büyük tehlikeyc katılıyor iradıkları veya birini gönderdikmaruz bulunduklannı anlamalan •leri takdirde davetiyeleri kendiicab cden ve Birleşmiş Milletler Ankara 20 (Telefonla) Kımıl ; lerine derhal verilecektir. ideallerine bağlı bulunan bütün böceği ile mücadelede kullanılacak Büyük Jürimiz hur milletler, büyük tehlike karşıDünya Genclik Birliği delegeleri olan alev makinelerinin tecrübele ; ; Büyük Jürimiz, alfabe sırasisında kuçuk ve hususî menfaatler memlekerimizde büyük bir r;ne devam edilmektedir. Oğrendi ; le aşağıdaki zevattan müteşektakıbinden vazgeçmek ve en sağime göre, Mıllî Savımma Bakan •kildir: misafirperverlik gördüklerini mini bir işbirliği yapmak zorunlığı da bu mücadele için 150 ilâ 200 ; belirtriler Ressamlar dadırlar. Buyük küçük, kuvvetli, ale/ makinesi verecektir. Tar:m ; Nurullah Berk, İbrahim Çallı, zayıf bütün hür milletler bu tarihî Dünya Genclik Birliği II. nci Bakanlığı piyasada ve gümrüklerde İNaci Elif, Bedri Rahmi Eyübzarureti artık anlamalıdırlar.» konsey toplantıları, dün akşam so bulunan alev makinelerıni satm al İ oğlu, Azra İnal, Cemal Tollu. Geçenlerde Avrupa Konseyindc, dığı gibi yeni sıparişlerde de buna ermiştir. ; . Heykeltraşlar Amerika ve Kanadamn da iştiraGazetemize müracaat ederek tertib komitesinden kayıd numaralannı Bir haftadanberi geceli gündüzlü lunmaktadır. • Zühtü Müridoğlu, Nejad Sirer. kile bir Avrupa ordusu kurulmave giriş kartlarım alan ıki kraliçe namzedi çahsan konsey, dün dört umumî Şimdiye kadar kımıl böcekleri : Akademi hocalan sını teklif eden Mr. Churchill de, oturum yapmıştır. Güzeller için müracaat muddetı gi»emiyecekler. Şimdiye kadar münin hasada mühım zaraılar ika et : Zeki Faık Izer (müdur), Vemuazzam orduları ile bir hamlede Sabahki ilk celsede Gelişme Ko tıâi tahmin edılmektedir. I'gıli ma İ dad Ar, Emin Bellıng, Kenan bugün sona eriyor. Resımlerı ga:e racaat edenlenn sayısı ellıyı buluAvrupayı istilâ edecek olan Sovyet mısyonunun raporu okunmuştur kamlar başarıh bir. mücadele ıle bu : Temızan. temizde neşredilmiş olsun veya ol yor. Anadoludaki yırmı guzelden Raporda, Afııka ve Yakm Şarkta tehlikenın süratle onienebileceğıni i E^ıel Aktan uçaktan çıkarkc. ABİDİN DAVTR Arkası Sa. 4, Sü. 7 de masın kaydını yaptırrmyan ve gı de peyderpey telgraf ve mektublar Sa. 4, Sü. 7 de riş kartını almıyanlar müsabakaya Arkası Sa. 3, Sü. 8 de Arkası S a . 4, Su. lde (Yansı uçüncü sahijemtzde) Arkası Sa. 3, Sü. 5 te •. Ankara, 20 (Telefonla) Memlekete zararlan aşikâr hareketler karşısında bile, hükumetin aşırı derecede müsamahalı, hattâ gevşek davranmakta olduğuna dair iddialar günün meselesi halini aldı. Bazı mühim tedbirlerin arifesinde olduğumuza hükmedenler bulunuyor. Bu tedbirler, belki de daha ziyade tahkik sahasına intikal etmiş olan mevzularda alınacak neticelere bağlıdır. Halk Partisi çevreleri bu hali: eTedhi} rejimine doğnı belirtiler» addediyor. iktidar çevrelerindeki müşahedeler ise aksinedir: cC. HP. propagandasının bu yapmacık telâşı da memleketin hayrma bir teyakkuzu gürültüye getirip önlemek icindir.* «Muhalefet adı altmda memleketin bütün hayati sahalarında bozgunculuk teşebbüslerine sistemli şekilde alabildiğine devam edildiğinden» bu mahfillerde açıkça şikâyet edilmektedir. Arkası Sa. 3, Su. 4 te Belediye seçimi için propagaıtda başladı Nehru Pekin'e çağırıldı Naktong nehri üzerindeki duşmaıt köprübaşlan tentizlendi Kızıl Çin liderinin bu daveti heniiz cevablandırılmadı Kore'de Amerikan ileri hareketi devam ediyor Celâl Bayar, Kore'ye gidecek tugay komutanı General Tahsin Yazıcı ile görüşüyor Dün partililer şehrin muhtelif semtlerinde açık hava toplantıları yaptılar, nutuklar söylendi İxmir Entemasyonal Fuarı dün açttdt Büyük ciftlikler kurulacak On bir devletin iştirak ettiği Fuar, şimdiye kadar görülmemiş bir zenginlik arzediyor Ordu Konkuripik müsabakaları dün bitti Karşılıklı yardım plânı Güzellerin kayıd müddeti bu akşam nihayete eriyor | azalar 111a Büyük jüri Amerikada Türkiyeyi temsil eden talebemiz Truman tarafından kabul edilen Emel Aktan dün yurda döndü (WÂY.) toplantıları sona erdi "KtmuE,, böceği ile mücadele
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog